Eerste Blad. ISo 49 Uitgave van DE ERVE1N LOOSJES, Gedempte Oudegracht SB? Tiende Jaargang. 144. XX jCX XX ±J ül XtX O KJ XX met AMSTERDAM. van WOENSDAG 20 Juni 1888. verschijnt* Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER T*T* A A "T" TH TWI" Cl TTT TELEPHONISCHE VERBINDING ADVERTENTIEBLAD ABONNEMENTSPRIJSurATïiMo r\ A OA I i ooo Per drie maanden,25. franco p. post —,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. meer 5 centsgroote letters naar plaatsruimte. AdverUmtiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Neord-Zuidliollandselie Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg.en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55', 'sm., 12.20,12.57*', 1.35,2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. -[- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31, 8.58*, 9.25*, 10.20*, 11.46', 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23', 6.15', 6.46, 7.28+, 7.54*, 9.34*, 9.42', 9.16*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*.9.50*, 11.01,11.52', 11,57.'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30', 8.20, 8.55*, 10.02*,11.15 's av. JNaar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13','s morgens, 12,15', 12.35,1.41', 3.49*,4.59, 5.55+. 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23", 2.50*, 3.354.50,6.18+ 7.39, 8.—*, 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30, 3.53', 4.58,5.57', 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23', 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17', 5.46, 8.07*, 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Krnidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32', 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57. 7.55, 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57* 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7.33, 8 51, 9.14, 6.55, 10.40* 's avonds. Alleen Zondags. rram-Omnibns-Maatschapplj. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj7.25,8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15. 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12.27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52, 6.51, 7.50, 9.16, 10.30 'savonds. Bloemendaalsche Omnibnsdienst. (Ondernemer M. MAAS) 1 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50'sm., 12.1u,2.,3.40, 5.15,6.45,8.35 'sav Van Haarlem (Station). 9.14, 11.25 'smorg., 12.50, 2,40, 4 35, 5.51, 7.50, 9.16 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van heikantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 )4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds, Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidscbevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30*, 5.18', 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53', 5.50,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15"savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Het overigden van Keizer Frederik, hoewel reeds lang als in de naaste toe komst Eggende, is tooh nog onverwacht gekomen. Vrijdag ochtend had de lijder nog van tijd tot tijd heldere oogenblik- ken, doch kon zich niet meer verstaan baar uitdrukken en verviel soms in eene sluimering, die niet afgebroken werd door pijn. Zoo was dan ook de doodstrijd niet zwaar. Het staatsministerie kwam onmiddellijk sa men om den tekst der bekendmaking van overlijden vast te stellen, waarna deze door aanplakking ter algemeene kennis werd ge- braoht. Het was van den volgenden inhoud: „Het leven van den Koninklijken lg- der is geëindigd. Naar Gods raadsbesluit is de Keizer na een lang en zwaar lijden, gedragen met bewonderenswaardige stand vastigheid en berusting in den goddelij- ken wil, heden kort na 11 nren de eeu wige rust ingegaan. Diep betreurt het Keizerlijke Huis en ons, in zoo korten tijd ten tweeden male zwaar getroffen volk, het al te vroege heengaan van den veelgeliefden beheersoher." In den bondsraad is door den kanselier bericbt gegeven van bet overigden van keizer Frederik en van het optreden van keizer Wilhelm den Tweeden, wiens pro- clomatie aan het volk men elk oogenblik wachtende was, doch welke waarschgnlijk eerst na de begrafenis verschijnen zal. Inmiddels werden te Berlijn alle open bare geboawen, benevens de winkels en de magazijnen gesloten. De keizer is overleden in dezelfde ka mer waar bij voor zes en vijftig jaren geboren werd. De keizer was den 18en October 1831 te Potsdam geboren. Aan zijne opvoeding werd de grootste zorg besteed. Op jeug digen leeftijd trad hij in dienst bij bet le regiment der lijfwacht te Potsdam, waar hg alle plichten van een gewoon luitenant vervulde. Te Bonn genoot hij zijne academische opleiding. In 1858 huw de hij met de ondste dochter van Ko ningin Victoria en van dit