HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 18 April 1888. rSo si. TELEPHOONNUMMER TELEPIIONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf ,25. B franco p. post —,40. Afzonderlijke nommere 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Znidhollandsclie Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Oct. 1887. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.30-k 8.8, 9.35, 10.55', 'li, 12.20, 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatschnppij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Arasterdam: 6.52, 8.10*, 8,31,8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32-j-, 11.46' 'smorgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25', 6.17', 6.46, 7.28+7.57', 9.16*, 9.41,9.51', 10.20*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50*, 7.35+, 7.45*, 8.20*, 8.48,9.09*,9.50*, 11.05,11.50*,ll,55.'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10,4.29* 4.55', 5.33+ 7.30*, 8.20, 8.50*, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*, 's morgens, 12,13', 12.33, 1.41*, 3.49*, 4.59, 5.56+, 7.53*, 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52*, 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23*. 2.45*, 3.354.50,6.18+ 7.32, 8. 8.50', 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van IJmuiden: 8.— 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort:8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34,3.51,5.24 8.51 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.12, 5.02 6.22, 9.17'sav. Tram-Omnibns-Mnatscliappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland;8.15. 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30, 's morgens, 1.38,3,50, 4.52, 7.50, 10.30's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van heikantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 M uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9% uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonda. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der bulpbrievenbussen Zuiderstraat hoek Oudegracbt, Gr. Houtstraat, Zijlvest. Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 'smorg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kamper singel, Leidschevaart, Sehootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35, 3.30', 5.20*, 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.13 'smorg., 12.8, 4.53", 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27*, 4.53, 9.12*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 69 u. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Janskerk "Woensdag 18 April's avonds 7 UUr, Snethlage. Wegens onjuiste opgaaf herplaatst. nh's „Elias." Den leden van de Afdeeling Haarlem der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst wacht wederom een groot mu zikaal genot. Donderdag a. s. toch wordt door de Zang- en Orkestvereeniging dier Afd. het heerlijke Oratorium „Elias" ten gehoore gebracht. Gaarne vestigen wij de aandacht der lezers van dit blad op deze belangrijke uitvoering en deelen, misschien kan het 't genot der uitvoering verhoogen in korte trekken den inhoud van het werk mede, zooals wij die in het Oude-Testament vinden opgeteekend. Het volk van Israël was afvallig ge worden aan Jehova, den waren, eenigen God. Onder het bestuur van den zwak ken koning Achab verviel het tot slechte en schandelijke daden. De koningin Izé- bel, eene Sidonische vorstendochter met een bedorven karakter, bracht een stroom van ongerechtigheden over land en volk. Zij ontzenuwde al wat haar omringde en vernederde haren echtgenoot tot een blinden dienaar van ongetemde begeerten. Op haren last werd er te Samaria een aan Baiil de opperste godheid van de Sidoniërs en Feniciërs gewijden tempel gebouwd; het land werd over stroomd door afgodspriesters, de laatste sprankels van deugd en reinheid verdwe nen en