DE VECUW EHï liAAE KlJIS 140 01 STRATOI DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 46. 17 NOVEMBER 1933. TWEEDE BLAD. LÖSST BLAADJES. CRISIS-VLEESCH We krijgen eerstdaags vleesch-in-blik; Me dunkt, dat zal wel smaken. Hoewel, aan dit regeeringsvleesch Kan ieder nog niet raken! Wie werkloos of armlastig is En van den steun moet leven, Die kan zich voor civielen prijs Zoo'n blikken biefstuk geven. Men is 't er vrijwel over eens Dat dit een goede zaak is. Toch schuilt hier, zooals ik het zie, Iets wat niet in den haak is: Het vleesch is voor den kleinen man Zoowat niet te betalen, Maar heeft hij werk, dan kan hij toch Geen koe-in-blik gaan halen, Misschien mag in de toekomst toch De verkoop vrij geschieden. Er is, zoo 'k hoor, veel aanvraag naar Door minder rijke lieden. En als men dit goed overdenkt Dan rijst weer de gedachte: Het economisch leven lijdt Sterk aan verval van krachten. Als 't vleesch eens wat goedkooper werd Dan ging een ieder 't koöpen. Geen overbodig beestje zag Men in de wei dan loopen. Dan hoefde 't niet in blik gestopt Als eenheids-crisis-koetje Ja, hoogere economie Is onbegrijp'lijk goedje! Vervolg Plaatselijk Nieuws. SLANKMAKENDE )APON. \JJT3LMTitlNlti VCCR ILL IE.IH A. <5 '3 LI IR ItV LIN IM It II LIL lU 5»! IR It It 1R It It R[\ De lepenziekte en haar bestrijding. PROP.-VERGADERING CHRISTELIJKE BESTUURDERSBOND. Dinsdagavond hield de afd. Heemstede van bovengenoemde!? bond een openbare propa- ganda-vergadering, in Lokaal voor Chr. Be langen. Na het gezamenlijk zingen van Psalm 68 vers 10, opende de voorzitter, de heer C. L. v. d. Steen, de bijeenkomst. Wegens verhindering van den heer W. de Jong trad als eerste spreker op de heer W. Kok, bestuurslid der C.N.V., met als onderwerp „Een Nieuw Pront". Ieder die eenige aandacht schenkt aan de onderwerpen en de gesprekken van den dag, of een kijkje neemt in de etalages van boekwinkels, hoort en ziet de groote propaganda voor een erbetering in de samenleving. Maar dit is niet nieuw, zegt spr. Daarvoor unnen wij al teruggaan naar de jaren 1789, hoe toen in vrijwel alle landen door mannen als 'ousseau, Voltaire e.a. een nieuwe wereld werd .epropageerd, maar dan zonder God. De mensch rij, de mensch die goed was van nature. En het leek of zij gelijk hadden. De uit- ndingen kwamen en de wonderen der techniek amen geen einde. Uitvoerig schetst spr. hoe 'r. Brugmans en vooral Da Costa waarschuwde, laar ook den weg wees. Ideeën werden aan de hand gedaan, waaraan len moest twijfelen of zij ooit in vervulling /ouden gaan. Het bleek te zijn een fata morgana. Toen is Marx opgestaan. Hij verzekerde dat :e sociale welvaart zou komen. Uit, door en rot de stof zouden alle dingen zijn. Uitvoerig schetst spr. de mislukking. De eigen volgelingen begonnen te twijfelen, en als gij nu nw oor te luisteren legt, dan hooren wij de Babylonische spraakverwarring. Spr. schetst de tegenstellingen die thans bij de leiders der S D.A.P. heerschen. Het liberalisme is op een 'asco uitgeloopen en ook het socialisme is een mislukking geworden. Is het dan wonder, vraagt spr., dat er nu weer andere groepen opstaan? Wat de Nat. Socialisten nu willen is geen nieuw front, alleen breeder, en waartegen wij Chr. arbeiders hebben te strijden, evenals tegen liet liberalisme en socialisme. Ja, zegt spr., zij houden de handen omhoog, maar niet gevouwen. Deze hand is niet tot God gericht. Uitvoerig schetst