ÏÏAARLEMSCH Eerste Blad. No 45 144. Tiende Jaargang. van WOENSDAG 30 Mei 1888. N ieuwsberichten. TELEP HOON NUMMER Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van I tot 5 regels 25 cents, elke regei meer 5 cents, groote letters naar plaatsrniinte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiên worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog wordm geplaatst. Noord-Znidliollïuulsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden, i Oct. 1887. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.30+, 8.8, 9.35, 10.55*, 's« 12.2', 1.35, 2.58, 4.20, 5,40, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.35, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1887. Naar Amsterdam: 6.52, 8.10*, 8,31.8.58*. 9.25*, 10.25, 11.56, 11.32-j-, 11.46* 'smorgens, 12.50, 2.40* 3.35, 4.15*, 5.25', 6.17*, 6.46, 7.28+, 7.57*, 9.16', 9.41,9.51*, 10.20', 11.04f 's av. Van Amsterdam: 6.15, 6.50*, 7.35+, 7.45* 8.20*,8.48,9.09*,9.50*, 11.05,11.50*, 11,55,'amorg. 1.05*, 1.15*, 3.25", 4.10,4.29* 4.55*, 5.33+, 7.30*, 8.20, 8.50*, 10.02', 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.47, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13*,'s morgens, 12,13*, 12.33,1.41", 3.49',4.59, 5.56+, 7.53*, 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.15, 7.52', 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 3.23*. 2.45', 3.354.50, 6.18+ 7.32, 8.— 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneRreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.44, 9.35 'smorgens, 1.32, 4.58, 9.17 's avonds, yan IJmuiden: 8.11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 9.55 'savonds. jjaar Zandvoort: 8.10,10.15,11.33 's morg., 1.34, 3.51, 5.24 8.51 's av. yan Zandvoort: 8.38, 11.10 's morg. 12.27, 3.12, 5 02 6.22, 9.17'sav. Tram-Omnibns-Maatsehappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Dec. 1887. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.15, 9.30, 10.50,'s morg. 12.10, 2.4.10, 6.45, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 9.15, 10.40, 44.30, 's morgens, 1.38,3,50, 4.52, 7.50, 10.30 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oet. 1887. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 K uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9% uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.45, 3.30,7.—, 9.'s avonds. Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.—, 4.— 'savonds. Lichting der hulpbrievenbussen Zuiderstraat hoet Oudegracht, Gr. Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidsehevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30*, 5.20', 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.13 'smorg., 12.8, 4.53*, 5.51,10 20* 's av.Richtingden Helder 6.39, 9.30 'smorg., 1.27*, 4.53, 9.12*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Oct. 1887. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 69u, Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Ingezonden. Even noodig als het Dieuwe, noor delijke gedeelte onzer gemeente de over brugging van den Spoorweg acht, even onontbeerlijk noemt het westen de geheele verbreeding van de Barrevoetsteeg. Voor een twee of drietal jaren met ijver ter hand genomen, is men blijven steken tot een-vkyde-van het geheel, dat ongetwijfeld door den hakmes- vorm van zijn plattegrond een komische vertooning maakt, vooral als men van de Gedempte Voldersgracht de straat binnen komt. Het oorspronkelijk plan om door het verbree- den een gescbikten toegang te maken tot het centrum der Stad is afgestuit op fi- nancieele bezwaren, voornamelijk op te hooggestelde eischen. Het onverbreede ge deelte is slechts begaanbaar voor voet gangers; rij- of voertuigen bereiken de Botermarkt langs vier bochten, wanneer zij op hetzelfde punt willen zijn, waar de eerste door het onverbreede gedeelte komen. De waarheid is dan ook, dat rij tuigen slechts bij uitzondering de vier korte bochten nemen, en liever van de •overige toegangwegen gebruik maken. Waren die toegangwegen er niet, dan zou het gemeentebestuur zich over