ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN SPOEDTAX GOSEN SCHIERING Soo'v Uw mei aaxi uulklooie geschenke Ti -A. SCHUTTER - Valkenburgerlaan 2 LIPPIT'S Kolenhandel J. BALM Zn. LUXE VERHUUR- EN TAXI-ONDERNEMING LEVENSWIJZE WOORDEN OPLAGE 5050 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 24 NOVEMBER 1933 10e JAARGANG - No Telef. 28750 GARAGE: N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSIES N. GROENLAND CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN nummer bestaat uit 8 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. verschaft de echte huiselijke gezelligheid PLAATSELIJK NIEUWS A. KOPJES NIEMAN BURGERLIJKE STAND Bloemend.w. 60 B'daal DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GEBR. v. d. B O 8 JAC. CATSLAAN 3 STALLING REPARATIE BENZINE ■DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a gedipl. horlogemaker JAC. v. CAMPENSTR. 41 Reparatie-inrichting TECH NISCH-BU REAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags lien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht- ireeks tot de Administratie. HEEMSTEDE. Dinsdag 28 Nov., 8 u. Lezing over Britsch indië, Protestantenbond, Postlaan. HAARLEM. STADSSCHOUWBURG. Zaterdag 25 Nov., 8.15 u. Amsterdamsch Tooneel: „Eindexamen". Zondag 26 Nov., 8.15 u. Tooneelgroep „Het Masker": „Marius". Maandag 27 Nov. R.K. Lyceum, voordracht en muziek: Tournee Tula en Johan Schmidt. Dinsdag 28 Nov. Jacob van Lennep: „De Molen van Sanssouci". Woensdag 29 Nov. -Kunstavond v. d. vluchtelingen: Concert Leo Strauss. Donderdag 30 Nov. Kunst aan het Volk. Groot Ned. Tooneel: „Tobia's Reis". Vrijdag 1 Dec. Haarl. Tooneelclub: „Liefdeen Geld". Zaterdag 2 Dec. Haarl. Tooneelclub: „Liefdeen Geld". LUXOR-THEATER. „De Luchtpost". HEEREN POLSHORLOGE (chroom). vanaf f 3.75 DAMES POLSHORLOGE (chroom)f 3.50 DAMES POLSHORLOGE (goud ANCRE) f24.50 HEEREN ZAKHORLOGE (goud ANCRE) f 36.50 Alle uurwerken met I jaar schr. garantie - allernieuwste modellen Een Haard gestookt met ANTHRACIET van ZIJLWEG 314, OVERVEEN TELEFOON 15739 Waarom vindt men onder alle klassen van de Nederlandsche samenleving zoo'n groote belang stelling voor het vliegwezen? Dat heb ik mij dikwijls afgevraagd en ik geloof er nu eindelijk het juiste antwoord op gevonden te hebben. Vlaar eerlijk moet ik daarbij erkennen, dat ik het antwoord niet aan mezelf, doch aan een van Je bekende Nederlandsche vliegers van de Koninklijke Luchtvaart Mij. te danken heb. Het is de vlieger, de heer A. Viruly, die mij het ant- voord gegeven heeft en ik zoude wel snoodelijk mdankbaar zijn, zoo ik zijn naam niet met dank baarheid hier noemde. Er is een verklaring voor het succes van de vliegerij. En iedereen kent die, die haar maar kennen wil, omdat ze niet alleen geldt voor de geheele luchtvaart of voor de bemanningen van postvliegtuigen naar Indië, maar tegelijk voor de gansche bemanning onzer planeet op reis door de wereldruimte. Namelijk deze: Dat wie niet waagt, die niet wint. Dat alleen genomen risico's het leven waarde geven en alleen de hooge inzetten, de hooge winsten kunnen brengen. Dat aan het leven van hem, die niet bereid is om zijn lichaam of zijn zie! onvoorwaardelijk in te zetten, kracht en kleur onvoorwaardelijk ontglijdt. Dat wij, zin of geen zin, maar te kiezen hebben tusschen ongevaarlijk, maar dan geestelijk dood verder te leven, of risico's te nemen, met de glorieuze kans op aller droomen vervulling. Dat wij moeten beslissen tusschen levenslange