spr. de ideeën van het Nat. Socialisme. Een staat, niet zooals wij die kennen, neen, één leider, die beveelt en daar naar dansen alle poppen. Gezinsleven, schooi, kerk, kunst, alles gelijk- schakeld. Alles heeft eender te denken en te handelen. Het gezag verlaagt tot tyrannie, geen vakstrijd, alles dictatuur. Dit zal worden een machtsstaat, die zal loopen als een trein, zonder den Grooten Leider. Nadat de Chr. gemengde zangvereeniging zeer verdienstelijk had ten gehoore gebracht „Slaap zacht" van Abt en „Danklied" van C. Steyn, volgde als tweede spreker de heer A. C. Vreug- denhil, hoofdbestuurder van de Ned. Vereeniging van Chr. Technici, die behandelde „De be ginselen van het Nat. Socialisme". Spr. hield een beschouwing over het fascisme in Italië en haar j ontstaan, het Nat. Socialisme in Duitschland en I hoe dat zich hier in Nederland ook wil ont- I wikkelen. Hitier, aldus spr., neemt de plaats in van een Mussolini, alleen heeft hij geen school gehad als deze. Zoo is er geen verschil tusschen het fascisme en het Nat. Socialisme, alleen het fascisme kent niet die rassenhaat. Het Ned. fascisme is niet van het Duitsche te onder scheiden, alleen doet de N.S.B. zich gematigd voor, en is daardoor nog gevaarlijker. Uitvoerig beschrijft spr. het program der N.S.B.waarin wel enkele goede dingen voor komen, maar, vraagt spr., hebben wij daarvoor de fascisten noodig? Neen, zegt spr., het is de oude strijd die wij nu te voeren hebben, de strijd tegen het on geloof, omdat wij wenschen een maatschappij, gefundeerd op Gods woord. Nadat de zangvereeniging nog had gezongen ^Bede" van D. Bortniausky, sprak de heer G J. Oostenrijk een dankwoord, waarna de aan wezigen gezamenlijk zongen: ,,'k Wil U, o God, m'jn dank betalen." DE BEHANDELING VAN EKSTEROOGEN Hoe verwijdert men deze? De noodzakelijkheid om passende schoenen te dragen. Eksteroogen worden veelal slechts als onaan gename „kleinigheden" beschouwd, maar niet tegenstaande deze opvatting hebben verkeerde behandeling en verkeerde middeltjes, zeer vaak tot hoogst onaangename gevolgen geleid. Eksteroogen of likdoorns zijn eeltachtige ver dikkingen, die niet onmiddellijk onder de huid liggen, maar een soort wortel vormen, die onder de huid indringt en hierdoor allerlei onaan gename dingen verwekken. Eksteroogen ontstaan als gevolg van voort- durenden druk, welke in den regel door het dragen van te nauwe schoenen veroorzaakt wordt. De meest voorkomende plaatsen zijn de kleine teenen evenals de onderkant der teenen, terwijl men zelfs menschen heeft, bij wie zich eksteroogen tuschen de teenen voordoen. Karakteristiek is de stekende en brandende pijn, die niet alleen door het loopen veroorzaakt wordt, doch die men bij weersverandering zelfs bij zitten of in bed liggen kan gevoelen en veelal zelfs zeer hevig is. De behandeling is in hoofdzaak gebaseerd op het verwijderen der eeltlaag, hetgeen men met een schaafje of een mes, dat vlijmscherp moet zijn, b.v. een giletmesje in houdertje, kan doen, doch dat tegenwoordig door deskundigen electrisch geschiedt en absoluut pijnloos is. Het beste, om de eeltlaag zacht te houden is, dat men dikwijls een warm voetbad neemt en de voeten en vooral de eeltplekken met olie masseert, hierdoor worden' deze zacht en kun nen gemakkelijk verwijderd worden. Ook pleisters worden aangewend en op de likdoorns gelegd, deze bevatten veelal salicyl- zuur en collodium en bewerken eveneens