de geldelij ke kwestie dienen heen te zetten en in dat geval zou de op 't getouw gezette aanvraag tot onteigening eenigszins meer gemotiveerd zijn dan thans. Ter loops zij dan ook opgemerkt, dat het verzoek om ont eigening wel war heeft van sussen en paaien, daar niemand beter dan het Ge meentebestuur weten kan, dat dit de laat ste troef is, die uitgespeeld kan worden en wel in dit geval met weinig uitzicht op succes, en wezenlijk is de zaak zoo als ze thans staat Diet veel woorden en nog minder veel geld waard is. Om dit duidelijk te maken, wandele men eens met aandacht den volgenden wegVerwulft, Botermarkt, Barrevoettesteeg, Keizerstraat, Prins Hendrikstraat, Nassaubrug, dan valt D in de eerste plaats op, dat op de Botermarkt links een viertal huizen zou den weggeruimd behooren te worden om eerst daar den weg te verbreeden. Zoo lang die huizen er nog staan is al 't ove rige half werk, en met dat overige is men nog niet gereed, want aan 't eind van de wandeling de Nassaubrug overgaande valt U plotseling de boterfabriek als op het lijf en ge merkt dadelijk, dat ook hier Ieen leelijk bezwaar bestaat tegen het aan leggen van een goeden toegangweg, dat wil zeggen, van een weg, die de rij- en voertuigen op de veiligste en kortste manier van en naar Overveen en Bloe mendaal voert. Deze twee bezwaren vallen ieder in 't oog, dus ook aan het college dat in zake onteigening advies uitbrengt. Bovendien bestaat er een lijnrechte toe gang van genoemde plaatsenZijlstraat en ook om die reden vestige men niet zijn hoop op onteigening. Het een en an der te zamen genomen zou het advies in de zaak ongeveer op het volgende neer komen Kennis genomen hebbende van het ver zoek der Gemeente Haarlem tot het ver krijgen van een Wet tot onteigening van twee perceelen om hierdoor te komen tot eeue verbreeding van de Barrevoetesteeg in aansluiting met het reeds van gemeen tewege verbreede gedeelte, ten einde zoo doende een verbeterden toegang tot het midden der stad te verkrijgen. Gelet hebbende: 1. op het reeds bestaan van eeD breeden rechten weg, die van Overveen tot het midden der stad voert; 2. op het bestaan van een blok huizen op de Botermarkt en een uitgebrei de fabriek aan de Leidsehe vaart, welke gebouwen eene afdoende ver betering in den weg staan 3. op den financieelen toestand der Ge meente, welke niet toelaat met min nelijke schikking genoemde perceelen in eigendom te verkrijgen, adviseert afwijzend te beschikken op enz. Als dan al die omslag afgehaspeld is dan neemt het westen van de Stad weer genoegen met de Barrevoetesteeg zooals zij is of neemt een anderen weg, die een paar honderd pas langer en men wacht ver volgens zijn tijd af. Misschien legateeren de tegenwoordige eigenaren de perceelen bij niterste wilsbeschikking aan de gemeente, maar het zou luxe zijn voor veel geld van gemeentewege ze te verkrijgen. In allen gevalle kan hehgemeentebestuur verklaren zelfs het onmogelijke gedaan te hebben. Luxe- artikelen aan te schaffen schikt onze gemeente niet best, omdat wij Haar lemmers voor het nageslacht zorgen en onder die zorgen gebukt gaan; daarom zou het gemeentebestuur misschien zeer dankbaar zijn als zij, die de verbreeding zoo uiterst gewichtig noemen eens de han den ineen sloegen om uit eigen middelen de zaak tot een door hen gewenscht eind te brengen. Zie, twee middelen aangegeven om voor de gemeente legen weinig kosten aan een raooien weg op een begeerde plaats te komen. Wie een derde middel weet, even redelijk in prijs, verklare zich nader. Tot zoolang een vraagteeken achter het Bar- revoetesteeg-plan. pp Te Berlijn is afgekondigd, dat stoffen of bereidingen onverschilig van welken aard, onverschillig ook of zij eene geneeskrachtige werking hebben oi niet. en wier bestanddeelen door hunne bena ming niet voor iedereen duidelijk of ten volle kenbaar zijn (alzoo geheime genees middelen), niet meer als geneesmiddelen voor menschen of dieren mogen worden geannonceerd of aangeprezen, zullende over treding van dit verbod worden gestraft met boete of daarna