Mooie theorieën. was van ijzer en steenook de trappen en het onontbeerlijke houtwerk was met nsbestverf onbrandbaar gemaakt. Ook het dak was van ijzer en om de toeschouwers voor verstikking te beveiligenwas er een glaswerk aangebrachtdat bij brand moest springen en toevoer van lucht geven. Op menige plaats waren brandkranen inge schroefd, zoodat, ook als er brand mocht komen men van blussching verzekerd was. De brand is ontstaan in het ledige ge bouw door een lek in de gasleidingin de nabijheid van den meter. Een geweldige ontploffing volgde, toen de portier met eene lamp de deur opende van het vertrek waar de meter stond. De vlam tastte on- middelijk eenig hout aan, dat in de na bijheid was. De ingenieur was bij de hand en ijlde naar de brandkranen, maar in een paar minuten hadden de schermen en gordijnen vuur gevat en moest al wie in het brandende gebouw zich bevond, op eigen veiligheid bedacht zijn. De toesnel lende brandweer vermocht evenmin iets; alleen de naakte gevel en de zware zij - muren bleven over. Hebben al de voorzorgen niet gebaat om het gebouw te bewaren, de bericht gever in den Amer. Architect meentdat ze toch nog gediend hebben om de wei nige personendie zich er in bevonden in staat te stellen hun leven te redden. Een grondig onderzoek van het gebeurde zal leiden tot het oprichten van een nóg beter tooneelgebouw. Een Chineesch schip bracht onlangs te Genua verscheidene blikken aan met gezouten rattenvleeschde lievelingsspijs der bewoners van het Hemelsche Rijk waar muizen en ratten in overvloed ge vonden worden. Om zich er gemakkelijk van meester te makenleggen de Chineesche boeren het op de volgende wijze aan. In de reten der murenwaar het ongedierte zich gaarne nesteltplaatsen zij flesschen met halzen zoo wijddat men er de hand in steken kan. De ratten kruipen daar inen brengen er hare jongen ter wereld. Van tijd tot tijd gaat de boer de nesten rond om zijn voorraad jonge ratjes op te doen, zooals wij de duifjes uit het hok halen. De diertjes worden gevilden ge kookt gegetenof zij worden gezouten en ingemaakt, om ze evenals sardientjes, te kunnen verzenden. Tot nog toe vindt de waar echter buiten de grenzen van het Chineesche Rijk weinig aftrek. Een veteraan van Napoleon's leger, Giovanni Battista Campanella genaamdis dezer dagen in Sardinië overleden op 108-ja- rigen leeftijd. Campanella nam van 1800 af, aan al de veldtochten van Napoleon deel. Hij was de soldaat van de bekende anecdotedie op zekeren avond als schild wacht weigerde den keizer, dien hij niet herkende, door te laten en hem toeriep: »al waart ge de kleine korporaal, gij kwaamt er niet doork Na den val van Frankrijk's eersten keizer nam Campanella dienst in het Sar- dinische leger, en hij was dertig jaren lang karabinierin welke hoedanigheid hij zich meermalen door zijn moedig en kloek gedrag onderscheidde. De buitengewoon zachte weersge steldheid heeft ook haar invloed op de bolgewassen doen gelden. In geen jaren hebben de HiacinthenCrocussenTulpen enz. zich zoo vroegtijdig ontwikkeld als dit voorjaar. De kweeker ziet dit met leede j oogen aan, waut hij is genoodzaakt de bollen van hun dek te ontdoen, terwijl, evenals verleden jaar, Maart nog zooveel koude kan geven. De vorst, dezer dagen ingevallen, was daarom zeer gewenscht, daar hierdoor de te spoedige groei eenigszins tegengehouden wordt. De lokalen van de Bank van Enge land worden sedert Maandag electrisch ver licht, volgens het Faure-Sellon-Yolckmar j accumulateur systeem150 lampen doen daarbij dienst. Terwijl de controle over elke lampevenals bij het gasdoor een soort van kraan wordt uitgeoefend, zijn allen tegelijk, in één seconde aangestoken of uitgedraaid. Op een bal van de Opéra te Parijs is onlangs een rondwandelende meloen als dief gevat De aldus vermomde man ver maakte de bezoekers niet weinig door zijn eigenaardig costuum, en hij werd drnk getrakteerd