ALBERT HE UN STOOP'S BAD ABONNEMENTEN fB| 'T RAEDTI HUYS" Speciale aan ibieding ST. NICOLAASCADEAU ERWTENSOEP MET WORST TRUUS KNOPPER, Zeven dagen zwemmen in de week Zwemmen sterkt zenuwen en spieren! GRATIS een verrassing voor de kinderen bij aankoop van minstens 50 cent in de „Heemsteedsche Tip-Top" DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Firma H. N. MUL Kruisstraat 25 HAARLEM - Tel. 10004 VAN HUIS JANSEN „Heemsteedsche TIP-TOP" Raadhuisstraat 90 GEEFT EEN MOOIE, ARTISTIEKE FOTO ALS JAN VAN GOYENSTRAAT 26 ZONDAG DEN GEHEELEN DAG GEOPEND De fijnste Spliterwten Echte Geldersche Worst 29080 HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 14 Telefoon 28538 PREDIKBEURTEN, Raadhuisstraat 46 Telefoon 28264 Claret, roode tafel wijn per flesch f r 0.75 Witte Bergerac 1.25 Witte en roode Douro Port 1.25 Tarragona 0.80 Gallipoli 0.80 Tesavella, Ital. Vermouth Advocaat, gegarandeerd zuiver 1.30 Cognac per liter 3.50 Aanbevelend F. H. KLUËN P VOETBAL St, Nicolaas pakjes „SELECTA" OP 2 TSJUfnmJans <$enlw«rk.r tpi ft-1 S4-»w#««l..* >06 JCaarlem u._(.L iiHpi0l««(,nw aaltcrijjn en wllcn ^„JmiT&SKX OpocialiUil pontman!?!* ou|».noJkHTMng3.goniiKfc«d g^t ^^^1309^ j Moftaschjes, garnituren en kragen. Voordeelige aanbieding voor St. Nicolaas. De zaak is geopend tot 10 uur. Groote keuze op alle gebied INTERN. BOEKHANDEL AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. MEE8TERL.OTTEt.AAN 12, TELEFOON 16468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. Tevens noodigen wij U uit, onze Toonkamer te komen bezichtigen, in verband met onze Groote Sorteering ST. NICOLAAS CADEAUX. Beleefd aanbevelend, Van 2 December tot en met Vrijdag 8 December: p. pond 12, 2 pond voor 21 cent Deze week van 45 voor 42 cent per pond. TELEFOON Capucijner Erwten. p. pond 1215 Grauwe Erwten 12l/2-16 Walchersche Witte boonen, p. pond 12 ROOMBOTER, p. pond f 0.82. Kellner: „Wat zal 't zijn meneer?" Bezoeker: „Ik heb geen tijd om de spijskaart na te zien. Geef me maar hetzelfde menu als van Sinterklaas zijn baard. Russische eieren,* vermicelli- soep, kalfsgehakt, spinazie en chocolade pudding." Wegens het St. Nicolaasfeest hebben wij ge meend, de politiek ditmaal buiten beschouwing te moeten laten. Het Binnenlandsch Weekover zicht stellen wij daarom uit tot het volgend nummer. Zondag 3 December. Gereformeerde Kerk, Koediefsiaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga, Herv. Pred. te Santpoort. (Met medewerking van het dameskoor.) Ned. Herv. Kerk, Wilheiminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Barger. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan V.m. 10.30 uur: Ds. Briët. 4* Collecte voor de Wijkgebouwen ui het N. en Z. der gemeente. SINTERKLAASFEEST BRONSTEESCHOOL. „Ook dit jaar hoop ik het feest te mijner eere in uw school weer mee te maken," aldus schreef Sinterklaas een dezer dagen aan het hoofd en personeel der Bronsteeschool. Eerlijk gezegd had men geen ander antwoord uit Spanje ver wacht en was men al geruimen tijd bezig de voorbereidingen te treffen, om den goeden bis schop te ontvangen. Het feest voor de lagere school zal a.s. Dinsdagmiddag plaats hebben en in de gym nastiekzaal gevierd worden. Het programma bevat de traditioneele speelliedjes der kleinen, tooneel door de grooteren en enkele met zorg gekozen films. Het behoeft geen betoog, dat er de laatste weken flink gerepeteerd wordt, zoodat dit zevende Sinterklaasfeest wel weer in het teeken der vorige zal staan. Het feest voor de U.L.O.