HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. IN o. 14. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 18 Februari 1888. op Zondag 19 Februari 1888. Groote Kerk. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86; tSLEPHOONNlJMMKR TELEPHOXISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van I tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën wordm aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Voorm. 10 ure, Hoog. 4e Lijdenstekst. Nam. 2 ure, Moeton. 5e Lijdenstekst. *8 Av. 6 nre, Dr. G. J. Brutel de la Riviere, pred. te Houtrijk en Polanen. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Boon, pred. te Beverwijk. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Escher. Woensdag 's av. 7 ureSnethlage. 7e Lijdenstekst. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Smeding. 6e en 7e Lijdenstekst. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Debry. Christelijk Gereform. Gemeente. (Gtd. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 'sAv. 5 ure, Mulder. Woensdag 'sav. T% ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure's Av. 5 ureSchotel. Donderdag 's avonds 1% ure Schotel. Lnthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. 's Avonds 6 ureMees. Donderdag 's av. 8 nreMees. Lijdensprediking. Kerk der Vereenigde Doopsgezinden Voorm. 10 ure, Craandijk. 'sAvonds 6 ure, de Lanog. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Met medewerking van het Zangkoor. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Donderdag 's av. 8 ureWeiss. „De Bgbel Gods Woord." Chr. bewaarschool, L. Heer en vest Maandag 's av. 8 ure, Moeton. Bybellez. Lucas 6 37 vv. Lokaal in de Oranjestraat. Dinsdag 's av. 8 ure, Hoog. Bybellezing. Lokaal der Jongelings-Yereeniging. L. Annastraat. Donderdag 's av. 8 ure, Escher. Bijbellèz. Matth. 13 47 vv. De buitengewone schaaleollecte door de gezamenlyke armbesturen beeft opgebracht de som van f 1851,975benevens 1000 turven en 25 wittebrooden. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. Faber, Em. pred. vau Neerl. lndië. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Arkel, Nam. 2 Va ure, D. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, Dr. F. B. Daubanton, Lydensprediking. Woensd. 'sav. 6 Va ure. Dr. F. E. Daubanton. Hillegom. Voorm. 10 ure, M. Buchli Fest, Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 ure, G.J. Brutel de la Rivière, 's Avonds 6 ure, C. J. Brutel de la Rivière, Pred. t3 Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van J.oenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 10 ure, D. J. C. Heldring, Nam. 61/2 ure, D. J. C. Heldring, Zandvoort. Voorm. 10 ure, L. Heldring. Nam. 2 ure, X. Heldring. Voordrachten in Teyler's Stichting. De Heer van der Ven voldeed Woensdag avond aan zijne belofte, veertien dagen geleden gedaaD, om ons de versobynBeleu te doen zien, die ontstaan, als gepolariseerd licht gaat door dubbel brekende kristallen. Van deze laatsten, zooals tourmaiyn honigstein, mie», bergkristal, topaas, sui ker, enz., had de spreker een menigte dunne plaatjes voorhanden, die óf loodrecht op de as, óf loodrecht op de lijn die den hoek der twee assen middendoor deelt want onder de genoemde kristallen zijn ook tweeassige óf evenwijdig aan de assen waargenomen en wier oppervlakken daarna gepolyst waren. Viel gepolariseerd licht, sterk naar een punt geconcentreerd, in schninsche rich ting door een loodrecht gesneden kristal, dan vertoonden zich, in projectie, ringen, wier vorming met de structuur van het kristal nanw samenhing. By aan de as evenwijdig gesneden plaatjes daarentegen, zag men achtereenvolgens twee beelden, die de zoogenaamde complementaire kleu ren vertoonden. De spreker wees er op hoe, door middel van de kleuren, die