HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN No 44 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.1 Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 2 Juni 1888. Bericht. HET GOUDEN KALF. op ZONDAG 5 Juni 1888. X R 0 NI E x. TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post 40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 wre, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. tioord-Zuidhollandsehe Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55', 'sm., 12.20,12.57**, 1.35,2.58, 4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramway-Maatschapplj. Van 'tStation 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds- Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53- 8.10*, 8,31, 8.58*, 9.25', 10.20* 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3,35- 4.18*, 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.54*, 9.34*, 9.42', 9.16*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av- Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*,9.50*, 11.01,11.52*,11,57,'smorg. 1.05', 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29* 5.—*, 5.33-f-, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55', 10.02*, 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.35,1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*, 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.50*, 3.354.50,6.18+ 7.39, 8.—*, 8.50', 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. Do met zijn ex pres treinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 'savonds. Naar IJmniden: 6.15, 6.48, 8.12* 9.41, 11.27* 's morgens. 1.30,3.53*, 4.58,5.57*, 9.20 's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 59, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7 33, 8 51, 9.14, 6.55, 10.40* 'savonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibns-Mnatschnppij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland;7.25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 'smorg 12.15. 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12.27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52. 6.54, 7.50, 9.16, 10.30 'savonds. Bloemendaalsche Omnibusdienst. (Ondernemer M. MAAS) 1 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50'sm.,12.1l),2.,3.40, 5.15,6.45,8.35 'sav Van Haarlem (Station). 9.14, 11.25 'smorg., 12.50, 2,40, 4 35, 5.53, 7.50, 9.16 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de stortin" en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.—, 9.'s avonda. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der bulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav.3.30. Lichting aan bet Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35,3.30* 5.18', 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16 's morg., 12.10, 4.53', 5.50,10 20* 'sav.Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van'a m. 84'sav. 6—9 n. Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. kort een begin zal gemaakt worden met een zeer boeiend Jeuilleton van de ook ten onzent zoo gunstig beken de Schrijfster MISS BRADDON, getiteld: Het feuilleton „Bride van Schot land" is als een keurig boekwerk van iwee (Me»,zoolang de voorraad strekt, voor de abonn&s van dit blad verkrijg baar tegen betaling van Een Gulden. Ook van de vorige feuilletons „Liefde en Plicht" en „Door Eigen Kracht" zijn nog eenige ex. tegen betaling van Een Gulden voor de inteekenaren bij de uitgevers van dit blad verkrijgbaar gesteld. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Snethlage. Voorm. 10 ure, Smeding. Nam. 2 nre, Iloog. 36e Zondag. 's Avonds 6 ure, Brutel de la Rivière. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Moeton. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. F. E. Daubanton, pred. te Heemstede. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Post. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Debry. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure. Poolman. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Lanoy. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, G. Buisman, pred. te Delft. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. De collecte voor de zending aan de deuren der kerken gehouden op Zondag 20 Mei j.l. heeft opgebracht de som van f 140,90. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Hermaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Arkel. Nam. 2Vs ure, J. D. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, de Heer Buisman, Godsdienstonderwijzer. Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Pest, Houtrijk en Polanen. Voorm. 