HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN No. 48 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 3 Maart 1888. op ZONDAG 4 Maart 1888. Nederd. Herv. Kerk. Nieuwsberichten. TELEP HOON NUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. 12e Lijdenstekst. Nam. 2 ure, Hoog. 13e Lijdenstekst, 'a Avonds 6 ure, Heldringpred. te Velzen. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Moeton. 12e Lijdenstekst. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Woensdag 's av. 7 nreEscher. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Smeding. 10e en 14e Lijdenstekst. Waalsclie Kerk. Voorm. 10 ure, Bonnet, past. k Clairac. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 nre, 'sAv. 5 ure, Mulder. Woensdag 's av. 1% ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure's Av. 5 ureSchotel. Honderdag 's avonds 7% ure Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, 1'ooiman. Honderdag 's av. 8 ureMees. Lgdensprediking. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Lanoy. Kemonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. J. A. Beyerman, pred. te Leiden. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Honderdag 'sav. 8 ure, Weiss. „De Bijbel Gods Woord." Chr. bewaarschool, L. Heerenvest. Maandag 's av. 8 ure, Moeton. Bijbelles. Lucas 7 1 vv. Lokaal in de Oranjestraat. Hinsdag 's av. 8 ure, Hoog. Bijbellezing. Lokaal der Jongelings-Vereeniging. L. Annaslraat. Honderdag 's av. 8 ureEscher. Bgbellez. Heemstede. Voorm. 10 ure, Dr. F. E. Hauhanton. Hiïlegom. Voorm. 10 ure, M. Buchli Fest, Ds. Escher kan Maandag en Dinsdag zijne catechisatiën in de kerk niet waarne men. De catechisatiën in zijn huis worden op de gewone uren gehouden. Ds. Tideman hoopt Maandag 5 Maart zijne lessen te hervatten, behalve de avond lessen. Aan belanghebbenden wordt bekend ge maakt dat in plaats van Dr. C. N. de Graajf als penningmeester van het Ned. Zende ling-genootschap, afdeeling Haarlem, is op getreden de Heer M. Wijt, Damstraat 25. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon, Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. H. ran Ariel, Nam. 21/» ure, J. D. van Ariel Houtrijk en Folanen. Voorm. 10 ure, G.Brutel de la Riviere. Doopsbediening. 's Avonds 6 ure, G.J. Brutel de la Rivière. Sandpoort. Voorm. 10 nre, J. ran Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 10 nre, H. J. C. Heldring, 's Avonds, geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, L. Heldring. Nam. 2 ure, L. Heldring. Aan de Kiezers. Toen ik den heer Farnoombe Sanders door zulk een aantal Heeren aanbevolen zag, rees in mij de vraag: Zonden die Heeren waarlijk allen de brochure »Sohool, Godsdienst en Gezond Verstand" van Mr. A. J. W. Farnoombe Sanders goed gelezen hebben Ik kon het niet gelooven. Doch hoe het zij, het kan in ieder geval zijn nut hebben, eenige meeningen uit die brochure onder de aandacht der kiezers te brengen, opdat zij wel toezien, wiens naam zij op hun stembriefje plaatseD. Ik zal hier en daar de gelegenheid te baat nemen, er op te wijzen, hoe de heer F. S. er naar schijnt te streven, zoowel de gewenschte man voor de clericalen als voor de liberalen te zijn, het versje niet gedachtig Liever geenen Vriend, dan allen Te bevallen. Ik zal telkens de bladzijden aangeven, opdat de lezer in staat zij, zich te over tuigen dat ik waarheid schrijf. Op blz. 5 zegt de heer F. S., dat de neutrale school uit een paedagogisch oog punt zijn ideaal niet is. Dat znllen de clericalen met genoegen vernomen hebben. Op blz. 10 lezen wij, dat de heer F. S. ook uit een staatkundig oogpunt voor het beginsel van onze schoolwet niet onvoor waardelijk wil optreden. De heer F. S. wil dus wel voor het beginsel