HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN No. 50. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 14 April 1888. op ZONDAG 15 April 1888. N ieuwsbericht en. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden, aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags tem 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Voorm. 10 ure, Moeton. Nam. 2 ure, Moeton. Zondag 30. 's Avonds 6 ureHoog. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Creutzhergvan Heemstede. Jans-Kerk. Geen dienst wegens vaeatnre. Woensdag 's av. 8 nre, Snethlage. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 nre, HMrander, Godsdienst-onderwijzer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, W. Pfender, past, a la Haye. Christelijk Gereforni. Gemeente. Ged. Oudegracht). Voorm. 10 nre, 's Av. 5 ure, Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, G. van Velzen, van Scherpenzeel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, II. de Lang, pred. te Wormerveer. Kerk der Vereenigde Doopsgezinden Voorm. 10 nre, de Lanog. ttemonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet, pred. te Zandpoort. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 nre, Weiss. Lokaal in de Oranjestraat. Dinsdag 's av. 8 ure, Hoog. Bijbellezing. Ds. lideman zal niet 16 April, maar Maandag 23 April zijne lessen hervatten. Ds. Mees deelt mede, dat al zijne lessen Maandag 16 April weder zullen aanvan gen, maar dat de catechisatiën van Maan dagavond op Woensdagavond op dezelfde uren zullen gehouden worden. De catechisatiën van Ds. Escher zullen van Maandag 16 April af weder gehouden worden op dezelfde uren en plaatsen, alleen met dit verschil dat de catechisanten van Maandagavond half acht verzocht worden te komen Woensdagavond 8 nur, en die van Dinsdagmiddag 4 uur op Woensdagmiddag 4 uur. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden, Beverwijk. Voorm. 10 ure, Boon. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Arkel. Nam. 2Vs nre, J. D. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. E. Daubanton. Voorm. Hillegom. 10 nre, M. Buchli Fest, Houtrijk en Polanen. Voorm. 9V» nre, J. M. Snethlage, Pred. te Ha. riem. Sandpoort. Voorm. 10 ure, D. André de la Porte, Em. Pred. te Haarlem. Spaarndam. Voorm. 10 ure, II. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 91/2 ure, I). J. C. Heldring. 'e Av. 61/2 nre, D. J. C. Heldring. Zandvoort. Voorm. 10 nre, II. Smeding, Pred. te Haarlem, Avondmaal. Tweede Concert van „Zang en Vriendschap." De Haarlemsohe Liedertafel „Zang en Vriendschap" eindigde Woensdagavond hare winter campagne met een goed ge slaagd concert. De medewerking van een drietal solisten had het samenstellen van een zeer afwisselend programma mogelijk gemaakt, een programma, dat ook voor het publiek groote aantrekkelijkheid scheen te hebben, getnige de zeer talrijke opkomst der kunstlievende leden. De Liedertafel zong dezen avond een voudige koornummers nl. La BienfaisanceGevaert. WeemoedHanssens. Lentelied SerenadeVerhuist. Westewind Chant maritimeBerleur. Dat de Directeur voor deze keer de groo te werkeu had laten rusten, vinden wij zeer verstandig. De studietijd na het eerste Concert is in den regel te kort, om zware koren naar eisch in te studee- ren, bovendien doet men het publiek daar mede niet altijd genoegen. Over den zang van de Liedertafel, waarin wij zeiven aandeel hadden, wen- schen wij niet te spreken, doch laten ter wille van de volledigheid het oordeel van de Oprechte Haarlemsohe Courant volgen. „Zang en Vriedschap handhaafde zich „met hare koren zeer goed. Bijzonder „goed werden de nummers van Verhuist „gezongen, waarvan