HAARLEMSCH [No 35 Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 2 Mei 1888. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 80. TELEP HOON NUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1. Oct. 1887. Haar!, Hilleg. en Leiden 4.30-1-, 8.8, 9.35, 10.55', 'sm., 12.2', 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Eaarlemsche Tramwajr-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*, 8,31,8.58*. 9.25*. 10.25, 11.56, 11.32f, 11.46* 'smorgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25*, 6.17*, 6.46,7.28-j-7.57", 9.16*, 9.41, 9.51*, 10.20*, 11.04}- 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50* 7.35-j-, 7.45* 8.20*,8.48,9.09*,9.50*, 11.05,11.50*, 11,55,'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10,4.29*, 4.55*, 5.33f, 7.30*, 8.20, 8.50*. 10.02*,11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57f, 8.43', 9.21,10.13*,'s morgens, 12,13*, 12.33,1.41", 3.49',4.59, 5.56}-, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52', 9.45, 10.17}-, 10.54 'smorgens, 1.23*. 2.45', 3.354.50,6.18}- 7.32, 8.— 8.50', 9.55-}- 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met }- zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savouds. Van IJmuiden: 8. 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort:8,10,10.15,11.33 's morg., 1.34, 3.51,5.24 8.51 's av. yan Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.12, 5.02 6.22, 9.17'sav. Haarlem. 1 Dec. 1887. 8.15, 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, Pram-Omnibus-Maatschapplj. BloemendaalOverveen- Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30,'s morgens, 1.38,3,50, 4.52, 7.50,10.30's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van heikantoor: Dag van 8 's morg. tot 9 >4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van ge lden op kwitantie! alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarb ank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.9.'s avond». Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avond». Lichting der bulpbrievenbussen Zuiderstraat hoek Oudegracbt, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidscbevaartScbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30", 5.20', 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.13's morg., 12.8, 4.53*, 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27*, 4.53, 9.12*'s avonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u. Binnen! Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Prof. August Wiihelmj. De groote violist prof. August Wiihelmj gaf, in vereeniging met den pianist Ru dolph Niemann, j.l. Vrijdag, in de kerk der Remonstranten alhier, een concert, dat voor de muziekliefhebbers een onvergete lijk slot zal blijven van bet nu geëindig de i Vilhelmj is onder de beste violisten van onzen tijd een der eersten. Zijn op treden ten onzent had daarom meer be langstelling, meer geestdrift mogen wekken, dan er nu betoond werd, ook al is het waar, dat deze winter ons eene reeks van hoogst belangrijke muziekuitvoeringen heelt gegeven en wij violisten met wijd- beroemde namen, waaronder Brodsky en Ondriceck, hebben mogen hooren. Wij meenden, dat Haarlem bet als een voor recht zou beschouwen, Wiihelmj in zijn midden te zien. Dat dit niet zoo mocht zijn, zal zeker het minst den grooten kunstenaar schaden, die gewoon is zijne lauweren te plukken onder alle hemelstreken en een maal op zijne kunstreizen door Amerika, Australië, China en Indië de schitterend ste triomfen behaalde. Het spel van Wiihelmj is eeD afspiege ling van zijne krachtige persoonlijkheid, de uitdrukking van zijne sterk sprekende individualiteit, de openbaring van zijn bloedruk, temperament. Minder dan anderen stoort Wiihelmj zich aan de bedoelingen van de compo nisten, wier werken hij speelt, of aan de voordrachtswijze, die door de traditie tot de ware gestempeld is. Hij geeft en neemt