HAARLEMSCH Eerste Blad. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 29 Februari 1888. iSo. 47 TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderljjke nommera 3 oenten per stuk, Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidliollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlem—Leiden. 1 Oct. 1887. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.30+, 8.8, 9.35, 10.55*, 'im., 12.20, 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Eaarlemsche Tramwaj-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 'a avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10», 8,31,8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32-j-, 11.46* 'smorgens, 12.50, 3.40* 3.35, 4.15*, 5.25*, 6.17*, 6.46,7.28-}-. 7.57", 9.16*, 9.41,9.51*, 10.20% 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50», 7.35+, 7.45», 8.20*, 8.48,9.09%9.50% 11.05,11.50*,11,55,'smorg. 1.05% 1.15% 3.25% 4,10,4.29», 4.55*, 5.33+, 7.30% 8.20, 8.50*. 10.02% 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7-17, 7.57+, 8.43", 9.21,10.13*,'smorgens, 12,13*, 12.33,1.41% 3.49%4.59, 5.56+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52% 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23% 2.45% 3.354.50,6.18+ 7.32, 8. 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn eiprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van IJmuiden: 8.— 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zand voort: 8.10,10.15,11.83 's morg., 1.34,4.55, 7.55 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.52, 5.57, 8.17'sav. Tram-Oninibus-Maatselmppij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel ifennemerland)8.15, 9.30, 10.50,'smorg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30,'s morgens, 1.38,3,50,4.52, 7.50,10.30's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9M uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 unr 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9}£ uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.,9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoek Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidsehevaartSehootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binsenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35, 3.30% 5.20*, 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.13 's morg., 12.8, 4.53% 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27", 4.53, 9.12*'s avonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. INGEZONDEN. Haarlem, 26 Feb. 1888. Mijnheer de Redacteur! In nw verslag der Woensdag jl. ge- honden vergadering van «Volksbelang» lees ik: de heer Waller had zich «willen overtuigen of de heer F. S. le wilde medewerken tot uitbreiding van het kies recht; 2e of hij het subsidieeren van sectescholen wilde in de hand werken. «Uit eene mededeeling van den heer F. S. was toen gebleken, dat hij tegen uitbreiding van kiesrecht geen bezwaar had, dat in de kwestie subsidie en resti tutie by elk voorstel tot verzoening de leiders der partyen in overleg behoorden te treden. Tegen die woorden in uw verslag heb ik eenig bezwaar, omdat uw verslaggever uit het schrijven van den heer F. S., dat ik in die vergadering mededeelde, jnist datgene onvermeld laat, waarop het m. i. bovenal aankomt. Ik wilde weten hoever de heer Farn- combe Sanders by verdere uitbreiding van het kiesrecht wilde gaan en kreeg van hem ten antwoord, dat hy geen bezwaar heeft tegen zoodanige nitbreiding, dat ook de gezeten werkman het kiesrecht ver- krygt. In de tweede plaats wilde ik weten of de heer F. S., die tot de verzoeningsge zinde liberalen behoort, in het zoogenaam de stelsel van restitutie of subsidie een voor de liberalen aannemelyk middel van verzoening zag. En daarop antwoordde hy le. dat hy geen onderscheid