f. 2.50 AAS LEN TH. G. v. d. ASDONK VOOR de St. Nicolaas NAAR HALT onze WINKELWEEK FEIJE'S LOMMELAARS Huisvlijtgebied Prima 035 doet mee aan DE PRIJSVRAAG ENG. ANTHRACIET 1II ■IWIilll id Koffie. A a I BJ 1 111 Fa. H. J. GEERLING PRIMA WILD Voordea.s. St. NICOLAAS PERMANENT WAVE ElaEUtl FRAHSCH DlilTSCH faal Inst. „AMSTEilUAM De Woning-Courant voor Kennemerland is de meest overzichtelijke gids voor ALLE Woningzoekenden 17 NOVEMBER begint Ziet dan ONZE ETALAGE H. P. DE RIJK - Tel. 28545 - Binnenweg 95 BRANDSTOFFENHANDEL BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ Wellner Tafelzilver Heeft u stof? LOM M ELAARS Metselaar-Schoorsteenveger en met iCHE ER 28533 INGEZONDEN SPORT. Sinds eeuwen is traan een bekende- medicijn. Het is thans wetenschappelijk bewezen, dat traan Engelsche ziekte bij kinderen afweert en geneest en buitendien de groei bevordert. Echte Noorsche Levertraan A. J. VAN DER PiGGE - GIERSTRAAT 3 ESKENS' VLEESCHMOUWERM OOSTEM DE BRUYNSTR. 201, TEL. 10287 ECHTE WALES ANTH RACIST Handel in Wild en Gevogelte War moesstraat 7 - HAARLEM Babykleeding - Slip- en Pullovers STEEDS „HET NIEUWSTE" 13 FIRMA GERARD SMIT a F 3.5 0 bij JOH. DE LAAT Bakkerij H. JANSEN WILHELMINAPLEIN 19 Spoorbanket 20 ct. Stavenbanket 25 ct. Gevuld Speculaas 20 ct. Dik Speculaas 12 ct. Fraaie prijzen wachten op U „Hoeveel Sta-bi-vee veeren liggen hier?" De Ouwe Gaper Fransch - Duitsch-Eng. Privaat- en clublessen Heden in lossing prima 3.™ - 1.50 MAISON LEYENAAR j] Jan van Goyenstraat 16 11 HEEMSTEDE Telef. 2 90 62 A.s. Zaterdag ter gelegenheid van het één-jarig bestaan onzer zaak, geven wij aan ieder die voor een bedrag van ten minste één gulden besteedt een ons van 11 onze bekende choc, krakelingen cadeau. 11 Ons succes is stijgend; wij zullen zorgen f i dat het zoo blijft. Hoogachtend, ïjj MAISON LEYENAAR [j i H. BOOGAARD Bakkerij „DE KORENBLOEM", Binnenweg 88, A.G.G* M. GIORGIS EN ZOON SCHILDERWERK GEVR^ lodschap- xrine uit- is alleen en 50 Ct. blik 40 ond 81 imfcoter k 27 Ct. k 38 42 k 22 -33 k 29 24 winkel. )r 21 Ct. r 25 i p. 29 Ct. )ond 22 iet leger, die zich voorbijgaand ge- zijn oogen, zijn n af. door Wolfgang zonder sentimen- ewondering hem as volkomen de oud de meerdere Franziska, een een creatie van an Regierungsrat irtolkt door Fritz i pracht bediende ;n Franz Ludwig ïg, waarvoor het dankbaar toonde, schier geen einde )old Jessner ook hijnen. van den Stads- lat hij zulk een Ft weten te ver- Fr. LANDIA", i. •aag". (Lommeroord) van Praag", een ikelijke scenario 'te inhoud. ;eld, een fantas- len aanvang der de Boheemsche haar universiteit feel veroorloven, m duels, de z.g. bestaat. Daarbij inder een sabel- Wie echter zijn opzettelijk of bij klaard en uitge- doorloopend in was de beste tigheid, b.v. een TELLING ROTMAN )0 goed en zoo in een ruststoel, kening: al spoe- die de rekening ;en, het wjnkel- e schade. Zuch tje om.... DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT losse grap over het bloemenverkoopstertje Lyduschka, was genoeg om hem tot een duel te brengen. Telkens werd Balduin aangeklampt door een geheimzinnige figuur, een man, die zich Schapi- relli noemde en die zeide, een geldschieter te zijn. Waar studenten zijn, is nu eenmaal óók altijd een woekeraar! Maar Balduin wees hem altijd terug, zeggend, dat