maakten plaats voor ongebonden wulpschheid en verfoeieJijke zedeloosheid. Eindelijk was voor Jehova de maat der ongerechtigheid vol. Hij zou doen blyken van zijn bestaan aan Israël. Het behaagde Hem een man te zenden op wien zijn geest zou rusten, die onver schrokken, wat last hij ook van hem ontving, dezen zou volbrengen en de le vende getuige moest worden van 'sHee- ren blijvende liefde voor Israels volk. Die man was Elia van Thisbe. Op het onverwacht stelde deze zich, gehuld in het ruwe, maar indrukwekkende profe ten-kleed voor koning Achab en voorspelt op pleehtigen toon„Zoo waar de Heer, „de God Israels, God is, en ik zijn die- „naar, er zal deze jaren nu geen dauw „of regen vallen, dan op mijn gebod." De groeikracht der aarde hield op, de weiden verdorden, de akkers gaven geen vruchten meer, mensch en dier kwijnden van gebrek. Elia begaf zich, om voor de vervol gingen van het wanhopige volk veilig te zijn, op Gods bevel naar den oostelijken Jordaan oever. Hij dronk water nit de beek Crith en ontving zijn brood van de raven. Toen de beek was uitgedroogd, trok hij naar het Sidonische stadje Sa- repta. Te midden van afgodendienaren vindt hg daar eene vrouw, die den God van Israël kende en vereerde. Zg was weduwe. Haar eenige zoon is den hon gerdood gestorven, want de plaag, die Israël teisterde deed zieh ook in Sidon en Tyrus gevoelen. Op haar smeeken wekt hg haar zoon op en overtuigt haar van zgne goddelgke zending en van het werk, dat hg te vervullen heeft. Elia bleef tot aan het derde jaar bg deze weduwe, die hem herbergde, terwijl hij haar, naar het woord des Heeren, wonderbaar onderhield. Dan kreeg hg bevel, zich opnieuw te stellen voor het aangezicht van koning Aehab, om deze en zgn ongeving op ver pletterende wgze te overtuigen, dat niet Baiil maar Jehova de eenige waarachtige God is. Op zgn tocht ontmoet hg Obadja, 's konings hofmeester. Deze behoort niet tot de volgelingen van Baal. Hg wil Elia beschermen, doch deze wgst zgne hnlp af, en begeeft zich tot Achab. Hg eischt eene volksbijeenkomst op den berg Carmel. Daar zullen gebouwd worden twee brandoffers, dan znllen eerst de Baiilpriesters hunnen god aanroepen en daarna zal Elia zich wenden tot Jehova. De God, die door vuur zal antwoorden, zal de ware God zgn. Elia overwint. Vruchteloos roepen de Baaipriesters hun nen Godzg moeten den vinnigsten spot van Elia hooren. „Roept nog luider! Schrampt u met messen en priemen naar uwe wijze. Daar zal geen stemme zgn en geen antwoord of opmerken," voegt hg hun toe. Dan treedt Elia naar voren .Toen hg vnrig gebeden had, viel het vunr neer op de aarde en verteerde zgn brand offer. Toen keerde het lang misleide volk zich tegen de valsche priesters en allen werden gedood. Nog denzelfden dag gaf God aan het land regen en vruchtbaarheid. „God! U zg dank. De waterstroomen verheffen zich, Zg drenken het dorre land." Met dit koor slnit het eerste deel. In het tweede deel begint de lgdensgeschie- denis van den profeet. De koningin weet zich opnieuw den gunst van hst volk te verwerven. Zg vervult de harten met wraak. Obadja is wederom Elia's bescher mer. Hg deelt Elia de snoode plannen mede. „Zg rotten tegen u en stellen op nwe wegen netten, zg trekken nit om u te dooden." Op dit bericht trekt Elia zioh terug in de woestgn en wenscht te sterven. Het is genoeg. Zoo neem dan Heer! mgne Zieles bidt hg. Na eenig omzwerven verhoorde Jehova zgne bede en op een vurigen wagen steeg hg in een onweder ten hemel. De partg van Elia wordt in dit ora torium gezongen door den Bas (Paul Haase), die van Obadja door den Tenor (Rogmans), de Weduwe door de Sopraan (Marie Fillunger uit Frankfort), terwgl de partg van de Koningin in handen is van de Alt (Mevronw V. B. nit Haarlem). De drie laatste solisten vervullen tevens bg afwisseling de partgen der Engelen. Om het solowerk groepeeren