ÏÏAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. INo 56 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' Tiende Jaargang 144. van ZATERDAG 5 Mei 1888. op ZONDAG 6 Mei 1888. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 eenten per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentün worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, G. van Herwaarden pred. te Bennebroek Voorm. 10 ure, Diwal Slothouwer pred. te Otrecht. (Voor Escher), Nam. 2 ure, Moelon. Zondag 33. 's Avonds 6 ureSnethlage. Bevestiging van Ouderlingen en Diakenen. Nienwe Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Smeding. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Moeton. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bebry. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). "Voorin. 10 nre's Av. 5 ureMulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 'sAv. 5 ure, Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Nam. 2 ure, Poolman. Prijsuitdeeling aan de leerlingen en sluiting van de Luther sche gemeenteschool. Kerk der Vereenigde Doopsgezinden Voorm. 10 ore, de Lanoy. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Kerk der Broedergemeente. Geen dienst. Op Woensdag 9 MG is Ds. Craandjk verhinderd zijne catechisatiën te houden. Ds. Dibry hoopt Dinsdag zijne lessen te hervatten. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 nre, G. van Herwaarden, Beverwijk. Voorm. 10 ure, <7. C. Boon, Doopsbediening. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorin. 10 ure, P>. van Ariel. Nam. 2Vs nre, J. D. van Ariel. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. E. Dauhanton. Hillegom. Voorm. 91/a nre, H. Buchli Fest, Houtrijk en Polanen. Voorm. 91/2 nre, P. Moeton, Pred. te Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 nre, van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Bergenia. Velsen. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 2Va ure, D. J. C. Heldring. Zandvoort. Voorm. 10 ure, J. M. Snethlage, Pred. te Haarlem. Overgang van den Spoorweg aan den Kruisweg. Door bewoners van perceelen benoorden de spoorrails wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres ingediend, met het oogmerk om verbetering te ver krijgen in den gevaarlijken toestand van den overgang van den Spoorweg. De adressanten zagen zich hiertoe ge noodzaakt nn, in weerwil van herhaalde adressen aan den Raad en den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, de voorziening steeds uitblijft en het zich laat aanzien, dat de toestand nog verergeren zal, wanneer eerlang de zomerdienst-rege ling zal zijn ingetreden en tal van treinen naar en van Zandvoort zullen passeeren. Het kan geen verwondering baren, dat zij, die hnn veiligheid bedreigd zien, na al hnn vruchteloos pogen, tot dezen stap besloten. Het staaltje van wan beteer door ben van het Gemeentelijk bestuur onder vonden, wekt dan ook verbittering. Nadat vele adressen waren ingediend, benoemde de Raad eene Commissie aan welke, jam mer van 't geld, een crediet van 1500— werd toegestaan. Met deze som waren de kosten van eene overbrugging meer vragen de adressanten niet reeds voor een goed deel te bestrijden geweest. Het resultaat der werkzaamheden als dit woord niet te goed is is gelijk nul. Niets ten goede heeft de instelling dier Commissie uitgewerkt. Groote plannen op papierdie niemand voor zijn rekening wil uitvoeren woorden in overvloed, echt Haarlemsch, echt kleinsteedsch, maar tot verbetering is het niet gekomen. Daar voor schijnt het der Commissie, even als het Bestnnr der Gemeente, aan den noo- digen tact te ontbreken. Dat Bestuur schijnt blind voor de bestaande gevaren, alsof het in dit blad van 15 November 1884 vermeld ongeluk, waaronder de getroffene thans nog lijdt, nog niet voldoende ware om te nopen tot nadenken, en tot han delen alvorens grooter ongeluk plaats g"jPe- Niet alle ingezetenen wier veiligheid bedreigd is, kunnen even als de Raadsle den 't Hooft en Retbaan Macaré, hunne woning aan de overzijde van de spoor rails opbreken en die naar deze zijde der stad overbrengen. Doch hebben zij, die aan gene zijde der rails wonen, niet even zeer aanspraak op eene behoorlijke ver zekering hnnner veiligheid? Worden zij niet evenzeer als andere ingezetenen in de belastingen betrokken. Of is het, vraagt men, met den toestand der gemeentelijke geldmiddelen zoo treu rig gesteld, dat de luttele kosten van eene eenvoudige overbrugging, of, als men hier aan de voorkeur geeft, van een tunnel te bezwarend zouden zijn Dit zal niemand beweren, lettende op andere uitgaven welke de gemeente, geens zins altijd noodig, doet, als daar zijn: ƒ30000.voor eene nieuwe brug aan de Nienwe Gracht, waarvan de behoefte zeer twijfelachtig is, ƒ50000.