twee naast elkaar geplaatste plaatjes van berg kristal, waarvan het ééne zoogenaamd rechts-, het andere linksdraaiend is, het gehalte aan sniker kan worden bepaald, in eene oplossing voorhanden. De verschillende dikten der plaatjes had, ook dit werd door wigvormige en concave plaatjes duidelijk aangetoond, op de kleur van het beeld grooten invloed. Van deze eigenschap werd dan ook ge bruik gemaakt om, door middel van plaatjes, samengesteld uit vele andere van ongelyke dikte, de projectiën van de schitterendste beelden en figuren op het doek te voorschyn te brengen. Zoo zag men een kerkraam, een vlinder, een papagaai enz. in de heerlykete verwen afgemaald, alleen door de zorgvul dige bewerking van het kristal. Dat werkelyk de structuur van deze delfstoffen nauw samenhing met de tevoren opgenoemde versehynseleD, was te bewy- zen zoowel nit gewoon glas, dat op een byzondere wyze vervaardigd evenzeer deze eigenschappen vertoonde, terwyl het in ge wonen toestand, niets merkwaardigs te zien gaf als ook nit het feit dat een stuk gewoon glas, zoodra het met schroeven werd ineengedrnkt, strepen vertoonde, die, als de schroef werd losgelaten, weder ver dwenen. De proeven slaagden uitmuntend en schenen byzonder nauwkeurige voorbe reiding te hebben gevorderd. De Heer Dr. van der Ven, besloot zyn rede en daarmede de rei der voordrach ten van dezen winter, met een dankbe- tniging nit naam ook van de overige sprekers, voor de belangstelling van het publiek, met een dankbetuiging voorts voor al hetgeen we in den afgeloopen winter in deze gehoorzaal genoten, aan directeuren van Teylers stichting. Een luid applans bewees, met hoeveel instemming het publiek deze verklaring van den geachten en hooggewaardeerden spreker begroette. Galeotto. De Koninklyke Vereeniging Het Neder- landsch Tooneel voerde Donderdagavond op het Drama in drie bedryven en een voorspel »Galeotto« naar eene omwerking nit het Spaansch van José Eobégaray in het Nederlandsch gesteld door J. H. Bössing. Pe plaats der handeling is Madrid. De handeling komt neder op het volgende. Don Mannel is gehuwd met een jonge vrouw, veel te jong voor hem, zou men meenen, doch de menschen zyn wezenlyk gelukkig. Zelfs zyn ze zóó gelukkig, dat men onwillekeurig aan een ongelnk gaat gelooven, dat in het verschiet is. Don Mannel heeft een beschermeling, een jong auteur, Ernesto. Hy is de zoon van een overleden vriend, aan wien Don Manuel groote verplichting hadeen deel der vriendschapsbewyzen van den vader ont vangen, tracht hy aan den zoon te ver gelden, door dezen by zich te doen inwo nen en zyn rypend talent te doen ont wikkelen. In eerbiedwaardige overeenstemming leeft het drietal voort, dooh reeds begint zich aan den gezichtseinder de voorbode van onheil te vertoonen. Het is het veel hoofdig monster, geboren nit onverstand en bemoeizncht, dat gevormd is uit den eigenaardigen blik van den een, den veelzeggenden lach van den ander, het lafhartige schouderophalen van het groote publiek. Het monsterdat uit nietigheden ontstaat en dan een gerucht wordt, al groeit tot achterdocht en lengen en ten laatste de personen, die men op het oog heeft, ook buiten hun wil brengt tot hetgeen de wereld in het geheim en in het openbaar van haar fiaistert. Ongestraft liet de maatschappy de sa menwoning der schoone Julia, Don Ma nuel en Ernesto niet. De bemoeizncht zond hare boden op het gezin nit, strooide het zaad des argwaans in het hart van den echtgenoot, verbitterde Jnlia en Ernesto tegen de openbare meening en de Galeotto door Dante voorgesteld als het begin en het einde aller kwaad, had zich gemethamorphoseerd in een samen stel van de onedelste eigenschappen van den tegenwoordigen tyd, den laster. Vree- selyke toestand voor de drie personen. Ernesto verliet de woning