alleen een rijke erf gename hem kon redden En zie... Graaf von Schwarzenberg vierde de verloving van zijn' dochter, Komtesse Margit, met haar neef Baron Waldis Schwarzenberg. Ter eere daarvan werd een jachtpartij gehouden. Margit's paard slaat op hol en Balduin redt haar leven. In haar dankbaarheid schenkt zij hem het gouden kruisje, dat zij om haar hals draagt en Balduin kan haar niet vergeten. Als hij nu naar zijn kamer teruggekeerd zijn armoede bitterder dan ooit gevoelt, luistert hij naar een voorstel van Schapirelli, die hem zes honderdduizend goudguldens aanbiedt. In ruil daarvoor zal Schapirelli iets mogen uitzoeken en meenemen uit Balduin's woonvertrek. Zorgeloos stemt Balduin toe. Zijn armoede grijnst hem van alle kanten tegen; er is niets van waarde cp zijn kamer; een opkooper zou voor het heele boeltje nog geen tien goud stukken geven! De koop wordt gesloten, het contract ge- teekend. Óp mysterieuze wijze brengt Schapi relli de zeshonderdduizend goudguldens te voorschijn. Nu is het zijn beurt iets uit te zoeken. En hij kiest... Balduin's spiegelbeeld!... Een wonder geschiedt, het spiegelbeeld stapt uit zijn lijst en verlaat met Schapirelli het ver trek! Ontzet gaat Balduin voor den spiegel staan... alles wordt weerkaatst... maar niet hij!! De gouden schat bezorgt hem eer en aanzien. Maar Balduin is ongelukkig en vreest eiken spiegel. Maar thans is hij de gelijke van Kom- tesse Margit geworden, kan haar naderen en zij krijgt hem lief, beantwoordt zijn kussen. Baron Waldis Schwarzenberg, haar verloofde, daagt Balduin uit voor een duel. Margit's vader komt hem vragen, dat Balduin zal beloven, zijn tegenstander niet te dooden. Balduin geeft hier op zijn eerewoord. De ochtend van het duel breekt aan. Als Bal duin per koets naar de afgesproken plaats rijdt, breekt een wiel en dit geeft groot oponthoud. Te voet snelt hij verder, om te ontwaren.... dat intusschen zijn spiegelbeeld zijn plaats heeft ingenomen en met Baron Waldis den degen kruist! Het spiegelbeeld doodt Waldis. Als woord breker wordt Balduin uit de hooge kringen ge weerd. De universiteit stoot hem uit, als over treder der Mensurwetten. Hij dwaalt rond als een veroordeelde. In ge- meene kroegen zoekt hij troost. Plots.... begint zijn gruwelijk spiegelbeeld hem op te jagen. Waar hij gaat of staat, ont moet hij zijn „tweede ik". De spookgestalte dwingt hem, terug te keeren naar zijn oude studentenkamer, waar hij sinds den duivelschen koop niet meer was geweest. Het spiegelbeeld staat thans in den spiegel. Balduin grijpt een pistool en vuurt naar den spiegel, die in scher ven valt. Doch.... hij heeft tevens zichzelf in het hart getroffen en hij stort levenloos ter aarde.... OPROEP AAN DE H'STEEDSCHE VROUWEN. Nu- de winter' met rassche schreden .nadert en niet alle huismoeders in staat zijn haar kroost van warme kleeding te voorzien, wil de R. K. Vrouwenbond van Heemstede gaarne een nuttig werk verrichten, door een naai- en brei-actie in het leven te roepen. Als iedere vrouw of meisje, die daartoe in de gelegenheid is, mee zou willen doen om twee stuks van een of ander nuttig kleedingstuk te vervaardigen, door naaien, breien of haken, dan zouden zij met St. Nicolaas en met Kerstmis door het eigenhandig verricht werk veel blijheid aan haar evennaasten kunnen brengen. Als de wil góed is, maar tegen de onvermijdelijke on kosten wordt opgezien, dan is dit geen bezwaar, daar het bestuur van de R.