-Ieerlingen wordt Zaterdagavond 9 December gevierd. Ook in deze afdeeling wordt ijverig gewerkt, om alles naar wensch te doen slagen en gezien het succes der vorige feesten verwachten we dan ook hier weer alle goeds van. LEZING MET LICHTBEELDEN OVER BRITSCH-INDIE. Voor een niet groot, maar zeer aandachtig auditorium hield Dinsdagavond de heer H. A. J. Baanders, architect te Amsterdam, in het ge bouw van den Ned. Protestantenbond een lezing met lichtbeelden over zijn reis door een deel van Britsch-Indië. In zijn inleiding zegt spr., dat er eigenlijk zoo weinig bekend is van Britsch-Indië en vooral van wat hij hier met een praatje bij een plaatje wil laten zien. Toch is dit jammer, omdat de Hollanders daar, al is het dan dateerend uit de jaren 1590—1790, veel invloed-hebben gehad. Spr. gaf op de kaart een beeld van de oppervlakte van dit land met zijn 325 millioen inwoners, en vermeldde in het kort de verschillende volks stammen, hun godsdienst, hun groote ver scheidenheid van talen, die met de dialecten zeker 150 bedraagt, het verdringen van het Hindoeïsme door het Boeddhisme en tenslotte weer door het Indoïsme of Arische ras, welke uiteenzetting noodig was voor het beter be grijpen van het verschil in bouwwerken, wat spr. als architect daar zoo machtig grootsch heeft aangetroffen. Vervolgens werd een kijkje gegeven in Madoera, o.a. een tempelstad met haar machtige bouwwerken en fraai beeldhouw werk. Op het doek zien wij de geweldige tempels in de rotsen uitgehouwen, tot ver in het in wendige van den Berg. Verschillende beelden werden vertoond van graf Tasmahol, gebouwd in de jaren 1628-1655; een kunstwerk zoo grootsch en zoo rijk versierd, dat men het moet gezien hebben om daarvan eenig idee te krijgen. In woord en beeld geeft inleider vervolgens een idee van de monumentale moskee's, de manier van Goden aanbidden, soms met 12 a 15000 personen bijeen, wat op den toeschouwer een machtigen indruk maakt. Verder geeft inleider een beeld van de paleizen en grafmonumenten, waaruit wel blijkt de architectonische kennis dezer volksstammen, ook al in de vroegere eeuwen. Het applaus na afloop van de causerie, die met groote aandacht gevolgd werd, was wel een bewijs dat de aanwezigen ten volle hadden genoten. VERGADERING TUINLIEDENVEREENIGING. Woensdagavond hield de onderlinge tuin- liedenvereeniging „Aerdenhout en Omstr." een vergadering, waarbij als spreker optrad de heer Balk, hoofdpropagandist der N.V. Vereenigde Kalimaatschappij te Amsterdam, die een voor dracht hield met films over kunstmeststoffen in het algemeen en het kali-gebruik in den land bouw en groententuin in het bijzonder. Bemesting, aldus spr., is voedsel geven aan den grond, om de plant in de gelegenheid te stellen het benoodigde te vinden voor haar ont wikkeling. Dit kan geschieden door natuurlijke mest, als stalmest e.d., maar ook door kunst mest. Spr. is er van overtuigd, dat land- en tuin bouw niet zulk een grooten vlucht hadden ge nomen zonder kunstmest. Na in den breeden te hebben behandeld de benoodigde stoffen voor de ontwikkeling van de plant, geeft hij een heldere uiteenzetting van de waarde van ieder der 4 hoofdstoffen, stikstof, fosforzuur, kalk en kali, die harmonisch werken als de verschillende stemmen in een koor. Noodig is ook thans, in een tijd van hooger opvoeren der bedrijven, de