w J ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN SPOEDTAX (Jeot J. E. LEUVEN G0EDK00PE MARKEN VOOR RE1SD0ELEINDEN St. NICOLAASFEEST. fl. SCHUTTER - Valkenburgerlaan 2 OMP DE TWENTSCHE BANK N.V. Weihnachten und Neujahr nach Hause SQQ'I Uvi mX wefl aan wuMooie pijltjes EN BILLIJK EN GOED C. J. GUDE - CUISINIER GARAGE „BOSCH EN VAART" Toeren in Luxe Auto's f 3.50 per uur J. BALM Zn. >os JWE MO- 1934 ZIJN IKOMEN >ft te koop si, Dwerg- che Dog, sche Her- nz, enz. DEFTEN, 1APPEN, :nz. enz. EDEREN S raaf brouwer [5, Tel. 46745 OPLAGE 5050 EX. VRIJ VOOR CONTROLE DECEMBER 1933 WH kRGANG - No. 48 METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES „ZUM KLAUSNER" GROOTE MARKT 25 ALLE BANKZAKEN AFE LOKETTEN vanaf f 5.— per jaar Dit nummer bestaat uit 10 pagina's EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Voor de Sint Ni co laas: Hors d'Oeuvres, diverse Salades. MitLuxe Gesellschaftzwagen (Pullmanreise-Auto) PREIS F 7.- (Hin und Zurück) Die Reise steht unter guter Leitung und erfahren Chauffeurs. Die Strecke: Emmerich, Rees, Bocholt, Wesel, Dinslaken, Hamborn, Sterkrade, Osterfeld, Bottrop, Oberhausen, Duisburg. Es geht auch ein Wagen nach Osnabrück. Abfahrt aus Haarlem: den 23, 24, 30 und 31 Dez. Abfahrt aus Duisburg über die selbe Strecke zurück 27 Dez. und 2 Jan. Bei Ankunft Zugver bindungen nach allen Richtungen. Auskunft allein bij: Luxe Auto- en Touringcarondern. GARAGE „ECONOOM" BIJ KLEERMAKERIJ H. STEVENS A. KOPJES N8EMAN Zoekt U iets voor ST. NICOLAAS? H. KOOIJ, Apoth. ass. Geheel metalen Camera's vanaf f 3.- PLAATSELIJK NIEUWS kunstkring heemstede. waarschuwing! Bloemend.w. 60 B'daaE IBER 1933. slok een 25= doozen luren en sor 50' jks 20' el -* 15= el- 15= el - el - >ol, el - >nd 25= 25= 15= 14' 75= >nd 18 sis- 108= >nd 25 sis- 150= de as 40= n min- e een mgt U bij erviezen, scourant. onstratie bij bedrijf 112 H'stede 28913 HAARLEM i DT U BIJ TEL. 26512 DEREN naar IEDERLAND iRDAM DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT HET ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per halfjaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHÜLLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a DE attractie van Haarlem vindt U bij Bezoekt dus dit geheel nieuw geres taureerde Café-Restaurant, thans onder Hollandsche leiding. Dagelijks MIDDAG- EN AVONDCONCERT door de Russische Zigeunerzang- Kapelle, bestaande uit 6 personen. Lunch of diner f I.- - Koffie met room of Thee 15 ct. tot 3J uur n.m. PRIMA CONSUMPTIE Kantoor Heemstede BINNENWEG 7 - Tel. 28270 en 28331 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. HAARLEM. LUXOR-THEATER. „Het Mysterie Pullman no. 12". Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden. TEMPELIERSSTRAAT 54 - TELEFOON 15074 - HAARLEM Es ist zu empfehlen die Platze bald zu besprechen! Auch machen wir ihre Pasze in ordnung. SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 3 Dec., 8.15 u. met den Duivel". ,,De Weddenschap 1 STADSSCHOUWBURG. Zaterdag 2 Dec., 2 u. Kindervoorstelling van het Haarlemsch Dagblad. Zondag 3 Dec., 2 u. Mevr. Klaasen, Kinder voorstelling. St. Nicolaasvoorstelling. Maandag 4 Dec, 8.15 u. ie Serie Abon. Tooneelgroep „Het Masker": „Is Geraldine een Engel". Woensdag 6 Dec., 8 u. Concert Joodsch Koor uit Berlijn. HEEREN POLSHORLOGE (chroom). vanaf f 3.75 DAMES POLSHORLOGE (chroom)f 3.50 DAMES POLSHORLOGE (goud ANCRE) f24.50 HEEREN ZAKHORLOGE (goud ANCRE) f 36.50 Alle uurwerken met I jaar schr. garantie - allernieuwste modellen Autoritten van Bosch en Qn nfll1i Vaart naar 't Station OU üGlil Speciaal adres voor TROUW-AUTO'S en ook voor GROOTE AFSTANDEN. Telefoon 14665 AanbevelendJ. B, GRAAL, Schouwtjeslaan 23. Het traditioneele feest gaat beginnen! De donkere Decembermaand is aangevangen, doch tegelijkertijd breekt een der prettigste weken van het geheele jaar voor de jeugd en ook voor de ouderen! aan. Het St. Nico- laasfeest, het feest der kleinen, dat langzamer hand is uitgebreid tot een algemeen feest, nadert met rassche schreden. Welk een gelukkig toeval, dat het jaarfeest an de goedheiligen man juist plaats heeft in de donkerste maand van het jaar, die daardoor tot een van de gezelligste wordt omgetooverd. Dit :eest is zóó eigen aan den Hollandschen land aard, dat het zich niet spoedig zal laten ver dringen door uit het buitenland ingevoerde mededingers; de Sint heeft voorloopig hier in Nederland nog geen ernstige concurrentie van het uitheemsche Kerstmannetje te' duchten! Geen gezelliger sfeer binnen- en buitenshuis dan juist in dezen tijd! Dagen van te voren houdt de komst van den goeden Bisschop de gedachten der kleinen vast. Want het is niet waar, dat de kinderen van tegenwoordig te modern zijn voor het sprookje. De jeugd van alle tijden is er even ontvankelijk voor. Welk een prettige tijd is het ook voor de ouderen, die dagen van geheimzinnigheid, van errassingen. De economische omstandigheden mogen dan dwingen tot een minder diep in den huidel tasten dan voorheen, in het geheel niets aan Sinterklaas doen" behoort niettemin toch tot de uitzonderingen. Niet alleen thuis, doch ook op straat is reed:-, die feestelijke sfeer te bespeuren. De winkels stralen een zee van licht uit en iedere zaak poogt van de dagen vóór het historische feest een zij het dan niet officieele winkelweek te maken. En zij mogen er wezen, onze Heemsteedsche winkelzaken, die in alle opzichten een ver gelijking met hun grootsteedsche concurrenten kunnen doorstaan. Onze handeldrijvende mid denstand heeft een open oog voor de waarde van de drie factoren: kwaliteit, verscheidenheid en prijs, en weet ook, dat het publiek prijs stelt op een vlotte bediening. Wij gaan winkelen! Wij willen de vruchten van de inspanning onzer winkeliers in oogenschouw nemen. Niet alleen in het centrum van de gemeente, maar ook in de buitenwijken. Wij gaan winkelen op ons gemak, en krijgen dan een massa-indruk van de groote beteekenis van den handel- drijvenden middenstand voor onze gemeente, van zijn taai volhardingsvermogen, van zijn energie en vooral: van zijn kunnen, ,,'t Heerlijk avondje is gekomen 't Avondje van Sinterklaas." i van zijn arbeidsprestaties, ondanks ongun stige tijdsomstandigheden, zware lasten en drukkende zorgen. Het dwingt respect af, te zien, hoe men zich ingespannen heeft, welk een kerncollecties en prachtkwaliteiten men heeft aan te bieden en wat men heeft vermogen te bereiken, dikwijls met krappe beurzen en kleine hulpmiddelen. Het publiek weet in het algemeen heel weinig van de maandenlange voorbereidingen onzer winkeliers, om tegen het St. Nicolaasfeest zoo goed mogelijk voor den dag te komen. De jaarlijksche krachtproef is thans weer geleverd laten wij