5 L. KWAK RADIO-CENTRALE GERZON Fijnwasscherij HAAK, Haarlem SCHOUWBURG JANSWEG. DE JANTJES „MARS-TAX" Gebrs. Bronkhorst Ijzerwaren, Gereedschappen, Huishoud-Tuinartikelen VAN HOUTEN TOEREN v.a.f l.50p. uur. B. A. CASSEE ZN. - Woninginrichters Adverteeren doet Verkoopen GOEDI GEEFT UW OPDPACUT TOT KOOP VERKOOP MUUR VERHUUR AAN HAARLEM BOONEN, ADMINISTRATIE VAN HUIZEN ASSURANTIËN, HYPOTHEKEN TAXATIËN ETC. UITGEBREIDE COLLECTIE J. KORT, KLEINE HOUTSTRAAT 17-19, HAARLEM JOH. ROSENKRANTZ ZOON, 1 ZANDVOOPTSCMELAAM 151 TEL.2A236 g> TEL. 26829 N V. Heemsteedsche Radio Centrale Havenstraat 8 Tel. 28614 voor DAMES, KINDEREN EN HEEREN BEKENDMAKING. Lange Heerenvest 34rood Tel. 17194 MODERNE ORNAMENTEN wilt u geld verdienen en toch gesoigneerd gekleed gaan? OVERHEMDEN VAN AF 20 Ct. BOORDEN stijf 8 ct. BOORDEN slap 6 ct. De geheele wasch van a-z voor thuiswasch- kosten kant en klaar thuis. MR. CORNELISSTRAAT 33-35 Tel. 10118 Buitengewoon voordeelige aanbieding in GASCOMFOREN EN STOFZUIGERS IAC. I M TUINGRIND LIGSTOELEN met zon-echte Ioopers TUIN-PARASOLS PRIMA SERRE-MATTEN HAARLEM'S TOONEEL Liefdadigheidsvoorstelling DONDERDAG 31 MEI Vraagt prijs voor toeren door de mooie omgeving Bestelt tijdig Uw wagen om teleurstelling te voorkomen! Schouwbroekerstraat 4, Heemstede T E L. 29419 1 JUNI A.S. VESTIGING VAN ONS 3de FILIAAL TE HEEMSTEDE, BINNENWEG 79c. in LAAGSTE ZOMERPRIJZEN WITTOP KONING afl.85 ScA^:;r,r:s HEEMSTEDE Bakkerij „DE KORENBLOEM", Binnenweg 88, U GARAGE VOORHAM Haal BOOGAARD er bu TELEFOONGIDS 1934 >port in Beeld Fa.Willemsen en Zoon, SCHILDERWERK GEVR. Dit numme EE PLAA1 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT na t - i v- «i. at whs Een goed verzorgd en ongestoord Radio-programma van Binnen- en Buitenlandsche Stations geeft U de Aansluitkosten Binnenlandsche programma's f 5.— Binnen- en Buitenlandsche programma's f 9.— Contributie f2.per maand Jiadarfifielen Mevr. DOLORES DEL MONDE, wereldberoemde Somnabule en Astrologe, 22 jaar praktijk. Consult vanaf f 1. tijdelijk gevestigd in Haarlem Doelmatige en goede verlichtingsornamenten koopt U het voordeeligst bij C.C. KR OUWELS KONINGINNEWEG 6 NEDERLANDSCH FABRIKAAT Raadhuisstraat 18 - Telefoon 28113 TELEFOON 26472 Leverbaar in diverse soorten bij afname van minstens 5 H.L. a f 0.65 per H.L. Kleinere hoeveelh. f 0.10 per H.L. hooger. Fr. in den tuin A. DEN BREEjEN, Zandv.laan 145, Heemstede PRACHT -COLLECTIE iN DIVERSE MATEN EN DESSINS BILLIJKE PRIJZEN ZIJLSTRAAT 83 TELEFOON 11307 t/b. van het T.B.C. EMMAFONDS Wegens het groote succes 3e opvoering Schets uit hat matrozen- en kolonialen-leven, in 5 bedrijven van HERMAN BOUBER Regie: JOH. KAART Jr. (GEEN FILM MAAR TOONEEL) Prijzen van f 0.40 tot f I.plus rechten PLAATSBESPREKING DRINGEND AANBEVOLEN OOK PER TELEF. 11430 VLUG VEILIG COMFORTABEL VRAAGT ONZE GEWONE PRIJZEN! 1 9 4 TEL. aile soorten, kunt U het best in S de Mei-maand leggen. Ook Uw éénjarige BLOEMEN kunt U nu buiten zaaien. KOOLPLANTEN verkrijgbaar. HEEMSTEDE - Xerklaan 55 - Tel. 28312 1 iiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiEiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiHiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: ECHTE Wales-Anthraciet o.a.. Harmenjansweg 67a. Tel. 16100 HAARLEM (afm. 20/30) en Marine) (uitge2,00 D flesch naar keuze. 