PREDIKBEURTEN Eerste Blad. 1\o. 46 (Jityave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86; Tiende Jaargang. 144 XX jCL L -IX -Li Ui IXL O Kj XX met Amsterdam. Bericht. HET GOUDEN KALF. op ZONDAG 10 Juni 1888. Nieuwsberichten. telephoonnummer TT A A lOi T XP TVT G! XX t elephon1sche verbinding HWIU ABONNEMENTSPRIJS: inlnl)ni. n 7OQO Cr drie maand.»25. van ZAlhRDAG Juni 188b. VERSCHIJNT: franco p. post ,40. Prij8 Per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst Noord-Zuiilhollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55*, 'am., 12.20,12.57**, 1.35,2.58, 4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemscke Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53' 8.10*. 8,31. 8.58*, 9.25", 10.20* 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35> 4.18*, 4.47', 5.23*, 6.15*, 6.46,7.28+, 7.54*. 9.34*. 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av- Van A msterdam6.20, 6.50* 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*, 9.50*, 11.01,11.52*, ll,57.'s morg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55", 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13', 's morgens, 12,15*, 12.35,1.41', 3.49', 4.59, 5.55+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1,23*. 2.50', 3.354.50, 6.18+ 7.39, 8. 8.50', 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30, 3.53*, 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.9.23*. 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7 55, 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57* 2.18, 4.25, 5.52, G.22, 7 33, 8 5t, 9.14, 6.55, 10 40* 's avonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibns-Maatsehappij. BloemendaalOverveen—Haarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)7.25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15. 2.—, 3—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12.27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52, 6.54, 7.50, 9.16, 10.30 's avonds. Bloeuendaalsclie Omnibnsdienst. (Ondernemer M. MAAS) 1 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50 'sm, 12. In, 2.,3.40, 5.15,6.45,8.35 'sav Van Haarlem (Station). 9.14, 11.25 'smorg., 12.50, 2,40, 4 35, 5.53, 7.50, 9.16 's av Dienstregeling van liet Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- enalgemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 's morgens, 1.,4.— 's avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest. Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 's morg., 2.30, 6.—, 8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35, 3.30*, 5.18*, 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16'smorg., 12.10, 4.53*, 5.50,10 20' 'sav.—Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4'3 av. 6—9 u- Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. De uitgevers van „Haarlemsch Ad vertentieblad" berichten, dat in het volgend nummer een begin zalgemaakt worden met een zeer boeiendfeuilleton van de ook ten onzent zoo gunstig be kende Schrijfster MISS BR ADDON, getiteld: Het feuilleton Bride van Schot land" is als een keurig boekwerk van twee (Men,zoolang de voorraad strekt, voor de abonné's van dit blad verkrijg baar tegen betaling van Een Gulden. Ook van de vorige feuilletons „Liefde en Plicht" en „Door Eigen Kracht" ■zijn nog eenige ex. tegen betaling van Een Gulden voor de inteekenaren bij de uitgevers van dit blad verkrijgbaar gesteld. Collecte voor Godsdienst-onderwijs in alle beurten der Ned. Herv. Gemeente, behalve de Kinderkerk en namiddagbenrt. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Moeton. Voorm. 10 ure, H'iersma, pred. te Amster dam. (Voor Escher). Nam. 2 ure, Brutel de la Rivière. 37e Zondag. 's Avonds 6 ure, 6'. L. Ruisch van Dug teren, pred. te Nieuw-Vennep. (Voor Smeding). Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Iloog. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Brulel de la Rivière. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Post. Godsdienst- onderwijzer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bourlietpast, a la. Haye, Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, de Geus, pred. te Medenblik. (Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Groeneveld, yheol. Student. Lnthersehe Kerk. Voorm: 10 ure, Mees. Kerk der VereenlgdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. lienionstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, JVeiss. Dinsdag 's avonds 8 ure, Baron van Doorn. Door D8. Moeton is in dank ontvangen van Diakenen, gecollecteerd 3 Juni Jans- kerk van M. f 2,50 voor de Joagelings- Vereeniging. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, D. van Herwaarden Pred. te Diepenveen. Beverwijk. Voorm. 10 nre, J. C. Boon. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. A. Duker Rustend pred. te Haarlem. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 21/3 ure, D. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. F. Daubanton. Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Pest. Houtrijk en Polanen. V oorm. 9 Va ure, H. J. Bergsma Pred. te Spaamdam. Sandpoort. I oorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, geen dienst. s Avonds 6 ure, H. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 91/2 ure, J. D. van Arkel, Pred. te Bloemendaal. 's Namiddags geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 nre, Ds. Göpner, Pred. te Harderwijk. Bevestiging van den nieuwen predikant. Nam. 21/2 ure, O. Sckriecke, Intrede. De Pransche minister van onderwijs Lockroy is voornemens een crediet van 50,000 fres aan te vragen voor het uit- sohrijven van een prijsvraag ter oprich ting van een monument, betrekking heb bend op de Pransche revolutie, dat op de plaats der Tnilerieën zal opgericht worden. De opvoering van het Lnther-Pest- spiel te Berlijn, die eerst niet kon plaats hebben wegens enkele er in voorkomen de uitdrukkingen, die de regeering ver anderd wilde hebben, heeft nu toch Dinsdag plaats gehad, nadat het stuk eenigermate was omgewerkt. Door deze voorstelling hopen de studenten het fonds te vergroo- ten, dat gesticht is tot het verkrijgen van een Luther- gedenkteeken te Berlijn. De groothertog van Hessen heeft bij een uitstapje een pakket belangrijke papieren verloren, dat hij bij zich droeg. Als men zoo bemerkt, dat zelfs groot hertogen iets kunnen verliezen, wordt men zachter gestemd omtrent tekortkomingen van dien aard bij onze loopmeisjes enz. Het eerste deel van de briefwisse ling van Peter den Groote zal eerstdaags in twee uitgaven verschijnen. Het zal bevatten ruim vierhonderd brieven en officieele stukken deze loopen over het tijdvak van 1688-1701. Het bevat verder twee portretten met facsimile's van plans en teekeningen door den czaar zelf ver vaardigd. Te Hamburg zijn vijf jongelieden uit Kamerun aangekomen, om in Duitsch- land ieder voor het een of ander vak te worden opgeleid. Zij zijn van 14 tot 17 jaar ond. Onder hen is een prins (zoon van koning Akwa), die opleiding in den handel verlangt. Naar de »Times« verneemt, dreigt Rusland in zijne jongHte nota aan de Por te met eene bezetting van Trebizonde of van eenige andere plaats, in geval Tur kije nog verder met de betaling der nog aan Rusland verschuldigde oorlogsschat ting ten achter blijft. De consul van Italië te Zanzibar heeft de Italiaansche vlag doen nederha- len en de vriendschapsbetrekkingen met den Sultan afgebroken. Er wordt een Ita- liaansch oorlogschip verwacht. De aan leiding tot deze breuk is niet geheel bekend. Bij de Engelsche marine komen zoo enkele malen staaltjes voor van min der goed toezicht bij de leveranties ten dienste van dat departement. Thans weer een nieuwe ondervinding op dit punt Een paar weken geleden werden namelijk nieuwe kanonnen naar Aden gezonden. Bij aankomst bleek, dat zij geheel onbruik baar waren, zoodat Aden geheel weerloos is. Zaterdag en Zondag heeft in het Noorden van Schotland een sneeuwstorm gewoed. Men herinnert zich niet, dat zulks in die maand vroeger plaats greep. Te Strathspey sneeuwde het vier en twintig uren achtereen en de heuvels van Deesi- de, Bannfshire en Invernesshire waren ge heel met sneeuw bedekt. Blijkens een telegram uit Milaan zijn de Keizer en de Keizerin van Bra zilië, vergezeld van vier geneesheeren, naar Alix-les-Bains in Savoye vertrokken. Boulanger heeft in de Fransche Kamer een memorie voorgelezen, strekken de tot nadere toelichting van zijn voor stel tot grondwetsherziening, aangezien liij het zich tot plicht rekende de klach ten en wensohen, waarvan de verkiezings manifestaties de nitdrnkking waren, voor de Kamer te brengen. Polgens hem doorleeft Frankrijk thans een crisis, waar uit slechts een nieuw regeeringssysteem het redden kan en hij ontwikkelde verder zijn denkbeelden over de constitu tie, welke hij Frankrijk wil schenken die nieuwe door hem in te voeren grond wet zal het volk ter bekrachtiging voor gelegd worden, het plebisciet is in de plaats getreden van het goddelijk recht der monarchen, Frankrijk zal dan eindelijk een geregelde, vasteregeering ontvangen. De Kamer verwierp toen de urgentie van het voorstel met 377 tegen 166 stem men Het gerucht wil, dat Boulanger's vrienden zeer ontstemd zijn over het slech te onthaal, dat hun held in de kamer vond en de generaal zelf was zoo geschokt, dat hij na afloop van de zitting zich dade lijk te bed moest begeven. Waarschijnlijk heeft men thans begrepen, dat er iets meer dan groote woorden vereischt wordt om een staatsinriohting om te keeren of te hervormen. Intusschen is er nog eens een nieuw Boulangistiseh orgaan opgericht, genaamd la Pressehet wordt geredi. geerd door den afgevaardigde Laguerre. t-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1