HAARLEMSCH Eerste Blad. Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 15 Februari 1888. Nieuwsberichten. rso. 13. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. telbphoonnummer telephonische verbinding met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post—,40. Afzonderlijke nommera 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsche Stesmtramweg-MaatschappijHaarlemLelden. 1 Oct. 1887. Ha&rl., Hilleg. en Leiden 4.30-k 8.8, 9.35, 10.55*, 'sm., 12.20, 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. ■aarlemsche Tramwaj-Maatschapplj. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oet. 1887. Naar Amsterdam: 6.59, 8.10», 8,31.8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32-j-, 11.46* 'smorgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25*, 6.17*, 6.46,7.28+, 7.57*, 9.16*, 9.41,9.51*, 10.20*, 11.04+ 's av. Van A msterdam6.15, 6.50», 7.35+, 7.45*, 8.90*, 8.48,9.09*, 9.50*, 11.05,11.50*, 11,55,'s morg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10,4.29*, 4.55*, 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.5CT, 10.02*, 11.15 *s av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'smorgens, 12,13*, 12.33,1.41*, 3.49*,4.59, 5.56+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52*, 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23*, 2.45*, 3.35, 4.50,6.18+ 7.32, 8.— 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zjjn sneltreinen. De met sijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van IJmuiden: 8.11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort: 8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34,4.55,7.55 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 'smorg. 12.27, 3.52, 5.57, 8.17'sav. Tram-Omnibus-Maatseliappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.15, 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30,'smorgens,1.38,3,50, 4.52,7.50,10.30'sav Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9J4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9J4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.,4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuideratraat hoek Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30'sav. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30, Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30*, 5.20", 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.13 's morg., 12.8, 4.53*, 5.51,10 20* 's av.Richtingden Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27*, 4.53, 9.12*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Mijnheer de Redacteur! In de zitting van den Gemeenteraad van Woensdag 8 Febr. was o. a. aan de orde het voorstel van B. en W. om den naam van Ged. Kraaienhorstergracht te veranderen in dien van Nassanstraat of Nassanlaan. Nadat eerst de Heer Macaré en ver volgens de Heer Lodewijks hunne bezwa ren van historischen aard hadden genoemd, merkte de Heer Teding van Berkhout op, dat vele bewoners van de Ged. Kraaien horstergracht geweigerd hebben het adres tot naamsverandering te onderteekenen. Enkele bewoners dier gracht weten met zekerheid, dat de Heer Teding van Berkhout bepaald verkeerd is ingelioht, want bestaat de mogelijkheid dat men een of een paar bewoners onwillekeurig verzuimd heeft het adres ter onderteekening aan te bie den, allen hebben, overtuigd van het wen- schelijke eener naamsverandering, onvoor waardelijk het verzoekschrift met hunne handteekening bekrachtigd. Met de opname dezer regelen zult U ons zeer verplichten. N. De Politieverordening. Door de invoering van het nieuwe Wet boek van Strafrecht waB het noodig gewor den, de bestaande politieverordeningen te herzien en aan te vullen, ten einde deze te doen zijn in overeenstemming met de Wet. Dit groote werk heeft door onzen Ge meenteraad op 28 December 1887 zijn be slag gekregen. De Verordening is aan Gedepnteerde