60 SLA-O^1^* Ka„etoBgen |0cent8'at,e® OFFICIAL FORD SERVICE DEALER BLEEKERSVAARTWEG BIJ KERKLAAN GEEFT, MET MODERNE WERKTUIGEN en MODERNE WERKMETHODES DE BEST ra DENKBARE SERVICEQ levert U het beste BROOD, KOEK en BESCHUIT Beschuit 8 c. p. rol, 2 rol 15 c. Wittebrood 14 en 7 c., melkbrood 18 en 9 c., ?an de bakkerij afgehaald. CAMPLAAN 4 TELEF. 28447 UW TEAKHOUTEN VOORDEUR LEELIJK 1? Specialisten LAKWERK v 't Hoffstr. 4 Haarlem VOOR TUINAANLEG EN ONDERHOUD is het voordeeligst adres P.M. van STEIJN Lapinenburgstraat24 HILLEGOM Vraagt prijs voor veran deren en beplanten. Speciaal voor de Bloembol lenstreek a 0.25 p. Exefrrpl. Verkrijgbaar bijN.V. Druk kerij v/h. De Erven Loosj es, Oed. O. (tracht 88, Haarlem. Prima Tu'nmeubelcn. Trinstel f 2'.liank afz. f 7.Korte Houtstraat 9, Haarlem. IIUMBER lste klas Eng. staal Heeren- rijw., pracht fiets, f 28.-. J. rijw. f 18.-. Sohoterweg 74rd. Ttiinameublem. v/af 19.45 (nieuw); Tuinbank 6.95. Eigen werk. Desgew. ook in crapeau-mod. Sophiastr. 49. Bad en geijser f 47.50. Te koop m. gar. 47.50, ook af zonderlijk. Jaarsmahaard 35.-. Kampersingel 42. TE KOOP meisjesfiets 12.-; damesfiets 12.- en f 15.-; nieuwe rijw. 24.- (compl. m. lamp). Nassaulaan 74. Kampeertent voor 5 pers. compl. 12.50; Strandtent 6.-. Ook te huur. v. Marum- straat 17rd., Haarlem. Te koop aangek, z. g. a. n. Racket v. slechts 12.50. Te bevr. (Zaterdagmiddag) Heemst. Dreef 65. Tafel Biljarts. Speelvlak 1.30 bij 65 met 3 ballen, 3 queues 17.50; dito 140bij 70 25m. lei 32.50. Gasthuisvest 49. TE HUUR MOOI BOVENHUIS Oosterlaan 17. Prijs 5.50 per week. Direct te aanvaarden. Neerland's Mooiste Sportblad!! abonneert U op de Populaire Editie a 0.50 p. jaar. Weke- lijksche betaling a /0.12) p. nummer, franco thuis be zorgd! Administratie God. Onde Gracht 88, Haarlem. TE HUUR te Heemstede op nette stand gr. gemeub. z.-sl.kamer, str. water a. tramh. H'lem-Leiden m. of z. pension. Br. Lett. T, Schellekens, Raadhujsstr. 87. SCHILDER B. Z. A. voor huiseig. en part.tevens alle soorten wit - en water- verfwerk. Zeer bill, prijzen. Korte Hofstr. 13, Haarlem. HITSNAAISTER B. Z. A. met allo voork. bezigheden op de hoogte, 1.50 per dag. Br. No. 260 Bur. v. d. Blad. B.z.a. prima Modiste. Maakt en modern, uw hoeden, m. chique hoedjes v. rest. stof b. mantel of oost., Jac. v. Campenstr. 14, Heemstede. J.dame b. b. h. h. zoekt te H'stede vrije gezcll. slaapk. Br. m. pr.opg. (billijk) Lett. A, Boekh. v. Mourik. Gevr. v. d. morgenuren: Een net meisje (R.K.) 15 a 16 j. z.a.t. meld. 's av. t'usschen 8) en 9) u. Bronsteeweg 3. Bekw Schilder vr- werk. Pr. ref. Bill, prijs. Br. no. 261. bur. v. d. Blad. Nette jongen gevraagd. Leeft. 1415 j. Aanm. a.s. Maand, bij J. Pus, poelier, Schag- chelstraat 36, Haarlem. Aang. tegen 1 Juni of later gem. zil-slaapk. m. opklap- bed. Mot of zonder pension. Oosterlaan 12, Heemstede. Dame met 2 kindertjes zoek! gest. kamers mei keuken. Br. m. prijsopg. onder letter B boekh. v. Mourik Bronstee weg 4a, Heemstede. IIOUT EN TRIPLEX Het voordeeligst bij Hout handel „Het Zuiden". Tesla- straat 9 (achter) b/d. Mun terslaan. NAAR ROME! Laat nu uw koffers repareeren bij H.L. Ruytenschildt, Nassajistr. 