I ALBERT HEUN I r\ EEN HALF POND SPECULAAS MET AMANDELEN 1 JMÉjg 23 PP w rel© 2 DE GEBROEDERS K N O O P E N S C H A A R ONTVANGT U GRATIS DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT BiNNENLANDSCH Maandag a.s. Trekking Staatsloterij VAN HUIS JANSEN VOOR ARTISTIEKE BRUIDSFOTO'S TRUUS KNOPPER PKEP8KBEUKI icN. WEEKOVERZICHT TOONEEL bij aankoop van minstens f 1.50 boodschap pen, Suiker, Roomboter en Margarine uit gesloten, doch waaronder een 1/2 pond Koffie. Deze EXTRA AANBIEDING is alleen geldig van ZATERDAG 18 tot en met VRIJDAG 24 NOVEMBER a.s. ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE EXTRA AANBIEDING. MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER Heemstede, Raadhuisstraat 14 - Tel. 28538 BIOSCOOP ■JitL TS.ocfttmcfans ^ontw«r-k«r /p SchoawtJ«sUan 108 3taOtUm M otUerijen «n UlUn «ffjirimaS coupe «n a/werKinq qt IJl» *1» VVtlWIt op«cici!iteil bontmantels In alle BONTSOORTEN is verhooging van prijs gekomen, in korten tijd komt ook omzet- en weeldebelasting. Voor dit gebeurt wiilen wij onzen geachten cliënten onze voorraad aanbieden tegen LAGE PRIJZEN - Alles prima goed KOOPT NOG HEDEN EEN KWITANTIE BIJ A. VERKAAIK RAADHUISSTRAAT 90 HEEMSTEDE AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. Jan van Goyenstr. 26, Tel. 29080 Zondag 19 November. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10.30 uur: Ds. H. H. Dorgelo,.Herv. Pred. te Naarden. (Met medewerking van het dameskoor.) Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Barger. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Briët. Collecte voor de Inwendige Zending. 5000 HUISGEZINNEN! ZEGT U DIT IETS? Wanneer Uw naam en Uw artikelen op Vrijdag avond onder de aandacht komen van 5000 Huisgezinnen op den avond vóór den Zaterdag, waarop de meeste inkoopen voor de volgende week worden gedaan. Volg het voorbeeld van zoovele zaken en dring door tot in de huiskamers van 5000 ge zinnen door „DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT". Qed. Oude Gracht 88. Haarlem Toiof mur NEDERL. VEREEN. TOT AFSCHAFFING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN. Een Bazar en Verloting. Zaterdagmiddag 18 November a.s. zal om 3 uur in de zalen van het Gebouw „Caecilia" een Bazar worden geopend ten bate der drank bestrijding. Alle stands zullen smaakvol worden ingericht en op iederen stand zal een verlicht transparant komen, waarin op duidelijke wijze het sociale nut der geheelonthouding zal worden aan getoond. De Bazar wordt aardig aangekleed en met planten aangevuld, zoodat het geheel een smaakvol aanzien zal krijgen. Er zal muziek zijn en een gezellig zitje, waar men op z'n gemak een kopje thee zal kunnen drinken. Er zullen stands verschijnen van Haarlemsche firma's en fabrikanten, o.a. van Boeken, Moderne Voedingsmiddelen en Alcoholvrije dranken, Speelgoederen, Kunstvoorwerpen en Leerwerk, Manufacturen, enz. Ook aan aardige attracties zal het niet ont breken. Het rad van avontuur zal weer draaien, de kinderen kunnen grabbelen in de grabbelton en zich vermaken met touwtjestrekken, men zal zijn vaardigheid kunnen toonen in het sjoelen, de waarzegster zal uw toekomst voorspellen en eenige goede propagandistische attracties zullen tevens niet ontbreken. Ook zal men de prijzen der verloting kunnen bewonderen, waarvoor toestemming is ver kregen van B. en W. te Haarlem. Als hoofd prijzen gaan een tweepersoons toerkano, een koffergramofoon, een costuum naar keuze