-K. Vrouwenbond wol beschikbaar stelt, te verkrijgen bij Mej. D. de Neeve, Heemsteedsche Dreef 21, die ook bereid is met de keuze van modellen behulpzaam te zijn en 's Woensdagsmorgens van 1012 uur, ook eiken dag 's avonds van 69 uur, de dames te woord wil staan. De voltooide kleedingstukken worden gaarne ingewacht van 124 December bij de voorzitster van den Bond: Mevr. DroogDeckers, Raad huisplein 8, die ervoor zal zorgen dat zij op doeltreffende wijze op hun bestemming komen. DIOCESANE R.-K. VROUWENBOND. HET HEEMSTEEDSCHE KLEEDINGFONDS. Ja, waarde gemeentenaren, daar zijn we weer! Ofschoon dankbaar voor alle goede gaven, die we van U mochten ontvangen, dringt de nood ons, nogmaals een beroep op uw goed- geefschheid te doen. Want de aanvragen zijn vele! Het meest gebrek hebben we aan heeren- pakken! Een kindermatrasje zou ook hoogst welkom zijn! Daneen kinderwagen, om de kleinen naar ons zoo nuttig consultatie-bureau te rijden! Een forfiuisje versmaden we evenmin en verder is. alles, wat bruikbaar is, van onze gading! Bij voorbaat, langs dezen weg, hartelijk dank. HET BESTUUR, p/a. Mevr. G. Chabot. Achterweg 22. Tel. adres 28016. per flacon 30 cent noteert heden voor blank varkensvleesch mag. lappen f 0.50 Karbonade (schouder)f 0.40 (rib)f 0.45 Fricandeau. Versche worst i f 0.60 f 0.45 RolladeSaucijzen Ham en Knieschijf. p.p. f 0.30 Vetspek f 0.30Magerspek f 0.35 UITSLUITEND Ie KWALITEIT RUNDVLEESCH Doorregen lappen f 0.453 pond f 1.10 Magere lappenf 0.55 Rosbief, Lende en Staartstukf 0.70 Baklappenf 0.80 Biefstuk en Haasf 0.90 Riblap f 0.603 pond f 1.60 Lamsvleeschvanaf p. p. f 0.25 Lappen zonder beenf 0.40 Bout zonder beenf 0.50 KALFSVLEESCH TEGEN LAGEN PRIJS Heden prima rolpensf 0.65 Rauwe rookworstp.p. f 0.50 afmeting 20/30 m.M. Elke Anthraciet wordt door ons nogmaals met de hand van steen gezuiverd. Imp. WITTOP KONING HAARLEM Ha menjansweg 67a Telefoon 1P100 BINNENWEG 1, HEEMSTEDE, Tel. 28027 jZERWARE N - KOPERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - EMAILLE HUIS- EN KACHELSMEDERIJ - HAARDEN - KACHELS AUTOGENISCHE LASCH- EN SNIJ-INRICHTING Zie speciale etalage figuurzaag- pP^ en houtsnij-benoodigdheden En Gros En Detail Telefoon 10296 BILLIJKE PRIJZEN Uit het H.B.C.-kamp, De wedstrijd H.B.C.Leonidas stond Zondag op een bijzonder hoog peil. Verwacht hadden wij dit wel, omdat H.B.C. nu eenmaal haar beste spel speeit tegen haar sterkste tegen standers. De uitslag was 21 in het voordeel der Rotterdammers. Het was voor Leonidas, die dacht een ge makkelijke overwinning te behalen, een open baring zulke snelle vleugels en zulk een meesterschap over den bal. Of dit nu een vleugje was, of dat H.B.C. tot meer goede dingen in staat is, zullen zij Zondag a.s. moeten toonen als de groote Delftsche D.H.L. op bezoek komt. Het vorige jaar werd thuis met 64 gewonnen en uit met 52 verloren. Met een enthousiasme als vorige Zondag geef ik den H.B.C.'ers een klein kansje. Daar er in de omgeving weinig te doen is, verwachten wij Zondag een record aantal toeschouwers aan den Heerenweg. Het programma voor Zondag luidt: 2.30 uur: H.B.C.D.H.L.scheidsr. Laarmans. 