HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 9 Mei 1888. op Donderdag 10 Mei 1888. Nederd. Herv. Kerk. N ieuwsberich.ten. JSo. 37. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 wre, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-MaatschappijHaarlem—Leiden. 1 Oct. 1887. Haarl., Hilleg.en Leiden 4.30-k 8.8, 9.35, 10.55', 'sm., 12.20, 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'aav. -j- Alleen des Yrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Trainway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*, 8,31.8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32+, 11.46' 'smorgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25', 6.17', 6.46, 7.28-j-, 7.57', 9.16*, 9.41,9.51', 10.20*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50*, 7.35+, 7.45*, 8.20*,8.48,9.09*,9.50*, 11.05,11.50*,ll,55.'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 4.55', 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.50*, 10.02*, 11.15 's av. Naar «otterdam7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*, 's morgens, 12,13', 12.33,1.41*, 3.49*, 4.59, 5.56+, 7.53', 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52*, 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.45*, 3.354.50,6.18+ 7.32, 8.— 8.50', 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. N&ar IJmuiden6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds, yan IJmuiden: 8.11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. fjaar Zandvoort:8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34,3.51, 5.24 8.51 's av. yan Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.12, 5.02 6.22, 9.17'sav. Tram-Omuibus-Mantscliappij. Bloemendaal—Overveen—Haa riem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandl8.15, 9.30, 10.50,'smorg. 12.10, 2.—, 4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30, 's morgens, 1.38,3,50, 4.52, 7.50, 10.30 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van ketkantoor: Dag van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëo alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarb ank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avond». Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoet Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30, Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30', 5.20", 7.23*'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.13 'smorg., 12.8, 4.53*, 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27*, 4.53, 9.12*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot's av. Ï0 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84'sav. 6—9u. Binnen! Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. HEMELVAARTSDAG. erk. Troegpr. 7 ure, iloeton. Voorm. 10 ure, Snetillage. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Brulel de la Rivière. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bourlierpast, a la Haye. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, Huider. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. Kerk der Vereenigdeüoopsgezinden Voorm. 10 ure, Craandijk. Kemonstrantsche Kerk. Geen dienst. Vrijdag 's av. 8 ure, Vergadering van leden en begunstigers. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 9 ure, Weiss. Beimobroek. Voorm. 10 ure, J. D. van Ar kei, Pred. te Bloemendaal. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, geen dienst. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, geen dienst. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden Pred. te Bennebroek. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. F. Daubanton. Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buclli Fest, Houtrijk en Polanen. Voorm. 10 ure, geen dienst. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Velsen. Voorm. 91/3 ure, D. J. C. Heldring. Zandvoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. Mijnheer de Redacteur. De Vereeniging Volksbelang heeft in ha re vergadering van gisteren avond zich zei- ven tot machteloosheid veroordeeld. Zij was gevestigd op de idee te werken voor het Volksbelang en zij had zich daarvoor gekozen een wapen,het stemrecht, door haar niet maar voor 20% maar ten volle aan een ieder geschonken. Door dat stemrecht nit te oefenen in de Vereeni ging kreeg men, ook al had de Heer Farncombe Sanders het ons niet waardig gekeurd in de kieswet door hem verzon nen", mede invloed op den gang van 's lands en der gemeente zaken. Dat wapen heeft de Vereeniging zich laten ontfutselen of uit de handen laten slaan, en daardoor staat zij thans weerloos, tegenover allen die haar hoofddoel wen- schen te dwarsboomen, en heeft zij verraad gepleegd jegens haar eigen beginselen. Voortaan geldt weer als van onds: Wat de Heeren wijzen, dat znllen de burgers prijzen, en kunnen wij rustig en tevreden blijven leven als in de glorierijke tijden van de regentenheerschappij. Van een invloedrijk lichaam is men teruggekeerd tot een verzameling: fragmenten Hooga chtend Vio Dw. Dienaar W. MEIJER. Generaal Boulanger geeft thans een werk nit over den Fransch-Duitschen oor log onder den titelVinvasion allemande. Het zal in afleveringen verschijnen en de beide eerste zullen tot een getal van twee en een half miljoen exemplaren door