ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN SPOEDTAX HEEFT U DE KERSTETALAGE BIJ VAN EMPELEN AL GEZIEN? J. E. LEUVEN GOEDKOOPE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN A. SCHUTTER J. BALM Zn. DE TWENTSCHE BANK N.V. BITTERE NOODZAAK. cent BILLIJK EN GOED GARAGE „BOSCH EN VAART" Toeren in Luxe Auto's f 3.50 p er uur C. J. GUDE - CUISINIER OPLAGE 5050 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 15 DECEMBER 1933 10e JAARGANG - No. 50 METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES „ZUM KLAUSNER" GROOTE MARKT 25 ALLE BANKZAKEN SAFE-LOKETTEN vanaf f 5.— per jaar Dit nummer bestaat uit 6 pagina's EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. BIJ e Speciaal adres voor TROUW-AUTO'S en ook vooi GROOTE AFSTANDEN. PLAATSELIJK NIEUWS A. KOPJES NIEMAN KLEERMAKERIJ H. STEVENS „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13i32 Prijsccurant woidt op aanvrage toegezonden. Bloemend.w. 60 B'daal DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE VE$f> HET ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 AD VERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHElLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, 7.ANDVOORTSCHELAAN 165? - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a DE attractie van Haarlem vindt U bij Bezoekt dus dit geheel nieuw geres taureerde Café-Restaurant, thans onder Hollandsche leiding. Dagelijks MIDDAG- EN AVONDCONCERT door de Russische Zigeunerzang- Kapelle, bestaande uit 6 personen. Lunch of diner f I.- - Koffie met room of Thee 15 ct. tot 3i uur n.m. PRIMA CONSUMPTIE Kantoor Heemstede BINNENWEG 7 - Tel. 28270 en 28331 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht- 'reeks tot de Administratie. HAARLEM. LUXOR-THEATER. „Nagana". SCHOUWBURG JANSWEG. i Zondag 17 December, 8.15 u. „De Lelie van Montmartre". Dinsdag 19 December, 8.15 u. Het Nieuwe i Schouwtooneel: „Spreek met Robbie en het komt in orde". STADSSCHOUWBURG. Vrijdag 15 Dec., 8 uur Prof. Leop. Jessner: „Nina". Zaterdag 16 Dec., 2 uur Schoolvoorstelling Prof. Leop. Jessner: „Kabale und Liebe". Zaterdag 16 Dec., 8.15 uur Tooneelgroep i „Het Masker": „Elias weet 't Beter", j. Zondag 17 Dec., 2 uur - Prof. Leop. Jessner: „Nina". Zondag 17 Dec., 8.15 uur Volksvoorstelling Nieuw Schouwtooneel: „Kinderen van ons Volk". Dinsdag 19 Dec. Cremer: „Ramon Tamello". Woensdag 20 Dec., 8.15 uur Ver. Schouw spelers: „Daar klopt iets niet". Vrijdag 22 Dec., 8 uur „Opera Italiana": „La Bohème". Zaterdag 23 Dec. Nationale Revue: „O Bedoel je dat!" De lectuur, die wij tegenwoordig in de kran ten tegenkomen, is niet zeer opwekkend. Dag na dag lezen we van nieuwe regeeringsmaat regelen, welke bijna zonder uitzondering een aanslag op onze portemonnaie beteekenen, de portemonnaie, welke toch al zoo schraal ge vuld is. Heel vaak hooren we de vraag of al deze maatregelen, of ze nu salaris- of pensioen korting, verhoogde directe of indirecte belastin gen betreffen, wel absoluut noodzakelijk zijn, en of niet op een andere wijze het evenwicht van de staatsbegrooting kan verzekerd worden. Trouwens van dat evenwicht in de begrooting schijnen velen nog niet overtuigd te zijn. Dit komt enkel en alleen omdat deze lieden niet beseffen voor welk een enorme taak de regee- ring zich geplaatst ziet. We mogen toch niet uit het oog verliezen, dat de waarde van ons geld ten nauwste samenhangt met hetgeen de Staat voor maatregelen op economisch terrein treft. Het is nu eenmaal een feit, dat geld in