het Lentelied „De „lucht is bla.uw," op verzoek werd ge- „geven. Ook „La Bienfaisance" en Chant „Maritime," resp. 1 en 10 van het pro gramma, liepen goed van stapel. Wel „liet enkele malen de inzet een weinig „te wenschen over. Maar dit kleine ge- „brek kan misschien te wijten zijn aan te „groote toewijding. De koren getuigden „van flinke, ernstige studie en vooral „van de krachtige forsche stemmen, waar- „over verscheidene leden dezer Vereeniging „beschikken. Mevrouw B. Kes, de zangeres van den avond, droeg in de eerste afdeeling voor Seène uit „die Kreuzfahrer" (Beschwöring der Geister) terwijl ze in het tweede deel drie liederen zong: „Mit Rosen und Myr- then" von Schumann, „Ich liebe dich" van Kes, en Friihlingslied van Becker. Mevr. Kes heeft eene gezonde, klankvolle stemdie ons bijzonder aantrok door een zeer aangenaam timbre. Zij bezit daarbij de gave der znivere intonatie. Hare voor dracht is goed doordacht en openbaart eene echt muzikale natuur. De voordracht van Schumann's lied gaf van het laatste een doorslaand bewijs. In „Ich liebe dich" deed een overdreven gevoel aan de voor dracht schade. De Scène nit Gade's werk werd schoon gezongenwij konden er daarom vrede mede hebben, dat we de koren van de „Geistern der Finsterniss" welke op mysteriëuse wijze in „die Kreuzfahrer" het optreden van Armida inleiden, moesten missen. De Heer W. Kes, haar echtgenoot trad als violist op. Hij is van de leden der Liedertafel eene goede, oude bekende. Wij mogen ons derhalve ontslagen rekenen van de taak, over zijn spel in bijzonder heden te treden. Gaarne roepen wij dit echtpaar een „tot weerziens" toe. Thans rest ons nog eenige woorden van hulde en waardeering te wijden aan den jeugdigen Haagschen pianist H. R. van Breemen. Het optreden van dezen talent vollen knaap heeft alle aanwezigen veel genoegen gedaan. Allen hebben zich zeker met ons verlustigd in zijn keurig, ge acheveerd pianospel. Wij stonden verbaasd over zgne technische ontwikkeling en niet minder over de muzikale eigenschappen, die zijn spel sieren. Met zijne leermees- teresse Mevrouw Dagnelie leerlinge van Dnpont speelde hij het G mol concert van Mendelssohn. De moeielijkheden erin werden op schitterende wijze overwonnen. De krachtige aanslag en schoone toonvor- ming vervulden ons met bewondering. In het tweede deel speelde hij ,.Auf Flügeln des Gesanges" van Heller en eene „Valse Brillante'' van Moszkowski. De voordracht van dit laatste werkje deed de geestdrift van het publiek ten top stijgen en er kwam aan de toejuichin gen geen einde vóór de knaap zich op nieuw aan het klavier zette en Rnben- stein's Barcarole ten beste gaf. Groote en beroemde mannen, waaronder Dupont en Frankrijks grootsten pianist Planté, hebben de hand gelegd op het hoofd van dezen veertienjarigen knaap en hem eene schitterende toekomst voorspeld. Wie zou de vervulling van deze betee- kenisvolle profetie voor den lieven een- vondigen knaap niet wenschen Aan het slot van dit verslag voegen wij ons korte antwoord aan den Heer M. W. Savrij, naar aanleiding van zijn schrijven aan ons adres, voorkomende in het vorige nommer van dit blad. Wij kunnen den geachten briefschrijver met de hand op het hart verzekeren, dat wij by het schreven van ons ver slag over de uitvoering van „Crescendo" niet gedacht hebben aan „Zang en Vriend schap", en dat hg op den dwaalweg is, wanneer hg tusschen de regels van de door hem gewraakte woorden: Wg voegen er terstond bg, dat dit werk ei- scben stelt, waaraan alleen door de beste liedertafels kan worden voldaan'wil lezen, dat nu juist, naar onze meening „Zang en Vriendschap"tot die beste lie dertafels behoort. Of