— voor een ter rein aan de LeidBChe Vaart, om van an dere uitgaven niet te gewagen. En zouden er dan niet enkele duizen den guldens beschikbaar kunnen worden gesteld in t belang der hier zoo zeer bedreigde veiligheid? Door het aanbren gen van eene overbrugging of van een tunnel ware het Gemeentelijk, bestuur, wat er ook gebeure, verantwoord. Thans niet. Mochten zij die er over te beschikken hebben, dit bedenken en niet langer aar zelen om te doen, wat inderdaad gebie dend noodzakelijk is. Een teleurgestelde. Haablem, 4 Mei 1888. De 15den Mei was een voor Neder land gewichtige dag. De nieuwe Kamers zouden voor 't eerst bijeenkomen, en hare zitting namens Z. M. den Koning geopend worden door een nieuw Ministerie, voortgekomen uit, of sympathizeerende met de rechterzijde, die door den afloop der verkiezingen de zij het juist niet ontzagwekkende meerderheid geworden is. De door den Koning benoemde Voor zitter der Eerste Kamer, Mr. W. A. A. J. Baron Schimmelpenninck v.d.Oye,opende tegen half tién de daartoe bestemde ver gadering, en benoemde eene nit leden der beide Kamera bestaande Kommissie, om de heeren Ministers in- en uitgeleide te doen. Nadat de Ministers zich voor den troon geplaatst hadden, sprak de Min. van Binnenl. Zaken, Mr A!. Baron Mackay aldus: Mijne Heeren! De Koning heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten- Generaal te openen. Na het tot stand komen van de grondwets herziening beeft het vorig Kabinet gemeend zijne taak als geëindigd te moeten beschouwen, en heeft het den Koning behaagd een nieuw ministerie te benoemen, dat thans voor de eerste maal het voorrecht heeft de vertegenwoordigers des volks te ontmoe ten. De groote belangstelling, bij de tengevolge der invoering van de gewijzig de Grondwet gehouden verkiezingen aan de dag gelegd, bewijst dat de op uitge breide schaal verleende kiesbevoegdheid, ook door de thans voor het eerst opgeroe pen Kiezers, zeer op prijs wordt gesteld. De uitslag der Verkiezingen heeft op nieuw getoond de in den lande levendige be geerte, dat bij de regeling van het volks onderwijs rekening worde gehouden met het Christelijk bewustzijn van het Neder- landsche volk. 's Konings regeering, het openbaar onderwijs als een voorwerp ha- I rer aanhoudende zorg beschouwende, zal trachten binnen de perken der Grondwet belemmeringen, die tot nogtoe der ont wikkeling van het vrije onderwijs in den weg staan zooveel mogelijk uit den weg te rnimen. Ook in ons vaderland eischen de maatschappelijke vraagstukken de volle aandacht. De door de vorige Tweede Kamer begonnen enquête geeft reeds nu de gelegenheid maatregelen te beramen om de verbetering van verschil lende toestanden te beproeven. De nog steeds gedrukte toestand van den landbouw noopt tot een voortgezet on derzoek naar de middelen om die groote bron onzer volkswelvaart te ontwikke len en te bevorderenook de belangen van handel en nationale nij verheid zullen niet nit het oog verloren worden. De ter uitvoering der nienwe grondwettelijke bepalingen noodige wetsontwerpen zullen geleidelijk worden ter hand genomen. De regeling van de administratieve recht spraak zal worden ontworpen, terwijl de volgens de tweede alinea van art. 181 der Grondwet gevorderde wet betreffen de 's Lands verdediging zal worden voor bereid door eene Staats-Kommissie. Ofschoon de flnancieele toestand van het Rijk niet ongunstig kan genoemd worden, rekent 's Konings Regeering het zich ten plicht, door te trachten vermeerde ring van uitgaven tegen te gaan en door te streven naar bezuiniging, zoo mogelijk verhooging van lasten te voorkomen. Eenige bepalingen van de wet op de per- soneele belasting vorderen herziening, mede in verband met het te regelen kies recht, terwijl met ernst zal worden over wogen in hoeverre van deinvoerreehten,als bron van inkomst voor de schatkist, meer partij getrokken en de druk van enkele akcijnsen kan verminderd worden. Eene nadere regeling van de verhouding tnsschen de Rijks-en Gemeente financieën is een dringende eisch des tijds. Uitbrei ding van het belastinggebied der Ge meenten zal deze in staat moeten stellen meer onafhankelijk te voorzien in hare eigen behoeften. De korte tijd, die ons scheidt van den dag, waarop het aan de Neder 1. Bank verleende oktrooi zal komen te vervallen, maakt eene spoedige beslissing van het ten vorigen jare inge diende wetsontwerp tot verlenging van dat uktruoi wenochelijkuit dien hoofde is 's Konings machtiging gevraagd, dit ontwerp reeds dadelijk onveranderd in te dienen. Met betrekking tot Nederl. Oost- en West Indië verlangt 's Konings Regeering ernstig, dat de heerschappij van Nederland aan die bezittingen tot zegen zij, en dat verlevendiging van den landbouw, handel en nijverheid tot ver hoogde algemeene welvaart, zoowel onder de volken van Indië als onder de inge zetenen van het Rijk zelf, bijdrage. De nood, door geringe Koffie-oogsten en an dere oorzaken ontstaan, zal zooveel mo gelijk worden gelenigd door matiging bij het invorderen van belastingen, door de bevolking te ontheffen van onbetaalde diensten, en door het aanleggen van haar ten nutte komende openbare werken. Naar verbetering der toestanden op Su matra, waardoor eene vreedzame oplossing der geschillen met Atjeh mogelijk wor de, wordt gestreefd. De herziening der wet op het beheer en de verantwoor ding van de Indiesche geldmiddelen, als mede een algemeene verordening op bet mijnwezen worden voorbereid. In verband hiermede zal ook de door den tijd nood zakelijk geworden herziening van enkele bepalingen van het Indiesche Regeerings- reglement aan de orde worden gesteld. Moge onder Gods onmisbaren zegen onze gemeenschappelijke arbeid strekken tot heil van ons Vaderland. In naam des Konings verklaren wij deze zitting van de nieuwe Kamers der Staten-Generaal geopend. De Ministers verlieten toen onder het geleide der daartoe benoemde Kommissie de vergaderzaal, en vertrokken in plech- tigen optocht, zooals zij ook gekomen waren. In de vergadering door de Eerste Ka mer gehouden werden de geloofsbrieven der leden gesteld in handen van drie Kommissieën, die daarover den volgen den dag zouden rapporteeren. Na beslis sing zouden de leden beëedigd worden, en de rooster van aftreding worden vast- gesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1