den tegenwoordigen tijd geen onwankelbaar iets meer is en dat er slechts heel weinig voor noodig is, om het zijn waarde te doen ver minderen. Dit laatste wil onze regeering met alle haar ten dienste staande middelen ver hinderen. Onze minister-president, de heer H. Colijn, heeft het al zoo dikwijls, niet misverstaan, verklaard, dat het grootste onheil wat ons kan overkomen de inflatie van onzen gulden zou zijn. Een niet sluitende begrooting zou gelijk staan met zich over te geven aan inflatie. En inflatie zou beteekenen een nog veel zwaarder aanslag op onzen buidel. De regeering kiest daarom op het oogenblik van twee kwaden het minst erge. Dit moeten we toch duidelijk inzien. We willen niet ontkennen, dat hier en daar de schijn van onrechtvaardigheid gewekt wordt met sommige maatregelen. Maar hoe groot zou de onrecht vaardigheid zijn als ons geld eens tot op de helft in waarde zou verminderen? Zou dit geen salarisverlaging, geen pensioenkorting be teekenen? Dan ook zou het zeker niet bij de maatregelen blijven, welke de regeering thans moet uit vaardigen, dan zouden de lasten zeker nog on dragelijker worden. Wij moeten nu eenmaal rekening houden met het feit, dat de wereld in een groote chaos ver keert, dat het internationale handelsverkeer voor het grootste gedeelte gedesorganiseerd is, dat er een felle economische oorlog woedt, waarbij men niet schroomt van de meest immoreele middelen gebruik te maken. Wat staat Neder land anders te doen over dan een barricade op te werpen tegen de economische vijanden, die overal op den loer liggen en die noch door j douanebeambten, noch door soldaten zijn tegen te houden, doch die hun funest werk kunnen doen, rustig gezeten achter een schrijfbureau in Parijs, Londen, New-York of Berlijn? De regeeringsmaatregelen moet men dan ook in internationaal verband beschouwen, als een noodzakelijke maatregel om den gulden op peil te houden. i Inderdaad, wat de regeering doet, is nood- i zaak, bittere noodzaak helaas. Zeker, ook wij zouden op verschillende regeeringsmaatregelen ernstige critiek kunnen uitoefenen, zekere maat- i regelen afkeuren en er andere voor in de plaats wenschen te stellen. En voornamelijk hebben wij dan het oog op die maatregelen, waardoor juist weer „de kleine j man" het zwaarst wordt getroffen, terwijl de grooten worden ontzien. Dat hierdoor een geest 1 van ontevredenheid wordt gekweekt, is be- i grijpelijk. ledereen moet de lasten van den tijd dragen, geen mensch uitgezonderd, de rijke evengoed als de minder-vermogende. ledereen moet naar vermogen helpen om den toestand nog zoo dragelijk mogelijk te maken. Aan dien toestand kunnen we jammer genoeg weinig veranderen, dat ligt buiten ons vermogen. Ook mogen we niet vergeten, dat in het buitenland de belastingen nog hooger, de salarissen nog lager zijn en we er ondanks alles nog niet het slechtste van de wereldburgers aan toe zijn, We stemmen grif toe, dat alles wat thans gebeurt niet aangenaam is en dat deze verwijzing naar het buitenland een wel heel schrale troost is. Maar we zouden het toch niet gaarne willen meemaken, dat onze gulden in een financieel avontuur werd meegevoerd, waar door alles op losse schroeven zou komen te staan en we nog vele jaren de schrijnende ge volgen van een dergelijk avontuur zouden ondervinden. We kunnen daarom niet anders doen, dan te aanvaarden, aanvaarden uit bittere noodzaak om te ontkomen aan een groot onheil, dat ons anders onherroepelijk boven het hoofd hangt. Autoritten van Bosch