en verder 47 zeer mooie kunstvoorwerpen, boeken, gebruiksvoorwerpen, enz. Het geheel belooft dus aardig te worden en zal zeker een gang naar „Caecilia" in de Jans straat waard zijn. Het voordeelig saldo van deze Bazar zal goed worden besteed. De reeds ingezette actie te Haarlem „Bij snelverkeer geen alcohol" moet verder door de Nederl. Vereen, worden door gezet en ieder ingezetene zal dit goede doel willen steunen. De Bazar is Zaterdag 18 November geopend van 311 uur, Zondag 19 November van 1211 uur en Maandag 20 November van 311 uur. Een ieder is welkom. De toegang is vrij. TOONEELUITVOERING „DOOR EENDRACHT STERK". Zondagavond geeft de R.K. Tooneelvereeni- ging „D.E.S." haar eerste seizoenuitvoering in het R.R. Vereenigingsgebouw aan den Heeren- weg. Opgevoerd zal worden: „Als je nog een moeder hebt", levensschets in 4 bedrijven. Hoewel de toegangsprijzen zeer laag gesteld zijn, heeft het bestuur besloten de werkloozen slechts den halven prijs te laten betalen, om hen in deze sombere tijden voor weinig geld een avond van ontspanning te geven. De avond wordt besloten met een gezellig samenzijn, met muzikale medewerking van de Heemsteedsche Jazzband. VOORDRACHT MET LICHTBEELDEN. Op Woensdag 22 November zal te Heemstede in ,,'t Hof van Heemstede", Valkenburgeliaan 38, de heer B. C. Kool uit Den Haag voor de afdeeling Haarlem van den Nederl. Vegetariërs- bond een zeer interessante voordracht houden. Spreker behandelt een belangrijk onderwerp, o.a. een en ander over moderne voeding, toegelicht met lichtbeelden. De toegang is vrij. De voor dracht begint om 8.15 uur. De berechting van de muiters van „De Zeven Provinciën". De nood in den tuinbouw: Ontstellende cijfers, inzake de overproductie. Het Water schap „Vollenhove" en de verlaging van den dijk van het meer Flevo. Snelle Kerstvluchten van de K.L.M. met de F 20. Ketel-ontploffing te Rotterdam! Een ruïne aan den Groenen Hilledijk. De Zeekrijgsraad te Soerabaia heeft vonnis gewezen in de zaken van. de eerste groep lnlandsche schepelingen. Van de 19 beklaagden zijn er 11 conform den eisch veroordeeld, maar aan acht der beklaagden heeft de Zeekrijgsraad nog een hoogere straf toegekend dan de eisch luidde. Alle 19 beklaagden hebben hooger beroep aangeteekend. Op den 28sten November zal nu de Zeekrijgs raad in behandeling nemen de zaken tegen 8 Europeesche schepelingen. En men kan er ver zekerd van zijn, dat er weer zware eischen zullen vallen, te eerder, omdat men uit den aard der zaak van oordeel zal wezen, dat muiterij van Europeesche schepelingen zwaarder dient gestraft dan muiterij van inlanders. Men zou toch mogen vermoeden, dat bij een gemengde bemanning het voorbeeld diende gegeven te worden door de Nederlandsche, blanke op varenden, die dit toch wel tegenover den „bruinen broeder" verplicht waren. De Nederlandsche Tuindersbond, met onge veer 30Ü0 leden, verkeert in den grootsten nood, Een executie-verbod, ten aanzien van landelijke eigendommen, is op het oogenblik eerste eisch van de tuinders. Gaat men hun landerijen wegens hypotheekschuld verkoopen, dan is het voor hen in de toekomst onmogelijk, breken betere tijden aan, zich van de thans ontvangen slagen te herstellen. De oprichting van een Rijkshypo theekbank is dringend van noode. Hetzelfde kan getuigd van een moratorium voor de loopende bedrijfscredieten. Ontstellend is het te vernemen, dat dit jaar op de verschillende veilingen in Nederland een groot