2.30 u.: B.S.M. I—H.B.C. II, scheidsr. Reekers. 2.30 u.: D.S.S. II—H.B.C III, scheidsr. v. d. Reep. 2.30 u.: Concordia IIH.B.C. IV, scheidsr. Graafinans. F. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. S. L. Mooi wint den Obelt-beker. Zaterdag 11 en Zondag 12 November j.l. was H.P.C. te gast bij de Amsterdamsche Zwemclub. welke vereen, een tweedaagsch zwemfeest ge organiseerd had ter gelegenheid van de herope ning van het bad aan den Heiligenweg te A'dam. Door H.P.C. werd alleen deelgenomen aan het nummer 4 X 200 Meter vrije slag estafette met de zwemmers Ch. Kemper, J. v. Zadel, A. J. Braam en S. L. Mooi. Doordat Kemper niet fit was werd reeds dade lijk een achterstand geboekt van ca. 15 Meter, welke v. Zadel en Braam op de snelle v. Voorst en Wegenaar van 't Z. niet konden inloopen. Als laatste man ging Mooi te water, die het stoute stukje uithaalde den achterstand tot op /2 Meter in te loopen. H.P.C. werd tweede in 10 min. 502/5 sec. na A. Z. in 10 min. 49Vs sec. Des Zondags werden de wedstrijden voortge zet. Mooi plaatste zich hu als snelste Neder lander op de 200 Meter vrije slag in 2 m. 293/5 sec. na Deiters (Duitschland), Alilkow (Enge land) en Guilini (België). Hij wist ook thans zijn grootsten concurrent Scheffer (D.J.K.) te verslaan. Hierdoor kwam hij voor een jaar in het bezit van den magnifieken Obelt-beker, het geen tot heden slechts aan enkele cracks gelukt is. De kostbare beker zal tijdens het a.s. H.P.C.- jaarfeest voor de leden te bezichtigen zijn. Daarna speelde het H.P.C.-zevental de finale tegen het Nederl. Jeugdzevental om den Ver gulden Penning. Door keurig voorhoedespel en taai verdedigen tegen de gevaarlijke voorhoede van de jeugd werd met 4—3 gewonnen. Het zevental dat dit prachtige succes behaalde, was samengesteld uit de spelers J. Schutter (doel), F. W. Moolenaar, A. Braam en H. J. Leijenaar (achter) en S. L. Mooi, J. Kooyman en J. Uitendaal (voor). Ruime keuze in alle soorten Handwerken - Zakdoeken in Luxe doosjes - Cachets - Handschoenen - Skisokjes - Handwerk doosjes - Kralen, enz. Ziet ook onze groote wolsorteering voor Aanbevelend, Tel. 29081 BERTHA SCHUITMAKER J A N G O Y E N S T R A A hebben wij een uitgebreide en zeer voordeelige collectie withouten voorwerpen voor hand- en schilderwerk. A!le benoodigdheden voor FIGUUR ZAGEN, H OUTSN IJ DEN, CARTONNAGE- EN FRÖBELWERK. Bij ons zult U steeds het nieuwste vinden op Niet 't oudste - Wel het best gesorteerde adres GED. OUDE GRACHT38, HAARLEM TEL. 15663 EN TEN SLOTTE EEN geheel compleet SCHOUWTJESPLEIN 4 - TELEFOON I4827 Het beste vo koren, wit rogge en zeer fijn licht tarwebrood, eerste kwaliteit wit ebroo I, alles 8V2 cent de 4 ons. Wilhelminaplein 12 Bezorging door het geheele dorp. Beleefd aanbevelend. door onze populaire docenten Mr. MAC DONALD - Mr. MAURICE - Herr MEIER. Conversatie en ha-delscorresp - Vanaf 1 Nov. sterk verlaagd les'.arief. Vraagt prospectus. HAARLEM - I Tel tl, Oude Gracht 110 13206 TEL. 29043 per ons ADVERTEERT ONDER „PIJLTJES" VERKRIJGBAAR AAN DE KIOSKEN TE HAARLEM, AMSTERDAM, HEEMSTEDE-AERDENHOUT EN BIJ DE ADM. GED. OUDE GRACHT 88, HAARLEM (TELEF. 10144) a f 0.10 PER EXEMPLAAR OPGAVEN VAN CA. 20 MAKELAARS EN WONINGBUREAUX l en elastieken kousen (zonder naad) met VOLLE GARANTIE DROGISTERIJ Lange Veerstr. 