optreden (dat is voor de liberalen), doch niet onvoorwaardelijk (dat is weer voor de clericalen). Op blz. 27 heeft de heer F. S. geen bezwaar tegen scholen, waar godsdienstig onderwijs gegeven wordt (voor de cleri calen), maar het moet verstandig gegeven worden en binnen zijne juiste grenzen blij ven. (Een knikje tegen de liberalen). Op blz. 43 staat, dat het wenschelijk zou zijn, dat de kweekscholen, zoo niet rechtens (voor de liberalen), dan toch fei telijk (voor de clericalen) naar gezindten verdeeld waren. Zonderling luidt »Een verzoek" op blz. 53. Het behelst, dat men in hetgeen de heer F. S. zeide, toch geen bedekte zucht zie, om het bijzonder onderwijs te bevoor- deelen (voor de liberalen) ook niet om het te benadeelen (voor de clericalen), beide zou men er, volgens den heer F. S.. uit kunnen distilleeren Nu vraag ik, of dat geene rondbor stige bekentenis van politieke tweeslach tigheid is? Op blz. 74 zal iedereen het wel met den schrijver eens zijndat opvoeding en onderwijs zich niet laten scheidenmaar ik vraag den Oud-inspecteur F. S., welk wetsartikel gebiedt, dat er iu de staats-1 school zorgvuldig gezwegen moet worden omtrent de betrekkingen tusschen der, mensch en die geheimzinnige onzichtbare wereld De heer F. S. schijnt te gelooven (zie blz. 76 en blz. 86), dat het onderscheid tusschen het onderwijs op de openbare scholen en dat op de secte-scholen daarin bestaat, dat op deze scholen enkele uren in de week worden besteed aan het geven van godsdienstig onderwijs, en op gene niet? „Als dat het onderscheid was," hoorde ik eens het hoofd eener Christe lijke school zeggen, „dan was er geen onderscheid, want godsdienstig onderwijs kunnen wij buiten de school aren ook wel geven; neen," zoo vervolgde hij, „wij willen, dat, onze godsdienst het gansche onderwijs als een zuurdeesem doordringt." De bladzijden 77, 78, 84, 85 en 88 geven aan, welke veranderingen de heer F. S. in het onderwijs wenschelijk acht. Hij zou de openbare school naar gezindten gesplitst willen zien, en die gezindtescho len zouden, desverlangd, door den Staat bekostigd moeten worden, die ze dan als zijne instellingen had te beschouwen. Waar znlk eene splitsing niet plaats vinden kon, moest in allen gevalle aan het godsdien stig onderwijs eene behoorlijke plaats op het kcrglan worden ingeruimd. He ge meentebesturen zonden, waar zulks gevraagd werd, verplicht moeten zijn, in de kosten van het godsdienstig onderwijs bij te dragen. Op blz. 76 komen we te weten, dat de Roomsch-Katholieken, al zijn ze eerst 25 jureu geproteslantiseerd en daarna, voor zoover men ze krijgen kon, 20 jaren (n J. in 1876) geneutraliseerd, er toch stellig niet zooveel protestantscher of neutraler op zijn geworden. Integendeel. Ziet ge wel, lezer, dat de heer F. S. zelf erkent, dat de zoogenoemde neutrale school den godsdienst niet ondermijnt? Dat mag ze ook niet, en dat doet ze ook niet. Maar waarom de neutrale scholen dan prijsgegeven voor gezindtescholen Of heeft de heer F. S. willen zeggen, dat onze R.K. landgenooten in weerwil van de neutrale school in 1876 waren, zooals ze toen waren, en heeft hij de openbare school, omdat ze volgens hem dan poogt de Roomsch-Katholieken zoo ver te brengen, dat ze minder sterk aan hun geloof heohten, willen vonnissen? Volgens bladz. 