Frankrijk verspreid worden. Het werk wordt opgeluisterd door teekeningen. In een aan het werk toegevoegde voorrede zet de generaal de rechten en de plich ten van den burger in den democratisohen staat uiteen. Bij El Guerrah is een trein ont spoord door de menigte sprinkhanen die den weg bedekten. Twee beestenwagens zijn er bij verbrij zeld. Tienduizend inboorlingen werden opgeroepen om den weg te zuiveren. Te Parijs wordt eene tentoonstelling ge honden van teekeningen en manuscrip ten van Victor Hugo's hand. Het is vol gens de bladen een interessante verzame ling. De correspondent der Daily News vindt er iets in van Gnstave Doré. De caricatnren zijn minder hnmoristisoh dan bitter. Men begint zich opnieuw bezorgd te maken omtrent de onzekerheid van den Enropeesohen vrede, omdat er reden be staat tot het vermoeden, dat de onder handelingen tusschen Frankrijk en Rus land, die sedert eenigen tijd waren afge broken, weer aangevangen zijn. In Rusland zullen vakscholen op gericht worden en wel middelbare en lagere technische scholen en gewone am bachtsscholen. Een ministerieele verorde ning in dien geest is dezer dagen afgekon digd. In de Fransche garnizoensplaats Douai zijn negentien patronen weg ge raakt beboorende bij het Lebelgeweer, waarvan de Franschen zulk een diep ge heim maken. Dientengevolge zijn de werklieden en de onderofficieren die met het vullen belast waren, allen opgesloten en buiten toegang gesteld. De telephonische verbinding tus schen Parijs, Lyon en Marseille zal waar schijnlijk in Juli door bet publiek in gebruik genomen worden. De voorloopige proeven hebben de groote bruikbaarheid van de telephoon op nieuw bewezen. Het moet voor niet-politicke ooren vreemd zijn te hooren, dat prins Bismarck huwelijks plannen op het oog heeft voor prinses Margaretha, eene doohter van kei zer Frederik. De huwelijkskandidaat is niemand anders dan de Russische Groot vorst-troonopvolger. Het spreekt van zelf, dat de prins met dit plan de beste be doelingen heeft, namelijk vrede en bond genootschap tusschen Duitschland en Rus land. Dat er in deze affaire van de ge negenheid der jongelieden geen sprake kan zijn, ligt voor de hand en hoe weinig hiermede rekening gehouden wordt is ge noeg gebleken met de plaats gehad heb bende huwelijksplannen van prinses Vic toria, een andere dochter des keizers, met Alexander van Battenbnrg. Als de geruch ten waarheid behelzen, laat zich Bismarck's tegenwerking in deze wel verklaren. Na tuurlijk doen zich bij de huwelijksplan nen bovengenoemd eenige zwarigheden voor, zooals het versohil in godsdienst, want de prinses zal den Grieksch ortho doxen godsdienst moeten aannemen om de gemalin van den aanstaanden keizer te worden, doch ook deze kleine verwisse ling van overtuiging zal, als het eenmaal zoover komt, niet onoverkomelijk blijken. De toestand van den keizer blijft in de laatste dagen hetzelfdeweinig koorts, verbeterende eetlust. Van den waren stand der ziekte verneemt men niet veel en dat deze geruststellend is mag blijken ui* het feit, dat de keizerin met prinses Vic toria op reis gegaan is om de streken te be zoeken, die door de overstroomingen ge leden hebben. De tweede offioier van de Bremer stoomboot Werrade heer W. Meissel, heeft eene uitvinding gedaan om de woes te zee van boord van een schip over eene grootere oppervlakte door het uitgieten van olie tot rust te brengen, dan tot dusver kon plaats hebben. De uitvinding bestaat hierin, dat met olie gevulde raketten af geschoten worden, als wanneer zioh de olie als regen over eene groote vlakte verbreidt. De raket bestaat nit een olie-cylinder van dun blik in eene met kruit gevulde spring- kamer. Blijkens de New-Yorker handels- zeitung zijn de proefnemingen zeer goed geslaagd en hebben zij doen zien, dat de olie zich over eene vlakte van 1500 tot 2000 vierkante voeten uitbreidt. Meissel is bezig, naar hetzelfde systeem, oliebommen te ver vaardigen. Uit den grooten krater van de Et- na is eene dikke rookkolom begonnen op te stijgen, waarna de krater lava en steenen heeft nitgeworpen en een dof on- deraardsch gerommel zich heeft laten hoo ren. Men staat hier dus vermoedelijk voor het begin eener uitbarsting. De Académie de Medicine heeft een belangrijk rapport gepubliceerd, afkom stig van dr. Marambat, betreffende den in vloed van donkenschap op misdaden. Deze heeft de dossiers nagegaan van 2950 misdadigers, in de gevangenis van het Seine-departement, en bevonden dat van de 100 veroordeelden wegens diefstal en oplichterij 70.9 dronkaards waren, van de 100 veroordeelden wegens geweldda dige aanranding van personen 88, van de 100 inbrekers 77, van de 100 veroor deelden wegens vergrijp tegen de zeden 53 en van de 100 veroordeelde vagebon den 79. Ook stijgt het aantal veroordeel den naar gelang van het aatal herbergen in de gemeenten. In de armste plaatsen, waar het geringste aantal herbergen is, is ook het aantal misdaden het geringst. Engeland zal, missohien is het ten gevolge van opmerkingen nit den vreemde, thans ook gelegenheid krijgen om zijne uitgaven voor Oorlog op te voeren. De minister van Oorlog zal bij het Lagerhnis een voorstel indienen tot versterking van Engelands weerkracht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1