Staten van Noordholland in afschrift medegedeeld, daarna den 25en Januari afgekondigd om op den vijftienden dag na de afkondiging, dus den 8en Fe bruari, in werking te treden. De Algemeene politieverordening, tegen betaling van één Gnlden verkrijgbaar gesteld, bevat, behalve de verordening een algemeen zaakregister, waardoor het vinden van het een of ander geval gemakkelijk wordt gemaakt, terwijl de Artikelen van het Wetboek van Straf recht waarmede de Verordening in verband staat in hun geheel in het boekje worden aangegeven. Hoewel men in het algemeen vrij wel op de hoogte is van hetgeen den hnrger al of niet verboden is, komt het ons tooh voor, dat een beknopt overzicht velen onzer lezers nuttig kan zijn en stellen wij ons voor het een en ander daaromtrent te doen volgen. Op den voet de verordening volgende, merke men op, dat zij gebracht is tot twaalf hoofdstukkenvoorafgegaan door Alge meene bepalingen. In deze laatste wordt vastgesteld aan welke gemeente-ambtena ren de handhaving der in de verordening voorkomende bepalingen is opgedragen. Tevens wordt in herinnering gebracht dat een iegelijk bevoegd is, de overtreders op heeterdaad ontdekt, voor den commissaris van politie te brengen. Onbeheerde voorwerpen, des nachts door de politie op straten of wegen aangetrof fen, worden door hen in bewaring gesteld; losloopende honden zonder belasting- penning of, op aan te geven tijdstippen, zonder mnilkorf, worden opgevangen en, niet opgevraagd, binnen 3 maal 24 uren afgemaakt. Als slotbepaling worden met verwijzing naar de artikelen hierop be trekking hebben, de gevallen bepaald, waar in met inachtneming der wettelijke voor schriften aan de gemeenteambtenaren den last wordt verstrekt om de woningen der ingezetenen, ook bniten hunnen wil, binnen te treden. Wordt vervolgd.) Weten en Werken. Verandering van spijs doet eten; ver schil van Sprekers noopt opnieuw tot aandacht. En dan elke week een andere Spreker Waar haalt het Bestuur ze van daan, denk ik als ik bij den aanvang der Maandagavondbijeenkomsten aan het getal avonden denk, dat nog in 't verschiet is. Toch weet het Bestnur altijd geschikte sprekers op te diepen en het Bestnur verwent ons wel wat. Daar hadden we gisterenavond den heer P. H. Lamberts Jr. van Amsterdam, zie, dat was na weer een «preker die de gaaf bezit om ons wat in fatsoen te stellen tegenover de moeielijkheden, de zorgen en bezwaren van eene geheele week, want de heer Lamberts giet ons om zoo te zeggen door zijn kosteUjken humor een goede kwan titeit levenslust in. Harerschmidt's Het Onderhuis was nom- mer één van het programma. Natuurlijk was het bij velen niet onbekend, want wij lezen nog al wat af, zoo in den win ter daar gewaagt de bibliotheek van W. en W. van, maar zóó hadden wij het keurige stukje van Piet Paaltjes nog niet genoten. Het oude huis, het geboortehuis van twee of drie geslachten, moet vallen als een offer van den nieuweren tijd. En als de slopende hand gereed staat, ontvangt het nog een laatste bezoek van een der zonen, binnen zijne muren geboren en opgevoed, van eenen die het lieve ouder hui! niet kon vergeten. Wat kent de bezoeker alle plekjes. Hier hing het weer glas, daar de huisklok, hier is onze goede, onde tninkamer en wat verder onze op kamer, onze zaal. Prettige, gezellige op kamer 1 Wat tal van herinneringen wekt ge op. Aan de breede haard vaders hoekje. Daar gevoelde de brave man zieh thnis. Naar boven. In dat kamertje was de plaats van onze naaister met haar altijd dezelfde geestigheden en haar drietal raadsels en wat verder, daar was de kamer, door den bezoeker eenmaal mijn kamer genoemd. Een deur verder. Stille weemoed voert de gedachten naar treurige tijden, naar oogenblikken toen een der zusters daar na jaren van lijden den adem uitblies. Voor de verbeelding rijst haar aanminnig gelaat, haar lieflijke geest spreekt nog thans tot