HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN Uitgave van DE EH VEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 19 Mei 1888. op ZONDAG en MAANDAG 20 en 21 Mei 1888. E E O EI E E. N ieuwsbericliten. i\ o 40 TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT; Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Eerste Pinksterdag Collecte voor de zending in alle benrten der Ned. Herv. Gemeente, behalve de Kin- derkerk en Namiddagbeurt. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Hoog. Voorm. 10 ure, W. Beekhuis pred. te Uitgeest. Nam. 2 ure, Smeding. 2e tekst. s Avonds 6 ure, Hoeton. Tweede Pinksterdag. Vroegpr. 7 ure, Snethlage. Voorm. 10 ure, Dr. E. Barger, pred. te Amsterdam, (voor Escher). Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Smeding. Ie tekst. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, Brutel de la Rivière. 4e tekst. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, Hoog. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Post, Godsdienstonderwijzer, (voor Escher). Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Debry. Collecte pour les Missions Néerlandaises. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, Mulder. [Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Schotel. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, Schotel. Lutkersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. Tweede Pinksterdag Voorm. 10 ure, Poolman. Collecte voor hetNed.Zendeling-genootsch. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, Craandijk. Tweede Pinksterdag Voorm. 10 ure, de Fries. Keinonstrantsclie Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Met medewerking van het Zangkoor. Collecte voor het Ned. Zendeling-genootsoh. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. D8. Craandijk zal a.s. Woensdag zijne catechisatiën wel houden. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, E. E. Eaubanton Pred. te Heemstede. Voorm. Voorm. Voorm. Voorm. Voorm. Voorm. Beverwijk. 10 ure, J. C. Boon. Tweede Pinksterdag. 10 ure, J. O. Boon. Evang. Luthersche Kerk. 10 ure, K. A. Gonlag. Tweede Pinksterdag. 10 ure, geen dienst Doopsgezinde Kerk. 10 ure, J. Sepp. Tweede Pinksterdag. 10 ure, geen dienst. Bloemendaal- 10 ure, J. D. van Arkel. ure, geen dienst. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, J. IJ. van Arkel. Voorm. Nam. 2 Heemstede. Voorm. 10 ure, E. E. Eaubanton. Collecte voor de Zending. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, G. van Heiwaarden, Pred. te Bennebroek. Collecte voor de Zending. Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Eest, Tweede Pinksterdag. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Eest. Voorm. Voorm. Houtrijk en Polanen. 10 ure, C'. J. L. Ruijs van Dugteren Pred. te Nieuw-Vennep. Tweede Pinksterdag. 10 ure, geen Sandpoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, J. van Zoenen Martinet. Spaarudam. Voorm. 10 ure, H. J. Bergsma. Tweede Pinksterdag. Voorm 10 ure, H. J. Bergsma Velsen. Voorm. 9ys ure, J- van Loenen Martinet. Pred. te Sandpoort. Tweede Pinksterdag. Voorm. 9 V2 ure, geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, P. J. Moeton, Pred. te Haarlem. Tweede Pinksterdag. Voorm. 10 ure, geen dienst. Aan de orde was in de raadsvergade ring van Woensdag de overeenkomst met de Duinwater Maatschappij. Nadat de heer J. F. van Dobben tot lid van het Arm bestuur en Mej. A. C. Schreuder tot on derwijzeres was verkozen, nadat de Heeren Enschedé en Huet, Derx en Van de Poll, in de commissiën voor de Schutterij waren benoemd, begon de Raad op nieuw het moeielijk werk der concept-overeenkomst, nu nog vermeerderd met een amande- ment van den Heer Waller tot herziening van den reeds vastgestelden considerans, en met eenige amandementen van den Heer Macaré. De considerans werd nu op nieuw on derhanden genomen en toen hij was goed gekeurd, veranderd in een Art. 1. We krijgen daardoor een Raadsbesluit bestaande uit verschillende artikelen, voorzeker een zeer buitengewoon raadsbe sluit. De Amandementen werden bijna allen aangenomen. De Heer Lode wij ks wist aan de gemeen te het recht voor te behouden tot vergun ning van aanvoer van geneeskrachtige wateren, en tevens, kosteloos water te bedingen voor zes nog op te richten open bare drinkfonteinen. De Heer Saltet, adj nnetinspecteur by bet geneeskundig staatstoezicht, had op verzoek van den Burgemeester zijne op merkingen betreffende de wetenschappelij ke en gezondheidseisohen van het water Daaruit bleek in de eerste plaats, dat hij het water zou willen controleeren even als het te Amsterdam geschiedt, en daar voor f 1000 per jaar eischen van de Maat schappij. B. en W. hadden zich deze opmerking ten nutte gemaakt om eenvoudig voor te stellen, dat het water aan Haarlem zou worden toegevoerd door de zelfde buizen als aan Amsterdamdan kon het werk der controle veilig aan Amsterdam worden overgelaten. Hiertegen had niemand be zwaar. Ook had de Heer Saltet er op gewezen, dat aan den eiseh in art. 9 gesteldhet water moet kleurloos en helder zijn, en er mogen geen vreemde bestanddeelen, orga nische of anorganische in voorkomen, wer kelijk onmogelijk was te voldoen. Al mochten er ook geen palingen, bloedzui gers of visschen in zwemmen, bacteriën