Eerste Blad. ISo 45. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' Tiende Jaargang. 144. XI Xx xi IX Ij Ui XYX k> O XX met Amsterdam. van WOENSDAG 6 Juni 1888. verschijnt- HET GOUDEN KALF. N ieuwsberichten. telephoonnummer TT A A g B T TT^ "TV/T Of TT telephonische verbinding MRIDIMJU) ABONNEMENTSPRIJS: ,„AnVl,n. n c. T DOO Per drie maandenf25. a franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond- Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Znidliollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55', 'sm„ 12.20,12.57**, 1.35, 2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. Haarlem—Hillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds" Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53' 8.10*, 8,31. 8.58', 9.25', 10.20* 11.46*, 11.56 11.32-j- 'smorgens. 12.50, 2.40,* 3.35> 4.18', 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.54', 9.34', 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18', 11.04+ 's av Van Amsterdam: 6.20, 6.50* 7.35+, 7.48*, 8.20', 8.48,9.15',9.50', 11.01,11.52*,ll,57.'smorg. 1.05', 1.15', 3.25', 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30', 8.20, 8.55', 10.02', 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13','s morgens, 12,15*, 12.35,1.41', 3.49',4.59, 5.55+, 7.53', 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23', 2.50', 3.354.50,6.18+ 7.39, 8.—*, 8.50', 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30, 3.53*, 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.81 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55. 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.21, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7 33, 8 51, 9.14, 6.55, 10 40* 's avonds. Alleen Zondags. l'ram-Omnibus-Maatsebappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Keimemerland)7.25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15. 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30. 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Station). 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12 27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52, 6.51, 7.50, 9.16, 10.30 's avonds. Bloemendaalsche Omuibusdienst. (Ondernemer M. MAAS) 1 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50 'sm.,12.1u,2.,3.40, 5.15,6.45,8.35 'sav Van Haarlem (Station). 9.14, 11.25 'smorg., 12.50, 2,40, 4 35, 5.53, 7.50, 9.16 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van heikantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 >4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitanties alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's ay.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9>4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.—, 9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbusse» Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest; Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 'smorg., 2.30, 6.8.30 'sav. Florapark,Kampersingel, LeidschevaartSehootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27'smorg., 2.35, 3.30', 5.18', 7.2S"sav. Richting Rotterdam7.52,9.16'smorg., 12 10, 4.53*,5.50,10 20* 'sav.RichtingdenHelder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25', 4.53, 9.15"savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 69u. Binnen! Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Bericht. De uitgevers van „Haarlemsch Ad vertentieblad" berichten, dat binnen kort een begin zal gemaakt worden met een zeer boeiend Jeuilleton van de ook ten onzent zoo gunstig beken de Schrijfster MISS BRADDON, getiteld: Het feuilleton Bride van Schot land" is als een keurig boekwerk van twee deelen,zoolang de voorraad strekt, voor de abonn&s van dit blad verkrijg baar tegen betaling van Een Gulden. Ook van de vorige feuilletons „Liefde en Plicht" en „Door Eigen Kracht" zijn nog eenige ex. tegen betaling van Een Gulden voor de inteekenaren bij de uitgevers van dit blad verkrijgbaar gesteld. MUSEUMS enz. TE HAARLEM. Koloniaal museum op het Pavil joen. Ingang Terras beneden. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Neder- landsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 Dame. Yoor de zon- en feest dagen zijn vrijkaarten op de werkdagen te verkrijgen tot een beperkt aantal. Museum vankunstn ij verheid op het Paviljoen. Ingang Terras boven. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Nederland- sche Maatschappij ter bevordering van Nijver heid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschapleden met 1 Dame. Op Zon- en feestdagen toegang kosteloos. Bisschoppelijk museum voor kerke lijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche Bisdom, Kruisweg No.59. Geo pend dagelijksuitgenomen Zaterdag Zon en Peestdagenvan 10 5 ure. Toegang 25 ents per persoon. Doorloopende toegangs kaarten voor een geheel jaar a 1 gulden. Museum der stad Haarlem op het Raadhuis. Geopend van 15 April tot 14 October alle werkdagen van 10—4 uur, van 15 October tot 14 April op die dagen van 10—3 uur tegen betaling van 25 cents de persoon, alleen op Zondagen kosteloos van 123 uren. De zoogenaamde oudheidkamer en de kamer met folterwerktuigen zullen als dan gesloten zijn. Het Museum is gesloten op Nieuwjaarsdag, den eersten Paaschdag, de beide Zondagen van de kermis en den eersten Kerstdag. Kinderen beneden acht jaren worden in het geheel niet toegelaten; kinderen van acht tot veertien jaren niet dan onder behoorlijk ge leide. Tej'ler's museum op het Spaarne. Geopend Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 113 uur eu Donderdag van 11—4 uur. Teyler's bibliotheek. Geopend Woens dag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 