de jongeren. Zou de rat, die daar uit dat schuilhoekje haar schrandere oogjes laat rondwaren nog bij de ratten- familie behooren, die er vroeger huisde? In die andere kamer leerde de bezoeker voor het eerst zijn trouwe gade kennen, toen hij met de kerstvaeantie te huis kwam en daar is de welbekende onde tnin met zijn fraaien bruinen benk. Maar ook deze moet vallen, doch daar tusschen de takken door schittert eene sterre. Zij is niet gevallen. Haar plaats wordt niet in genomen. Alles verandert. De stof ver wisselt. Eén alleen blijft onveranderlijk dezelfde. Goede, vriendelijke Piet Paaltjes! üw lieflijke herinnering aan het Onderhuis is ons nog nooit zoo schoon voorgekomen. Uw reine gedachten, gehuld in het kleed der waarheid heeft ons weer diep getroffen en ons weer even doen stilstaan, even doen omzien naar ons Ouderhuis. Maar omzien kost tijd. Niet te lang dus getoefd bij de herinneringen aan gelukkige dagen. Voor waarts met het oog op die liehtende plek daar verre van ons, naar die sterre der verwachting. Piet Paaltjes maakt een mensch soezerig, dat wiet onze spreker ook wel, daarom kregen we een kleine pauze en toenDe schipbreukeling van Coppée. Een kleine scheepsjongen met een hond in een ranke boot zijn de eenige geredden van een groot schip. Zonder eten, zonder drinken zwer ven zij op den Oceaan, drie dagen lang. De arme hond wordt dol van dorstzelf behoud noopt den knaap, den hond, zijn eenigen vriend, te dooden. Wij begrijpen, dat de grijze zeeman die de geschiedenis verhaalt, huivert bij de gedachte er aan en kunnen heel goed bevatten, dat de ruwe zeebonk zijn oogenblikkelijk gevoel smoort met een grogje. Thans volgde de lichtere poëzieBlae van Van der Horst, Uitwerking van schrik door Lanrillard, Rolverwisseling van den zelfden dichteren ten slotte Napoleon Bonaparte door P. H. van der Horst. Dat deze voordrachten ons allen in een prettige stemming brachten, begrijpen zij het beet, die genoemde dichtstukjes kennen. Ze te hooren voordragen door een meester in de kncst als de heer Lamberts doet hnnne bevallige geestigheid dubbel ge voelen. De volgende week treedt de Heer L. Jansen Sz. als spreker op. De Russisohe schilders, die hnn medewerking hadden beloofd aan de inter nationale knnst-tentoonstelling, dit jaar ter gelegenheid van de dertigjarige regee ring van keizer Frans Joseph te Weenen te honden, hebben hnn belofte ingetrokken. De Fransohe schilders hebben reeds hnn medewerking geweigerd als demonstratie tegen de Oostenrijksche regeering, wijl de ze niet deel neemt aan de internationale expositie te Parijs in 1889. De Spaansche mijnwerkers zij n weer aan het werk getogen, nadat zoowel van hnnne zijde als van die der direotie wat is toegegeven op de wederzjjdsche eisehen. Jammer maar, dat het geval van werk staking alweer menschenlevens moest kostenZaterdag zijn toch in een gevecht 13 mannen gedood en 14 gewond. Verder zijn verscheiden aanvoerders gevangen genomen. Thans hebben weer vijftienhon derd katoenarbeiders te Cornwall Canada het werk gestaakt, omdat de fabrikanten de loonen met 15 pet. verminderden. Naar men verzekert houdt de Itali- aansche regeering er een geheime politie in het Vaticaan op na, die liaar jaarlijks 400.000 frcs. kost. In West-Indië moet men een nieuw middel gevonden hebben om het suikerge halte bjj de bereiding aanzienlijk te ver- hoogen, door het gebruik van klapperolie. Voor het geval het bericht waarheid be vat en tevens mocht blijken dat klapper olie geen invloed uitoefent op reuk, kleur en smaak der suiker, dan zonde onze suikerindustrie op Java en .zeer mee kun nen gebaat zijn, te meer daar op Java de klapperboom welig voortkomt. Het station Langen van den Vo- rarlberg-spoorweg is met den posttrein onder eene lawine bedolven. Twee duizend werklieden zijn met den reddingsarbeid bezig.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1