HAARLEMSCH Eerste Blad. rso 29. Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 11 April 1888. N ieuwsbericliteii. Uitgave van DE ERVEN L.OOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie ran 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidliollandsclie Stoomtramweg-Maatschappij: Haarlem—Leiden. 1 Oct. 1887. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.30+, 8.8, 9.35, 10.55", 'sm, 12.2', 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*. 8,31.8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32+, 11.46* 'smorgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25", 6.17*, 6.46, 7.28-j-7.57*, 9.16*, 9.41, 9.51*, 10.20*, 11.04+ 's av. Van A msterdam: 6.15, 6.50*, 7.35-j-, 7.45*, 8.20*, 8.48,9.09*, 9.50*, 11.05,11.50*, 11,55,'s morg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10,4.29* 4.55*, 5.33-}-, 7.30*, 8.20, 8.50*, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57-p8.43*, 9.21,10.13*, 's morgens, 12,13*, 12.33, 1.41*, 3.49*,4.59, 5.56+, 7.53', 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52*, 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23*. 2.45*, 3.354.50,6.18+ 7.32, 8.— 8.50*, 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar ÏJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van ÏJmuiden: 8. 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort:8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34, 3.51,5.24 8.51 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3 12, 5 02 6.22, 9.17'sav. rram-Omnibus-Maatsehapplj. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Dec. J 887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.15. 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30, 's morgens, 1.38, 3,50, 4.52, 7.50, 10.30 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van heikantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.— 's avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoes Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidschevaart, Scbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30, Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30*, 5.20*, 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.13 's morg., 12.8, 4.53*, 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27", 4.53, 9.12"savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van 'sm. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 n. Binuenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Aan den lieer B., muzikalen ver slaggever Haarl. Advertentieblad. WelEdele Heer. Allerminst de Vereenigingen ter beoefe ning van den mannenzang alhier, zullen het sedert kort genomen besluit betreuren _Saade—Uitgevers van „het Haarlemseh Advertentieblad" om het bezorgen der heoordeelende verslagen der muziekuit voeringen hier ter stede, voortaan aan U toe te vertrouwen, als aan iemand die, op 't gebied van den mannenzang althans, geacht mag worden der zake kundig te zijn, waardoor vooral de werkzaamheid van zoodanige vereenigingen van uwe hand, rekenen mag op eene juiste appreciatie. Als bestuurslid der mannenzangver- eeniging »Crescendo« erken ik dan ook gaarne, dat ik, na afloop eener nitvoe- riDg door onze vereeniging, met belang stelling naar uw verslag uitzie. Het spijt me daarom, door de omstan digheid dat uw verslag der jongste uitvoe ring van »Crescendo« mij ontstemd heeft, genoopt te worden tot het schrij ven dezer regelen. Voorzeker wordt daarin van die uit voering veel goeds gezegd; allerminst ver zet ik mij tegen uwe aanwijzing van feilen, die zich ook ditmaal wel aan een geoefend oor zullen hebben voorgedaan. En al klinkt mij uw oordeel, dat de vertolking van „Super Flnmina Babylonis," beneden peil bleef (het peil der oorbaarheid dan zeker, want het peil der diapason bleef ten einde toe gehandhaafd) wel