zieh de in drukwekkende koren van het volk en de Baaipriesters. De Elias van Mendelssohn is een ora torium vol levendige handeling en houdt daardoor de belangstelling tot aan het einde toe gaande. In het jaar 1850, drie jaren na het sterfjaar van den componist, werd het bij gelegenheid van het vgfde algemeene Muziekfeest van de Maatschap- pg in de St. Bavo alhier uitgevoerd. Onze stadgenooten, waarvan velen zich die uitvoering zullen herinneren en niet min der zg, die later in andere steden de Elias hebben gehoord, of erin hebben medege werkt, znllen zeker de goed voorbereide uitvoering van a. s. Donderdag met ver in verbeiden. B. Flora Tosca. Sardou schreef zgn drama getiteld La Tosca geheel ten gerieve van de beroem de Sarah Bernhardt. Haar dramatische kracht, hg Sardon zoo op den juisten prgs gesteld, moet dns in het stak tot haar recht komen. Doch ook, La Tosca eischt veel van zgn hoofdpersoonzg doorloopt alle stadieën die het vrouwelgk gemoed in beweging kunnen stellen: ver- lieflheid, jaloezie, de hoogste eerbewgzin- gen, haat met al de gevolgen dien deze voor een hartstochtelgk gemoed hebben kan, maar tevens stelt het stuk de zeHU- wen van den toeschouwer op zwaren proef, als uit den loop zal blgken. Napoléon plant zgn zegevierende va nen in Italië, waar even als overal in dien tgd de Fransche en de anti-Fran- sche partg zich koesteren of ergeren aan zijne overwinningen of nederlagen. In dezen tgd maakte de zangeres Flora Tosca, een bg toeval ontdekt muziekaal genie, veel opgang. Zij is op eene Italiaansohe wgze hartstochtelgk en gevaarlgk jaloersch, eigenschappen, die het haren minnaar, den schilder Cavaradossi, soms heel lastig maken, maar ook aanleiding geven tot aardige scènes, van heftige verwgtingen en van verzoening. Een staatsgevangene, Angelotti, is zoo gelukkig geweest zijn gevangenis te ont vluchten, hg vlucht in een kerk en ont moet daar den schilder, die zich tot taak stelt den vluchteling in veiligheid te stel len. Maar op het terugvinden van hem wordt om redenen van eigen veiligheid veel prgs gesteld door den Directeur van politie, baron Scarpia. Gebruik makende van Flora's jaloerschheid komt hg langs dien weg Angelotti op 't spoor en bg spaart geen middelen om den edelmoedi- gen schilder en Flora het geheim te ontwringen van de plaats waar men hem verborg, zelfs spaart hg geene marte lingen. In haar angst omtrent den ge liefde verklapt zg de schuilplaats, doch men vindt slechts het lgk van Angelotti. De schilder wordt als medeplichtige ge vangen gehouden, zgn doodvonnis staat uitgevoerd te worden. De baron, op wien intnsschen Flora een diepen indruk ge maakt heeft, belooft het meisje zgne in- V gheidstelling onder zekere voorwaarden, waarin zg toestemt. Intnsschen moet de voltrekking van het doodvonnis plaats hebben, doch de baron doet Flora geloo- ven dat het slechts een schgnexecutie zil zgn en dat hij haar een vrggeleide voor haar en den schilder verschaft. Dcch de booswicht geniet niet de vruch ten van zgn overleg, want Flora verlost de wereld van het monster, door een welgerichte messteek. Toen glde zg met het vrggeleide be wijs naar de gevangenis. De executie heeft, naar zij meent in schijn, plaats; geweerschoten knallen ende schilder heeft opgehouden te leven. Al deze gselgkheden, die opeenstapeling van hartstocht, misdrgf en moord eischen veel van het publiek, doch daar men aan zulke dingen gewoon raakt en de liefüjke tooneelen tot de uitzonderingen behooren in een stuk als Tosoa, is het dan ook alleen de vraag maar op welke wgze de hoofdrol erin wordt opgevat. Het verschil springt duidelgk in het oog als men die ziet vervullen door twee actrices als me vronw FrenckelBouwmeester, die haar Vrijdag avond vervulde bij de opvoering van het „Nederlandsch Tooneel" en door

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1