HAA.RLEMSCH Eerste Blad. No. 25. Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 21 Maart 1888. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Oct. 1887. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.30+, 8.8, 9.35, 10.55', 'in, 12.20, 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sar. -j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*, 8,31,8.58', 9.25', 10.25, 11.56, 11.32+, 11.46' 's morgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15', 5.25', 6.17', 6.46, 7.28+, 7.57', 9.16', 9.41, 9.51', 10.20', 11.04+ 's av. Van A msterdam: 6.15, 6.50*, 7.35+, 7.45*, 8.20', 8.48,9.09', 9.50', 11.05,11.50Ml,55.'smorg. 1.05', 1.15', 3.25', 4.10,4.29* 4.55', 5.33+, 7.30', 8.20, 8.50', 10.02', 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13", 's morgens, 12,13', 12.33,1.41', 3.49',4.59, 5.56+, 7.53', 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52', 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23', 2.45', 3.354.50,6.18+ 7.32, 8.— 8.50', 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn ezprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van IJmuiden: 8.— 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort:8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34,4.55,7.55 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 'smorg. 12.27, 3.52, 5.57, 8.17'sav. Tram-Omnibns-Maatsehnppij. Bloemendaal—Overveen—Haarlem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.15. 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30,'s morgens, 1.38,3,50, 4.52,7.50,10.30's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitanties alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avond». Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 's morgens, 1.4.'savonds. Lichting der bulpbrievenbussen Zuiderstraat hoek Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest,' P&rklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidscbevaartScbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35, 3.30', 5.20', 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.13 'smorg., 12.8, 4.53', 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27', 4.53, 9.12*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van'sm. 8—4'sav. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Tweede Soirée Musicale van den Heer W. ROBERT. In het vriendelijke kerkgebouw van de Remonstrantsche gemeente gaf de Heer W. Robert Woensdag avond zijne tweede Soirée, met medewerking van Mej. Marie Zegers Veeckens pianiste alhier, en de H.H. Joh. Messchaert zang, J. Troost wijk 2de viool, Hofmeester alt, Bosnians violoncel. Uit een muzikaal oogpunt was' de keu ze der lokaliteit eene gelukkige te noe men. Niet alleen met het oog op de twee kwartetten, welke gemaakt werden en die in eene grootere ruimte veel van hun eigenaardige schoonheden zouden ver loren hebben, maar ook voor de pianiste en den zanger. Beider voordrachten kwa men ons hier inniger en boeiender voor, dan dit zeker in de groote Concertzaal het geval zou geweest zijn. De rustige, stille omgeving stemt den hoorder wel dadig en maakt zijn gemoed ontvankelijk voor verhevene indrnkken. Het programma bestond uit: 1. Kwartet F dur op. 41 No. 2Schumann. 2. Hochzeitmarsch und Elfenrei- gen voor pianoMendelssohnLiszt. 3. An die fer-ne Geliebte op. Beethoven. 