20 ov. fa.'Kort BILLIJKE PRIJZEN MEJ. 1. C. S. dB LUGT - OOSTERL. 15 Alléén Pijlslaan 3 - Telef. 14203 Levert alle soorten Brandstof tegen billijke prijzen. Beter is er niet Vrij van steen en gruis Franco bij U thuis. TURFMOLM per heele ers halve baal z i jftisiiiiiif 1111111811111 HiiiiiiiiiiBg bui mi in iriariiBiiiiMiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiigiEiiiiBiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiginugminnHiiinBniiiüij: 2 5 2 E i is fraai van vormen, heeft het grootste zilver gehalte, en wordt zoowel door den fabrikant, als door volkomen gegarandeerd. Het is duidelijk dat de winkelier (Lommelaars) alleen voor die artikelen instaat, waarover NOOIT wordt geklaagd; voor artikelen die niet altijd even goed zijn, kan hij geen garantie geven. WELLNER. tafelzilver kunt U dus met groote gerustheid koopen, want WELLNER een fabrikant met wereld-reputatie garandeert het, en hij wordt hierin door Lommelaars gesecondeerd. Fraaie cassettes Well- ner tafelzilver reeds vanaf f 15.- Colb. cost. n. maat f 17 en ƒ21, keeren f 13. Overjas n. maat f 16 keeren 9. Damesmantel n. m. f 16. Colb. costuum m stof vanaf f27.50 Overjas vanaf f 25. Prima coupe en fournituren, 2x passen. MÜLLLR, Joh. de Breukstr. 1 Haarlem. Huis- en Decor.- Schilder Behanger VAN 'T HOFFSTR. 4 HAARLEM KONINGSTRAAT 21 TELEFOON 10847 Grootste magazijn van huishoudelijke- en luxe artikelen hier ter stede levert U het beste BROOD, KOEK en BESCHUIT B Wittebrood 14 en 7 cent. melkbrood 18 en 9 cent, aan de bakkerij afgehaald. Beleefd aanbevelend Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. TB KOOP z.g.a.n. Pathéfoon met 80 platen, tevens kinder wagen in g. st. 3.-. Roze- priëelstraat 54rood. RADIO KOOPJE f57.50 Wisselstroom 1 knops-bed. Alle stations vrij (1 jaar gar.) Leidschestr 93 - Tel. 17167. TE KOOP Een driewielige fiets. Simplex Cycloïde, zon der eenig gebrek. Bill, prijs. Marnixstr. 133, Haarl.-Nrd. TE KOOP GEVRAAGD EEN MEUBELWAGEN voor stoff. Spaanschevaart- straat 44. TE KOOP Huis met tuin en poort 5500 ben. vest. g. m. gr. kast, W.C., suite, keuken en bijk. en sch. Boven: 4 k., bale., W.C. en waterl. Desgew. 4000.- hyp. Te bevr. Tesla- straat 8, Haarlem. ST. NIC. CADEAUX Praohtmod. nieuwe linnenk. 13.75; Poppenledik. f 2.75; Pracht poppenlinnenk. 3.85 alles nieuw en prima gelakt. Heerensingel 57R, Haarlem. MARKLIN SPOOR 20 volt. Nog eenige artikelen voor- deelig af te geven. Leidschevaart 362. Bij leesgezelscli, „Bronstee" IS PLAATS VOOR EEN LID. Won. omg. BI. brug, Adr. Pauwlaan. Inl.: bij den adm. E. A. DE GRUYTER, Binnenweg 79e, tel. 29516 Gr. gem. zit-slaapk. met serre in. of z. pens. bij halte Koe- diefslaan, H'stede. Br. letter L, D. v. Mourik, Bronstee- weg 4a, Heemstede. Gevr. 14 j. meisje Pr. G. v. boodsch. en licht huiswerk, tevens genegen om naaien te leeren v. 2-6 u., beginl. f 1.50 p. w. Br. Lett. A, Boekh. D. v. Mourik, Bronsteeweg 4a, Heemstede. NET MEISJE zoekt nette zit-slaapkamer 2.50 p. w., wasch en licht inbegrepen. Br. letter R, Daudey Boekh., Heemstede. Per 1 December DAGMEISJE GEVRAAGD v. 84 t. 4J u. 's Zondags vrij. Aanm na 7 uur n.m. Heemst. Dreef 93 NET DAGMEISJE GEVR. van 8-J- tot 4 uur, die keurig netjes kan werken. Pieter de Hooghstr. 