naar eigen wil en brengt licht en bruin aan naar eigen inzicht en welbehagen. Wiihelmj wordt daardoor eene gansch oorspronkelijke figuur en evenaart in dat opzicht een ander geniaal kunstenaar, Rubinstein. Van deze zelfstandigheid in opvatting overtuigde ons de vertolking van Beethoven's vioolconcert, waarvan helaas alleen het lste deel gespeeld werd en we het innig sohoone Larghetto en Rondo moesten missen. Toch was het Al legro van Beethovens concert, met de nu en dan afwijkende opvatting, instaat ons opnieuw met bewondering te vervullen over Wilhelmj's vioolspel. Wie evenaart hem in volheid en kracht van toon, in glansvolle techniek, in onfeilbare zuiver heid? De candenca aan het slot van ge noemd Allegro overtrof alles, wat wij van eenig violist ooit hoorden. Welk een zeker heid in de moeielijkste grepen, welk een hartstocht, welk een geniale ruwheid. En dan als de laatste breede aceoorden er van zijn weggestorven en het u te moede is, alsof gij getuige zijt geweest van woeste en wilde tooneelen, als nw hart in beroering is, gelijk de opgezweepte gol ven van den Oceaan hoort dan de daar op volgende wonderzoete melodie, die u zingend en fluisterend tegen klinkt, als een lied des vredes, u in het harte dringt, als een vriendelijk lachende zonnestraal na hevigen strijd. Machtig was de uitwerking van dat spel en de toehoorders vergaten, dat lnid handgeklap en voet getrappel kwalijk passen in eene kerk. Zij gaven toe aan de behoefte om hunne bewondering en dankbaarheid uit te drukken en deden dat door een geestdrift vol toejuichen van den kunstenaar. In het tweede deel speelde Wiihelmj Schubert's »Ave Maria«, Chopins »Noc- turne« beiden naar eigen bewerking en »Alla Polacca«, eene compositie van eigen hand. Wiihelmj bewerkte en maakte deze stokken in de eerste plaats voor zich zeiven. Daardoor kan hij er zich in geven in zijDe volle, zelf bewnste kracht. De octaven, de tertsen, de stoute wij zonden bijna zeggen de brutale dub- belgrepen, wekten aller verbazing en een levendig applaus was na elk nummer de belooning, de zwakke belooning van de zijde der hoorders. Voorzeker zal het op treden van Wiihelmj lang in aller herin nering blijven leven. De pianist Rudolph Niemann begeleidde prof. Wiihelmj en speelde als solower- ken»Toccate en Enge» van Bach-Tau sig, »Faschingsschwank aus Wien« van Schumann, Feuerzauber a. d. Walküre« van Wagner-Brassin en »Tarantelle« van Liszt. Hij bewees in een en ander een be kwaam pianist te zijn met groote techni sche ontwikkeling. Zijne voordracht was ons evenwel ietwat klenrloOB. De krach tige aanslag van de linkerhand en het gebruik van het sterke pedaal gaven links een klankvolume, waartegen de discant van de vleugelpiano niet is opgewassen. In de »Fenerzauber« van Wagner werd dit euvel door het gebruik van het zachte pedaal weggenomen. De «Tarantel- le« van Liszt werd met talent gespeeld en bezorgde den Heer Niemann een groot B De Volksbond. In de Groote zaal van de Sociëteit „Vereeniging" had Vrijdag een feestelijke bijeenkomst plaats van de Afdeeling Haar lem en Omstreken van den Volksbond, de laatste van dit seizoen. Deze bijeen komsten worden altijd drnk bezocht, een bewijs dat het doel, door de Vereeniging er mede beoogd, bereikt wordt. Het programma bood weder de noodige afwisseling. l>e avond werd geopend door het orchest van het Stedelijk Muziekkorps onder directie van den Heer M. H. Mül- ler, wat al dadelijk de saamgekomenen in de rechte stemming bracht. Het Bestuur van den Volksbond was het weder mogen gelukken zich van de welwillende medewerking te verzekeren van de werkende leden der Letterlievende Vereeniging „J. J. Cremer" en zoo trad deze op in het tweede nummer met Jean Marie, drama in een bedrijf van Theuriet, vertaald door J. L. Wertheim. Dit aandoenlijk scboone dichtwerk, uitmun tende door grooten eenvoud, bevat de lijdensgeschiedenis van Thérèse, een