het zacht worden van het eelt, terwijl men nog allerlei andere middeltjes heeft, met hetzelfde doel. In de meeste gevallen zal de verwijdering van de eksteroogen echter slechts van tijdelijken aard zijn en men geen duurzame genezing van het euvel verkrijgen. Bovendien werken al deze chemische mid deltjes slechts op de eeltlaag, terwijl het kwaad veel dieper zit, daar de bloedvaten aan den wortel der eksteroogen, waardoor deze gevoed worden, onveranderd hun werk blijven ver richten. Veelal worden ook middelen aangewend, die geenszins ongevaarlijk zijn, waardoor tevens infectie kan ontstaan, hetgeen tot ontstekingen kan leiden. Wij willen tevens ernstig waarschuwen om zelf te gaan dokteren, indien zulks het geval mocht zijn of in geval van ontsteking toch nog te trachten het kwaad uit te snijden. Bloed vergiftiging is niet zelden het treurige gevolg hiervan. Van medische zijde is slechts oordeelkundige raad te verwachten, en veelal wordt door hen met goed gevolg een radiumbehandeling, die echter helaas voor velen te kostbaar is, toe gepast. Hoofdzaak is echter om goed passend schoen werk te dragen, dat, noch te wijd, noch te nauw mag zijn en waardoor de druk op of tegen de teenen wordt voorkomen. Slechts dan kan men eksteroogen voorkomen en hierdoor tevens veel ongemak. Losgelaten messen kan men op de volgende manier weer bevestigen: Men vermengt fijne hars met fijn krijt en vult hiermede de opening van het heft, houdt het lemmet met een tang boven een vuur of in den oven en steekt het zoo heet mogelijk in het vulsel, dat hierdoor smelt. Stevig aandrukken en zorgen, dat het precies in het midden van de opening komt. ONZE KEUKEN. Wat eten we deze week? Zondag: Tomatensoep; Kalfsgehakt; Brus- selsch lof; Aardappelen; Mocca-pudding. Maandag: Gevulde tomaten; Rosbeef; Roode kool, aardappelen. Dinsdag: Koud vleesch; Andijvie; Aard appelen; Warme broodpudding. Woensdag: Macaroni met kalfspoulet; Spina zie met eieren; Gestoofde aardappelen. Donderdag: Gebakken spek; Bruine boonen; Aardappelen; Beschuit met bessensapsaus. Vrijdag I: Gebakken bot; Bietensla; Aard appelsla; Ommelet met appelmoes. Vrijdag II: Bruine boonensoep; Groene kool; Ommelet met appelmoes. Zaterdag: Stamppot van zuurkool met door regen spek (pekel); Havermout. Speciaal voor gezette figuren. Nr. 2051. Bijn? elke vrouw .vil graag zoc slank nogelijk schijnen Dik wijls moet zij met schrik constateeren, .at zij zwaarder wordt ?n dat haar japon netjes te klein woraen. Het is ratuurlijk ver seerd te gaan vaster en voor de gezondheic schadelijke middelen te gaan gebruiken. Daar bij: het helpt meestai met. Maai men Kan nel wel in de keuze van ie kleeding zoeken. Het modelletje, dat wij liernaast afbeelden leedt ouitengewoon slank. De japon is van fluweel, een ge- .istingueerde stof, die :og altijd zeer voor- laam staa.. Het vest en de shawl- Kraag zijn gedacht van zacht getint crêpe georgette. De voor en achter zijde zijn uit één stuk, terwijl het bovengedeelte tot aan de zijstukker, aansluit en een mooi, slanke lijn aan het figuur geeft. De zijstukken, die aar, weerszijden van de vóór- en achterbaan geze- worden hebben een oploopende lijn. De aangesloten mouw. die van boven een wei ug mgerimpeld wordt, verkrijgt daardoor meer uimte, doch heeft eer aansluitende ondermouw net knoopsgarneering. Patronen Kan men in alle gewenschte mater anvragen onder Nr. 2051. 