kerker, of dobbelen tusschen de strop en de vrijheid. Als dit niet zoo was, was.de heele vliegerij nonsens en moest er niemand in de luchtvaart, maar iedereen veilig ter provinciale griffie of op het departement van defensie gaan werken. Dan was het nemen van ieder schijntje gevaar alleen maar een bêtise, de wereldgeschiedenis maar een pathologisch gebeuren, iedere held een gek en de gezeten burger, geassureerd op A-Z-polis, ons aller ideaal. Maar zij, die diepzinnig vragen, of het vervoer van een zak luchtpost ten slotte wel het riskeeren van menschenlevens waard is, stellen de vraag verkeerd. Natuurlijk is dat niet zoo. Wij kunnen van meening verschillen over de waarde van geld, meel, democratie, of intellect, maar alle moeders en wij, als we bij ons ver stand en van goede spijsvertering zijn, zullen het er over eens moeten wezen, dat het men- schelijk leven alle waarden, ook een zak met brieven en briefkaarten, te boven gaat. Althans kan gaan, mits het geleefd en met élan geleefd wordt. Maar de zak post of haar waarde doet niets ter zake die is maar de welkome reden om het spel te spelen. Om nog veel,minder dan een zak post, om de mooie oogen van een prinses desnoods, hebben de geheele historie door allerlei kerels nog wel andere risico's genomen dan die van een heden- daagsch vliegtochtje. „Indië" was voor de be manning van Columbus' schepen maar een reden om uit de gevangenis te komen en het feit, dat ze varen gingen, kwam er voor hen meer op aan dan de vraag, of hun Indië nu wel eigenlijk Indië was. Luchtmail, mooie oogen, Indië Amerika en de rest hadden gemeen, dat ze een kans boden op bevrijding, open verten en overwinning. Zoekende naar voldoend serieuze redenen om van huis weg en uit de sleur te komen, teneinde ergens risico's te gaan nemen, hebben slimme kerels zoowat de geheele wereldgeschiedenis gemaakt. De Grieken kwamen op het Gulden Vlies en Troje, de Romeinen bedachten Carthago, de Ridders: Draken en Jeruzalem, Columbus en de zijnen: Amerika, Napoleon: Moskou, Anar chisten: de Bourgeoisie en de postjagers: de noodzaak om brieven nog gauwer weg te gaan brengen dan ze al gingen. Er is nu eenmaal geen grens aan de mensche- lijke fantasie en laat ons hierom den hemel danken, want de wereld blijft er levend om! De vlieger heeft de daad. Maar de thuiszittende Nederlander heeft den vlieger om daaraan ook zijn behoefte naar het avontuurlijke uit te kunnen leven. Wij kunnen niet allen naar Indië gaan vliegen. Maar de groote belangstelling van alle klassen der Nederlandsche samenleving wortelt in de ongeweten en onuitgesproken begeerte van ieder onzer iets van avontuur te hebben in het gelijkmatig leven van alle dag. Daarom is die belangstelling zoo begrijpelijk en zoo gezond menschelijk. „NIEMANDSLAND". Filmvertooning ter gelegenheid van den Wapenstilstandsdag. Ter herdenking van den Wapenstilstandsdag was de vorige week in het Lokaal voor Chr. Belangen een filmavond georganiseerd door de gezamenlijke vredesvereenigingen te Heemstede. De belangstelling was zeer groot. Alvorens tot vertooning van de film werd overgegaan, hield Br. C. J. Oostenrijk, bestuurslid van de afdeeling Heemstede, een inleiding. „Eigenlijk", aldus spr., „moest een samen komst als deze niet noodig zijn. De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de zucht van opluchting, die er opging toen de wapen stilstand werd gesloten. Doch deze heeft geen werkelijke vrede gebracht, wei groote teleur stelling, omdat telkens