aantal tuinbouw-producten de vastgestelde minimumprijzen niet konden opbrengen, zoodat al die onverkoopbare producten naar de vuilnis belt moesten gaan. Een paar cijfers mogen vol staan om den nood van de tuinbouwers te ken schetsen. Naar de vuilnisbelt gingen 25.000.000 K.G. sluitkool; 38.000.000 K.G. vroege aard appelen; 3.000.000 stuks bloemkool; 3.000.000 stuks komkommers; 6.000.000 stuks andijvie; 14.000.000 kroppen sla; benevens tal van andere groenten. De gevolgen van het tot stand komen van den grooten afsluitdijk van Wieringen naar Friesland doen zich reeds gevoelen. Het Water schap Vollenhove, dat het beheer over tientallen kilometers Zuiderzee-dijk heeft, ongeveer van Zwartsluis tot de Overijselsch-Friesche grens bij Kuinre, wil tot verlaging van den ouden Zuider zee-dijk, die nu dijk is geworden van het Meer Flevo, overgaan. Verbreeding van de wegverharding op den dijk tot ongeveer 9 of 10 Meter breedte, waar voor verlaging van den kruin van den dijk noodig is, zoodat dan het peil van den dijk zou komen op 3.90 Meter plus N.A.P. tegen vroeger 4.50 Meter plus N.A.P., zou het dijkdek voor een veilig snelverkeer geschikt maken. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij koestert het voornemen om tegen Kerstmis een snelle vlucht naar Indië te ondernemen, waartoe de nieuwe Fokker, gemerkt F No. 20. zal moeten dienen, met als bestuurders aan boord de heeren Smirnoff en Soer. Het plan is de 14.000 K.M., die Amsterdam door de lucht van Batavia scheidt, in den tijd van 5 dagen te vliegen. De F 20 loopt een kruissnelheid van 250 K.M. per uur, zoodat per dag gemiddeld een elftal uren noodig zijn om het traject in vijf dagen af te leggen. Aan den Groenen Hillendijk te Rotterdam, gelegen aan de overzijde van de Maas, is op het terrein van een wasscherij een stoomketel ont ploft. Hoewel zich een aantal personen in de onmiddellijke nabijheid bevonden, hoewel een paar gebouwen totaal verwoest zijn, hoewel een ware regen van steenen, ijzer, dakpannen, puin en kalk op straat viel en overal in de buurt de ruiten sprongen en de vensters uit de sponningen zijn geslagen, is slechts één man zwaar gewond en in het ziekenhuis opgenomen. De gesprongen stoomketel, die 15 tot 18 jaar in gebruik was geweest, was den afgeloopen zomer nog gecontroleerd. Nu is toch de vraag gerechtvaardigd, wat heeft men aan zoo een voortreffelijke instelling, als die van het Stoomwezen, indien een soort gelijke ontploffing van een stoomketel, die nog zoo korten tijd geleden is gecontroleerd, moge lijk blijkt? De ruïne aan den Groenen Hillendijk te Rotterdam zal wel spoedig tot het verleden be- hooren, maar het is toch zaak, dat de bevoegde justitiëele autoriteiten eens een grondig onder zoek instellen, of hier soms van laakbaar ver zuim sprake kan zijn. NEDERLANDSCHE PROTESTANTENBOND Afdeeling HeemstedeBennebroek. Zondag 12 November 1933 werd in het vriendelijke kerkgebouw aan de Postlaan te Heemstede een wijdingsmiddag gehouden. Dat deze wijdings-bijeenkomsten gewaardeerd worden, bleek uit de groote opkomst. Het Dameskoor onder de bekwame leiding van de dirigente Mejuffrouw Cor. lgesz, bewees weder zijn zeer groote waarde voor de afdeeling. De organist der afdeeling, de heer P. Zwaans- wijk Jr., accompagneerde niet alleen het koor, doch ook op zeer verdienstelijke wijze Mevrouw Suze RoeiofsenTak, wier viool-spel een schoone illustratie was. De heer Kommer Klein boeide zijn gehoor zooals gewoonlijk en het waardeerend woord van den voorzitter, aan het slot der bijeenkomst, was door allen dan ook wèl verdiend. 