13, Heemstede. DAGMEISJE GEVRAAGD •Tan van Goyenstraat 24, bij BI. Brug. 2 COMMENSAALS GEVR. door menschen zonder kinde ren. Florisstr. 29, Haarl.-Nrd KI. Amateurs-jazz-band vraagt alt-saxophonist. Br. no. 171 Bur. v. d. Blad. JUFFROUW n. st. vr. ruime kamer te Heemstede of omg. i. gesl. huis. Br. m. pr. en inl. No. 170 Bur. v. d. Blad. Weg. omst. aangeb. goedsp. compl. Radiotoestel 25.-, en en een Philipsgelijkr. 2.50, Accu 1.-, Luidspr. 2.50. Doelstraat 1. Gedipl. COSTUMIERE b.z.a. Middagjap. 6.-, avond-toi letten 7.50, Wintermantel 10.-. Eigen modellen. Br. no. 166 Bur. v. d. Blad. Prima Modiste b.z.a. v. mo- derniseeren v. hoeden, m. chique h. v. resten stof b. mant. of cost. Jac. v. Cam- ponstr. 14, H'stede. Dame vraagt type- en cyclos- tylewerk aan huis tegen eon- curreerende prijzen. Klever parkweg 34, Haarlem. BOEKENKAST EN SCHRIJFBUREAU te koop Te bezichtigen: Koningstraat 36, Haarlem. Neemt inzage van de WONING-CO PRANT VOOR KENNEMERLAND meest overzichtelijke Gids voor WONINGZOEKENDEN. Administratie: Ged. O. Gracht 88, Haarlem. Telefoon 10144. RADIO Eenige overjarige Philips en Telefunken toestellen van 175.- v. 55.-, m.ingeb. luid spr. 65.-. H'st.dreef 250. PRACTISCHEHOROSCOPIE Raadpleeg in vol vertrouwen Mevr. El. Lebeau, Astrologe, Gierstr. 63rood. Besl. weten- schapp. Consult 1.-. P. B. ELSING, Magnetiseur, Zaanenstr. 24, Haarlem (N. Spreekuren: dagelijks van 910 en 1—2 en van 710 uur. Alleen Zaterdags van 4—7 uur. MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken. Sophiastr. 2'w.. Hrl.Traml. 4 DANSINSTITUUT „THE CORY CORNER" Zeer beschaafd milieu. Privé danslessen en kleine clubs. Tel. 14384. Prospectus op aanvraag gratis. Laat nu uw stoelen over trekken met prima leerdoek 1.85. Willemsen, Kerkstr. 2, Tel. 15957. KENNEL „TIIORNWOOD" v. 't Hofstr. 93 - Tel. 16908. Prachtige Malthezer leeuw tjes, Pekingneesjes, Dw. Keesjes, Pinchertjes, Fr. Bulldog, Spaniels, lersche Setters, Airdale Terriers. D. Herder. HOUT EN TRIPLEX uit den goedkoopen Iriplexhandoi „Het Zuiden" Teslastraat 9 - Tel. 14360. is goed en voordeelig. Zaterd. geheele dag geopend. DAMES VOOR KAPSELS Salon de Beaute naar Bosch en Vaartstraat, Tel. 16907 en Brouwersplein, Tel. 16530. DODGE AGENTSCHAP voor Haarlem en Omstreken' Garage-TAN R. DU R[EU, Oheslagerslaan 3644. Tel. 10570 b.g. gehoor 13441. Aangifte LIDMAATSCHAP d. Ijsver. „De Volharding" Heemstede vóór 1 Deo. a.s. Sccr. Jac v. Campenstr. 25. (Zie adv. 27-10-'33 v d. BI.) MASSAGE CONSTANDSE, Rembrandt laan 5. Tel. 28766. BOXEN TE HOUR f 10.p. maand en hooger. E L P E K A, Zandv. laan 6, Heemstede. Tel. 26286 Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2z\v., Haarlem. J. C. E. VAN TEUTEM Piano- en theorieles Ensemble-spel en begeleiding Einddipl. Conserv. A'dam. Julianaplein 5. VIOOLLESSEN AEG1DIA DE PETIT Violiste, Amsterd. Conser vatorium. Genegen ook bij leerl. aan huis les te geven. Bill. cond. Bronsteeweg 86. Tel. 28048. ENGEI.SCH - DUITSCH conv. en Berlitz Meth. d. Dame, tevens pract. opl. v. verbl. in 't buitenl. in eenige maanden: Privaatles 4.50 p. mnd., 2 pers. f 3.-. Nelly H. Grootcnboer, Spaarne 5rd. Pianoles met theorie aangeb. door Dame, dcsgewenscht m. Fransche, Duitsche of Ita- liaansche conversatie a 1.- p. les. Br. no. 165 bur. v/d. bl.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3