wat kras, «ik wil niets afdingen op uw recht als criticus, om dienaangaande uw eigen op vatting te hebben en neêrteschrijven. Mijn grief is alléén gerigt tegen hetgeen volgt: Wij voegen er terstond bij dat dit werk eisehen stelt, waaraan alleen door de beste liedertafels kan worden voldaan." Moeten Directeur en bestuurders van »Crescendo« hieruit opmaken, dat zij, door dit koorwerk voor eene uitvoering te bestemmen, de eapaoiteit der Vereeni ging overschatte Is hare zustervereni ging «Zang en Vriendschap# die, zoo al niet op uw initiatief, dan toch zeker met uwe toestemming, dit werk meermalen op haar programma plaatste, daartoe wel en »Crescendo« niet bevoegd Hoewel ik de laatste zal zijn u dit toe te geven zou het niettemin waar kunnen zijn, alléén- lijk, zulk eene uitspraak uit de pen eens verslaggevers, zoo nauw aan bedoelde zustervereniging verbonden, kan bezwaar- lijk geacht worden, eene onbevangen oor deel te zijn, en had, in 't belang van den indruk uwer critiek op de leden der vereniging, voor wien het toch zeker niet in de laatste plaats zal bestemd zijn, gevoeglijk gemist kunnen worden. Ik neem de vrjbeid u dit zoo onom wonden te zeggen, omdat ik het oprecht betreuren zou, indien in 't vervolg uwen lof en uwe tereehtwjzingen die, ik geef er u gaarne de verzekering van, in onze ver eeniging veel kans op waardeering en be hartiging hebben, door dergelijke ietwat onaesthetische zijsprongetjes, ongenietbaar dreigden te worden. Hoogachtend, M. W. SA VRIJ. In Duitschland begint de toestand ten opzichte van de overstroomingen gun stiger te worden. Van verschillende zijden wordt gemeld,dat het water begint te vallen en in het door het water geteisterde Elbin- ger laagland is verder gevaar als gewe ken te beschouwen. In de Vossische Zei ltuig schr jft een waterbouwkundige over de overstoomingen het volgendeDe Duit- sche waterbouwkundigen zullen voortaan naar Holland moeten gaan, om te leeren hoe men dijken bouwen moet, die hoog water en aandrang van ijs weerstaan en aldus het aangrenzende land beschermen. Terwijl wij aan den Duitschen midden- en Hoven-Rijn in de laatste 20 jaren veel van overstroomingen te lijden hadden, is in Holland, waaraan wij dan toch wel ons hoogwater nog vermeerderd toezenden, nauwelijks een enkele djk gebroken, nooh een polder overstoomd gewordenWel hebben onze naburen veel geld te betalen gehad, maar daarvoor dan ook hunne vei ligheid verkregen. Keizerin Victoria is Zondag naar Posen vertrokken ten einde zich persoon lijk op de hoogte te stellen omtrent de overstroomingen aldaar. Uit Odessa wordt bericht dat binnen kort tienduizend israëlietisehe gezinnen uit die stad zullen gebannen worden. Zij behooren meest allen tot de Oostenr jkscbe of Rumeensche nationaliteit. Te Parijs is Vrijdag nacht door onbekenden een biljet aangeplakt, waarbij de arbeiders zonder werk worden uitge- noodigd zich aan te melden in de bureaux van het marine-departement, aangezien de regeering nationale werkplaatsen zou op richten, waar aan alle werklieden werk zou verschaft worden. Het biljet had de gewone officieele witte kleor. Het is door de politie tijdig afgescheurd geworden. Op geheimzinnige wijze is onder de Boelgaarsohe garnizoenen een proclomatie verspreid, onderteekend door het „Au gustus comité" waarin de soldaten aange spoord worden in opstand te komen tegen vorst Ferdinand en de regeering, beide tegen Rusland vijandig. In 't algemeen schijnen de Russische intrigeB aan de Bal kan weder in vollen bloei te zijn. De Oostenrijksche kroonprins met zijn gemalin en twee zijner broeders heb ben Dinsdag schipbreuk geleden in de Adriatisohe zee. Hun jaoht Greif geraakte namelijk aan de noord-oostpunt van het eiland Pago op een zandbank, volgens het Fremdenblatt zelfs op een klip, vast en er kwamen stoombooten uit Fiume