't Was een heerlijke middag! TOOHCDLUITVOER1HO „WUT Ll\ GENOEGEN". De Tooneelvereeniging „Nut en Genoegen" geeft a.s. Zaterdag, 18 Nov., in Café-Restaurant Lommeroord, een opvoering van „De Spaansche Vlieg", een klucht in 3 bedrijven van Frans Arnold Ernst Bach. Ongetwijfeld zal „Nut en Genoegen" haar belangstellenden een prettigen avond bezorgen. En als gewoonlijk wordt ook deze avond be sloten met een bal. NIEUWE ZAKEN. De Kerkuil. De Kerkuil heeft Kruisstraat 14 een winkeltje geopend, dat ons met zijn moderne winkelpui en rustige uitstalkasten even naar Parijs, Londen of Weenen verplaatst en door zijn zuiver wit, grijs en blauw opvalt in dit, wat stadsschoon betreft misdeelde stukje Haarlem. De Haagsche architect Cor Alons heeft de pui verbouwd en voor ruime doelmatige etalage kasten gezorgd. Het winkeltje ziet er van binnen al even smakelijk en verzorgd uit en vormt een prettige omgeving voor het werk van het atelier de Kerkuil, dat een speciaal modern karakter draagt. De stalen meubels zijn van Cor Alons. Op de Nieuwe Gracht No. 23 zijn het Atelier en de verdere toonkamers gevestigd, belang stellenden kunnen daar nog andere lampen en lampekappen, kleine meubeltjes en kleeden van „Het Paapje", enz., gaan kijken. Op het atelier worden ae bestellingen uit gevoerd, lampekappen, kleeden, kussens, cosies, kunnen voor iedere omgeving, niet alleen voor moderne interieurs, worden gemaakt, ook tasschen kettingen, dassen, enz., kunnen op be stelling worden vervaardigd. Bestellingen voor St. Nicolaas of Kerstmis worden graag zoo spoedig mogelijk tegemoet gezien. Gisolampen en meubels, aardewerk van Thera Hofstede Crull, Paul Dresler e.a., edelsmeed kunst Cornelia Vos, weefwerk Het Paapje, bind- en cartonnagewerk Elisabeth Menalda, Zweedsch glaswerk, stoffen, kleine voorwerpen geschikt voor St. Nicolaas- en Kerstmis geschenken. STADSSCHOUWBURG. „Harlekijntje op Kasteel Hemelhoog". (Anna Klaassen's Kindertooneel.) Welk een prettige middag hebben de kinderen gehad, die Zondag j.l. de vertooning van „Harlekijntje op Kasteel Hemelhoog" door Anna Klaassen's Kindertooneel bijwoonden. En niet alleen rl4- jougU hcctt gcnofen, ook de ouderen hebben met ongeveinsde bewonde ring de kleurige tafereelen en het aardige spel aanschouwd. In negen tafereelen stelt Anna Klaassen ons het tweede boek voor oogen. We zien oude bekenden, Fridolin de poppensnijder, moeder Anetta en hun dochter Engelbertha en ook Michiel, in het eerste spel geitenhoeder, nu een beroemd violist. Allen zijn ouder geworden, alleen Harlekijntje is nog hetzelfde kleine baasje, ondeugend, maar met een hartje van goud. Om zijn vriend Michiel met gravin Rosemarie te kunnen laten trouwen, verlaat hij het vriende lijke boschhuisje en begeeft zich naar zijn ouden vijand, hertog August Erasmus, op het kasteel Hemelhoog, waar hij een minder aangenamen tijd doormaakt, ondeugende streken uithaalt, doch ook meermalen zijn goede hart toont en daardoor veel menschen gelukkig maakt. Zijn terugkeer in het woudhuisje is het blijde slot. Harlekijntje was natuurlijk de lieveling van de jeugdige toeschouwers en toeschouwsters; hij kweet zich op buitengewoon goede wijze van zijn rol en verwierf in het zevende tafereel een welverdiend „open doekje". Doch vergeten wij ook het bedroefde Marleentje en de kleine Erik