5*- VOOR ONZE LEZERESSEN. Patronen worder oe gezonden na overschrij ving van 0.58 op postrekening 62626 van den Modei'enst Den Haag of na inzending per postwissel of in postzegt s aan de Mode 'dactrice, Roelofstraat 10S. Den Haag. Ge- senschte mant en nummer vooral duidelijk ver Telden S RECEPTEN. BESCHUIT MET BESSENSAPSAUS. Men dompelt een aantal groote of kleine ronde beschuiten, ook vierkante zijn hiervoor uiterst goed geschikt, in 4 d.L. koude melk, waardoor men 1 ei heeft geklopt met 2 eetlepels suiker en naar smaak ook kaneel. De vochtig gemaakte beschuiten worden op elkander gestapeld en na een uur gestaan te hebben, gebakken in de koekepan in boter en op een verwarmde schotel gelegd. Men bedekt deze gebakken beschuiten met warme bessensapsaus, die men maakt door 2% d.L. bessensap en 2% d.L. water aan de kook te brengen met een citroenschilletje, dat men eruit haalt als het sap kookt, daarna lost men er roerende 75 gram suiker bij, neemt de pan van het vuur en roert er twee flinke eetlepels doorheen, laat de saus even doorkoken en bedekt er de gebakken beschuiten mede. BROOD-PUDDING. 250 gram oud brood zonder korstje, 4 d.L. warme melk, 2 eieren, 50 gram boter, 75 gram suiker, 100 gram sunmaid rozijnen. Het brood wordt aan kleine stukjes gesneden en in warme melk, waarin de suiker is opgelost, geweekt, daarna geklopt totdat een dikke brei is ontstaan, waarbij men de gesmolten boter, de geklopte eierdooiers en rozijnen voegt en het laatst het zéér stijf geklopte eiwit. Een warme puddingvorm wordt ingevet en hierin de goed vermengde massa gedaan, die men door den vorm slechts voor drie kwart mag vullen, daarna wordt de^e gesloten met den eveneens ingevetten deksel en gedurende ander half uur in een pan met heet water gekookt. Men moet zorgen, dat het water tot ongeveer 1 a 2 c.M. onder de deksel blijft, opdat men géén kans beloopt, dat het binnen den vorm komt en ook, dat het water steeds zachtjes blijkt koken. Zoo noodig bijvullen met kokend water. ONTWIKKELING EN ONTSPANNING VOOR WERKLOOZEN. Maandag had onder zeer groote belangstel ling de opening plaats van de gelegenheid voor ontwikkeling en ontspanning van de werkloozen, waarvoor ook dit jaar weer eenige zalen van het R.-K. Vereenigingsgebouw zijn beschikbaar gesteld. -Onder de belangstellenden merkten wij o.m. op burgemeester Jhr. J. P. W. van Doorn, de beide wethouders, Dr. E. A. M. Droog en Jhr. A. v. d. Pol, het meerendeel der raadsleden, den gemeente-secretaris den heer N. Vos, het uit voerend comité, het kerkbestuur van de parochie van de St. Bavo, en verschillende leeraren van de a.s. cursussen. Mede waren een 80-tal werk loozen aanwezig. De voorzitter van het uitvoerend comité, de heer C. A. M. Jonckbloedt, heette de aanwezigen welkom. „Het is nu de vierde maal," aldus spr., „dat wij hier te samen komen voor de openstelling dezer lokalen en nog zijn de tijden somber, ja, somberder dan zij ooit geweest zijn. Als wij weten, dat het aantal werkzoekenden op heden hier 364 bedraagt en 49 hooger is dan het aan tal in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar, dan is dit verre van bemoedigend. Wij kunnen, hoe gaarne wij dit ook zouden willen doen, de crisis niet uit de wereld helpen, wij kunnen slechts de ons vrijwillig opgelegde taak, om eenige ontspanning te brengen in deze voor U allen zoo moeilijke en zorgvolle tijden, zooveel als in ons vermogen ligt en zoo goed mogelijk ten uitvoer brengen. Het R.