om de schipbreukelingen af te halen. Nie mand bekwam eenig letsel, maar het jacht moet gerepareerd worden. Volgens het Berl. Tgbl. heeft de Duitsche regeering aan de weduwe van den uitvinder der telephoon, mevr. Reis te Friedrichedorf bij Homburg, een levens lange toelage van 1000 mark per jaar toegestaan. Een man, juist uit de gevangenis te Illava, Hongarije, ontslagen, waar by 17 jaar wegens moedermoord had geze ten, doodde in zijn geboorteplaats met een revolverschot de vrouw van den rech ter, die hem veroordeeld had, nadat hij dezen gemist had, daarop den klerk van den notariseen tuinman en een voorbij ganger die hem wilden pakken, werden gewond. Hij begaf zich daarop naar zijn woning. Toen de politie hier kwam von den zij zijn vronw en kind vermoord, de moordenaar was ontsnapt en is nog niet gevonden. In den nacht van Vrijdag op Zater dag zijn tusschen Emrik en Empel twee goederentreinen op elkander ingeloopen waarbij vier personen gedood of gewond werden en verscheidene wagens zijn verbrij zeld. Het ongeval veroorzaakte veel stoor nis in den dienst. In het Sudetengebergte is Vrijdag veel sneeuw gevallen. De spoorwegdien sten en de post ondervonden hierdoor veel vertraging. - Keizer Frederik heeft een nieuw onderzoek aan het strottenhoofd ondergaan. De uitslag van het onderzoek, waarbij ook professor Esmarck tegenwoordig was, wordt gnnstig genoemd. De Boston Herald deelt mede dat in prins George, den tweeden zoon van den prins van Wales, volstrekt de zuinige aard van zijn grootmoeder, koningin Vic toria, niet zit. Deze prins moet nog al veel geld kunnen gebruiken en dienten gevolge wel eens in conflict met zijn va der komen. Een jaar geleden werd hij tot straf en bijna zonder zakgeld naar zijn schip gezonden. Kort daarop werd het kind van zijn zuster Beatrix, de jeugdi ge prins van Battenberg, gedoopt en moes ten er cadeau's gezonden worden. Prins George zond een tinnen kroes en schreef op het kaartje dat er bijgevoegd werd: «Aan mijn beminden neef, met den wenseh dat als er eenmaal eens een neef van hem gedoopt moet worden, hij in staat zal zijn hem iets beters te schenken dan ik.« De prins van Wales las dit, lachte, en zond prins George zijn gewoon maandgeld. Te Parijs moet men nu gekomen zijn tot de afschuwelijke mode om kinderen te blanketten. Men ziet er kleine meisje van drie jaren wier rozenblosjes door verblinde moeders met wat poudre de riz getemperd zijn, en tienjarige nufjes met den beken den zwarte penseelstreek onder de oogen. Onlangs vond men te Liverpool een man dood liggen, boven op een tram wagen. Hij had geen papieren by zich, waaruit men kon opmaken wie hij was; maar by hem stond een korf met twee postduiven. Een van die duiven iiet men nn vliegen met een briefje, waarop ge schreven stond „Kom dadelijk aan het politiebureau.# Een half uur later kwam aan dat bureau een man, die in den over ledene zijn vader herkende. Men herinnert zich het jongste con flict op de grenzen tnsschen Frankrijk en Duitschland. Den 20 jan. 11. ontrukte een Duitsch grensbeambte nabij Lommerange aan een Fransoh jaohtopziener Barbarot diens geweer, onder voorgeven dat Barbarot een strooper was. Door de rechtbank van Thionville is in deze zaak nu uitspraak gedaan en de onteigening bevolen van het geweer door Hahnemann aan Barbarot ontrukt. Ter gelegenheid van zijnen 70en verjaardag verleende de koning van De nemarken amnestie aan politieke veroor deelden en gaf hij bevel om aan de aan hangige politieke processen geen voort gang te geven. Onder het laatste convooi van tot tnchthuisstraf veroordeelde Russen, be stemd voor het eiland Saghaline, bevon den zich vijf prinsen de le was veroor deeld wegens moord op zyn zuster gepleegd, ook de tweede was een moordenaar, de 3e

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1