geëvenredigde hech tenis. Aan alle personen, corporatiën en vereenigingen, die kransen, bloemenkrui- sen, enz. bij de lijkkist van keizer Wil helm hebben nedergelegd of doen neder- leggen, is namens de directie van het Hohenzollernmuseum toegezonden een hoekje, bevattende de vermelding van al deze huldebewijzen, benevens de namen der gevers, en aan het slot de proclamatie van keizer Frederik bij de aanvaarding zijner regeering. In eene begeleidende missive wordt aan den geadresseerde ver zocht, dit tot een aandenken aan te nemen. Te Chelsea is dezer dagen een schildpad overleden, die den ouderdom van 138 bereikt had. In 1750 werd het dier door een zeeofficier uit Amerika mede gebracht. Particuliere mededeelingen uit Indië bevestigen het bericht dat de heer Van Rees als gouvernenr-generaal van Ned. Indië zijn ontslag heeft gevraagd wegens verschil met den minister van koloniën over een aantal punten van bestuur. Be paaldelijk schijnt de Tjiomaszaak aan leiding tot de aanvraag te hebben gege ven. De heer Yan Rees schijnt uitgenoodigd te zijn voorloopig nog te blijven. De Vijfhonderdfrancs bankbiljetten, die men in Frankrijk eenvoudig weigert in ontvangst te nemen, worden door het publiek allen aan de bank ingewisseld. De toevloed is daar zoo groot, dat men een honten afschutsel heeft moeten plaat sen, waardoor men de personen een voor een toelaat. Het gerucht wilde, dat er ook valsche tienduizend francs biljetten in omloop zijn, doch dit is van wege de bank ten sterkste tegen gesproken. In Frankrijk onderstelt men, dat de valsehe 500 francs bankbiljetten, die tot zooveel onrust bij de Fransche win keliers hebben aanleiding gegeven, in Nederland zouden vervaardigd zijn. Op welke gegevens deze onderstelling berust, is tot heden niet gemeld. Legrand, die zooals men zich zal herinneren, geschrapt is van de Lijst van het Legioen van Eer, omdat bij de rid derorde op onrechtmatige wijze had ver kregen, zal nu van Wilson de hiervoor uitbetaalde gelden, honderdduizend francs, terug vorderen langs rechterlijken weg. Eenige Dnitsche vrijzinnige dag bladen hadden eenigen tijd geleden tij dens de Bismarck-kwetstie een schrij ven uit de Dresdener Nachrichten over genomen, waarin een schrijver zich heftig uitliet tegen alle vrouwenpolitiek. Het overgenomen stuk werd in sommige bla den sterk gekritiseerd en, niet heel li beraal, werd als het ware een rechter lijke vervolging verzocht tegen de Dres dener Nachrichten. Plotseling werd eene vervolging ingesteld, niet tegen de Dres dener Nachrichten, maar tegen hen zelf en wel op grond, dat zij in hun ijver voor de keizerin, Bismarck en den minis ter Puttkamer hadden verantwoordelijk gesteld voor het feit, dat deze niet be letten, stukken als het genoemde over te nemen en de verdedigers der keizerin zullen dus thans terecht staan wegens beleediging van twee overheidspersonen De slachtersknecht Kuilman, die den 13 Juli 1874 te Kissingen op vorst Bismarek schoot en dezen licht verwond de, zal binnen kort wegens zijn afgeloopen straftijd 14 jaar tuchthuisstraf uit de Bayreuther gevangenis ontslagen worden. Een Franscli tijdschrift deelt mede, dat men door een toeval tot de ontdek king gekomen is van de heilzame uit werking van gewone houtskool bij brand wonden. Als men namelijk een stukje koude houtskool op een brandwonde legt, zou de pijn terstond ophouden, en zoo men de houtskool ongeveer een uur lang er op liet liggen, zou de wond ge nezen zijn. Dit eenvoudige middel moet reeds in verscheidene gevallen de beste diensten hebben bewezen. Wat er van zij, het middel is eenvoudig, goedkoop en onschadelijk en is daarom waard beproefd te worden. Te Turin hadden bij de eerste op voering van een nieuw stuk, la Marseil laise wanordelijkheden in den schouwburg plaats. Het stuk ving aan met de Mar seillaise, waarop tal van studenten het Italiaansche volkslied aanhieven. Het tumult was van dien aard, dat men ge noodzaakt was het gordijn neer te laten, terwijl de politie de zaal deed ontruimen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1