productie te ver- grooten en te verbeteren, ook wat betreft de qualiteit. En dat is, zegt spr., mogelijk omdat wij met onze kunstmeststoffen regelend kunnen optreden en zóó gemakkelijk de buitenlandsche concurrentie kunnen weerstaan, omdat wij ook nog op het buitenland voor hebben het klimaat en den beteren bodem. Spr. wees er op, hoe aan de plant tot uiting komt dat deze behoefte heeft aan kali, dit aan de hand van proeven genomen ook op eigen proefvelden. Spr. vestigde de aandacht op de verbetering der qualiteit van de producten. Is het niet be droevend, aldus spr., dat hier de vroege aard appelen bij massa's zijn vernietigd en wij hier de Malta-aardappelen eten; dat hier 24 millioen appelen worden ingevoerd, terwijl men onze eigen cultuur niet aankijkt? Dit is niet noodig, als wij naast het beste zaad ook gebruik maken van een goede bemesting. Na nog een overzicht gegeven te hebben van het enorme bedrijf der kali-productie, waarvan enkel in ons land 42000 waggons worden ge bruikt, wat, als de toestand in het landbouw bedrijf wat beter wordt, nog zal verdubbelen, vertoonde de heer Balk eenige zeer interessante flims, o.a. over de kali-industrie, het leven der planten in een versneld tempo, en tenslotte een humoristische teekenfilm „Wie bouwt de beste piepers". Na afloop dezer zeer leerzame rede en films, was er gelegenheid vragen te stellen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt, waarna onder applaus den heer Balk dank werd gezegd voor zijn zeer interessante en leerzame rede. FEESTAVOND R.K. HARM. „ST. MICHAEL". Nog zelden hebben wij het R.K. Verenigings gebouw zóó vol gezien als Zondagavond bij de uitvoering van de Harmonie „St. Michael". Maar wat nog meer zegt, Hofmeester en zijn mannetjes hadden een aandachtig auditorium, wat vroeger wel eens anders is geweest. Dit is een blijk van medeleven met het corps, dat het ten volle verdient. Begonnen werd met de pittige marsch „Marche Militaire" van La Faun, volgde de Le Masque d'Or van Popy, een nummer dat meer ligt in de dramatiek. De uitvoering ervan was subliem, evenals de overige nummers, als de Carmen Silva van Ivanovici, le Postiljon de Longjumeau, een fantasie van A. Adam. Maar het succesnummer was wel de Neer- landia, ouverture van E. Wesly, een zeer moeilijk werk, wat zeer hooge eischen stelt. Hierin vooral kwam de kracht van den dirigent, den heer H. W. Hofmeester, uit. Trouwens, de Almaria, een wals van F. Andrea, vond even eens een schitterende vertolking, en als „Per Aspera ad Astra", als „finale" in een prettig tempo als slot van dit eerste deel van den avond, verzorgd door „St. Miehaël", ten einde is, davert een applaus door de zaal als blijk van instem ming met wat het corps dezen avond heeft ten beste gegeven. Dit programma werd voorafgegaan door een korte toespraak van den voorzitter, den heer De Bruin. Na de keurige uitvoering van het ge deelte door „St. Miehaël" verzorgd, was het overige van den avond toevertrouwd aan de goede zorgen van de voordrachtkunstenaars het „duo Busch" uit Amsterdam; voor de pauze Heeren Dames Jongens Meisjes tot 18 jaar Halfjaar f 20 17.50 15.