niet! Van de „volwassen" rollen trokken vooral die van den Hertog, Prinses Aldegonde en den hofmeester Feit de aandacht door de uitstekende en karakteristieke uitbeelding. Ook voor de overigen hebben we niets dan lof. Alles tezamen was het een hoogstaande en voor kinderen zeer aantrekkelijke vertooning. In de pauzes legde mevrouw Anna Klaassen, optredend als Grootmoedertje, het verband tusschen de verschillende tafereelen, zich daarbij wijselijk tot het noodzakelijkste beperkende. Bewonderenswaardig is de manier, waarop zij den juisten kindertoon weet te treffen. Een extra attractie was de verloting van een groote Harlekijnpop, benevens twee boeken uit de Harlekijn-serie, welke beschikbaar waren gesteld doör den boekhandel Loosjes. Wij roepen Grootmoedertje met haar Harle kijntje van harte „Tot spoedig weerziens" toe! PRIMA KOFFIE p. pondspak 221l2,321l2,371l2,45en50Ct. LOSSE KOFFIE p.pd. 34-Ct. DELICATAKOFFIEp. blik40 ROOMBOTERper pond 81 ALLERFIJNSTE MARGARINE, met 25% Roomboter In prijs verlaagd! NU per 1/2 pondspak 27 Ct. BAK- EN BRAADVET, prima per pondspak 38 supra 42 PRIMA ZALMper groot blik 22 NIEUWE STUKJES APPELEN per pond 29—33 PRACHT APPELMOESper groot blik 29 SNIJ- of SPERClEBOONEN 24 Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit den winkel. WALCHERSCHE WITTE BOONEN 2 pond voor 21 Ot. DELICATESSE-PUDDING4 pak voor 25 FondantBorstplaatp.jp. 21-25 Ct. I Chocolade Beestjes p. J p. 29 Ct. Suikerbeestjes21 Taai-Taaip. pond 22 R. 703 „Heimat". Gaat de belangstelling niet meer naar het tooneel uit? Dit is een vraag, die herhaaldelijk gesteld is en waarop het juiste antwoord vooralsnog niet geleverd is. Hoe het ook zij, wie de overweldigende op voering van Leopold Jessner's „Heimat" Vrijdag j.l. in den Stadsschouwburg niet bijwoonden, hebben heel wat schoons gemist. Het gegeven was weliswaar oud, doch m.i. ook altijd weer nieuw. Vliegen de kinderen niet vroeg of laat weer terug naar het ouderlijk nest, waaraan zij ont vlogen waren? Zoo ook in Jessner's „Heimat". De dochter des huizes, Magda, opgevoed in een gezin van strenge militaire opvattingen, heeft gedurende 12 jaren rondgezworven ver van huis en heeft door haar ervaringen, in dien tijd opgedaan, zulke vrije opvattingen gekregen, dat zij her haalde malen met die van haar vader in botsing komen. Doch eindelijk krijgt het verlangen van het wederzien de overhand en keert zij terug bij die oude bekende gezichten. Aan de opvattingen van den strengen vader is zij echter ontwend, zij, die geen kind meer is van dien ouden tijd, doch het vrije en ongedwongene begeert. Zij voelt dan ook dat zij thuis niet meer kan aarden en weer weg moet. De predikant weet haar echter te bewegen in haar ouderlijk huis te blijven. Hoe zuiver, ongedwongen en rustig werd dit door Lydia Busch weergegeven, haar entree in de tweede acte en het weerzien van haar jongere zuster Maria, gaaf vertolkt door Lotti Jager. Al spoedig blijkt, dat er in de jaren dat Magda is weg geweest, iets is gebeurd, waarover zij liever niet wil spreken. Haar vader komt er echter achter, dat zij een kind heeft, hetgeen hem uiteraard nogal schokt. De vader spreekt nu met zijn dochter en als deze niet te bewegen is, den Regierungsrat Dr. Von Keiler te trouwen, blijft er niets anders over dan de dood voor vader en dochter en grijpt hij naar de revolver. Zoover komt het echter niet, want hij wordt ten tweeden male door een beroerte getroffen en valt