aan het buffet. Dit, gevoegd bij het aanhoudend rondwandelen in zijn omvangrijk costuum, maakte hem vermoeid en slaperig. Hij ging in een hoek der zaal liggen en sliep eenigeuren achtereen, totdat een politieagent hem wekte en verzocht heen te gaan. Nog slechts half wakkergaf hij den agent zijn waren naam op. De meloen bleek nu een lang gezochte dief te zijn. Hij werd onmiddelijk in verzekerde be waring gebrachtom zijn vonnis van twee jaren gevangenisstraf te ondergaan. Nader verneemt de Sordr. Ct. dat de persoon, die zich in de vorige week bij twee ingezetenen te Dordrecht aanmeld de om, in zijne qnaliteit als agent der Ned. Bank, de bankbiljetten te bezichtigen ten einde te onderzoeken of er valsche on der waren, onverrichter zake nog denzelfden avond naar Rotterdam is vertrokken. De man is tusschen de 40 en 50 jaar, draagt een grijzen baard en is net gekleed met hoogen hoed. Ten einde vertrouwen te winnengeeft hij visitekaartjes af van verschillende voor name personenonder wier naam hij zich aanmeldt. Waarschijnlijk is zijn doel bank biljetten te stelen of goede ongemerkt in valsche te verwisselen. Donderdag heeft eene Duitsche vrouw te Zwolle bij het wisselen van nieuwe dubbeltjes voor oorbellen er eenige ont vreemd en zich met haar man uit de voeten gemaakt. De inspecteur Van der Wal heeft hen met een politieagent opgespoord en na bij de halte station Dalfsen gevangen geno men. De Duitscher was in het bezit van een tweeloopspistool en een groot mes. Als eene curiositeit, maar toch als ware gebeurtenis, verhaalt men ons uit Scheemda (Groningen)dat een telegraaf ambtenaar aldaar op's Konings verjaardag een telegram aan Z. M. als onbestelbaar heeft geweigerdomdatde naam der straat en het nummer van het huiswaar Z. M. woont, niet in het telegram ver meld stonden In een te Denain (Fransch dep. Nord) gehouden vergaderinghebben 1500 mijn werkers besloten den arbeid te staken, omdat zij zich niet willen onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe regle ment. Er zullen nog meer bijeenkomsten gehouden worden te Anzin en te Denain. Er hebben volstrekt geen onordelijkheden plaats gehad. Te Hillegom zal den 12 en 3 maart a. s., van wege de afdeeling der Alg. Ver- eeniging voor Bloemencultuureene Flo- ralia-tentoonstelling van bloeiende planten en bolgewassen worden gehouden. Te oordeelen naar de talrijke aangiften, belooft zij uitmuntend te zullen slagen. Twee Saksische schooljongens van 13 jaren waren, door al wat zij van den Mahdi en zijne overwinningen lazen en hoorden, zoozeer in geestdrift ontgloeid voor dezen nieuwen profeet, dat zij be sloten hun dorp te verlaten en zich bij zijn leger te voegen. Op de een of andere manier wisten zij wat geld, een oude sabel en een pistool machtig te worden, en daarmee gingen zij in alle stilte op weg naar Soudanzij wisten wel zoo wat waar dat lag. Zij gingen te voet naar Leipzig en van daar per spoor naar Weenen. Hier was echter hun geld opzij hadden niet op zooveel koBten ge rekend de rekening in het logement kon niet betaald wordenen zij werden aan de politie overgeleverd. Nu verhaalden de twee heldengeheel ter neergeslagen en ontmoedigdhet doel van hun reis. Hunne ouders kregen kennis van het gebeurdeen kwamen de knapen spoedig terughalen. Zoo is het leger van den Mahdi van twee wakkere strijders beroofd. Uit een sedert jaren onbewoond hnis te Vaassen (gem. Epe) werden de vorige week door de bnren teekenen van leven vernomenalthans eenig gerucht. Om de oorzaak van dit ongewoon verschijnsel op te lossenverschafte men zich toegang tot het woonvertreken wat kreeg men daar te zien? Het bed op twee stoelen afge haald nadat de afgestorvene het had ver laten, de kopjes en schoteltjes, waaruit de familie en dragers bij de begrafenis hadden gedronken nog ongewasschen op tafelden waterketel nog hangende in den haardin éen woord, alles behalve dat het