-K. comité, dat in vorige jaren deze taak tot veler waardeering heeft verricht, is thans overgegaan in een algemeen comité, in het vertrouwen, dat daardoor nog beter en in tensiever de belangen der werkloozen zouden kunnen worden gediend. De belangstelling der Heemsteedsche burgerij, voor wat den financiëelen kant betreft, is ver beneden onze verwachting* gebleven; toch blij ven wij optimistisch en verwachten dat degenen, I die daartoe in staat zijii, en met ons streven beter bekend raken, alsnog hunne financiëelè medewerking willen verkenen. Aan hen, die hun i bijdragen reeds schonken, namens het comité 1 onzen dank." Spr. dankte voorts het Gemeente- bestuur voor de medewefking en bij voorbaat j den Raad, in de verwachting, dat ook voor dezen winter de benoodigde gelden zullen worden ge voteerd, tenslotte het kerkbestuur van St. Bavo, voor het weder beschikbaar stellen van dit, thans in een nieuw kleed gestoken, gebouw. Alvorens nadere mededeelingen te doen over de werkwijze en plannen voor het a.s. seizoen, verzoekt de voorzitter den burgemeester de ont- wikkelings- en ontspanningsgelegenheid te openen. Sprekende namens het gemeentebestuur zeide Jhr. v. Doorn gaarne van de uitnoodiging om hier aanwezig te zijn, gebruik te maken, omdat de belangstelling en sympathie vergroot en ver meerderd is, nu de commissie op een andere wijze is georganiseerd geworden. Niet, dat het gemeentebestuur niet erkentelijk is voor wat de commissie in de afgeloopen drie jaren voor de werkloozen heeft gedaan, maar omdat door de wijziging de vermeende afsluit boom is weggenomen tot het deelnemen aan de cursussen en nu de deelname aan de cursussen en ontspanningsgelegenheid misschien grooter zal worden. Zich speciaal tot de werkloozen richtend, zegt spr.: Lichtpunten zijn er nog weinig, en werk is er voor allen nog lang niet in uitzicht. Maar als een andere tijd komt, zorgt dat dan uw handen niet scheef staan. Als er weer werk komt, dan zullen zij die zich geoefend hebben, vlugger ar beid kunnen krijgen. Het is dan ook goed ge zien, dat de commissie verschillende cursussen in het leven heeft geroepen. In de vaste overtuiging, dat de werkloozen in grooten getale hieraan zullen deelnemen en men I een dankbaar gebruik zal maken van de gelegen- 1 heid tot gepaste ontspanning, verklaart de burgemeester de instelling voor geopend. PAR (Slot.) Eiffeitoren Klauteren tot de eerste etage. Dan verder met de liften. Stralende zon, heldere dag, opgewekte stem ming. Steeds verder zinkt Parijs weg onder onze voeten Stijgenimmer stijgen Moet dit niet een richtsnoer van alle leven zijn: midden in de volle werkelijkheid staan, met z'n licht en schaduw, z'n vreugde en ellende, maar bij tijden zich er boven voelen en zien, hoe klein en onbelangrijk vaak datgene is, wat eerst zoo groot in onze oogen scheen?! Van Eiffeitoren naar de „Döme des Invalides", waar zich het graf van Napoleon bevindt. Monumentale sarkophaag van Finlandsche roode porphyz. In den mozaïkrand er omheen de namen: Privoli, Pyramides, Marengo, Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram, Meoxova. Groepsgewijze: vier en vijftig veroverde vaandels. De bronzen deur, die toegang tot de sar kophaag verleent, is gegoten van oude kanonnen en vermeldt de woorden des keizers: „Ik wensch, dat mijn gebeente aan den oever der Seine rust, midden onder het Fransche Volk, dat ik zoozeer liefheb." De