HAARLEMSCH No 41. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 23 Mei 1888. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclic Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Oct. 1887. ïïaarl., Hilleg. en Leiden 4.30+, 8.8, 9.35, 10.55', 'sm., 12.20, 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. -j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Baarlemsche Tramway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen Tan Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*, 8,31.8.58*, 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32+, 11.46* 'smorgens, 12.50, 2.40" 3.35, 4.15*, 5.25*, 6.17*, 6.46,7.28+, 7.57*, 9.16*, 9.41, 9.51*, 10.20*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50* 7.35+, 7.45*, 8.20', 8.48,9.09*,9.50*, 11.05, 11.50*, 11,55,'amorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10,4.29*, 4.55*, 5.33-j-, 7.30*, 8.20, 8.50*, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,13*, 12.33,1.41*, 3.49*,4.59, 5.56+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52*, 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23*. 2.45*, 3.354.50,6.18+ 7.32, 8. 8.50', 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 'savonds. Van IJmuiden: 8.11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. Naar Zandvoort:8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34,3.51, 5.24 8.51 's av. Van Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.12, 5.02 6.22, 9.17'sav. Tram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveen—Haa riem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj8.15, 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.10, 11.30, 's morgens, 1.38,3,50, 4.52, 7.50,10.30's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1887. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9K uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9% uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoefc Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidscbevaart, Scbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3,30. Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30*, 5.20', 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.13 's morg., 12.8, 4.53*, 5.51,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27', 4.53, 9.12*'s avonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 6—9 a. Binnen! Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Ingezonden. Twee groote vraagteekens zou ik wenschen ie plaatsen achter twee be langrijke kwesties, wier oplossing vol gens som miger meening de toekomst van de stad onzer inwoning zullen .-beslissen: Het zijn de spoorweg kwestie en de verbreeding van de Barrevoelesteeg. Wat woorden zijn er verspild voor de spoorweg-overbrugging. Yan de zijde des stedelijken bestuurs de open lijke erkenning van het onhoudbare van den tegenwoordigen toestand, die als 't ware Haarlem in twee geheel afzonderlijke deelen splitst, in een zuidelijk, dat slechts profiteert van de lusten die een spoorbaan oplevert, in een noordelijk, dat slechts de lasten ervan ondervindt, terwijl dit laatste zich soms op scherpe, men zou kun nen zeggen schampere wijze in plaat selijke bladen uit over de behartiging van de belangen door het gemeente bestuur, dat toch ook geloond heeft de handen niet in den schoot te willen laten rusten en ten slotte ruim schoots zijn deel krijgt wegens het afspringen van plannen, waarvan de verwezenlijking den toestand zou ver beteren. De klagers het noorden hebben, 't moet erkend worden, reden tot klagen, maar het moet er on middellijk op volgen in het moti- veeren der eischen heerscht wel wat overdrijving. Het gedeelte ten noorden van de spoorbaan kan niet tot ontwik keling komen. Het beletsel is, zoo oordeelt men, gelegen in het geduren de vele uren per dag afsluiten van de spoorwegovergangen, veroorzaakt door onophoudelijk rangeeren enz. Eisch: een tunnel of een overbrug ging. Dal bij het ongerief door het afsluiten niet op de veiligheid den nadruk wordt gelegd, daarvan make men mij geen verwijt. Ongelukken, die trouwens zeldzaam voorkomen, zijn in verreweg de meeste gevallen te wijten aan de onoplettendheid van het publiek. Wie zich hiervan over tuigen wil, plaatse zich eens op drukke uren aan den overgang Kruisweg. De spoorwachter belt, de afsluiting daalt toch waagt men nog tot op 't allerlaatste oogenblik den overtocht, niettegen staande men weet, dat na het sein zijn leven in gevaar is, en één mistred den dood kan geven. Het gemeente bestuur doet het mogelijke, stelt zich in correspondentie met de spoorweg maatschappij, benoemt een speciale commissie, beiden zonder resultaat. Het noorden roert de groote trom; nu eens bezadigd, dan eens heftig verontwaardigd, brengt het zijne grie ven onder de aandacht van het groote publiek, dat, de onverschilligen niet meegeteld, zich dientengevolge splitst in twee groepeneene die geheel en al instemt met de eischen van het noorden en een die dé zaak van een ander standpunt beziet. De meening van de eerste is bekenddie van de tweede, hoewel slechts dienende om de eerste nog meer te prikkelen, verdient gekend te worden en komt ongeveer neer op 't volgende: Toen in 1839 de eerste spoorlijn in ons vaderland die lusschen Am sterdam en Haarlem