PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No. 48 Tiende Jaargang. TEIKPHOONNUMMER TT A A 3 1 T "171 "1\/T fN /"H "ÜT TELEPHONISCHE VERBINDING 144. XI jljL IX Xj Jh XTX L/ XX met AMSTERDAM. abonnementsprijs: r rp j 000 van ZATERDAG 16 Juni 1888. verschijnt* op ZONDAG 17 Juni 1888. N ieuwsbericliten. Uitgave van DE EH VEIN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' ADVERTENTIEBLAD Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertmtiên worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags^ ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollaudsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. I Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55*. 'am., 12.20,12.57**, 1.33, 2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. •|- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsehe Tramway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 'a avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31. 8.58', 9.25*, 10.20*, 11.46*, 11.56 11.32-j- 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28-j-7.54*, 9.34', 9.42*, 9.16*, 9.52, 10.18*, 11.04-j-'s av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7-48* 8.20*,8.48,9.15*,9.50*, 11.01,11.52*,ll,57.'smorg. 1.05*, 1.15', 3.25*, 4.10, 4.29* 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55*, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.35,1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.50*, 3.354.50,6.18+ 7.39, 8. 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30,3.53*, 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7.33, 8 54, 9.14, 6.55, 10.40* 'savonds. Alleen Zondags. rram-Omnibns-Maatschapplj- BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)7.25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15. 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station) 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12.27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52, 6.54, 7.50, 9.16, 10.30 'savonds. Bloemendaalsche Omnibnsdienst. (Ondernemer M, MAAS) 1 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50 'sm., 12.10,2.,3.40, 5.15,6.45,8.35 'sav Van Haarlem (Station). 9.14, 11.25 'smorg., 12.50, 2,40, 4.35, 5.53, 7.50, 9.16 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9K uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9J4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.—, 9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen: 7.30 's morgens, 1.4.— 'savonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidsehevaart, Schootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30", 5.18", 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16'smorg., 12.10, 4.53", 5.50,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25", 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, J. C. Boon, pred. te Beverwijk. Voorm. 10 ureile WolJJ, pred. te Leiden. (Voor Backer). Nam. 2 ure, 1). van Arkel, pred. te Bloemendaal. (Voor Smeding). 's Avonds 6 ureSnethlage. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Brulel de la Rivière. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Hilbrander, Godsdienst- onderwij zer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bebry. Christelijk Gereform. Gemeente. (GW. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, Craandijk. Remonstrantsclie Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Voor de kinderen. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Dr. J. H. Gunning Hoogleeraar. De collecte voor Godsdienstonderwijs op 10 Juni heeft opgebracht f 114,51. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, H. A. Ludioig, Candidaat. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. 1). van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, P. E. Baubanton. Hillegom. Voorm. 9y3 nre, H. Buchli Eest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9y3 ure, W. Beekhuis Pred. te Uitgeest. Sandpoort. Voorm. 10 ure, -J- van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Bergenia. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecke. Nam. 2 ure, O. Schriecke. De storingen in het slikken zijn bij keizer Frederik toegenomen, dienten gevolge gevoelt de keizer zich zwakker dan te voren. Nadat Dinsdag de toestand des keizers weder zeer was verergerd verminderde de koorts in den volgenden ochtend en het gelukte de toenemende verzwakking tegen te gaan door het langs kunstmati- gen weg toedienen van krachtig vloei- I baar voedsel. Onmiddellijk gevaar is hier door geweken. De geneesheeren vreezen, dat de slokdarm aaDgedaan is, een weinig vast voedsel kon evenwel ingeslikt worden. Ten gevolge van aandoening der long is de toestand Donderdag zeer verergerd en wordt door de geneesheeren als zeer