deze vereeniging een te vermetel stuk onderneemt met Hil- lers werk op haar programma te brengen, deze vraag is, meenen wg, heel niet aan de orde. Wg verklaren verder gaarne, det „Cres cendo" en „Zang en Vriendschap" van ons als verslaggever op gelgke waardeering kunnen rekenen. Zeker mogen wg dan van onze zgde wel met eenigen grond vertrouwen, dat het Bestuur en de leden van „Cressendo" zich niet al te prikkel baar zullen betoonen en er goede tronw onder ons zal blijven wonen. B. Te Pargs liep Dinsdag het gerucht dat Boulanger vermoord was. Eenige grond voor het berioht bestond niet. Maandag was de generaal voor het bureau der „Cocarde" het voorwerp van eenige luid ruchtige toejuiohiDgen, door de verkoo- pers van dagbladen aangeheven, terwgl de geëmployeerden van het Boulanger- blad een regen van reclame-portretten op de omstanders lieten neervallen. Onder de toejuichingen mengden zich vgandelgke kreten. -De Napelsche credietbank heeft haar betalingen gestaakt. Het passief bedraagt verscheidene milioenen. In de Folies Bergère te Pargs wordt een ballet gegeven, waarin dansers en danseressen alle mogelijke dagbladen, van het Journal officiel tot den Chat Noir voorstellen. De heer Van der Bilt heeft te Pargs een kok in dienst genomen, dien hg betaalt met tien duizend dollars per jaar. De Zwitsersche Bondregeering heeft thans definitief besloten, eene strafrech- telgke vervolging in te stellen tegen den vervaardiger, den nitgever en verspreider van het bekende schimpdicht op Duitsch- land bg gelegenheid van het carnaval te Bazel. Men zon geneigd zgn dit besluit minstens vreemd te vinden, te meer, daar er van verschillende zgden vroeger op- gewezen is, dat de geheele historie eigen- lgk niets was dan eene gewone carnavals- grap. Men ziet in de vervolging een drg- ven van Duitsche zgde. De beroemde Duitsche professor A. W. Hofmann is ter gelegenheid van zgn zeventigsten verjaardag tot den adel stand verheven. Een Fransch officier heeft uitgere kend, dat, indien alle staten van Europa tegelgker tgd hun legers op den voet van oorlog brachten, alleen in ons werelddeel 24.000.000 soldaten onder de wapens zouden staan. Omtrent de veelbesproken liuwe- Igksplannen van de Duitsche prinses met prins van Battenburg verwachtte men pas een oplossing als koningin Yictoria van Engeland te Berlgn zou gekomen zgn. Prins Bismark heeft opnieuw een lang durig onderhoud gehad met de kei zerin. De kroonprins moet in nog hoo- gere mate zgn ingenomen tegen het voor genomen huwelgk, dan Bismarck. De czaar blgft ten opzichte van Battenburg nog steeds ongunstig gestemd. De toestand van den keizer moet in de laatste dagen weer minder gnnstig geweest zgn. Prins Bismarck bevond zich teu opzichte van de trouwplannen in een lastig parket met drie Victoria's, nl. de Keizerin, de Koningin van Engeland en de trouwlustige jonge dame zelf. Men was van meening dat de rgkskanselier in dezen strijd niet de overwinning zon behalen, aangezien de drie vorstinnen zich schenen voorgenomen te hebben, de liefde te stellen boven staatsbelang, te meer daar zg ver onderstelden, dat de Czaar geen beden king tegen het huwelgk had. Wat men evenwel niet verwachtte heeft plaats gehad, als tenminste de be richten waarheid behelzen. De alvermo gende rijkskanselier heeft de overwinning behaald en de trouwplannen zgn opgege ven. Men vertelt, dat de jonge prinses zelf vrijwillig ervan heeft afstand gedaan. Drie oorzaken zonden haar hiertoe bewogen hebbenvaderlandsliefde, de zucht om den kanselier ter wille te zgn, en het stre ven om den keizer, haren vader, moeielgk- heden te besparen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1