— 12.50 en verder volgens het tarief ALLE BIJBETALINGEN ZIJN VANAF HEDEN AFGESCHAFT DUS OOK OP ZONDAG behalve gedurende het familiebad Zondags 11 uur v.m. tot I uur n.m. en op Vereenigingsuren (Volwassenen 25 ct.tot 18 jaar 10 ct.) GOEDKOOPE OCHTEND- ABONNEMENTEN heid. Dit succes danken wij vooral aan onzen eminenten directeur, den heer Betz. die nu al 29 jaar over „Eensgezindheid" den staf zwaait en de lijntjes weet strak te houden." Nadat, bij ontstentenis van den beschermheer, burgemeester Jhr. J. P. W. v. Doorn, het jongste lid de fraaie zilveren lauwertak en verg. zilveren medaille, dezen zomer behaald, aan het vaandel had gehecht, werd een begin gemaakt aan de afwerking van het programma, waarvan het le deel was toevertrouwd aan „Eensgezindheid". Als inzet de pittige marsch „Per Aspera ad Astra". Dit was een heel goed begin, al was het jammer dat het stuk wat vreemd eindigde door een verkeerde afspraak tusschen directeur en orkest. Dit had blijkbaar eenigen invloed op het begin van no. 2, het concoursnummer „Le lac Maudit", maar na eenige maten bleek de hindernis „genomen" en werd dit nummer en ook de overige uitstekend vertolkt. Vooral de Ballet Suite van Popy werd keurig vertolkt en de heer Betz oogstte met zijn corps een alles zins verdiend applaus. Jammer was het, èn voor de medewerkers èn voor het publiek dat kwam om te genieten van de werkelijk goede muziek, dat er altijd nog personen zijn die zoo'n avond beschouwen als een „koffiekransje bij de radio!" s,V Dienstmeisje tot familie, die al drie kwartier zit te wachten: „Zwarte Piet laat vragen of ie binnen kan komen. BINNEN- EN BUITEN LAN DSCH GEDISTILLEERD EN LIKEUREN - WIJNEN - LIMONADES - BRONWATEREN ISO-BAROMETRISCHE BIERTAPINRICHTING 1.— meer cabaretwerk en na de pauze een tweetal één-actertjes, n.l. „De baas in huis" en „Liefde zoekt list". En dat zij de talrijke aanwezigen prettig bezig wisten te houden, bleek wel uit het onbedaarlijk gelach, dat gedurig door de zaal klonk. „The Jolly Band" uit Haarlem vulde de pauzes goed aan en zorgde voor uitstekende muziek bij het gezellig samenzijn na afloop. le SEIZOENUITVOERING VAN „EENSGEZINDHEID". Er was Zaterdagavond weer zulk een echt gezellige stemming in Dreefzicht, waar „Eens gezindheid" een uitvoering gaf. De belangstelling was groot, zoodat geen stoel onbezet bleef. Een band, onder leiding van den heer Elseneris, houdt met vroolijke schlagers het publiek prettig bezig, want ook nu moet veel te laat begonnen worden, omdat om 8 uur de zaal nog lang niet vol is. Tegen half negen opent de voorzitter, de heer M. v. d. Ham, met een woord van welkom tot de vele belangstellenden. „Het is voor mij een prettig moment, dezen feestavond te openen," aldus de voorzitter, „omdat wij nog zijn in het jubeljaar van ons 30-jarig bestaan, maar ook en vooral omdat het ons in dit jaar gelukt is te promoveeren naar de afdeeling uitmuntend- Kees Klara en Bram Flora uit Rotterdam hadden het amusante deel van den avond voor hun rekening. En dat was weer in orde. De avond werd besloten met een geanimeerd bal onder leiding van den heer J. Booms, met muzikale medewerking van den heer Elseneris en zijn band. R.C.H. HET DAGHET! Bescheidenheid is een prachtig sieraad! leert ons een Duitsch spreekwoord. Vandaar dat we in ons laatste briefje den bescheiden wensch uitspraken, dat een bevredigend resultaat de Racing-vlag zou tooien na het Dortsch reisje. De voorzienigheid heeft echter gewild, dat deze wensch niet gedeeltelijk, doch geheel in vervulling ging. Want de Racing-boys onder het spiedend oog van de leiders Scheen en Haze- voet brachten niet slechts een draw, doch de lang verbeide overwinning mee naar hun home. Zeker, 't is nog geen