maakt tnsschen subsidie of restitutie2e. dat hy subsidie of restitutie niet be schouwt als den mogelyken grondslag voor eene schikking tnsschen rechter en lin- kerzyde; 3o dat een voorstel tot verzoe ning, in byzonderheden uitgewerkt, moet uitgaan van de rechterzijde4o. dat de linkerzyde zulk een voorstel in den geest van welwillendheid zou behoeven te on derzoeken, zonder onde grieven optehalen; 5o. dat het overleg tnsschen de partijen het meeste kans van slagen zon hebben als het tnsschen de erkende leiders van de verschillende partijen plaats vond, gelijk dat in Engeland geschiedt. De kiezers van Haarlem moeten nu weten of zy een man, wiens kennis bo ven myn lof verheven is; wiens eerlyk- heid en goede trouw aan geen twyfel onderhevig kan zyn voor iedereen, de heer Gallandat Hnet toonde het Woens dag jl. zoo helder aan die zyne ge schriften goed weet te lezen; een man, die altyd aan de zyde der liberalen heeft gestaan en tegen wien niets kan inge bracht worden dan dat hy niet tot de onverzoenlyken behoort de kiezers, her haal ik, moeten nn weten of zy zulk een man in de Tweede Kamer willen behouden. Hoogachtend Uw d. d. A. C. WALLER. Bedenkelijk. Toen in de laatste vergadering van de «Vrijzinnige Kiesvereeniging» de Heer Mr. A. C. Waller namens het Bestuur voorstelde, om de Vereeniging te ontbinden, verklaarde de Heer H. F. Waller zich daar tegen. Hy kon het vooreerst niet oor baar achten, dat men by wyze van pro test uit de Vereeniging trad, zooals velen gedaan hadden, omdat een besluit dier vereeniging tegen hun wensoh was uit gevallen. Genoemde Heer zeide, dat ieder, die lid eener vereeniging werd, van welke ook, daarmede de kansen aanvaardde,dat er tegen zyne opinie gestemd zon worden. Er ware in het algemeen geen samen werking mogelyk, indien de minderheid eener corporatie zich niet gebonden achtte door een wettig genomen besluit der meer derheid, d. i. van de vereeniging zelf. Zoo ongeveer liet de Heer H.F. Wal ler zich toen afkeurend en waarschuwend uit. Het heeft niet gebaat. De kiesvereeni- ging werd toen toch ontbonden en vol voerde daardoor niet de op zich genomen taak. Toch had de Heer H. F. Waller ge- lyk, dat men zoodoende prys geeft het grondbeginsel van vrywillige associatie. Het geheele vereenigingswezen wordt daardoor in zyne levensvoorwaarde aan getast. Iedere vereeniging wordt voort durend met verlamming bedreigd, als hare leden zich gerechtigd achten, om tegen hnnne vereeniging te ageeren en te opereeren, zoodra deze besluiten neemt die hen tegenvallen. De leden der vroegere vryzinnige kies- vereeniging, die Dr. Bosscha kandidaat stelden en die kandidatnnr steunden, nadat de Vereeniging Gallandat Huet daartoe had verkozen, en niet het tegendeel had besloten, hebben toen het beginsel van onderlinge solidariteit der vereenigden prys gegeven. Vormelyk had men een voorwendsel van vrijheid door de ontbin ding verkregen. Maar een ieder besefte toch levendig, dat èn de ontbinding èn hst tegenwerken van de gestelde kandida tnnr was ontrouw en verzet jegens zijne eigene corporatie. Thans doet men weer zoo iets, en zoo het sohynt zonder bezwaaralsof het re gelmatig en correct ware. En nu nog zonder een vormelyk voorwendsel te heb ben, dat de verantwoordelykheid zou kunnen heeten te dekken. Leden der liberale klesvereeniging «Volksbelang» keeren zich tegen hunne,ver eeniging, trachten de uitvoering van een besluit dier vereeniging te belemmeren en "de beoogde gevolgen daarvan te voorko men. Zy maken zich daardoor schuldig aan genootsohappelyke ontrouw en plegen verzet tegen hnnne eigen corporatie. Degene dier leden, welke by adverten tie anderen oproepen om Dinsdagavond, 28 dezer, samen te komen, omdat zy achten, dat er alle (lees overwegende of afdoende) redenen bestaanom den Heer