Eerste Blad. PREDIKBEURTEN IS O. 38 Uitgave van DE ERVEN LDOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. op ZONDAG 13 Mei 1888. Nederd. Herv. Kerk. N ieuwsberichten. TELEPHOONNU J1MER "T"T* A A "ff" "C*8 T^/T1 "CRT TELEPHONISCHE VERBINDING 144. XX *£X JOL XL JU JUJ XTJL O U XX met AMSTEEDAM. ADVERTENTIEBLA1 ABONNEMENTSPRIJS: r. ^r, Per drie maandenf25. VaP ^IRRDAO 1. Mei 1888. VERSCHIJNT: franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van I tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk.meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Oct. 1887. Haarl., Hilleg. en Leiden 1.30-k 8.8, 9.35, 10.55', 'sm„ 12.20, 1.35, 2.58, 1.20, 5,10, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Trainway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8 10*, 8,31.8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32+, 11.16* 'smorgens, 12.50, 2.10* 3.35, 1.15*, 5.25*, 6.17*, 6.16,7.28f7.57', 9.16*, 9.41, 9.51*, 10.20', 11.01+ 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50*, 7.35+, 7.15*, 8.20*,8.48,9.09*,9.50*, 11.05, 11.50*,ll,55.*smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25-, 1.10,1.29*, 4.55*, 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.50*, lü.02',11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.13*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,13*, 12.33,1.11*, 3.19', 1.59, 5.56+, 7.53', 8.19, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52', 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23*. 2.15', 3.351.50,6.18+ 7.32, 8.— 8.50', 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.41, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.11, 9.35 'smorgens, 1.32, 1.58, 9.17 'savouds. Van IJmuiden: 8. 11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort: 8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34,3.51, 5.21 8.51 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.12, 5.02 6.22, 9.17'sav. Tram-Omnibus-Maatselmppij. BloemendaalOverveen—Haa riem. 1 Dee. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel JCennemerland)8.15, 9.30, 10.50,'s more. 12.10, 2.—, 1.10, 6.15, 9.10, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30, 's morgens, L.38, 3,50.1.52, 7.50,10.30 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oet. 1887. Openstelling van heikantoor: Dag van 8 's morg. tot 9}£ uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 1 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarb ank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 1 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9K uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.15 's morgens, 1.15,3.30,7.—, 9.— 's avond». Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.1.— 's avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoek Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30,6.—, 8.30 's av. Florapark, Kampersingel, Leidschevaart, Schootersingel6.30, 9.15 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.15 en 'sav. 3.30. Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30', 5.20', 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.13 's morg., 12.8, 1.53', 5.51,10 20* 's av.—Rich ting den Helder 6.39, 9.30 's morg., 1.27*, 1.53, 9.12* 's avonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 8l'sav. 6—9 n. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Hoog. Voorm. 10 nre, Van Loenen Martinet, __~Jpred. te Sandpoort. am. 2 ure, Brutel de la Rivière. Zondag 34. 's Avonds 6 ureMoeton. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 nre, Smeding. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. Woensdag 's av. 7 nre, Hoog. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Brutel de la Rivière. Waalsche Kerk. Voorm. 10 nre, S. Debry. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). 'Tav!ö ure' Prof' melenga, van Kampen. Bediening des Avondmaal wordt uitgesteld. (Klein Heiligland). ZlTb nre?' Fermeer> van Yianen' Lutkersche Kerk. Voorm. 10 nre, Poolman. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Fries. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, S. de Waard pred. te 's Gravenhage. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Donderdag 's av. 8 ure, Weiss. Voorbereiding. Ds. Escliér heeft in dank ontvangen voor de sohool voor on- en minvermogenden aan gespaarde halve centen f 1, In dank ontvangen voor de Christelijke school voor on- en minvermogenden door den penningmeester den Heer J. Bierens de Haan, netto-opbrengst der Zanguitvoering der leerlingen van de Christ, school voor de werkende stand 1 Mei in de Kerk der Broedergemeente f 25, van Ds. Smeding van R. f 10, en van dezelfde voor de armen onzer gemeente f 10. Bennebroek. Voorm. 10 nre, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 2V2 nre, D. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. E. Daubanton. Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Eest, Houtrijk en Polanen. Voorm. 91/2 nre, P. J. Moeton, Pred. te Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma. Pred. te Spaarndam. Spaarndam. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 6 nre, H. J. Bergsma. Velsen Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 2Ve nre, D. J. C. Heldring, Afscheidsrede. Zandvoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2 ure, G. van Herwaarden, Pred. te Bennebroek. Doopsbediening. KRONIEK De vorige Raadszitting werd geheel gewijd aan de behandeling van de ontwerp overeenkomst met de Dninwater-maat- sehappij Nadat de Burgemeester had medegedeeld dat het gemeenteverslag ter perse was, dat van den heer Enschede eenige por tretten ten geschenke waren ontvangen, en dat door de Commissie een schilderij van Molenaar was aangekocht tot welks be zichtiging de Raadsleden Vrijdag a. s. werden uitgenoodigd, kwam bovengenoemd ontwerp ter tafel. De heer Enschedé wenschte eerst nog in geheime zitting eenige mededeelingen te doen, en op diens verzoek werden dus aanvankelijk de deuren gesloten. Bjj heropening somde de heer Maearé ettelijke bezwaren op, die bij hem tegen het aangeboden stuk waren gerezen. Hij stelde de vraag of thans alleen het ont- werp-contraot aan de orde was, of wel het in een vorige zitting ingediende voor stel, om óf met de Duinwater-maatschappij een contract aan te gaan, óf wel de zaak onder eigen beheer te nemen. Verder of de Maatschappij over dit laatste ontwerp was gehoord en of men een scheikundige had geraadpleegd over de eischen die men thans aan goed water moest stellen. Hij drong vooral op dit laatste aan, en meende dat men znlks aan den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht moest ver zoeken. Wenschelijk kwam het hem voor, te zorgen dat de industrie ten allen tijde van goedkoop water zieh zou knnnen voorzien, en de bepaling dat de gemeente jaarlijks 7000 M3 zon ontvangen voor besproeiing was volgens hem niet ruim genoeg. Hoewel het hem speet dat de Raad niet op de hoogte was gesteld hoeveel de ex ploitatie van wege de gemeente zou kos ten, zou hij niet op een onderzoek hiervan nader aandringen, maar zou toch niet gaarne eene beslissing nemen voor bij over het geheele contract, dat toch voor 50 jaar werd aangegaan, het advies van een des kundige had gehoord. De Voorzitter antwoordde hierop dat B. en W. ingevolge het vorig raadsbe sluit, thans alleen een contract met de Maatschappij hadden ingediend, zoodat dit alleen aan de orde was. Over het contract was nn ook niet meer met de Maatschappij gesproken, hetgeen men na de gevoerde onderhandelingen niet meer noodig achtteook was men niet met medische autoriteiten te rade gegaan, omdat men van oordeel was, dat men in dit pnnt veilig kon afgaan op het gezag van Amsterdam, waar de qnaestie nauwkeurig was onderzocht en welks be palingen waren overgenomen. Wat de indnstrie betreft, hiervoor be hoeft men niet bevreesd te zijn. Het water, daarvoor benoodigd, kan men des noods ook bij de bestaande concessie op andere wijze zich verschaffen. Wat de gemeente betreft, deze heeft aan de gevorderde 7000 M3 in 4 maanden meer dan genoeg. Het collegie van B. enW. behoefde zich niet te verwijten geen on derzoek te hebben ingesteld naar de kosten van eigen exploitatie, omdat de Raad zelf, toen hij vernomen had, dat dit onderzoek f 7000 zon kosten, liever eerst wilde beproeven tot overeenstemming met de Maatschappij te geraken. Dit was thans geschied en het voorleggende contract kon niet onvoordeelig worden genoemd. Daar enboven was er moeilijk een deskundige te viuden met wien men over het con tract in vertrouwen kon raadplegen. Ten slotte is men niet voor 50 jaar, maar slechts voor 5 jaar gebonden. De heer Macaré blijft van oordeel dat een deskundige behoort geraadpleegd te worden over de qualiteit van het water. Hoe hoog het Amst. gemeentebestuur ook staat, het is evenmin als dat van Haar lem volmaakt, en de ervaring leert, dat ook dit zich met het sluiten van contracten kan vergissen. De heer Hnet stelt op den voorgrond dat een zaak als de onderhavige, waarbij iedereen zoo groot belang heeft, in handen der gemeente moet blijven. Wil men echter een contract sluiten, dan moet de gemeente zich daarbij geen voordeelen bedingen want, de Maatschappij verhaalt deze kosten op de verbruikers en zoodoende wordt een verkapte accijns van een der eerste levensbehoeften ge heven. Een gevaar schuilt verder nog in de onzelfstandigheid der Maatschappij tegen over Amsterdam. Als laatstgenoemde gemeente in hare plaats trad, zon dit tot minder aangename verhoudingen aanleiding kunnen geven. Ook deze spreker acht een 50 jarig con tract onraadzaam. De heer von Reeken is, niettegenstaande de bezwaren er aan verbonden, groot voor stander van eigen exploitatie, maar moet deze in dit geval ontraden. De Duinwater-Maat schappij heeft hier alle pijpen voorhanden, de gemeente moet ze nog leggen, en het verkrijgen van dninen is zoo gemakkelijk niet als het schijnt. Zeker is het, dat de Maatschappij het water veel goedkooper kan leveren dan de gemeente het ooit zou knnnen doen. Scheikundig is duinwater het beste drinkwater dat men krijgen kan. De Heer de Kanter acht het best mo gelijk voor de gemeente om zelf in de behoefte aan duinwater te voorzien, maar acht het contract geenszins onaannemelijk, en kan daarmede behoudens eenige amen dementen zeer goed medegaan. Daarop overgaande tot de Artt. wordt in den consi derans de duur van het contract eenig- zins gewijzigd en in Art. 1 en 2 een paar kleine veranderingen gemaakt. Art 4 wordt nog aangehouden. De voorzitter belooft nog, op verzoek van den Heer Macaré, den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht te zullen raadplegen over de aan het duinwater te stellen vereisch- ten en sluit de vergadering, die a. s. Woensdag zal worden voortgezet. Daar door Z. M. uit het voor het Voor zitterschap der Tweede Kamer voorgedra gen drietal more majorum de eerste kan didaat benoemd was, had Maandagmiddag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1