klinkende zege geworden, Papier, touw meer papier, meer touw en eindelijkdaar is 't HIJ GLUNDERT, want er staat SIGARENMAGAZ. „SELECTA" BINNENWEG 97 TELEFOON 28545 HEEMSTEDE niet een, waarbij een techniek werd vertoond, waaraan de tegenpartij niet kon tippen, doch de elf spelers waren allen doordrongen van den drang, dat bij den aanvang van de tweede serie het keerpunt moest aanbreken. Geestdriftig en vurig is Dordt overrompeld, welke tegenslag noch de Dordtsche spelers, noch het publiek goed wist te verdragen, want de blauw-zwarte spelers bewaren aan dit reisje allesbehalve prettige herinneringen. Is de toestand thans nog te redden? En hierop geven we een positief ja! De spanning is geweldig groot in de afdeeling, waarin de R.C.H.-spelers spelen, en het krachts verschil klein, want liggen er niet slechts zeven winstpunten tusschen de nummers een en laatst. Doch de overwinning heeft ongetwijfeld het ver trouwen in het elttal gesterkt, de moed is teruggekeerd, waardoor de spelers thans voor de taak zijn konten te staan om het keerpunt in deze maand te voltooien. En dit moet gebeuren in twee wedstrijden, n.l. op 17 December in Heemstede tegen H.B.S. en een week later, eveneens op eigen terrein, tegen V.U.C. Deze beide Zondagen beloven de hoogtepunten van het Racing-seizoen te worden, hoogtepunten, die dè „Schlagers" moeten worden van dit seizoen! Z.F.C. II—R.C.H. II. De Pacing-reserves gaan a.s. Zondag met het volgende elftal naar de Zaan: v. Gendt, Kaestner, Kors, Hunink, v. Eek, Waalewijn, J. v. d. Meulen, Slot, v. d. Horst, Martin, Meyer. Uit het H.B.C.-kamp, Neen, het gaat met H.B.C. niet goed! Niet dat het geen goed spel geeft, maar als alles tegen loopt, is het hopeloos. Nu Zondag weer tegen T.Y.B.B. H.B.C. voor het overgroote deel van den tijd in den aanval, maar wat geeft dit als er geen goals komen. En dat kwam nu ook weer niet omdat er geen „schot" in zat! Nu ja, wij willen niet zeggen dat de voorhoede nu een „pracht combinatie is". Er worden den Iaatsten tijd nog al eens veranderingen aangebracht, maar op welke wijze de bal op dat Boys-doel ook geschoten werd, het was altijd weer de keeper die soms toevallig in den weg stond, of het was nog weer een of ander been dat op luchting bracht. En aan de overzij? Vrij gelukkig komt de eerste goal, als v. d. Burg niet al te klemvast is en dan ondersteboven wordt geloopen en ten slotte komt aan die zijde de winnende goal uit een vrije trap, die via een been langs v. d. Burg gaat. C. Vinke wist voor rust met een schitterende schuiver de stand op 11 te brengen, doch als een kwartier voor tijd de gasten die vrije trap benutten, kan H.B.C., hoe zij ook zwoegen, den achterstand niet meer inhalen. Met dit al staat H.B.C. bijna op de onderste plaats. Gelukkig is Graaf Willem even on fortuinlijk. Hun stand is: H.B.C9 12 6 4 24—34 Graaf Willem 8 1 0 7 2 19—31 Zondag is H.B.C. vrij, om kerkelijke redenen. Als weer gespeeld wordt is St. Nicolaas op bezoek geweest. Misschien brengt die goede man wat geluk mee en dan zullen wij onze H.B.C.'ers wel spoedig naar boven zien klauteren. F. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 28 November 1933. Mr. C. von Meyenfeldt, Van Slingelandtlaan 16. M. Ploos van Amstel, Landzichtlaan 47. A. C. Hopstaken, Zandvoortschelaan 99. M. J. van der Burgt, Landzichtlaan 68. H. Uittenbosch, L. de Keylaan 6.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2