ondanks den aandrang van het echtpaar, doch daar mede was de zaak niet in het reine. Don Manuel werd verteerd door de gedachte aan de mogelijkheid van het kwaad, dat ongelukkig door een samenloop van om standigheden eenigen schyn van bestaan had. Een duel voor de eer der dame met eenen nit het laaghartig en minachtend publiek wordt Ernesto uit den weg ge nomen door den echtgenoot en heeft voor dezen een noodlottigen afloop, maar nog zyn laatste oogenblikken worden verbitterd door een toevallige bijeenkomst van Ernesto met zyne vronw. Wat baat het of beiden zich verdedigen tegenover den echtgenoot en weldoener, tegenover een strengen broe der en zyne familie. De arme vrouw wordt de deur gewezen, en natnurlyk is het nu Ernesto, die zich harer aantrekt. Zoo heeft de openhare meening toch gelyk gekregen en de wezenlyk reine, onschul dige personen, uitgeworpen door de maat schappy, gemaakt tot hetgeen ze nimmer warenschuldig. De Galeotto heeft gezegevierd, door de onnadenkendheid van de argwanende open hare meening. Het drama geeft ons de wereld te zien zooals zy is en van het tooneel wil men de waarheid hoorendat dat dan ook de openbare meening zich aan den Galeotto spiegele en er zich door moge verbeteren. De opvoerenden allen lof voor de schoo ne opvatting. Bouwmeester als Don Manu el heeft weer getoond zyn talent in het weergeven van een edel karakter. Maar ook dit hart kan de openbare meening niet blyven tarten. Zie zyn argwaan klim men tot jaloezie, van trap tot trap toe nemen tot hy eindelyk in het stervens uur zyn onschuldige vronw van zich stoot. Dona Jnlia, mevrouw FrenkelBouw meester, vatte haar taak ook eenig op. Wy zien haar geluk langzaam verkwijnen ten laatste haar hart zich openen voor Ernesto, de eenige die ten volle van haar tronw overtuigd is. Haar stryd tegen willen en kunnen is bewonderenswaardig. Wie kan den vreeselyken toestand waar in zy verkeerde beter dan zy teruggeven De heer Clous, ..als Ernesto, stond het tweetal waardig ter zyde. Hy heeft den juisten toon getroffen. Vooral in het laat ste bedryf, als hy de wereld hare mis daden verwyt, is hy treffend schoon De overige rollen werden mede flink vervuld. Een oorspronkelyke klncht, Een huis met Commensaals door Mannonry gaf na den ernstj een goede afwisseling, te meer daar het wezenlyk aardige stnkje op alleszins verdienstelyke wijze werd voorgesteld. Onze Oude Tweede Kamer is voor 't laatst nog eens by een. 't Is wat wonder- lyk in zyn werk gegaan. In de verwach ting dat de verkiezingen voor de nienwe Kamer niet zoo spoedig zon plaats heb ben, had de Voorzitter onzer oude de bijeenroeping tot nu uitgesteldmaar on verwacht kwam het bericht, dat de ver kiezingen alzoo spoedig zonden plaats hebben. Men meende, dat de Voorzitter door de Reg. in 't zonnetjen gezet was.- De heer Cremers verklaarde echter op eene door den heer Schimmelpenninck v. Nyenheek tot hem gerichte vraag, dat de Kamer zoo iaat was byeengeroepen in overleg met de Reg. en den Min. van Bin- nenl. Zaken beweerde, dat dit geschied was, om de Kamer in staat te stellen, de Indiesche pakketvaart te onderzoeken, en de verbetering van den Berkel en de leening ten behoeve van het entrepot-dok in staat van wyzen te vinden. In deze zitting is besloten tot toelating van de nienw benoemde leden Blnssé en Ruys van Beerenbroek. Interpellaties zyn aangekondigd van den heer Roozeboom over het voornemen tot regeling omtrent het ontslag der land - miliciëns van '82 en '83 en der zee - miliciëns van '83 en '84; en van den heer Smeenge betreffende de spoorwegramp te Ruinerwold. tot voor zitters der afdeelingen werden benoemd de H. H. v. Delden, v. [Houten, v. d. Schriek, Gleichman en Schimmelpenninck van Nyenbeek.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1