4. Kwartet F dur op. 59 No. 1 .Beethoven. Zonder te kort te willen doen aan de waarde der drie andere werken, noemen wij Beethovens Liederkreis »An die fer-ne Geliebte« het hoofdwerk van den avond. Dit zestal liederen openbaart ons de ge heime gewaarwordingen van het om de geliefde treurende hart. Het zijn de zangen van een naar liefde dorstend gemoed, de uitingen, de klachten van .eene reine, on- bedorvene ziel. Beethoven componeerde het werk in 1816. Het voorwerp zijner vereering was eene 25 jarige brunette nit Berlijn, Amalie Sebald, met welke Beethoven in 1811 aan de badplaatst Teplitz, in het schoone berg land van Bohemen, kennis maakte. Zij was van rijzige gestalte, had een won- dersohoone stem en bekoorde door schoon heid van lichaam en voortreffelijkheid van geest. Voor deze Noord-Dnitsehe schoone vatte de componist eene innige liefde op. Hij tuigde van haar: »Ihr Auge zeigt Seeiengüte und Verstand zngleich, ihr Mnnd ist besonders liebiich.Ach, de dikwijls te lenr gestelde meester vermoedde niet, dat zijne Amalie reeds in October van 1813 een ander zou toebehooren en reeds ,,Frau Jnstizrath Kranses heette, toen hij voor haar zong: »Nimm sie hin denn, diese Lieder »Die ioh dir Geliebte sang, «Singe sie dann Abends wieder ïZu der Laute süssem Klaug De liefde van Beethoven voor Sebald was zijne laatste liefde. Hij vond na dien lijd eene getrouwere bruid, eene die hem nimmer verliet, in zijne ideale wereld, in de Knnst. Wat Messchaert van Beethoven's werk maakte, behoeven wij zeker niet te zeg gen. Wie werd niet meermaleti door dezen Nederlandschen zanger verkwikt en tot in het binnenste van zijn ge moed geroerd, wanneer hij optrad als verkondiger van het onvergankelijke schoone. Het geheim van Messchaert's kunst schnilt in de eerste plaats in zijne ernstige en diep doordachte voordracht. Als denkend kunstenaar dringt deze zan ger zijne eigene individualiteit steeds op den achtergrond en laat met bijna onge ëvenaard talent den diohter en den com ponist spreken. Dit doet Messchaert als oratorinm-zanger en niet minder als liede- renzanger. Zijne natuurlijke warmte, die soms overgaat in hartstochtelijken gloed zijne zeggingskracht zijn mild orgaan, stellen hem instaat dat te doen met eene overtuiging, die den hoorder met onweder- staanbare kracht meevoert en hem doet gelooven, dat geen andere opvatting mo gelijk of bestaanbaar is. Als proeve van voordracht mocht gel den No. 6, waarvan wij de eerste regels hierboven afschreven. Naast het merkwaardige genot, dat het optreden van Messchaert ons verschafte, gewagen wij met ingenomenheid van het pianospel van onze stadgenoote Mej. Ze gers Veeckens. Zij voldeed in ruime mate. Rust en groote zekerheid sieren haar spel. Zij is technisch zeer ontwikkeld. Hare toonvorming verraadt eene uitmuntende school. In de begeleiding van Messchaert's zang was zij wat al te bescheiden. Van de twee kwartetten, waarin de de concertgever de eerste vioolpartij ver vulde, geven wij aan Beethoven's kwartet de voorkeur. De stemming was in dit kwartet zeer gelukkig. Het Allegro werd onberispelijk gespeeld; in het Allegretto werden de nu en dan geestige motieven op zeer muzikale wijze gegeven en over genomen in het Adagio trof de eenheid van klank, de rijke nuanceering en het diepe gevoel. Waarlijk hier bewogen zich de uitvoerenden in de sfeer der reinste kunst. In volmaakte stilte werd het spel ge volgd en indien niet de plaats waar men zich bevond het geven van luide bij valsbe- tnigingen verboden had, zouden deze zeker niet ontbroken hebben. Jammer dat in het Allegro het snel genomen tempo aanlei ding gaf tot eene onrust, die grooter werd naarmate men meer moeite deed rustiger te worden. De rythmisohe duidelijkheid en de zuiverheid moesten daaronder lijden. Deze laatste opmerking ter zijde stel lende, wensohen wij den Concertgever, die zich opnieuw als veelzijdig ontwikkeld kunstenaar heeft doen kennen,', gelnk met den goeden loop van zijne tweede soirée. B. De Eerste Kamer heeft Donderdag goedgekeurdeenige natnralizatie-wetten, provinciale heffingen in Friesland en Zuid- Holland, de tijdelijke aanwijzing van Om- mersohans als werkinrichting voor man nen, de bekrachtiging op ruiling van grond te