waren overal, dus ook in het duinwater te vinden en kleurloos was het zeker niet, daar het bij een dikte van een halven Meter groen ziet. Deze bezwaren waren door B. en W. ondervangen door de bepaling, dat er geene aan gefiltreerd duinwater vreemde bestanddeelen in mochten voorkomen. Ook dit werd goedgekeurd. Een aanmerking, die de inspecteur op art. 13 van het contract had gemaakt, betreffende vermindering van de vergoeding i aan de gemeente viel in minder goede aarde, zoodat hieraan geen gevolg is ge geven. By art. 18 bleef men staan. Al had de Burgemeester ook gaarne nog een uurtj e er aan geknoopt, het was 5 nur geworden, en dan verlangen de meeste Raadsleden naar iets anders dan een koud water-debat, en niemand, die het moet bijwonen, zal bun dit euvel duiden. Het merk Duinwater is thans officieel erkendmaar er zyn toch altijd nog merken, die beter zyn. Hoe dit ook zij, het blijft een bewonde renswaardig stuk werk om twee ver schillende contracten in een te verwerken, deze te doen samensmelten tot een Raads besluit, en dit mixtuur compositum, door 25 Raadsleden in openbare zitting te doen samenstellen. 't Verbaasde ons dan ook niet weinig, dat door een der Raadsleden, alsof dit alles nu nog niet genoeg ware, er boven dien op werd aangedrongen nu ook aan de eischen van aen goeden stijl te voldoen. De Heer By voet gaf in overweging om, nadat de artikelen waren afgehandeld, de eindredactie eerst nog eens in handen van B. en W. te stellen en daarna over het geheel te stemmen, met welk plan de Raad volkomen genoegen nam. De zitting werd verdaagd, en de overige onderwerpen uitgesteld. Maandag ontbrak het bij de zitting der Tweede Kamer niet aan toehoorders er was gedrang op alle tribunes. Die tal rijke schare was daar niet gekomen om de nieuwe ministers en de nieuwe kamer leden te ziendie hadden ze al gezien* en wat dat betreft is het nieuwe er al af ook niet om den nieuwen griffier te hoe ren installeeren, ook niet om de heeren Reekers en Land te zien zitting nemen. De Interpellatie door het lid uit Schotei- land tot den Min. van Jnst. te richten dat was de great attraction. Het be doelde lid deed wat hem toegestaan was, en interpelleerde de Reg. naar aanleiding van de werkstakingen in de Veenkolo niën. Hij begon met te wijzen op de noodzake lijkheid, om de maatschappelijke vraagstuk ken ter hand te nemen, en 't had hem vol daan de Reg. te hooren verklaren, dat die kwesties de aandacht eischen. Hy schetste vervolgens den ongelukkigen toestand van de tnrfmakers en baggerlieden in de veen- deryen, vooral dien van laatstgenoemden die acht weken achtereen onafgebroken moeten arbeiden. Onmenschelijk noemde hy dien arbeid. De ongelukkigen zyn nu overgegaan tot werkstakingen. Wel be weren de veenbazen dat hooger loon on mogelijk is, doch dat is niet waar. Volgens spreker verdienen die veenbazen ƒ98.40 per dag, en daarvan kan dus wel een dubbeltje verhooging af. De arbeiders hadden groot gelijk, dat zij verhooging vroegen, en spreker betoogde het goed recht en ook het deugdelijke van het mid del der werkstakingen. Hy schoof zyn socialisme niet onder stoelen en banken, en beweerde dat de ellendige maatschap pelijke toestanden niet te verbeteren zyn, zoolang de eigendom door onze wetgeving gehandhaafd blijft. Bij zyn uitweiding over het nnt der werkstakingen in 't al gemeen werd hy door den Voorzitter ge ïnterrumpeerd, omdat hy buiten de orde was. Zonder de Regeering reohtstreeksche verwijtingen te doen wegens het optreden van de politie en de militaire macht, be weerde hy dat in zulke zaken militairen niet uoodig zijn, daar zy meer verwarring dan orde aanbrengen. Vervolgens be sprak hy de klachten over het indedaad afkeurenswaardige stelsel van gedwongen winkelnering, waardoor de Veenbaas 25 percent hooger winst maakt dan de gewo ne winkeliers. Dat misbruik, meende hy, kon grootendeels worden voorkomen door eene wet, eene noodwet, strekkende om te bepalen, dat de loonen altijd bepaald moe ten worden in algemeen gangbare mnnt en aan de arbeidgevers te verbieden, ar beiders te verplichten, waren jte koopen in winkels, direkt of indirekt door de werkgevers gedreven. De Min. van Justitie gaf een zakelyk ant woord. Hy achtte de toestand te zwart ge kleurd. De oorzaak der werkstakingen zijn lage looneD, maar 't is gebleken, dat ook an dere invloeden hebben gegolden. Werk stakingen in de veenstreken komen periodiek voor. Maar terwijl men zich vroeger tot het zoogenaamde »bollenjagen« bepaalde, hebben de bollenjagers nu de goedgezinde bevolking bedreigd, en de autoriteiten moesten krachtig optreden, om deze te be schermen. Ten volle neemt de Reg. de verantwoordelijkheid van de genomen maat regelen op zich, en de Min. bracht hulde aan het beleid en den takt der autori teiten, en de Reg. zal altoos zoo doen op treden ter handhaving van recht en orde en bescherming van vrijheid van den ar beid. Deze verklaring van den Min. lokte luide toejuichingen uit. Wat de winkelnering betreft, daarbij bestaan mis bruiken verandering is wenschelijk, maar moeilijk. De Reg. zou niet kunnen optre den zonder grondige enquête. De Min. verzekerde, dat de Reg. de aandacht zal blijven schenken, bij de voorgenomen so-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1