hopen, dat de kijkers ook koopers zullen worden! Malaise! Werkloosheid! Het is waar. Ook het zakenleven wordt be dreigd door de doodende verslapping, die reeds voor mottig bedrijf funest is gebleken. Doch het is een reden te meer, om geen onnoodige dompers op de feestvreugde te plaatsen, en het geld, dat er nog is, met gepastheid te laten rollen. Want regent het op den een, dan druipt het op den ander! Armoede! Gebrek! Ook dit is waar. Er zijn er, wien de Sint Nicolaasvreugde van anderen een kwelling wordt ,daar zij behoefte hebben aan het aller- noodigste. Koude, ondervoeding, het zijn wan klanken, die tijdens het St. Nicolaasfeest niet gehoord zouden mogen worden. Men kan als mensch toch eigenlijk niet met een gerust hart feestvieren, als er zoovelen zijn, die met bitter heid in het hart rondloopen, omdat zij geen deel kunnen hebben aan de vreugde? Zeer juist, maar gelukkig zijn er vele wegen, die bewandeld kunnen worden om behoeftige medemenschen een glimpje van de St. Nicolaas vreugde te bezorgen. Pers en radio verschaffen den aandachtigen lezer en toehoorder adressen en gironummers van betrouwbare corporaties, die zich met de distributie uwer gaven gaarne belasten. Wie voor dit doei iets wil missen, be hoeft zich dus niet bezwaard te gevoelen; de St. Nicolaasavond zal er des te prettiger om zijn! Het feest is in aantocht. Laten wij zooveel mogelijk genieten van de gezelligheid en de intieme sfeer, die het meebrengt, van de vroolijk- heid, die er onafscheidelijk aan verbonden is, en last not least van de goede gaven, die het ongetwijfeld met zich brengt. Laten wij dit alles waardeeren doch in onze feestvreugde bedenken, dat ook in St. Nicolaastijd geven zaliger kan zijn dan ontvangen! Leressen en lezers, wij wenschen u een recht gezellig St. Nicolaasfeest! Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL.16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - TELEFOON 28447 GARAGE CAMPLAAN 4 ARBEID VOOR IEDEREEN VISCHH AN DEL VOOR ST. NICOLAAS FIJNE GEROOKTE PALING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 ALS SINTERKLAAS DAT EENS BRENGEN KON. Kijkt U eens bij DROGISTERIJ EN FOTOHANDEL Zandvoortsche laan No. 173 Heemstede-Aerdenhout - Tel. 2643G Groote sorteering Luxe doozen Zeep, Par fums, Eau de cologne van diverse merken o.a. Boldoot, Coty, 47II, Yardley Scherk Myrurgia, Dralle Ook op fotogebied zijn wij goed voorzien Declamatie Charlotte Kohier. Woensdag 13 December, 's avonds 8.15 uur,; komt de bekende tooneelspeelster en declama- trice Charlotte Kohier met een nieuwe voordracht in het Gebouw van den Ned. Protestantenbond. De titel luidt: „Het Bal", van Irens. Nemi- rowsky, in de vertaling van J. W. F. Wezermans Buning. Deze declamatie-avond belooft een groot' succes te worden en is ook toegankelijk voor niet-leden. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen v/ij naar de advertentie in dit blad. De Inspecteur van Politie te Heemstede vestigt de aandacht van het publiek op een drietal personen, dat aan de huizen der .n- gezetenen zoogenaamde anthraciet te koop aanbiedt. Om teleurstelling te voorkomen vervoege men zich, alvorens met hen in relatie te treden, bij den inspecteur van Politie 'aan diens bureau Raadhuisstraat'. OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN) ST.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1