Farncombe Sanders als afgevaardigde naar de Tweede Kamer voor Haarlem te behou den (om het te trachten, bedoelt men) handelen zoo, vertreden daarmede het grondbeginsel aller vrywillige samenwer king, verdeelen de liberale party tegen zich zelve, enkel omdat hnnne minder heid geene meerderheid was. Toen die leden tot Volksbelang toe traden, deden zy dat toch niet met het doel, om die Vereeniging voor een bepaald doel te doen dienen, maar om door samen werking mede het volksbelang te dienen. Nu behooren alle leden eener Vereeniging zich solidair jegens hare meerderheid ge- honden te achten, zoolang deze geene be sluiten neemt in stryd met het gemeen- schappelijk doel. Daarom sohynt het een zeer bedenke lyk verschynsel van partydigheid by een groot aantal onzer liberale kiezers, dat zy blykbaar zoo gemakkelyk en met zoo veel uijvera zich afscheiden en zelfs gaan tegenwerken, zoodra het maar niet naar eigen wensch gaat. Dnidelyk is gebleken, dat de eenige alhier bestaande liberale Kiesvereeniging acht, dat er overwegende redenen bestaan, om den Heer Farncombe Sanders niet wederom naar de Tweede Kamer af te vaardigen. Zy heeft besloten een anderen kandidaat te stellen. Nu zal men maar luchthartig, en met veel partydigen yver wellicht, toch trachten dien Heer te doen afvaardigen. Dit is een bedenkelyk verschynsel onzer dagen en by onze party. Het is bedenke lyk, omdat men daarmede het beginsel van alle samenwerking vertreedt. Het is be denkelyk, omdat men daardoor zyne eige ne party tegen zich zelve verdeelt, niet bedenkende, dat een huis dat tegen zich zelve gekeerd is, niet kan bestaan. Het is bedenkelyk omdat men daardoor in de kleur der tegenparty speelt. En het is ook be denkelyk, omdat men daardoor zoo on voorzichtig is, de kans te krygen van te ondervinden en te laten zien, dat men misschien, als de vorige maal, eene te kleine fractie vormt van de liberale party hier ter stede, om te knnnen slagen. Dit zon tengevolge kannen hebben, dat onze liberale party overvleugeld werd door een democratische meerderheid, die ook in den Raad andere leden bracht, meer demo cratisch dan men wel zou wenschen. Waar- schynlyk wordt de kiesbevoegdheid nog verder uitgebreid. Dan kan men door be zadigd beleid en door oprechte samenwer king tot weldadige uitkomsten geraken. Maar door een gevoelige prikkelbaarheid en stngge sty f hoofdigheid kan spoedig veel kracht te loor gaan en samenwerking in verdeeldheid veranderd worden. Men overwege nog wel de bedenkelijkheid voor het beraamde plan en bedenke zich in tyds. Een oprecht lid van Volksbelang. Haaklem, 26 Febr. '88. Weten en Werken. De heer Mr. A. R. Boerlage van Am sterdam trad Maandagavond als spreker op voor een goed bezette zaal. De rede bewoog zich om het volgendeIeder tydperk heeft zyne eigenaardigheid; was vroeger de bnitenlandsche, wat later de hinnenlandsche politiek het stokpaardje, in den tegenwoordigen tijd behoort het arbeidersvraagstuk tot de brandende kwes- tien, in dezen tyd, nn eene aanvankelyke enquête feiten heeft aan het licht ge bracht, die aantoonen, dat de toestanden verbetering behoeven. In verband met de verschillende gegevens, vraagt Spreker: Wat is het lot van den ouden afgewerk- ten werkman? De voordracht van dezen avond behoort dan ook tot Opschrift te dragenDe oude Werkman. Hoe komt het, vraagt Spreker, dat er zoo weinig levenslustige grysaards boven 65 jaar zich onder de werklieden bevin den Antwoord omdat zy geknakt en geknot voor hun tydbedeeling van wege hun Kerkgenootschap, of het ge nadebrood by hnnne kinderen in het ver schiet zien, omdat voor den werkman niet op afdoende wyze in dit opzicht gezorgd is. Reeds in vroegeren tyd heeft men in gezien, dat hierin diende voorzien te wor V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1