vuur onder den ketel was uitgegaan) in denzelfden toestand, als waarin de overledene het vóór zeven jaren had achtergelaten. Het gedruiseh was veroorzaakt door het vallen van een stuk vleesch. Het water van den Ohio blijft vallen maar voortdurend komen te New-York treurige berichten van schade en vreeselijke ellende, door de overstrooming veroorzaakt. Van alle kanten beijverde men zich de ongelukkigen te hnlp te komenen dagelijks wordt geld naar de noodlijdende streken gezonden. Uit de Vereenigde Staten wordt een nieuwe ramp bericht. Een hevige storm heeft vooral in het Zuiden en Zuid-Westen groote verwoestingen aangericht. In Georgië en Alabama werden vele huizen geheel of gedeeltelijk vernield en een groot aantal menschen werd gekwetst of gedood. In Georgië moeten 50 menschenlevens ver loren zijn gegaan. Ook in het Noorden van Atlanta leden vele steden groote schade en kwamen verscheidene menschen om. Eenige slachtoffers werden door den wind tot op grooten afstand weggeslingerd. In het ongelukkige Ohiodal werd de ellende door de hevige stormen nog zeer vergroot. The Sun schat het aantal door dezen ontzettenden orkaan gedoode slachtoffer» op 300 400en dat der verwoeste huizen op niet minder dan 5000. De nadere bijzonderheden omtrent deze verwoestingen bevestigen de eerste berich ten. Geheele districten zijn verwoest en tal van verminkte lijken werden er gevonden. De storm ging vergezeld van hagel, regen en bliksem. Alleen in Georgië werden, naar men berekent, 100 mensohen gedood en 4000 huizen vernield. Davisboro is zoo goed als verwoesten in een aantal kleine plaatsen zijn nauwelijks een paar huizen blijven staan. In Georgië en Noord-Carolina moet de orkaan het hevigst zijn geweestmaar ook uit Alabama komen berichten van ver woestingen en verlies van menschenlevens. Uit Californië wordt ook een groote overstrooming bericht De stad Falbrook moet bijna geheel weggespoeld zijn en vele der inwoners worden vermistzij zijn ver moedelijk verdronken. L. 1. Maandag is te Manchester een vergadering gehouden van werkzoekenden. Het bleek daaruitdat er op het oogenblik in Manchester 40.000 personen zonder werk zijn. Het schijnt dat het in de gevangenis te Leuven aardig toeging een echt Fideles Gefdngnisszooals de Duitschers het noe men. Volgens de Etoile Beige, ontdekte onlangs de daar dienstdoende inspecteur, dat de nachtwaker, die de ronde deed, een der gevaarlijkste misdadigers was die daar gevangen zitten. De boef nam uit vriendschap den nachtdienst waar voor den daarmee belasten gevangenbewaarder. Deze had met den veroordeelde van kleede ren verwisseld was in diens cel gaan sla pen en had hem zijn sleutels toevertrouwd. De gevangene was echter blijkbaar niet van plan om van de gelegenheid gebruik te maken en te ontsnappen. Toen de on trouwe beambte den volgenden morgen ontwaakte, vond hij zich opgesloten in de cel. Hij wordt gevangen gehouden en zal zijn straf niet ontgaan. Ze Petit Mareeillais verhaalt vans een plan om te Parijs een blad op te richten, dat geregeld viermaal per week van richting verandertdat is te zeggen vier staatkun dige hoofdartikelen per week heeftwelke beurtelings door een opportunistischen een bonapartistischen, een konings-gezinden en een intransigenten schrijver gesteld wor den. Emanuel ArénePaul de Cassagnac Cornély en Jules Vallés zouden de schrij vers van die artikelen zijn. Ieder zouonafhan kelijk van zijn medewerkers, kunnen schrij ven wat hij verkoos. Ook het letterkundig gedeelte zou geschreven worden door ver tegenwoordigers van vier verschillende letterkundige richtingen. Als het plan tot uitvoering kwamzou »De weerhaan» geen ongeschikte titel voor het blad wezen. Te Pe3t heeft de politie een geheime speelbank, die door deaanzienlijkste Oosten- rijksche en Hongaarsche edellieden bezocht werdovervallen en opgeheven. Zij werd gehouden door zekeren Graaf Dethillier, die zich een jaar of wat geleden uit Weenen verbannen zag. De aanwezigen waar onder verscheidene leden der volksvertegen woordiging geweest moeten zijnvluchtten I door een venster bij de komst der politie (Naar het Engelsch. 