HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Kennisgeving. Eerste Blad. [So. *25 Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 28 Maart 1888 op VRIJDAG 50 Maart 1888. HER-HK. Uitgave van DE ERVEN DOOSJES, Gedempte Oudegrac/it 86. T E L E P H O O N N U M M E R TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 eenten per stuk, Pry's per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Sioord-ZuidhollandKclie Stoomtramweg-Maatschappij: Haarlem—Leiden. 1 Oct. 1887. HaarL, Hilleg.en Leiden 4.30+, 8.8, 9.35, 10.55', 'ijl, 12.2', 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlcmsche Trannvay-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 18S7. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*, 8,31.8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32-j-, 11.46' 's morgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25', 6.17', 6.46, 7.28+, 7.57*. 9.16', 9.41,9.51', 10.20*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50*, 7.35+, 7.45*, 8.20*, 8.48,9.09*,9.50*, 11.05, 11.50', 11,55.'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25-, 4.10,4.29*, 4.55', 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.50*, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13', 's morgens, 12,13', 12.33,1.41', 3.49',4.59, 5.56+, 7.53*, 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52*, 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.45*, 3.354.50,6.18+ 7.32, 8.— 8.50', 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van IJmuiden: 8. 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort:8.10,10.15, 11.33 's morg., 1.34,4.55, 7.55 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.52, 5.57, 8.17'sav. Tram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland8.15. 9.30, 10.50, 's morg 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30, 's morgens, 1.38, 3,50, 4.52,7.50,10.30's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9M uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 6 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9}4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.9.'savonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoex Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein6.45,10.'s morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35, 3.30", 5.20', 7.23" 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.13 'smorg., 12.8, 4.53", 5.51,10 20' 'sav.Richtingden Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27", 4.53, 9.12*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u. Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. GOEDEN VRIJDAG. Groote Kerk. Voorm. 10 ure, Brutel de la Riviere. H. Avondmaal. Nam. 2 ure, Brutel de la Rivière. Dankzegging, 's Avonds 7 ureMorton. Sterfuur. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Jans-Kerk. 's Avonds 7 ure, Snethlage. H. Avondmaal. Waalsche Kerk. 's Avonds 7 ure, Bebry. Sainte-Cène. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). 's Avonds ï'j ure, Mulder. Klein Heiligland). 's Avonds 7j£ ure, Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. 's Avonds 7 nreMees. Avondmaal. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden 's Avonds 6 nre, C'zaandijk. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. I), van Ariel, Bevestiging van lidmaten en Voorbereiding, 's Avonds 6Vs nre, J. 1). van Ariel, Avondmaal. Kenionstrantsche Kerk. 's Avonds 7 ure, Tideman. Avondmaalsviering. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Lijdensgeschiedenis. Nam. 2J£ ure, Weiss. Sterfuur. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden, Voorbereiding, 's Avonds 6 ure, G. van Herwaarden Avondmaal en Dankzegging. Beverwijk. Voorm. 10 ure, C. Boon, Bevestiging van lidmaten, 's Avonds 7 ure, J. C. Boon, Avondmaal. Evang. Luthersehe Kerk. 's Avonds G1/2 ure, K. A. Gon/ag, Avondmaal. Doopsgezinde Kerk. 's Avonds 61/2 ure, J. Sepp, Avondmaal. Heemstede Voorm. 10 ure, F. E. Dauhanton, Voorbereiding, 's Avonds 6y3 ure, F. E. Daubanton, Avondmaal. Hillegom- Voorm. 10 ure, M. Buchli Fesl, Voorbereiding, 's Avonds 7 ure, M. Buchli Fesl, Avondmaal. Houtrijk en Polanen. Voorm. geen dienst. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet Bevestiging van lidmaten, 's Avonds 61/0 nre, J. van Loenen Martinet, Avondmaal. Spaarndam. Voorm. 10 ure, II. J. Bergsma, Avondmaal. Velsen. 