vrouw uit Bretagne. Als jong meisje was zg verloofd met een zeeman, Jean Marie, maar het sehip waarop hij diende bleef in een storm en van Jean Marie hoorde men niets meer. Jaren lang verbeidde het meisje den beminde te vergeefs. Hare ouders stiervenarm en verlaten bleef zij achter. In haar nood reikte zij haar hand aan, den rijken doch reeds bejaarden, Joël. De herinnering aan den verloren beminde bleef evenwel aan haar huwelijks geluk knagen en haar voortdurende zwaar moedigheid trok natuurlijk de aandacht van den echtgenoot. In alle oprecht heid maakt zij hem nn bekend met de oorzaak van haar verdriet. De brave Joël wil toestemmen in haar verzoek om huis en hof te verlaten en in den vreemde te beproeven haar verstoorde gemoedsrust te herkrijgen. Plotseling ver schijnt in het dorp de verloren gewaan de Jean Marie, die door een samenloop van omstandigheden eerst heden, na een verloop van vijf jaren, den vaderlandschen bodem bereiken kon. Zijn eerste bezoek geldt Thérèse, van wier huwelijk hij niets weet. De fortuin is hem gunstig geweest, hij brengt haar de wederzijdsche gelofte van liefde en trouw te binnen, eischt zijne ver loofde thans op. Daar valt zijn oog op haar trouwring; de heftigste verwijtingen van den zeeman stroomen Thèrèse tegen. Het verhaal van haar lijden en strijden stemt hem echter tot billijker oordeel. Nu tracht hij haar te bewegen tot ontrouw tegen haar echtgenoottot ontvluchting. Een oogen- blik wankelt zij tusschen liefde en plicht, doch slechts één oogenblik. Eén gnnst verzoekt zij hem, dat hg Bretagne zal verlaten om het nooit terng te zien. De arme jongen staat dit toe, doch wenscht slechts één kus. Maar rein en vrij wenscht zij voor den echtgenoot te staan, nogmaals spreekt haar plichtgevoelzij weigert en de hopelooze Jean Marie vertrekt. Haar liefde heeft zij begraven, zg deelt Joël mede, dat zij bezoek gehad heeft van een vreemdeling, maar dat zij Jean Marie nooit zullen wederzien. Het aangrijpende stukje werd vlug af gespeeld. De drie personen, die het voor stelden, zijn flink voor hnn taak berekend. De moeielijke verzen werden duidelijk gezegd en met veel gevoel voorgedragen. Het. spel was over 't algemeen onberis pelijk en het geheel bleek zeer in den smaak te vallen, want het verdienstelijke drietal werd hartelgk toegejuicht. In de pauze gaf het orchest weder eenige nummers ten beste en de Tweede afdeeling werd geopend door het Kwartet »Loreley" met Muzenzang, muziek van Kiihlau. Het is opmerkelijkdat de Volks bond, wanneer hij aanklopt bij onze twee met goud bekroonde Haarlemsche corporaties, L o r e 1 e y en C r e m e r, dit nimmer te vergeefs geschiedt. Dit pleit dunkt on8 én voor deze Vereenigingen én voor het organiseerend vermogen van het Bestuur der Afdeeling, aan wien zulke gezellige bijeenkomsten te danken te zijn. Dat het nummer 4b op het programma oningevuld was gebleven, had algemeen de aandacht getrokken. Het bleek een vriendelijke daad van het Bestuur te be doelen Tot heden had de Volksbond geen gelegenheid gehad „Cremer" geluk te wenschen met de bekroning te Utrecht. Nummer 4b van het programma was hiertoe bestemd. De Voorzitter van het afdeelingsbestuur, de heer Mr. Th. de Haan Hugenholtz, complimenteerde „Cre mer'' en bood haar als blijvend bewijs van waardeering een vaandel-medaille aan. Met een kort woord van dank werd dit geschenk door den president, den heer Van Gasteren, namens de Vereeniging aan vaard, waarna L o r e 1 e y nog het Ba nierslied, muziek van den heer VV. H. C. Schmölling en een paar andere muziek werkjes voordroeg. Het blijspel van Labiche, De moord in de Platage, werd ten slotte gege ven. Het bleek toen, dat de leden van „Cremer" in dit genre opmerkelijke vor deringen gemaakt hebben. Het geheel greep flink ineen, en de uiterst vermakelijke toestanden kwamen goed tot hun recht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1