12) Alleen de hoop, dat op een of andere wijze zijne kluisters nog eens geslaakt zouden wordenhield hem staande; maar de gedachte, dat zijn innig geliefd dochterljen grootgebracht werd met de bestemming, om in de fa milie Pearmain opgenomen te worden, was hem een ergernis en een aanstoot. Mrs. Morley evenwel wist maar weinig af van hetgeen er omging in den raikrokosmos van het veelbewogen gemoed haarsechtgenoots; zij twijfelde er niet aan, of hij was herhaaldelijk ontrouw aan 't geen hij haar beloofd had, wat betreft zijn dieet; zij placht zich vaakals hij bij haar in de kamer zat, met minachting uittelaten over de vrijheid, welke de mannen zich veroorloven om ongemerkt te doen wat verkeerd is; maar zij kon zich geen denkbeeld er van maken, in welk eene male hij zijne belofte ge schonden had, en maar eens had zij niet onbeschrijfelijken angst gemeend dat hij bepaald tegen haar in opstand zou komen, en zij was zich er van bewust, dat zulk een uitbarsting haar den dood zou aandoen. Zrj was alles behalve gelukkigal gevoelde zij ook zegevierenddat zij het recht op hare zijde had, en zij bleef hare banier hoog omhoog houden, en bleef moedig den weg bewandelendien zij als den alleen goede beschouwde. Mr. Morley smaakte thuis maar weinig genot in die jaren; alle ge sprekken liepen nagenoeg altijd over hetzelfde onderwerp, evenals alle wegen naar Rome leiden; hij had bijna geen andere uitspanning dan nu en dan eens met Louie in de bosschen te wandelen, of om ergens op de heuvels achter de landgoederen van Pearmain en Morley een zonnig plekjen uit te zoeken, om daar wat met een boek in de handen te gaan zitten droomenen als hij daar dan zat, dan barstte hij soms in woede uit en begon hij te vloeken, zoodat de veldmuizen en de vogels er van schrikten, bij de gedachte aan het genotrijke leven, dat hij met zijne geliefde kleine Teresa had kunnen leiden„als maar dat vervloekte wijf van Pearmain haar het hoofd niet op hol gebracht had." Eens, toen hij zoo juist weêr tot bedaren gekomen was na zulk een uitbarsting, voelde hij zich een arm om den hals slaan, en werd hem een mollig bruin hand- tjen op den mond gelegd. „Schaamt ge u niet, lieve Pa Morley, zulke woorden te spreken?" riep Louie hem toeterwijl zij hem haar lachend gelaat toonde, en zij hem met hare groote donkerbruine kijkers in de kleine grijze oogen staarde. „Wat beweegt u zoo te vloekenterwijl ge u hier zoo heerlijk in 't zonnetjen koestert? Is het een of andere teedere herinnering, verbonden aan een lekker stuk rund- vleesch? Luister! Ik ga u een groot geheim mededeelen. Ge moet weten dat ik echte schildpad wel zoo sma kelijk vind als nagemaakte schildpad soep 1" „Louie!" riep hij uit, en hij staarde haar met de grootste verbazing aan. „Ja, waarlijk," zeide zij met een ondeugend lachjen van het vrolijkste soortterwijl zij naast haar vader op de graszoden ging zitten, ,,Ik heb die verklaring afgelegdom u te toonen hoever ik het gebracht heb in het waardeeren van verschillende spijzen. Ik erken echter gaarne, dat zoowel echte als nagemaakte schildpadsoep een cum summmd laude verdienen onder de spijzen. Ik zou eiken dag wel lamssoep en ham lusten, als ik. geen gestoofde oesters of ragout kon krijgen." 't Moet gezegd worden, dat, in weêrwil van zijn eigen wenschen, Mr. Morley gedurende een oogenblik terugdeinsde als voor een basilisk, dien hij zonder het te weten in zijn boezem had uitgebroed. „Nu, Pa Morley", liet thans het lieve stemmetjen op ietwat droeven toon zich hooren, „nu doet ge alsof ge u niet werkelijk er over verheugde! „Maar maar, lieve meid (Wordt verolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1884 | | pagina 2