Bergen-op-Zoom, Breda en Enkhuizen; de onteigening voor den aanleg van een kanaal door de Vriezeveensche venen. Aangenomen werd ook het ontwerp tot aflossing der leening van het Amsterdam- sehe Entrepót-dok. Vrijdag had de Kamer onder-onsjens te behandelentenminste zij vergaderde zeer lang in komité-generaal, en stelde vast, uat den volgenden dag het handels traktaat met Spanje en de bediening van de Paketvaart zou behandeld worden. Zij schonk daarna hare goedkeuring aan eene provinciale heffing in Limburg. Zaterdag wezen, bij de behandeling van het handelstraktaat met Spanje, de Min. van Bnitenl. Zaken en de heer Muller op de voordeelen van dat traktaat voor onze industrie. De heer Regout be streed het traktaat, omdat het ons bond ten aanzien van Frankrijk. Het trak taat werd goedgekeurd met 26 tegen 6 stemmen, evenals de verlaging van het invoerrecht op rozijnen. Met algemeene stemmen werd aangenomen de overeen- eenkomst betreffende de lndiesche pa- ketvaart-vaart. Aan het einde der vergadering deelde de heer Eysinga mede, dat hij, indien hij als lid der Eerste Ka mer herkozen mocht worden, zich voor genomen had te verzoeken, voor het pre- zidentschap niet meer in aanmerking te komen. De heeren Viruly en Hengst antwoordden op deze mededeeling. De heer Eysina kan er zich van verzekerd hou den, dat zeer velen in Nederland hem, die zoo lang op zoo uitnemende wijze de vergaderingen der Eerste Kamer, heeft ge leid, met leedwezen den hamer zien ne- derleggen. De Kamer heeft hare laat ste bezigheden verricht. De nieuwe, uit 50 leden bestaande Eerste Kamer zal hopen we even goed hare taak vervullen, als de onde dat gedaan heeft; het haar verbeteren zal zij niet licht. De begrafenis van keizer Wilhelm heeft Vrijdag plaats gehad. De ministers, dragende de rijks-insigniën, werden gevolgd door de lijkkoets, getrokken door acht paarden en daarachter volgde het paard dat de keizer gewoonlijk bereed. De man nelijke leden van het huis Hohenzollern en verschillende vorsten hadden zich met de buitengewone gezanten der verschil lende mogendheden in volgorde aangeslo ten en werden gevolgd door verschillende hoogwaardigheidbekleeders. De stoet werd gesloten door twee afdeelingen linietroepen uit verschillende regementen. De straten, welke de stoet doortrok, waren met floers behangen en een on telbare menigte was getuige van den toeht. De keizerin-weduwe stond voor een der paleisvensters en wuifde ten afscheids groet. Prins Bismarck en Generaal von Moltke waren om gezondheidsredenen niet tegenwoordig. De keizer stond aan een der vensters van het paleis te Cbarlot- tenburg en bleef daar tot de kanonschoten gelost waren ten teeken dat het lijk zijns vaders was bijgezet. Men schat het getal personen dat of den stoet volgde, of langs den weg van den Dom te Berlijn tot Charlottenhurg geschaard stond, op een half milioen, ongerekend de honderddnizenden, die door vensters en van de daken den grootschen stoet zagen voorbijgaan. Toch heeft men niet van ongelnkken gehoord en daar het bewaren der orde geheel aan de bevol king moest overlaten worden, pleit het voor den goeden geest, dat deze ongestoord be waard bleef. Betrekkelijk hooge prijzen moeten besteed zijn voor een goeden plaats aan een venster, men vertelt van 200 Mark. Tot heden mocht aan de publieke werken, die door de stad Parijs bekostigd werden, slechts 10% van de werklieden vreemdelingen zijn. Thans is dit cijfer door den raad gebracht op 5%. Te Meran is overleden barones Sohleinitz in den ouderdom van 84 jaar. Toen de prins van Pruisen, later keizer Wilhelm, in 1848 gedwongen werd uit Berlijn te vluchten, waren het baron en barones Schleinitz, die hem een vermom ming verschaften en uit de hoofdstad hielpen. -V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1