woorden van den grooten heerscher over het Fransche Volk, vinden weerklank in onze ziel: ook wij zijn gaan houden van de jovialiteit der Franschen, hun hoffelijk optreden, hun kunstzinnige uitingen en hun schoone wel luidende taal. Maar alles in dit bestaan is begrensd: De Eiffeitoren, het leven van Napoleon en ons verblijf in Parijs 's Middags rinkelt de telefoon. „Of ik lust heb om mee te gaan naar de Folies Bergère." De vraag wordt mij gesteld door een vrouwe lijke collega, verbonden aan één der Neder- landsche dagbladen. „Folies Bergère." Met groote, roode neonletters staat de naam aan den zandsteenen gevel. We zien hetzelfde programma wat ik drie maanden geleden, in totaal gelijke bezetting, ook aanschouwd heb. Dit op zichzelf is reeds bewonderenswaardig: om eiken avond weer met even zooveel élan te spelen of het een derde of vierde keer is. Wat een „daverende" techniek der girls! Afgezien van het feit, dat ook hier de lange tijdsduur, waarin zoo'n revue gaat 450 op voeringen) in deze technische zijde een belang rijke rol speelt, zal aan de Hollandsche girldans immer het ingeboren temperament van het Zuiden ontbreken, dat aan deze dansen het speciale karakter verleent. Rhytme. Tempobeheerschers van het Heden! Rhytme in het uitstekend bezette orchest. Tempo in de décorwisseling. Temperament als stuwkracht van het geheel. De vertooning te bespreken zou te veel plaats vorderen, we volstaan derhalve met deze memoreering. Nacht einde der voorstelling. Boulevard Montmartre. In het krantenbureal van „De Temps" jagen de machines in durende cadans. De wereld wil niéuws, telkenmale nieuwe prikkel, nieuwe sensatie en de bladen komen gaarne deze menschelijke zwakheid tegemoet. Met groote koppen worden moorden en politieke wantoestanden op de eerste pagina „uitge schreeuwd"; het berichtje omtrent een goede daad dient als bladvulling, laatste kolom... Eindelooze stroom van auto's, taxi's en bussen. De verkeersagenten hebben handen vol werk het verkeer in goede banen te leiden. Boven onze hoofden knetteren de neon lichten in groene, roode en blauwe kleuren. Wat een rhytme, wat een tempo zit er eigenlijk ook in het dynamisch leven van zoo'n stad. Men voelt het kloppen, de eeuwige hart slag van het bestaan... eindelooze band van hen die gaan en komen Volgende dag. Adieu Parisau revoir, Nötre Dame en straatjes van Montmartre Gare du Nord. Op het perron een driepersoonsbankje. Daar op: een pikzwarte neger met grijze dophoed; een fantastisch uitziend soldaat, met roode fez en grijze woestijnmantel. Daarnaast: schrijver dezer regelen, als symbool van Hollandsche nuchterheid Na maanden van zon en zomer, trek ik het grijze Nederlandsche landschap tegemoet en vestig ik mij tijdelijk in één onzer dorpen. Het rhytme dezer tijd is daar voorbij gegaan... Kunst is er een klank, meer niet De weelderige parken, met hun prachtige beelden, hebben plaats gemaakt voor weiden en koeien In de stilte dezer dagen wordt onder het verre geloei van natwordend vee in grijze damp „Episode" geboren, een vertelling uit het Parijsche bohemiënleven Het ontspanningslokaal zal iederen werkdag van 1012 en van 25 uur geopend zijn, be halve Zaterdagmiddag. Twee biljarts zijn ter beschikking, kaartspelen zullen voldoende aanwezig zijn. Er mag niet om grof geld gespeeld worden. Enkele heeren van het comité stellen zich be schikbaar les te geven in schaken, waarvoor bij genoegzame deelname