dood in een stoel neer. Deze opvoering verdient alle lof. Zeer sterk spel leverde Arnold Marlé, als vader Schwartze, overste uit het leger, die zich representant voelt van een voorbijgaand ge slacht. Wat een uitdrukking in zijn oogen, zijn gebaar, het was alles volkomen af. De predikant, weergegeven door Wolfgang Heinz, deed dit zoo eenvoudig, zonder sentimen teel gedoe, dat wij vol bewondering hem hebben gadegeslagen. Hij was volkomen du man die juist door zijn eenvoud de meerdere wordt. De uitbeelding van tante Franziska, eer kwaadsprekende vrouw, was een creatie van Hedwig Schlichter. De onsympathieke figuur van Regierungsnu Von Keiler werd uitstekend vertolkt door Fritz Melchior; Erwin Parkes gaf een pracht bediende te zien van vader Schwartze, en Franz Ludwig speelde een kranige luitenant. Kortom, een prachtvoorstelling, waarvoor hei zeer weinige publiek zich zoo dankbaar toonde, dat aan het slot aan de ovatie schier geen einde scheen te komen, zoodat Leopold Jessner ook nog ten tooneele moest verschijnen. De heer Deinum, directeur van den Stads schouwburg, verdient dank dat hij zulk een opvoering voor Haarlem heeft weten te ver krijgen. Fr. BIOSCOOP-EXPL. „HOLLANDIA", LOMMEROORD. „De Student van Praag". In de Hollandia-Bioscoop (Lommeroord) wordt vertoond: „De Student van Praag", een filmlegende naar het oorspronkelijke scenario van Hanns Heintz Ewers. Korte inhoud. Dit is een legende in filmbeeld, een fantas- tisch-dramatisch verhaal uit den aanvang der vorige eeuw. Toentertijd was de Boheemsche hoofdstad, Praag, beroemd om haar universiteit en de studenten mochten zich veel veroorloven. Veel tijd besteedden zij aan hun duels, de z.g. „Menzur", die ook nog thans bestaat. Daarbij wordt vereischt, den tegenstander een sabel houw in het gelaat te bezorgen. Wie echter zijn tegenstander doodde hetzij opzettelijk of bij ongeluk werd eerloos verklaard en uitge- stooten. De student Balduin, die doorloopend in nijpend geldgebrek verkeerde, was de beste schermer van Praag en een nietigheid, b.v. een KINDERVERTELLING a» DOOR G. TH. ROTMAN Wh V s';j P r^\3 21. Intusschen besloot broer Jodocus, die zich thuis zat te vervelen, zichzelf eens op 'n gezellige wandeling te onthalen. „Want," dacht hij, „ver tier heeft 'n ntensch noodig en ik zal er beslist van opfrisschen!" Maar o wee, daar kwam hij Joris tegen, die nog steeds vol wraakzucht rond liep en hem natuurlijk voor Pieter aanzag! 22. Nu, ik beloof je, dat Jodocus van z'n wandeling opfrischte en aan vertier geen gebrek had. „Ik zal met je doen, wat je met m'n wagen gedaan hebt!", siste Joris, rood van woede. En och, och, wat kreeg de arme Jodocus me daar een pak rammel! De stakker dacht minstens, dat er geen stuk aan zijn heele lijf heel zou blijven! 23. Tenslotte pakte Joris, om de kroon op zijn werk te zetten, Jodocus bij allebei z'n armen en slingerde hem zoo, ten aanschouwe van het publiek, dat op 'n veiligen afstand' bleef, in de rondte. Tien minuten later werd de arme Jo docus, gekraakt en gekneusd, door medelijdende omstanders thuisgebracht.... 24. Pieter verbond hem, zoo goed en zoo kwaad als hij kon en zette hem in een ruststoel. Maar onderin den zak ligt de rekening: al spoe dig verscheen de deurwaarder, die de rekening presenteerde voor den handwagen, het w.inkel- raam en alle verdere aangerichte schade. Zuch tend keerde Pieter zijn spaarpotje om....

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2