9% ure, W. H. Dekking, Pred. te Haarlemmermeer. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Velsen. Voorm. 91/2 ure, J. M. v_, Pred. te Haarlem, Doopsbediening. 's Avonds geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, C. J. L. Ruisch van Dugteren, Pred. te Nieuw-Vennep, Doopsbediening. Eenige mededeelingen gingen aan de Raadszitting van Woensdag j. 1. vooraf, waaronder de bedroevendste was, dat B. en W. voorstelden van het bedrag der pl. belastiDg te heffen 3pCt. zijnde alwe der -,4 pCt. hooger dan verleden jaar. Het onderzoek der geloofsbrieven van den Heer Sabelis duurde zeer kort en liep gunstig af, zoodat de Commissie geen be zwaar vond dien Heer als Raadslid toe te laten. Ook de Raad had hiertegen niets in te breDgen. De Secretaris notuleerde een en ander en toen ook hiermede de Raadsleden een stemmig genoegen nameD, kon meu over gaan tot de eindstemming over de duin water-overeenkomst. Het eenig incident dat bierbij voorkwam, was dat de Heer Macaré meende te moeten doen opmerken, dat in zijne gedachtenwisseling over deze zaak met den Heer Stolp, niet in het minst de bedoeling had gelegen, dien Heer te beschuldigen de belangen van de Duin water-Maatschappij meer voor te staan dan die van de Gemeente. De verslagge vers hadden vermoedelijk verkeerd begre pen en verstaan. Gelukkig was de Heer Macaré nobel genoeg er bij te voegen, dat het ook mo gelijk was, dat hij zelf niet de juiste woorden gekozen had. De Heer Stolp dankt den Heer Macaré en de Voorzitter voegde hieraan eene pa triarchale vermaning toe, hopende dat steeds de toon tnsschen de Raadsleden aangeslagen, even bezadigd mocht blijven als bij tot nn toe geweest was. Tot dusver niets dan volmaakte har monie. Het contract met de Duinwater-Maat schappij werd vastgesteld aan den Heer H. J. Janzen Sz. werd vergund een villa in het Kenaupark af te breken en opnieuw weder op te bouwen en aan het Depar tement van Oorlog om schotbalksluizen te maken in de Pnikvaart en in de trek vaart Haarlem-Halfweg. Aan de Heeren van der Spek en Tny- tel werden gratifikatiën toegekend. Daarop kwam echter de school met 3 jarigen cursus ter sprake. Dat de school niet aan de verwaohting voldeed stond vast. B, en W. wilden nn het school geld verlagen tot fi0 en een kleine wij ziging in het leerplan brengen om te traohten, zoodoende, vele leerlingen die thans slechts 3 jaren op den 5 jarigen cnrsus gaan, en dus beter op den 3 jari gen te hnis behoorden, aldaar heen te lokken. Vele raadsleden meenden dat dit niet helpen zou. In het hooge schoolgeld was de fout niet gelegen, wel in de school zelve. De Heer Bijvoet wenschte haar te her vormen in een school voor uitgebreid lager onderwijs, in een flinke Fransche school zooals die vroeger algemeen werden aan getroffen. De Heer Krol daarentegen ging met den Heer Pruim mede, die van deze school een examenschool wilde maken tot opleiding voor Breda, Willemsoord, Wageningen en Machinistenschool. In de derde klasse zoude een splitsing worden gemaakt tus- Bchen hen die zich aan den handel wilden wijden en hen die zich aan de examens wenschten te onderwerpen. De Voorzitter zag op tegen het eerste plan, omdat daar door de thans aangestelde leeraren buiten betrekking zonden geraken, en achtte hel tweede niet voor verwezenlijking vatbaar in den korten tijd die thans nog voor den aanvang van den nieuwen cnrsns beschik baar bleef. In elk geval waren beide voor stellen zoo afwijkend van hetgeen B. en W. bedoelden, dat ze moeielijk als een Amendement op een voorstel konden wor den beschouwd. De Heer Macaré somde de goede eigen schappen van de school opmaar zocht de fout hierin zoowel dat ze voor geen enkel examen de leerlingen africhtte, als ook daarin, dat ze een geheel bijzonder karakter had, waardoor de leerlingen, die soms naar een andere plaats verhuisden, geene aansluiting vonden op de aldaar aanwezige scholen. Ook kon men niet van de drie- naar de vijfjarigen overgaan, reden waarom vele ouders, die niet wisten wat hun zoons zouden doen, de vijfjarige school boven de driejarige verkozen, daar men bij de eerste na het derde jaar nog de keus had zijn kinderen op de school te laten of voor een zaak op te leiden. Nadat al deze meeningen waren toege licht, was het lot van het voorstel te voorzien. Met een vrij aanzienlijke meerderheid werd het plan van het Dagelijksch Bestuur verworpen. De Burgemeester constateerde hierop, dat nu alles bleef zooals het was, en toen de Heer von Reeken hierover zijn leedwezen te kennen gaf, merkte de Voorzitter op

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1