83 komt men op vele scholen met de vaderlandsche geschiede nis nooit verder, dan den tijd der Graven, waarvan de reden wel voor de hand zal liggen. O, gij slimme onderwijzersge waagt u in uwe angstvalligheid natuurlijk niet aan den tijd der Hervorming en doet dus maar, alsof gij dien graventijd voor zoo buitengewoon gewichtig houdt. O, hoe slim! Wie de brochure van den heer F. S. niet gelezen heeft, zal het, na kennisne ming van het bovenstaande, zeker nu wel begrijpelijk vinden, dat de heer F. S. zich indertijd tegen het behoud van art. 194 der oude grondwet heeft verklaard. Het is bekend, dat de heer F. S. ge weigerd heeft te verklaren, dat hij tegen woordig in zake onderwijs eene andere meening is toegedaan, dan die spreekt uit het bovenstaande. En nu vraag ik in ge- moede, hoe kan een vriend van vooruit gang zijne etem geven aan iemand, die zulk eene hervorming van het onderwijs voorstaat. Zijn al die heeren, die den heer F. S. aanbevelen, het in dezen met hem eens? Ik kan het niet gelooven. En toch, het onderwijs het opvoeden, het ontwikkelen der kinderen van het Neder- landsche volk is en blijft eene hoofd zaak. Dat gevoelt iedereen, en daardoor is de schóól het schibbóleth der politieke party enen daardoor ook, en ook doordat de politieke partgen zoo zeer uiteenloopen, zal het hoogst moeilgk zijn, zoo het al mogelijk is, den schoolstrgd te beëindigen, gelgk men zich minder fraai uitdrukt. Dit sohrgven is een gevolg van mgne meening, dat elk staatsburger verplicht is, op zgne wgze te werken in het belang van het vaderland, waar hg dat kan. Het be ginsel na, waarop de tegenwoordige open bare school bernst, sta ik met hart en ziel voor, en allen, die dat met mg doen, kunnen, ja mogen mgns eraehtens hunne etem niet op den heer Farncombe Sanders uitbrengen, over wiens kennis, eerlgkheii en goede trouw (de heer A. C. Waller heeft daarop gewezen) ik niet behoef te spreken: Wie toch zou durven beweren, dat er onder de clerioalen geene mannen worden aangetroffen, wier kennis, eerlgk- heid en goede tronw te roemen vallen? Er dient vooral op nog iets anders gelet te wordenBehalve dat de afgevaardigde kennis, eerlgkheid en goede trouw bezit, moet hg, in hoofdzaak althans, de begin selen zgn toegedaan van zgne afvaardigers. En daarom kan geen ernstig man, die het beginsel der tegenwoordige openbare school huldigt, zgne stem op den heer F. S. uitbrengeD, zonder dat beginsel te verloo chenen. De heer A. C. Waller heeft gezegd, dat tegen den heer F. S. niets ingebracht kan worden, dan dat hg niet tot de on- verzoenlgken behoort. Wat ik schreef over de brochure vau den heer F. S. geef ik den heer Waller als antwoord. Verzoenlgkbeid is goed, maar zg moet niet te ver gedreven worden: men moet zgn beginsel niet prgsgevenen dat doet ieder, die de openbare scholen, gelgk ze nu zgn, vervangen wil door gezindtescholen. Op blz. 32 van zgne brochure zegt de heer F. S., dat hij achting en sympathie heeft voor hel echt Hollandsch element dat in ie anli-revolutionnaire partij is vertegenwoordigd. Ik behoor alles behalve tot de anti- revolutionnaire partg, maar vertrouw, dat ook in andere partgen, dat „echt Hol landsch element" wel aanwezig zal zgn. Met vrg moedigheid teeken ik mg dan ook Willem Holland. In het proces tegen Wilson is Don derdag nispraak gedaan. Wilson is ver oordeeld tot tweo jaren gevangenisstraf, tot eene boete van 3000 fr. en tot ver lies van zgne bnrgerschaps rechten voor den tijd van vgf jaren. Ribaudin is ver oordeeld tot 8 maanden, Dnbrenil tot 4 maanden, en Hébert tot 1 maand gevan genis. Ratazzi is vrggesproken. Donderdagavond had te Hontrgk en Polanen de gecombineerde uitvoering der redergkerskamer, zang- jen muziekvereenl- ging plaats ten bate der algemeene armen. De uitvoering is zeer goed geslaagd en werd door talrgke aanwezigen bggewoond. De weldadigheidscommissie beschikt thans over 238, voor welk bedrag heden (Zaterdag) eene nitdeeling van levensmid delen en brandstoffen zal gehouden worden. liet verdient vermelding, dat van de 8 leerlingen van Mevr. GeraertsGott-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1