1 4 uur. Stadsbibliotheek Prinsenhof. Ge opend Woensdag en Zaterdag van 24 uur. Orgel-bespeling in de Groote Kerk. Dinsdag van 1—2 en Donderdag van 23 uur. Toegang (deurOudegroenmarkt) vrij. Tengevolge van de nieuwe maatre gelen ten opzichte van de paspoorten door Duitsehland genomen, zijn Vrijdag reeds zeven en twintig personen, uit Frankrijk komende, aan de grenzen van Elsaz- LothariDgen terug gezonden, als zijnde niet voorzien van paspoorten volgens de nieuwe bepalingen. Donderdag ontving keizer Frederik een zesjarigen lijder aan ontsteking van het strottenhoofd, een patient van dr. Mac kenzie. Een jaar geleden heeft de Engel- sche arts bij den kleinen Percy Dresel de luchtpijpsnede gedaan. Hij vertoeft tegen woordig te Berlijn en begaf zich op ver langen van Mackenzie naar Charlotten- burg, waar de keizer hem wenschte te zien. Evenals deze draagt Percy de kannle. In eene gevangenis te Rome heeft een der gevangenen een bewaarder ver moord en den gonvernenr en vier bewa kers verwond. De Hongaarsohe minister Tisza is reeds geïnterpelleerd omtrent zijn onhandig af raden van het exposeeren door Hongaarsohe fabrikanten te Parijs. Voorloopig heeft de minister gezegd, dat hij nooit de be doeling gehad heeft de Fransche regee ring of de Fransche natie te heleedigen. Zijne woorden lokten eenparige toejui chingen uit. De zaak-Peltzer komt weer aan de orde. Volgens de Peuple heeft zekere mevr. Van Humbeek een regeeringsamb- tenaar aangeklaagd als den moordenaar van 'den advocaat Bernays. Zij zon een verklaring voor getuigen hebben getee- kend. Majoor Ollivier te Toulon ontdek te eenige dagen geleden aan zijn kat ken- teekenen van hydrophobia, wat door den veearts bevestigd werd. Toen de zoon van den majoor dit hoorde, die door de kat te voren gebeten was, kreeg hij een aanval van dolheid en beet zijn moeder. Beiden hebben zich naar Parijs begeven om zich onder Pastenrs behandeling te stellen. Sedert de eerste berichten over de valsche bankbiljetten heeft de Fransche bank voor ruim 55 milioen francs inge wisseld. Tot heden bedraagt het aantal valsche bankbiljetten zevenentachtig. Het ligt niet in de bedoeling der bank, om alle bona fide bonders van valsche biljetten schadeloos te stellen, en ook niet eene volledige schadeloosstelling te verleenen. Zij zal ten deze handelen naar gelang van het vermogen der houders en tevens letten op het nadeel, dat deze in hnn krediet geleden hebben. Zij wil op die wijze te werk gaan om niet als een recht te laten doorgaan, wat zij van hare zijde enkel beschouwt als een daad van welwillendheid. De Pruisische minister von de Pntt- kamer, die gelijk men weet tot de partij der zoogenaamde hoogconservatieven be hoort, heeft van keizer Frederik eene vermaning, of misschien eene berisping ontvangen in dien zin, dat er bij de aan staande verkiezingen voor het Pruisische 1 huis van afgevaardigden geen onbehoor lijke drang mag uitgeoefend worden. Alle partgen, behalve natuurlijk de partij tot welke de minister zelf behoort, zijn met deze regeeringsdaad van den keizer zeer ingenomen. De keizer is Zaterdag naar Potsdam vertrokken, doeh alvorens Charlottenburg te verlaten, vertoefde hij een kwartier in het Mansoleum bij het graf van zijn vader. De Joden in Moskou, uitgezonderd die van het «eerste gilde," moeten bin nen 14 dagen die stad verlaten. Den 20en dezer zal het laatste op treden plaats hebben van de beroemde zangeres Christine Nilson. Zooals men zich zal herinneren, zal zij dan haar kunste naarsloopbaan sluiten omdat zij in het huwelijk treedt met den graaf de Miranda. De Parijzenaars zijn tegenwoordig vol over de aanstaande wedrennen. Iedereen spreekt over paarden, jockeys entraineurs, over stallen en toebehooren, en wendt de grootste moeite aan om een kijkje te kunnen nemen in stallen waar renpaarden zijn, terwijl iedereen vol hoop is, dat dit jaar, evenals 't vorige, de groote prijs zal gewonnen worden door een Fransch paard van Fransche ouders. Keizer Wilhelm had bij testamen taire beschikking aan 29 regimenten en bataljons legaten vermaakt, namelijk aan tien ieder 9000 mark, aan drie ieder 6000, aan veertien ieder 3000, aan het spoor wegregiment 12000 en aan het treinbat- teljon der garde 150 mark. Bij kabinets order van keizer Frederik is thans aan die regimenten en bataljons machtiging verleend om deze legaten te aanvaarden, onder bepaling, dat die gelden moeten wor den besteed tot het doen van stichtingen naar eigen beoordeeling der troepen. De paus heeft kardinaal Lavigerie bevolen een rondschrijven te richten aan de katholieke zendelingen in Afrika, dat zij een beweging op touw zetten tot op heffing der slavernij. De H. Vader zal Engeland, België, Dnitschland, Frankrijk en Spanje uitnoodigen hem bij dit werk te steunen. Te Londen zijn volgens officieele opga ven in 1887 niet minder dan twee en dertig personen omgekomen van honger en gebrek. Wij Nederlanders kunnen zoo iets niet begrijpen Het onderzoek naar de keel van keizer Frederik door prof. Virchow heeft dezer dagen plaats gehad. Het resultaat is tamelijk gnnstig. De keelklieren zijn, even als de monding van den slokdarm volkomen gezond gebleken. Het steppenhoen, waarvoor onlangs de bescherming van het publiek is inge roepen verblijft thans vrij algemeen in zweden, Denemarken en Noordwestelijk Dnitschland. Men zal trachten den vogel in Noord-Duitschland inheemsch te ma ken. Of dit in Nederland zal gelukken, is niet denkbaar. Te Alkmaar toch is een mannelijk exemplaar van deze hoendersoort bij een volgelopzetter gebraoht. Het was in de dninen gevangen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1