het benoodigde zal aan geschaft worden. Wie rustig wil lezen zal een hoekje in de nieuwe zaal beschikbaar vinden. Het plan is lezingen of voordrachten te hou den. Alles wat met de politiek te maken heeft, of iemand in zijn gevoelens zou kunnen kwetsen, moet buiten de lokalen blijven, 's Morgens wordt een kop koffie verstrekt, 's middags een kopje thee en steeds staat een kistje tabak voor het stoppen van een pijp gereed. De cursussen zullen bestaan in bouwkunde, huisvlijt en tuinderij en bollencuituren; de lessen zijn gesteld: voor huisvlijt op Woensdag van 1012 en 25 uur. Hiervoor is weer als leider aangesteld de heer Kennis. De cursus bouwkunde wordt gehouden op Maandagmorgen, Dinsdagmorgen en Donderdag morgen en zal gegeven worden in overleg met den directeur der M. T. S., door den heer G. P. Jager, terwijl tuinderij en bollencultuur zal ge houden worden waarschijnlijk op Vrijdagmiddag. De voorzitter spoorde allen aan de cursussen te volgen, of tenminste eens een kijkje te komen nemen. De heer Kennis dankte voor de eer weer aan gezocht te zijn de cursus huisvlijt te leiden en deed nogmaals een beroep op de werkloozen om in grooten getale er aan deel te nemen. Een der werkloozen richtte, mede namens vele werkloozen, woorden van dank tot het comité voor wat het in voorgaande jaren voor de werk loozen heeft gedaan en besloot met den wensch, dat allen weer spoedig werk mogen krijgen. Hierna werd den aanwezigen een kop koffie en een sigaartje aangeboden. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 14 November 1933. L. A. Brugman, Vondelkade 12. - P. H. F. Bijl de Vroe, Crayenestersingel 55. J. W. Bijvoet, H. de Keyserlaan 12. C. J. M. Helle- ganger, Chrysanthemumlaan 4. P. N. C. Hille, Havenstraat 28. -Mw. C. Huysman, P. de Hooghstraat 22. M. C. J. Meyer, Rijn straat 78. G. j. Schot, Billitonstraat 13. J. Sinnighe Damsté, Bosb. Toussaintstraat 29. J. G. van der Staay, Crayenestersingel 13. G. O. J. van Ditzhuyzen, Oudemanslaan 9. Dat de iepenziekte groote verwoestingen aan richt en steeds meer in het oog loopende gapingen doet ontstaan in vele mooie lanen en in vele iepenaanplantingen, is algemeen bekend. Daar, waar de iep in hoofdzaak als schaduw- biedende boom in lanen en langs wegen aan geplant is, kost het aan de bezitters en onder houders veel hoofdbreken, de weggevallen boomen passend te vervangen. Waar de iep is aangeplant met bestemming om op te groeien tot werkhout, is de schade, die in meerdere deelen van ons land door de iepenziekte reeds is aangericht en nog steeds wordt veroorzaakt, geweldig groot. Het is dan ook begrijpelijk, dat er alle moeite moet worden gedaan, om genoemde ziekte te bestrijden, teneinde zoo mogelijk de nog aan wezige iepenboomen te behouden en nieuwe aanplantingen van dezen zoo hoog geschatten laanboom, in de toekomst voor deze ziekte te sparen. Dat er in de 13 a 14 jaar, dat de ziekte wordt, waargenomen, reeds veel over gesproken en geschreven is, dat het onderzoek in ver schillende richtingen trouw wordt voortgezet, dat er reeds veel is vastgesteld omtrent aard en verschijnselen der ziekte, zal dan ook niemand verwonderen. Voortdurend tracht men de ziekte te stuiten door bestrijding van den ziekte verwekker (door algeheele verwijdering van de ten doode opgeschreven boomen, het ver wijderen van de zieke deelen der betreffende iepen), door het zoeken naar iepensoorten, die weinig of niet vatbaar