bleek, dat niet de liefde, maar de haat overheerscht. Spr. critiseerde den wedstrijd in bewapening en het weinige medeleven van de groote massa met de vredesidee. Gelukkig gaan de gewetens meer en meer ontwaken, daar men inziet, dat de „haat" de grootste vijand is. Spr.'sprak de hoop uit, dat het zien van de film het ver antwoordelijkheidsgevoel opnieuw zal doen ontwaken. Hierna werd de film „Niemandsland" ver toond, een geluidsfilm, die een goed beeld gaf i van de ellende van den oorlog. De hoofdinhoud is, dat vijf combattanten van verschillende nationaliteit een Engelschman, een Fransch- man, een Duitscher, een Pool en een Neger, door een toeval tijdens een slag tezamen komen in een onderaardsche schuilplaats van „Niemandsland", de platgeschoten grensstrook tusschen Duitschland en Frankrijk. Zij gevoelen zich daar kameraden' inplaats van vijanden. Aan het slot verwoesten zij gezamenlijk een prikkel draadversperring, een symbolische handeling, te kennen gevende, dat men gezamenlijk alles wat den vrede belemmert moet vernietigen. Het was een uitstekende film met suggestieve muziek, en de projectie liet niets te wenschen i over. Ongetwijfeld zal de vertooning op de aan- i wezigen dan ook wel den noodigen indruk gemaakt hebben. FEESTUITVOERING „ST. MICHAEL". Zondagavond zal de Harmonie „St. Michaël", I directeur de heer H. W. Hofmeester, een uit- j voering geven in het R.K. Vereenigingsgebouw; j aanvang 8.30 uur. Programma: 1. Marche Militaire, L. Faun. 2. Le Masque d'Or, Ouverture, F. Popy. 3. Carmen Sylva, Wals, J. Ivanovici. 4. Le Postiljon de Longjumeau, Fantasie, A. Adam. 5. Neerlandia, Ouverture, E. Wesly. 6. Almeria, Wals, F. Andrieu. 7. Marsch-finale, Voorts wordt medewerking verleend door komische voordrachtkunstenaars, het Duo Busch uit Amsterdam, met een geheel nieuw repertoire, terwijl er na afloop gezellig samenzijn is met muzikale medewerking van „The Yolly Band" uit Haarlem. Met het oog op de geheele moderniseering van het gebouw zal plaatsbespreking dringend noo dig zijn. Daarvoor is gelegenheid op den dag der uitvoering van 12—1 uur. COOP. „DE EENDRACHT" U.A. Een gratis pakket voor werkloozen. Door de Coöp. Groothandelsvereeniging „De Handelskamer" te Rotterdam, zal in samen werking met de coöperatie „De Eendracht" U.A., zoo mogelijk nog vóór het a.s. Kerstfeest, voor werklooze leden gratis verkrijgbaar gesteld worden een pakket Haka-artikelen, bevattende: Vz pond Cacao, Vz pond Koffie, 1 ons Thee, 1 pond Bak- en Braadvet, Vz flesch Slaolie, 1 pot Jam, 1 Busje Poetsextract, 1 tablet Chocalade, 1 pak Bakmeel, 1 stuk Lanoline zeep, 1 pak Huishoudzeep, Vz pond Tabak, totale waarde ƒ2.54, plus 1 bilkje Biskwie Marleentje (een nieuw artikel van de Haka). Hiertoe gelieve men zich vóór heden middag 5 uur te vervoegen aan het Kantoor Donkere Spaarne 42. Een bewijs, dat aanvrager werkloos is dient te worden medegebracht. BLOEDNEUS EN ONTVELLINGEN. Zondagmiddag reed een wielrijder op den Heerenweg, komende uit de richting Haarlem en wilde de Adriaan Pauwlaan inrijden, waartoe hij volgens zijn beweren een teeken gaf. De be stuurder van een hem achterop rijdende auto heeft echter dat teeken niet gezien en zag zich voor het feit geplaatst, dat de wielrijder plotse ling den weg naar links dwars overstak. De autobestuurder haalde ook naar links uit, waar door die wielrijder nog een duwtje kreeg, zoodat hij kwam te vallen. Hij bekwam daarbij een bloedneus en eenige ontvellingen, terwijl het rijwiel