23 Haarlem. Gevestigd 1882. Bur. v. d. Afd. Haarlem v. d. Ned. Vereen, v. Huisvrouwen Oranje Nassaulaan 29, Over- veen, plaatst kindorj., hulp i. d.huish., keukenm., tweede m., meisjes alleen, dagm., die van zeer goede get. voorz. zijn. Spreekuur werkneem sters Dinsdagsavonds en Woensdagsavonds van 89. TRIPLEX EN HOUT in alle maten. Zeer goedkoop Goedkoopste Triplexhandel, Hagestr. 5, Haarl. Tel. 12810 Haarlemsche Electrisckc Jaloezieënfabriek Kerkstr. 212 - Tel. 15957. Markiezen, Zonneschermen, Rolluiken. Een PHILIPS-toestel v. f 20.- omgebouwd tot een hyper moderne ontvanger, onge kende selectiviteit en geluid- sterkte. Technische Radio dienst, Oost-Indiëstr. 31, tel. 16789, Haarlem. Laat Uw schilderwerk uit voeren door; Schildersbedrijf A. A. KORSELIUS Zoete- straat 26, Haarlem MEVR. TERPOORTEN. Beroemd Planeetkund. Van ouds bekend. Te spr. v. 2-10 uur. Sophiastr. 19, Haarlem. MEVROUW NICA bezoeken is Uw toek. weten. Adres hoek Zijlstraat Zoetestraat 53b rood. HAARLEM Mevr. Geel Zegt U de toekomst. Consult 50 cent Hasselaersplein 1 Haarlem MEVR. VAN EIJK lichtU in over lieden en toek. Ook op foto. Elkon dag te spreken. Sophiastr. 2/.w.,Hrl.Trarnl. 4 Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2ziv., Haarlem. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger. ELPEKA, Zandv. laan 6. Heemstede. Tel. 26286 VEEL GELD ontvangtUvoor gedragen Heeren- en Dames- Kleeding en witte Indische pakken, Boeken, Naaimach., enz. H. DE MEIJ, Vaal- rivierstraat 20, Amsterdam. DUITSCH In korten tijd spr. lezen en schrijven d. ged pl. Heer. Priv.les 50ct. p. les. Opl allo pract. Ex. Bijw v. leerl. Br. no. 255. Bur. v. d. Blad. Latijn, Grickseli e. a. vakken bijwerken. Toezicht op huis werk. J. C. E. van Teutem, Einddipl. Gymnasium. Julianaplein 5. MARIA DE PETIT Zang en Spraakpaedagoge. Methode Rose Schönberg v. A'dam Conservatorium. Bronsteeweg 86 - Tel. 28048. VOOR Kantoo Advertenties tien uur word Ingezonden Klachten ovi streeks tot de Zoover als i vangenissen c hebben en wa krijgen om het nog niet, maa piet ie en het gedaan in de i den om de ee ting door te k dacht vestiger dan de kale venstertje in De tijd, dat plaats voor dt voorbij. Het vroeger tijd heeft plaats g van verbeterir aantal achter opgesloten in menschelijke maatschappij hardheid het 1; gebluscht. Als zijn, zou me maatschappij, doodstraf wee lijkt erger, da Doch, zooal is in de best Wij beschouw als een zieke, genezen. Al c ting nog zeer de cel heeft c schappij te vr misdaad, zool genezen is. 1 verliezen wij het verblijf i hem toe te sta te verzorgen, bezoek te ont Wie mocht nissysteem a Overname Sij Het bekem E. M. Kerktn waaraan tevei zal op Maani overgaan. De over en zal e tevens kantoo: Voor de biblic worden aange sigaretten en de firma blijv een behoefte W. van Nie zal genieten Au De heer Ja< 10 jaar reizer een bureau g Plein, dat me het eerste aut zoo luidt de Centraal Bure reizen. Het b comfortabel i wagens voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1934 | | pagina 10