ernstig beschouwd. Het laatste bulletin luidde,dat de toestand zichtbaar verergerde. De kroonprins en kroonprinses zijn ten paleize en de keizer vertoeft aan het ziekbed. De zorgwekkende toestand blijft toe nemen. Sedert Donderdagmiddag schijnt alle hoop verdwenen en de geneesheeren voorspelden een spoedig einde. De konink lijke schouwburgen zijn gesloten. Keizerin Augusta is per telegraaf aan het ziekbed geroepen nadat de keizer een hartelijk afscheid aan prins Bismarck had geschreven over welk bewijs van hartelijkheid de prins zeer bewogen was. Aan prinses Sophia heeft de keizer geschreven Blijf braaf en goed Dit is de wenseh van uwen stervenden vader." Thans bericht een telegram uit Potsdam dat de Keizer Vrijdag ochtend te elf uur kalm is overleden. Door de Duitsche regeering zijn schik kingen getroffen om alle onderwijzers en onderwijzeressen, in Elzas Lotharingen, die niet voldoende op de hoogte van de Duitsche taal zijn, op nonactiviteit te stel len. Geiyk men weet, bepaalde de regeering in 1870, dat in het Rijksland op de scho len vijf en twintig uren per week in het Duitsch en vijf uren in het Fransch zou les gegeven worden en om tegemoet te komen aan het bezwaar dat velen niet met het Dnitsch bekend waren, werd voor het eerste gebruik gemaakt van Duitsche onder wijzers uit grensplaatsen. De resultaten van dit onderwijs waren natuurlijk niet bevre digenden daar de onderwijzers in het nieuw Rijksland meestal van de kosteloos aan-1 geboden gelegenheid om zich in het Duitsch te oefenen geen gebruik maak ten en het dns ook niet leerden, acht de re geering den toestand laDger onhoudbaar en heeft een en ander geleid tot boven- genoemden maatregel. In den grooten raad van bet kanton Bazel is het besluit genomen om aan alle leerlingen van lagere en middelbare scho len bij kosteloos onderwijs, ook kosteloos alle leermiddelen te verschaffen. De onlangs overleden Consul-gene raal van Brazilië heeft aan het gemeen tebestuur van Berlijn eene som van vier honderdduizend gulden vermaakt om te besteden tot ondersteuning van arme, doch fatsoenlijke meisjes. Onder de gewaagde en volkomen nuttelooze ondernemingen van den laat- sten tijd behoort zeker de uitvoering van het plan gevormd door zekeren heer An drews, die zich voorgenomen heeft om in een scheepje,lang 440 centimeters van Bos ton naar Engeland te varen. Het zal wel heel wat inspanning kosten voor den vermetelemaar men zou haast wen- schen, dat hij de helft der volharding, noodig voor de uitvoering, aan nuttiger zaken besteedde. Eenigen tijd geleden ontsnapte nit de gevangenis te Manchester een uiterst bekwaam in- en uit breker, Jackson genaamd. Om de ontsnapping te volvoeren,vermoord de hij eerst nog een zijner bewakers. On danks alle pogingen om hem te vatten was men telkens zijn spoor bijster, tot hij eindelijk te Bradford eenig spoor van zich achterliet bij een inbraak, waar aan de wijze waarop gewerkt was, bleek dat Jackson de dader moest geweest zijn. Hij had namelijk de gewoonte om bij het verlaten van een huis, dat door hem be stolen was, een versterkend maal te nemen, en aan den stijl herkent men den mau dit was ook hier toegepast. Van dit spoor uitgaande, had men het geluk den inbre ker te snappen, juist op een oogenblik dat hij weer aan het werk was. Het bleek toen, dat hij gedurende zijne ont vluchting Bradford niet verlaten had en hij hierdoor zijne vervolgers op een dwaalspoor had gebracht. De verkiezingen in België zijn niet gunstig uitgevallen voor de liberale party. De clericale partij behield niet alleen hare zetels, maar hebben er bovendien nog twee gewonnen. Bij de herstemming over acht Senatoren en zestien Afgewaardigden zal alles afhaDgen van de honding der radicalen. De liberale partij is door den uitslag der verkiezingen voorloopig in Bel gië tot werkeloosheid gedoemd. Te Frankfort a. M, is bij eene echt scheidingsproces de vrouw schuldig ver klaard en het huwelijk ontbonden, wijl de vrouw niet koken kon. Bovenstaand bericht kan uitstekend dienst doen als reclame voor kookscholen. Prof. Charcot heeft in de zitting van de Fransche academie der wetenschappen medegedeeld dat hij te Aix-les-Bains den keizer van Brazilië heeft bezocht en diens toestand zoo gunstig heeft bevonden, dat aan een geheel herstel bijna niet te twjfelen is. Den olijf oliehandelaars in het zui den van Frankrijk, beginnen ook al de oogen open te gaan omtrent het nadeel die knoeieryen den eerlijken handel toe brengen. Onder de zaken die zeer veel vervalscht worden behoort ook de olijf-olie. De vervalsehte waar wordt veel lager ver handeld dan de echte en hier eindigt dus eerlijke concurrentie, redenen waarom zij besloten hebben den strijd tegen de ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1