's Avonds, 61/2 ure, D. J. Heldring. Zandvoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. BURGEMEESTERS en WETHOU DERS van Haarlem doen te weten dat de Her-IJk der Maten en Gewichten, waartoe de letter IJ (in den gewonen drukvorm schuin gesteld) zal gebruikt worden, zal plaats hebben in deze ge meente in de Kleine Zaal van het Koffie huis van F. Prinsen (voorheen P. Smits) in de Wijde Appelaarsteeg No. 1. Voor ten verkoop bestemde Maten en Gewichten op: 10, 11 en 12 April van voormiddags 9 tot 12 uur en van 's namid dags 1 tot 4 uur. Voor Apothekers-, Goud- en Zilversmids gewicht en verdere gewichten, bestemd tot fijnere wegingen van 1 gram en daar boven op 13, 14 en 16 April van voor middags 9 tot 12 uar en van 's namiddags 1 tot 4 uur. VOOR DEN HER-IJK IN HET ALGEMEEN Voor de bewoners van de Afd. I op 17, 18, 19 en 20 April e k. 11 R 11 21, 23, 24 en 25 April e.k. Afd. Ill op 26 April, 1, 2 en 3 Mei e.k. IV 4, 5 en 7 Mei e.k. V r 8, 9 en 11 Mei e.k. VI 12 en 14 Mei e.k. Voor de bewoners der Gemeente in het algemeen op: 15 Mei e. k., telkens van des voormiddags van 9 tot 12 en desnamid- van 14 ure. Wordende alle Winkeliers en verdere belanghebbenden uitgenoodigd, zich met al hunne maten en gewichten, behoorlijk schoon, droog en roestvrij gemaakt, op gemelden tijd en plaats te vervoegen en daardoor de nadeelige gevolgen te voor komen, welke bij nalatigheid hieruit voor hen zonden kannen geboren worden. Voortsdat de Verificatie der Milligram- Gewichten uitsluitend aan de IJk-kantoren kan plaats hebben; dat de termijn voor den Her-ijk in dit jaar eindigt op 1 October a. 8. en dat voor hen, die verzuimd mochten hebben hunne maten en gewichten op tijd ten Her-IJk aan te bieden alsnog gelegenheid bestaat die voorwerpen te doen her-ijken aan het IJk-kantoor te Alkmaar, op de navolgende dagen en uren18, 19, 22, 23, 25 en 26 Mei; 11, 12, 13, 15 en 16 Juni; "2, 3, 4, 6, 7, 21 en 23 Juli; 4 en 6 Augustus e. k., dagelijks van 's voormiddags 9 tot 's namiddags 3 uur, alsmede vanaf 13 Augustus e. k.. eiken Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag, telkens van des voor middags 9 tot des namiddags 1 nnr. Haarlem, 23 Maart 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd: (565) E. A. JORDENS. De Secretaris: A. A. LAND. Vierde Matinee Musicale van Joh. STEENMAN. Zondag middag gaf onze stadgenoot, de Heer Joh. Steenman, zijne vierde mati nee musicale, met. medewerking van de dames Nanny de Roever, concertzangeres te Amsterdam, Mej. F. Bastiaans en den Heer L. Schlegel. Onvoorwaardelijk noemen wij deze ma- tinée de best geslaagde van de vier, welke de Heer Steenman ons in den loop van hel seizoen aanbood. Vooral geldt deze verklaring het instrumentale gedeelte. De keuze der nummers was zeer gelukkig. De sonate van Gade, de Fantaisiestücke van Schumann en de kleinere salon-stuk ken van Frans Ries, liggen alle geheel onder het begrip der hoorders en voldoen derhalve aan de eerste voorwaarde, welke noodig is om bij de uitvoering ervan genot te geven. Die uitvoering was Zon dag verrukkelijk schoon, zoowel van het eene als van het andere werk. Voor onze ooren en voor ons hart heeft Joh. Steen man nog nimmer zoo heerlijk gespeeld. De rust en de zekerheid de innigheid en de eenvoud, die ons nu en dan aan zijn grooten meester deden denken de vrije, natuurlijke voordracht, vol van muzikale intentie, vol van gloed en leven de schoone, volle toon maakten zijn spel inderdaad belangwekkend. Zichtbaar vol daan en geheel onder den indruk was elk der aanwezigen en goed gemeend waren zeker de bijvalsbetuigingen en de bravo's, welke den jongen kunstenaar tegen klon ken. Dat Joh. Steenman zoo gelukkig speelde schrijven wij toe aan de wijze waarop de Heer Schlegel hem ter zijde stond of laat ons liever zeggen aan de wijze waarop de Heer Schlegel hem meevoerde, inspireerde en dwong al zijne talenten te ontplooien. Natuurlijk is 't ons doel niet, te kort te doen aan de waarde van 't spel van hen, die bij vorige matinée's Steenman accompagneerden wij hebben hun werk op prijs gesteld maar verzwij gen mogen we het niet, dat Steenman zich alleen naast Schlegel in zijn volle kracht kan openbaren. Bij zulk samenspel is er geen sprake van inspanning of angst voor mislukking. De moeielijkheden gaat men met gerust heid en vertrouwen tegen en dat vertrou wen is de eerste voorwaarde voor de over winning. Bovendien wordt het geheel door de medewerking van den Heer Schlegel overgoten en gekleurd met een glans van poëzie en treedt zóó in het weldadig licht der waarachtige, heilige kunst. Dat wij nog vele malen dit tweetal, waarvan de Heer Schlegel op zoo'n tref fende wijze de schreden van den jongeren kunstbroeder wil leiden en bewaken, mogen zien samenwerken is een oprechte wensch van ons hart. Mej. Nanny de Roever wisselde met een zestal liederen, verdienstelijk begeleid door Mej. Bastiaans, de instrumentaal werken af. Met welwillendheid en waar deering werd haar gezang ontvangen. Ons gunstig oordeel over deze zangeres is, na deze voordracht niet belangrijk gewijzigd. Toch meenen wij, dat Mej. de Roever meer kan doen, indien zij meer studie maakte van eene goede uitspraak en toon- vorming. De vocalen hebben in haren zang niet den natuurlijken klank; som mige medeklinkers worden verwaarloosd. Men krijgt daardoor den indrnk als of haar lied een solfège-oefening is op één klinker V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1