voor de ziekte zijn, enz. Het is naar onze meening echter niet uit gesloten, dat men de vatbaarheid voor ziekte van onze laanboomen en van de iepen in het bijzonder, ook nog in een andere richting kan zoeken. Wanneer men n.l. de meeste iep- aanplantingen nagaat, kan men reeds direct vaststellen, dat in vrijwel alle gevallen de boomen langs grootere en kleinere wegen in zeer ongunstige levensomstandigheden ver- keeren en dat ze veelal op smalle strooken, door vroegere laanboomen reeds totaal uitgemergel- den grond, hun voedsel moeten zoeken, terwijl, door de steeds meer ondoorlaatbare weg- bedekkingen, de lucht- en watertoevoer voort durend ongunstiger wordt. Het is dan ook niet onmogelijk, dat door het toedienen van mest stoffen en, waar mogelijk, door verbetering van den lucht- en watertoevoer, een hulpmiddel te vinden is, om onze zoo geschatte en ge waardeerde iep voor algeheelen ondergang te behoeden. Op een 3-tal plaatsen zijn in de omgeving van Haarlem in dit voorjaar bemestingsproeven op iepen aangelegd, om na te gaan, of een oplos sing kan worden gevonden voor het gevaar, dat zich zoo ongekend heeft uitgebreid en nog steeds duizenden slachtoffers opeischt. Een- voudigheidshalve is voor deze proeven een volledige bemesting gekozen in den vorm van Nitrophoska, waardoor de zekerheid is ver kregen, dat de drie belangrijkste voedingsstoffen in gemakkelijk opneembaren vorm en in een goede verhouding zijn toegediend. Aanvankelijk stellen die genomen proeven ons niet teleur. Alle bemeste boomen zijn gezond en al treedt de ziekte in de betreffende wegbeplan- tingen zonder uitzondering op, het mag toch een gelukkig verschijnsel genoemd worden, dat nog geen enkele bemeste boom ziekteverschijn selen vertoont, hoewel hun getal op de drie weggedeelten de 60 overschrijdt. De eerste stap in de door ons- gedachte richting is gezet. Wel zullen er nog vele moeten volgen, eer wij met zekerheid iets kunnen vaststellen; mogelijk zijn er belanghebbenden, die mèt ons proeven zouden willen instellen, hetzij langs openbare wegen, hetzij op eigen terreinen. Dit medeleven in het streven tot stuiting van den vernieler van den iepenboom, zou zeker gewenscht zijn. Bij een bezoek aan de bemestingsproeven omstreeks midden Juni was de werking van de kunstmest reeds opvallend. Hoewel de ziekte zich overal in de omgeving der proeven ver toonde, werd onder de bemeste boomen geen enkele zieke aangetroffen. Onder eenzelfde aantal niet-bemeste iepen, die tusschen de bemeste boomen stonden, werden reeds twee zieke vastgesteld. De boomen gaven verder een in het oog loopend verschil in de kleur der bladeren en der verlengscheuten te zien. De bemeste boomen staken scherp af bij de on- bemeste, ook door de bladerenrijkheid. De frischheid der bemeste boomen was de groote hitte en daarmee gepaardgaande droogte van dezen zomer in aanmerking nemende tot op het tijdstip der laatste controles in einde Juli en half September, zeer goed behouden ge bleven. De waarnemingen gedurende dit afgeloopen jaar geven ons dan ook de overtuiging, dat wij goed doen bezitters of beheerders van iepen aanplantingen aan te sporen, soortgelijke proeven in te stellen. De juiste tijd voor de bemesting is thans aangebroken. Voor mede werking in dezen stelt ondergeteekende (adres: Nagtzaamstr. 14rood, Haarlem) zich gaarne beschikbaar. P. v. d LINDE.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 5