en 0(1 Vaart naar 't Station OU Telefoon 14665 Aanbevelend, J. R. GRAAL, SchouwtjesLaan 23. IJSVEREENIGING „DE VOLHARDING". Officiëele opening van de nieuwe ijsbaan. De nieuwe ijsbaan van de vereeniging „De Volharding", die de vorige week Dinsdag reeds in gebruik was genomen, zou Donderdag d.a.v. officieel worden geopend. Doch de plotseling invallende dooi verschoof deze feestelijke ge beurtenis tot j.i. Zaterdagmiddag. Ondanks den vrij sterken wind waren er tegen twee uur reeds eenige honderden belangstellenden aanwezig, waaronder verschillende autoriteiten. Allereerst werd het woord gevoerd door den voorzitter, den heer L. J. Kooijman, die den burgemeester dank bracht voor zijn bereid willigheid om de ijsbaan officieel te openen. Vervolgens richtte spreker woorden van dank tot den directeur, vasj Qpfjsfcöie -WerJLeavoor zijn groote hulpvaardigheid bij het aanleggen der baan; tot den directeur der'bedrijven voor de technische voorlichting, waardoor de verlich ting zoo bijzonder goed is geslaagd; vervolgens tot" allen, die hadden medegewerkt. En tenslotte een bijzonder woord van dank tot den Raad voor zijn daadwerkelijke hulp. Toen kreeg de burgemeester het woord. „Eindelijk is de dag aangebroken", aldus spreker, „dat na dagen van spanning ons aller hartewensch in vervulling zal gaan. Gaarne wil ik U de verzekering geven van mijn vreugde over de totstandkoming van deze baan. Ik bied U daarvoor mijn gelukwenschen aan. Na jaren van arbeid en volharding is uw werk bekroond. Ja, U draagt den naam van „Volharding" met eere". De burgemeester eindigde met den wensch, dat deze nieuwe baan moge bijdragen tot ver hooging der heerlijke ijssport en tot vergrooting der onderlinge vriendschap. Hiermee verklaarde spreker de baan voor geopend. Volgde het overhandigen van de vlaggen en het hijschen van de standaardvlag. De voor zitter schetst hoe op een vergadering uit de leden het voorstel kwam tot stichten van een vlaggencomité, dat er in geslaagd is een Club- vlag en nog enkele andere vlaggen te laten vervaardigen. De heer H. Mulder, als oudste lid van het vlaggencomité, bood hierna de vlaggen aan. De heer G. C. Botbijl, voorzitter van het Vaandelcomité, sprak woorden van dank aan het adres van de vaste ijsbaancommissie, waarna de burgemeester de clubvlag heesch. Tegelijker tijd werden ook- de andere vlaggen geheschen. Een driewerf hoera daverde over de baan, waarna de schaatsen werden ondergebonden. Er heerschte al direct een prettige stemming op de baan. Ook des avonds was er een zeer druk bezoek. In een aardig huisje is de eerste hulp bij on gelukken gehuisvest, waar gelegenheid bestaat om eventueel verbonden te worden. Zondag ontbrak het zonnetje, maar dat was voor de liefhebbers geen beletsel om naar hartelust te profiteeren. NIEUWE ZAKEN. Sanitaire en Electrische artikelen N. Hoenderdos. In de voormalige ijssalon aan de Kerklaan 39 heeft de heer N." Hoenderdos, Sumatrastraat 7, een showroom geopend voor sanitaire artikelen, als baden, geysers, waschtafels, closets, enz. Behalve deze nuttige artikelen zijn ook op het gebied van electrische gebruiksvoorwerpen vele j mooie en practische dingen te zien, als lampen, strijkijzers, broodroosters, enz. Waar meer en meer van deze artikelen gebruik wordt gemaakt, is het geen onverstandige gedachte, deze onder de aandacht van het publiek te brengen, en wij twijfelen dan ook niet aan het succes, dat de heer Hoenderdos met deze nieuwe onderneming zal verwerven. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 4 tot en met 9 December genomen 471 douchebaden en 16 kuipbaden. Aan 7 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 31 volwassenen gebruik gemaakt. TELEFOON 2 3 447 GARAGE CAMHLAAIM 4 VISCHHANDEL VOOR DE A.S. FEESTDAGEN FIJNE GEROOKTE PALING EN VISCHCONSERi/EN BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 KUNSTKRING HEEMSTEDE. Voordrachtavond Charlotte Kohier. De gure Noordooster mocht Woensdagavond zoo vinnig blazen als hij wilde, hij vermocht niet de leden van den Heemsteedschen Kunst kring bij hun warme haardsteden te houden. En zoo wachtte Charlotte Kohier, die voor de tweede maal voor den Kunstkring optrad, een tot in de uiterste hoekeu gevulde zaal. Ook thans hing het publiek als het ware aan de lippen van de voordrachtkunstenares en keek ais gefascineerd toe, hoe zij zich uitsluitend door stem, mimiek en gebaar transformeerde in de verschillende personen, die Irène Nemirowsky in haar novejle „Het Bal" laat optreden. We zagen ze als 't ware voor ons leven; Alfred Kampf, het rijkgeworden joodje en zijn vrouw Rosine, die zich met alle geweld een plaats in de voorname wereld wil verschaffen. Hoe raak werden zij getypeerd met al hun parvenu-achtige hebbelijkheden, en hoe goed korden wij de gevoelens van Antoinette, hun veertienjarige dochter, begrijpen, die in opstand komt tegen de tallooze onaangenaamheden, die zij van haar moeder heeft te verduren. Op boeiende wijze gaf Charlotte Kohier den strijd weer tusschen de moeder die nu eerst, dank zij haar rijkdom „begint te leven" en die daarom haar dochter klein wil houden en het op groeiende meisje, dat reeds van liefde droomt en zich achteruitgezet voelt, zoodat zij in een vlaag van woede de invitatiekaarten voor het bal, dat door het echtpaar Kampf zal worden gegeven, vernietigt. Het gevolg is natuurlijk, dat Rosine, die zich veel van dit bal heeft voor gesteld, tevergeefs op de door haar uitgenoo- digde graven, markiezen en baronnen zit te wachten; alleen een zure nicht, expres uit- genoodigd om het succes aan de familie over te brengen, is getuige van de débacle! Raak, met humor en gevoel, heeft Charlotte Kohier al deze menschen getypeerd; verrassend was daarbij vaak het snel overgaan van de eene rol in de andere. Gansche tooneelen speelden zich op deze wijze voor onze oogen af. Het publiek, dat in gespannen aandacht de voordracht had gevolgd, dankte aan het slot de kunstenares met stormachtig applaus. DE NATIONALE PLUIMVEETENTOON STELLING. Zaterdag en Zondag zal de Pluimvee- vereeniging „De Eendracht" haar groote jacr- lijksche Nationale tentoonstelling houden, weder om in de groote zaal van het R.K. Verenigings gebouw. Naar wij vernamen belooft de deelname weer heel goed te worden. Allereerst een 140 nummers kippen, waarbij een groote inzending Wyandotte, Hollandsche en Wyandotter Krielen en natuurlijk ook de Leghorn in haar verschillende sporten. Er zijn 110 nummers konijnen ingeschreven, waaronder een groote inzending Hollanders. Verder zijn er plm. 150 nummers sier- en postduiven, zoodat ook hier voldoende te ge nieten zal zijn. Een goede gelegenheid voor de liefhebbers van konijnen en pluimvee om eens een kijkje te gaan nemen. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. MUNCHENER MARIONETTEN THEATER. Naar aanleiding van het groote succes hetwelk voor eenige jaren de voorstelling van het „Münchener Marionetten Theater" te Bloemen- daal mocht hebben, meende het Bestuur van „Bloemendaal's Bloei" opnieuw een dergelijke opvoering te moeten arrangeeren. Op Zaterdag 16 December a.s. zal Paul Brann in het Jeugdhuis, Donkerelaan te Bloemendaal, twee voorstellingen geven en wel als volgt: des n.m. ten 2 ure zal worden opgevoerd „Het Kerstspel" (De geboorte des Heeren), in 6 tafereelen met gebruikmaking van oude Kerst liederen en des avonds ten 8 ure opvoering van „La serva padrona" (De dienstmaagd als meesteres) van Pergolesi en „Das Madchen von Elizondo" van Offenbach. Dit is dé éénige opvoering welke in Haarlem en omstreken zal worden gegeven. Kaarten kunnen worden besteld bij: den heer T. Timmer, De Genestetweg 23, Bloemendaal, telefoon 22003 en Ankersmit's 'Fotohandel, Bloemendaalscheweg 277, Overveen, telef. 16012. laat repareeren bij Valkenburgerlaan 2, Heemstede OOK Iste KLAS REPARATIE-INRICH- TING VOOR GOUD EN ZILVER. Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL. 16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - VERGADERING DER VROUWENGROEP VAN DEN VRIJHEIDSBOND. De afdeeling Heemstede van bovengenoemde vrouwengroep hield Donderdagmiuuag een propaganda-vergadering, waarbij als spieeks.er optrad Mej. L. A. C. v. Eeghen, die na een korte inleiding van de presidente, Mevr. De Voogdde Vogel, een rede hield over het onderwerp: „Toch Liberaal'. In dezen tijd, aldus spreekster, nu het libera lisme niet meer in tel is, zeggen wij „Toch Liberaal". Wat liberaal beteeiient? Vrijheid, onbekrompenheid, onbevangen en welwillend heid. Vrijheid van arbeid, ook voor de vrouw. De liberale staatspartij garandeert ook de vrijheid der vrouw op economisch en politiek terrein. En dan geen vrijheid grenzende aan bandeloosheid, maar gebonden aan eigen banden en wetten. Onze vrouwengroep heett als leuze vrijheid, verantwoordelijkheid en vrijheid van arbeid. De liberale politiek wil de vrijheid van handelen volgens eer en geweten, dezelfde als waarvoor onze voorouders gestreden hebben, waarvoor een Prins Willem zich heeft op geofferd. Die vrijheid moet van binnenaf komen, in tegenstelling met die zoogenaamde vrijheid van Communisten, Socialisten en Fascisten, waardoor men b.v. in Duitschland ziet dat de vrouw steeds meer op den achtergrond wordt geschoven, zoo o.a. in de Duitsche Vrouwen raad, waar Dr. Gertrud Baumer en Dr. Eisa Matz, twee zeer groote figuren in den strijd tegen de huizen van ontucht, ontslagen werden omdat zij vrouwen waren. Dit kan mogelijk zijn als de macht in één hand is en die man dan nog als een afgod be schouwd wordt. Neen, zegt spr., zulk een sterken man hebben wij niet noodig. Laten wij de handen ineen slaan en een sterk volk maken en niet trachten alles op „een sterken man" af te schuiven. Wij gaan steeds meer naar den dag, zegt spr., dat ons program als het juiste zal worden erkend, ook al grijpt de regeering steeds dieper in het Nederlandsche huishouden, door maat regelen die de prijzen doen stijgen en de vrij heid van handelen steeds meer aan banden wordt gelegd. Maar, besluit spr., daartegenover blij ft ons parool „Toch Liberaal". Van de gelegenheid tot vragen stellen werd een zeer druk gebruik gemaakt. Mevr. De Voogdde Vogel dankte tenslotte de spreekster voor haar zeer interessante rede. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 12 December 1933. T. J. Sikkens, Fred, van Eedenplein 28. P. J. M. van Tol, Valkeriburgerlaan 67. W. H. P. Snitker, Lanckhorstlaan 34. A. J. E. Bonkenburg, Glipperweg 30. H. J. Lazet, Fred, van Eedenplein 22. OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1