geopend werd, was het station voor Haarlem buiten de Amsterdamsche poort. Wal evenwel in het verschiet lag had plaats; lang zamerhand moest de korte lijn uitge breid worden, en het werd door de toenmalige Nieuwestad zeer gewaar deerd, dat toen het Stationsgebouw verplaatst werd. Het oude Stations gebouw werd ingericht lot werkplaats der spoorwegmaatschappij, welke werkplaats van niet geringe beteekenis is geweest in de geschiedenis van Haarlems welvaart, terwijl de zich meer en meer uitbreidende behoefte aan terrein der gemeente zoowel als som mige en partikulieren menig belang rijk voordeel verschafte. Een zeer klein gedeelte van de stad ondervond toen van tijd tot tijd wat vertraging door het openen en sluiten der spoorhekken, doch dit kleine ongerief kwarn toen minder in aanmerking. Men oordeelde dat de spoorweg, die zooveel toebracht tot de welvaart, deze opoffering wel waard was. Eenige jaren geleden echter bleek er gebrek aan woningen te bestaan. De speculatiegeest van dien tijd, hier mede zijn voordeel doende, schiep een nieuwe stadswijk ten noorden van den Schotersingel, welk stadsge deelte zich al spoedig in een uitge breide bevolking mocht verheugen. Doch aan deze uitbreiding van Haarlem ging niet onmiddellijk gepaard een achteruitgang van zaken bij de Spoor wegmaatschappij. Met iederen zomer dienst stelde het publiek, of liever de tijdgeest, hoogere eischen, en tenge volge hiervan breidde ook de dienst zich uit. Meerdere treinen, meerdere lijnen, meer verkeer hebben dus van tijd tol tijd den toestand doen ont staan nu van haar te willen eischen den toestand met behulp van het gemeentebestuur geheel ten gerieve van den speculatiegeest in het reine te brengen is wat kras en hierin bestaat dan ook de overdrijving waaraan men zich schuldig maakt, dal bij het stel len der eischen geen rekening gehou den is met het feit, dat er behalve de gemeente en de spoorwegmaat schappij nog een derde belangheb bende is in zake de spoorwegover gangen en wel een die in de allereerste plaats met de overbrugging om van een tunnel niet eens te gewagen finantieel zoude gebaat zijn, namelijk de gezamenlijke eigenaars van per- ceelen in het noorden. Deze derde belanghebbende misschien wel de eerste moet het toch ook wel wat waard zijn hare eigendommen in waarde te zien stijgen. Het zou dom zijn te willen meenen, dat zij niet, wanneer de kosten gedragen worden door gemeente en spoorwegmaat schappij, indirekt medebijdragen, doch, wel beschouwd genieten zij bij ver betering van den toestand geldelijke voordeelen, voortspruitende uit waar- deverhooging van hun eigendom, welke waardevermeerdering zij door de huur ders in klinkende munt zullen doen omzetten. Tot heden schijnt deze derde (eerste) geïnteresseerde wijselijk ge zwegen te hebben, maar dat zal mis schien hieraan te danken zijn, dat haar nooit de vraag is gesteld: Wat is u een tunnel of een brug waard 1 Lach om deze zienswijze, vindt haar onge rijmd, onwettig, allerbespottelijkst, zoo ge wilt; een kern van waarheid bevat zij toch. Het eerste vraagteeken is hiermede geplaatst. Voor het tweede verzoek ik voor hel vervolg een plaatsje. H. Het vermoeden, dat niet Bonlanger de schrijver is van het onder zijn naam nit te geven werk l'Invasion alle mande is allengs sterker geworden en men is thans bijna tot de zekerheid gekomen, dat een der redacteuren van de Paria, de heer Barthélemy, de schrijver is. Men meent zelfs te weten, dat deze voor het werk honderd duizend francs heeft ont vangen. Door den hoofdredacteur op deze punten ter verantwoording geroepen, heeft de heer Barthélemy onmiddellijk zijn ont slag genomen en na wordt dit laatste na tuurlijk als eene bekentenis aangemerkt De parelvisscherij van Ceylon heeft dit jaar 800.000 ropijnen in de schatkist der regeering doen vloeien. Professor Virchow had bij een vroeger onderzoek in de afgescheiden dee len der keel van keizer Frederik geen kan ker kunnen constateeren. Opnieuw heeft de professor zich thans belast met zulk eeu onderzoek, welks resultaat men zeer ver langend is te weten. Dr. Maokenzie heeft een nieuwe buis in de wond geplaatst. De toestand van den lijder blijft bevredigend, de koorts is afnemend en de nachten mo gen betrekkelijk goed genoemd worden. In .Engeland heeft men plannen gevormd om den nederlaag van de Spaan- sche onoverwinnelijke vloot, te herden ken. Tentoonstelling vaD voorwerpen af komstig van of betrekking hebbende op de vloot van Koning Filips, alsmede volksfeesten staan vermeld op het pro gramma. Men heeft den hertog van Nor folk, die geacht wordt aan het hoofd te staan van de Engelsche katholieken, weten overtehalen het voorzitterschap van de feestcommissie op te dringen en dit feit zou wel aanleiding kunnen geven tot het geheel in dnigen vallen van de feestplan- nen. Dat de geschiedenis zulke feiten als die van de Spaansche armada bewaart, is natuurlijk te pry zen waarvoor echter feestelijke herdenkingen van dezelve, die alleen aanleiding kunnen geven tot erger nis en verdeeldheid nuttig of noodig zijn, blijft de vraag. Tot onmiddellijke afschaffing der slavernij in Brazilië, onlangs door de Kamer van afgevaardigden goedgekeurd, is nu ook door den senaat besloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1