ook werd beschadigd. NIEUWE ZAKEN. Dames-Kapsalon Mary Raasveldt. In de Jan van Goyenstraat No. 29 heeft Mej. Mary Raasveldt een keurige dames-kapsalon geopend. De inrichting voldoet aan de hoogste eischen. Er zijn speciale cabines voor wasschen en kap pen, terwijl de modernste machines voor perma nent-wave, drogen, enz. aanwezig zijn. De ma chine voor permanent-wave b.v. behaalde op de onlangs te Den Haag gehouden tentoonstelling den eersten prijs. Er is ook gelegenheid voor manicure. Een en ander zal ongetwijfeld bij de dames in den smaak vallen. Wij wenschen Mej. Raasveldt in haar onderneming van harte succes. HEEMST. GEM. KOOR „HOUDT ONDERLING VRIENDSCHAP". Directeur H. Arisz. Dinsdag j.i. hield bovengenoemde vereeniging haar 2e jaarvergadering in Hötel Van Ree, Camplaan. De vergadering werd door den voor zitter, den heer P. Kuipers, geopend met een hartelijk welkom, waarna hij de verschillende I verrichtingen van het koor de revue liet pas- i seeren en herinnerde aan het buitengewoon succes op het concours te Nieuwerbrug, waar het koor 3 prijzen verwierf en nu in de le Afd. moet uitkomen. Jaarverslagen van secretaris en penning meester werden met luid applaus begroet en onveranderd goedgekeurd. Uit de verslagen bleek dat de vereeniging er kerngezond voor staat en een mooie toekomst tegemoet gaat. i Alleen de onderafdeeling „De Kleine H.O.V." I had versterking noodig. De aftredende bestuursleden Mevr. Eggers i Kroll, P. Kuipers en S. Steenhuis werden her- kozen. Mej. A. Cliteur, die haar functie niet I langer kon waarnemen, werd door den voor- zitter dank gebracht voor het vele werk voor de vereeniging verricht, in haar plaats werd ge- kozen Mevr. A. van Dort. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: P. Kuipers, voorzitter; W. Niessink, secr., I Javalaan 41; W. Otte, penningm.; S. Meenhuis, Mevr. DamPel, Mevr. EggersKroll, Mevr. A. van Dort. Voorts werd besloten deze winter een concert I te geven en in 't begin 1934 een concours te bezoeken. Met een vurige peroratie om het koor en de kunst te blijven dienen, werd deze ge animeerde jaarvergadering gesloten. ZUSTER J. POL. Men schrijft ons: Op 1 December a.s. hoopt de Zeer Geachte Zuster Jo Pol den dag te gedenken, dat zij voor j YlVz jaar haar intrede heeft gedaan in onze gemeente als verpleegster bij de zoo gewaar deerde Vereeniging voor Wijkverpleging. Door haar groote ijver en liefde tot het verplegen en troosten der zieken heeft zij in dien tijd een groot aantal vrienden en kennissen onder groot en klein om zich weten te scharen. Wij zijn overtuigd dat geen dezer dien dag voor haar onopgemerkt zal willen laten voorbij gaan, doch dezen tot een der schoonste en onvergetelijkste in haar leven te doen zijn en dat het haar niet aan vriendschapsbewijzen zal ontbreken. DIEFSTAL. Aangifte is gedaan van diefstal van een porte- monnaie met inhoud en fruit uit een keuken van een perceel aan de Vondelkade. Ook is aangifte gedaan van het vermissen van een jongensrijwiel, dat onbeheerd op straat stond. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Dinsdag vierde het echtpaar NeeskensPronk hun Gouden huwelijksfeest. Als gebruikelijk bij katholieken werd dit feest kerkelijk aangevangen met eene plechtige H. Mis, waarbij behalve de talrijke familieleden, ook vele vrienden en kennissen aanwezig waren. De receptie, des middags gehouden, was ook zeer druk bezocht. Des avonds bracht de Harmonie „St. Michaël" het gouden paar een serenade. Aangelokt door het fraaie weer trok een groote menigte met de muziek mee, zoodat voor het huis een geweldige drukte heerschte. Het bestuur van het corps „Eensgezindheid" had zich met het vaandel bij het corps aangesloten. Het „lang zullen zij leven", ingezet door de muziek, werd door honderden kelen mee gezongen. WACHT NIET AF totdat een cliënt eens bij U binnen stapt. Ga er op uit. Haal hem desnoods. Indien U het niet doet, een ander is U voor. Persoonlijk kunt U dit natuurlijk niet doen. Maar er is één middel, mits goed toegepast. „DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT". Laat zij U behulpzaam zijn. Dan behoeft U niet af te wachten. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem. Telef. 10144. V1SCHH AN DEL 1 e KWALITEIT VERSCHE VISCH Zeer fijne Schotsche Maatjesharing BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 TELEFOON 2 844 7 GARAGE CAMPLAAN 4 ST. NICOLAAS BIJ DE R.K. VOLKSBOND Dank zij de financieele bijdragen van leden en vele particulieren is het St. Nicolaascomité, onderafdeeling van den R.K. Volksbond, ook dit jaar wederom in staat de kinderen van leden een St. Nicolaasfeest te geven. Dit zal gehouden worden op Zaterdag 2 December, des middags om 3.30, in de groote zaal van het R.K. Vereenigingsgebouw. Toegang hebben de kinderen, geboren in de jaren 19241930 en waarvan de vader op l October 1933 lid was van den R.K. Volksbond. Zij die nog «geen kaarten ontvangen hebben, kunnen zich alsnog vervoegen tot 30 November bij den heer H. A. Meeuwenoord, Vijfheeren- straat 28. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: H. van Houten, Jac. v. Campenstraat 57, een rozenkrans in etui; J. M. Weijers, Talmastraat 27, een jongens jekker; Meester, Drieheerenlaan 28, eenige battings; Planting, Jac. v. Campenstraat ll, een glacé-heerenhandschoen; J. B. Jonkman, Camp laan 9, een eend; J. Habermehl, Raadhuisstraat, een rijwielbelastingmerk; Q. Bordes, Camp- huijzenlaan 2, een zakmes; C. van Norden, Bankastraat 38, een damesportemonnaie met inhoud; H. Oleijer, Wilhelminaplein 8, Benne- broek, een nummerplaat; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een vulpen en een portemonnaie; Bureau Openbare Werken, Wipperplein, vier zilveren theelepeltjes, vier alpaca lepeltjes en Qero lepeltjes. Ondertrouwd: A. Q. Knopper en J. A. M. Nijboer. Getrouwd: H. Surendonk met A. Holleman; H. P. Dekkers met J. A. v. d. Weg; W. Hom burg met E. A. Junge. Bevallen: A. J. BlomNagel d. Overleden: J. F. Mulder 79 j., wedn. van J. H. v. Campen. TE LASTIG. Pat, de Ier, was van plan zich een nieuwe klok aan te schaffen. Het was hem in den winkel echter moeilijk naar den zin te maken. De winkelier had hem reeds zijn geheelen voorraad laten zien, behalve een paar koekoekklokjes, waarvan hij er nu een paar te voorschijn haalde. Ik zal u toonen, hoe deze klok werkt, zei de winkelier en hij zette de wijzers op twaalf uur, waarop het deurtje openvloog en de koekoek met zijn kop te voorschijn kwam en een dozijn malen „koekoek!", „koekoek!" riep. Pat was zeer onder den indruk. Nou, hoe vindt u deze?, vroeg de winkelier hoopvol. Is dat geen fijn klokje voor u? Maar Pat schudde opnieuw 't hoofd. Natuurlijk is het een reuze-ding, zei hij. Maar hij is voor mij te lastig. Het kost me al moeite genoeg om steeds aan het opwinden te denken van een gewone klok en bij dat ding zou ik bovendien steeds moeten denken aan het voederen van dien vogel! OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1