huwelijk kan met alle recht getuigd worden, dat het een gelukkig huwelijk was. Hij onthield zich van staatszaken, maar. als krijgsoverste heeft hij zicli een duurzamen roem ver worven in de Deensche, Oosrenrijksche en Fransehe oorlogen. Zijn aangeboren goalhartigheid gaf in dezen laatsten oorlog aanleiding tot het zeggen, dat hg de eenige Dnitscher was, die in Frankrijk niet gehaat was. Zijn streven om zijn volk gelukkig te maken werd algemeen erkend en vond algemeen waardeering. Het gerucht wil, dat het 'e keizers wensch was in allen eenvoud bijgezet te worden in de Friedenskirche te Potsdam. Het lijk zal in de garnizoenskerk, waar Frederik de Groote begraven ligt, ten toongesteld worden. De begrafenis, die Maandagmorgen vroeg zou plaats hebben, zou geheel en al een militair karakter dragen en zulks ingevolge testamentaire beschikking. Er zou slechts een kleine kring van bloedverwanten en andere vor stelijke personen worden genoodigd. We gens de beperkte ruimte waren van de autoriteiten te Berlijn bij de begrafenis alleen vertegenwoordigd de ministeriën, de opperste kerkeraad en voorts afgevaar digden van zoodanige ambtelijke lichamen, wier chefs den rang van staats-secreta- ris bekleeden. Het lijk des keizers is ge balsemd. Het schriftelijk bericht over de ziekte van den Keizer, door Dr. Mackenzie op last van Keizer Wilhelm II opgesteld bevat de volgende verklaring: »Er kan geen twijfel gekoesterd worden, of de ziekte van Keizer Frederik heeft bestaan in kanker van het strottenhoofd. De dia gnose werd echter in hooge mate bemoei lijkt, doordat van den aanvang af de kraakbeenderen in het strottenhoofd door de kwaal waren aangetast, en doordat het ziekteproces voornamelijk in de diepere lagen van het kraakbeen weefsel plaats vond waardoor het ziektebeeld onduidelijk ge maakt werd.'' Het geheele bericht van dr. Mackenzie beslaat anderhalve kwarto-zij - de van het Engelsche brief-formaat. Het te praal leggen van het lijk is zooveel mogelijk beperkt, slechts weinig bevoorrechten is persoonlijk toegang ver leend. De sterfkamer heeft men nog in den zelfden toestand gelaten. Op de borst van den keizer ligt een verwelkte lauwer krans deze was hem geschonken door keizer Wilhelm, toen hij zegevierend in den Fransch-Dnitschen oorlog bij den slag bij Wörth terug kwam. Het uiterlijk van den overledene, hoe zeer ook vermagerd, heeft de gewone kalme waardigheid van uitdrukking be houden. De gehouden lijkschouwing heeft naar het algemeen gevoelen wel als hoofd oorzaak kanker aangewezen, doch een long ontsteking heeft den lijder bewaard voor de jammerlgke gevolgen van deze kwaal. Men vertelde, dat Dr. Mackenzie reeds naar Engeland was vertrokken, omdat hij met den jongen keizer op den alleronaange- naameten voet etaat, doch dit is bezijden de waarheidtot heden is hij de gast van keizerin Victoria. Zaterdagavond is het lijk gekist en is door den hofprediker Kogel eene lijkrede gehouden en op dien dag hadden de voor bereidende maatregelen om den overlede ne in de Friedes-Kirche te ontvangen reeds een aanvang genomen. Maandag morgen was Potsdam in die pen roaw gehuld, bijzonder in het ge deelte, dat de stoet moest doortrekken. Aan dc lijkparade werd deelgenomen door een gecombineerd bataljon infanterie en twee bataljons cavalerie van het Berlijnsche garnizoen en twee batterijen artillerie van het regiment gardes du corps. Het gar nizoen van Potsdam was er in zijn geheel. Van buitenlandsche vorsten waren al leen de Prins van Wales en de Russische grootvorst Wladimir aanwezig benevens eenige vorsten van het Duitsche rgk, fa milieleden en enkele diplomaten. Overeenkomstig het programma werd, nadat door den hofdrediker Kogel een korte dienst was verricht, de kist op den lijkwagen geplaatst en bewoog zich de stoet naar de Friedeskirche waar eene lithnrgische godsdienstoefening werd ge- honden en door den opperhofprediker de zegen werd uitgesproken. Toen verliet de stoet de kerk. De keizerin Victoria boog zich over de kist ten afscheid, toen donderden de ka nonnen en lnidden de klokken en keizer Frederik had een voorloopige rustplaats gevonden naast twee van zijne jong ge storven kinderen. Dicht hg de kerk zal later een mausoleum worden gebouwd en daar zal dan het lijk voor goed wor den bijgezet. De algemeene ronw des lands zal zes weken duren. Dat de nienwe keizer meer militaire neigingen heeft dan zijn vader, blijkt hier uit, dat zgne eerste proclomaties aan leger en vloot gericht zijn. De Rijksdag wordt tegen den 25en dezer bijeen ge roepen om een keizerlijke boodschap in ontvangst te nemen. De binnenlandsche politiek zal waarschijnlijk geenerlei wij ziging ondergaan, althans voorloopig niet. Men leidt dit af uit de omstandigheid dat keizer Wilhelm II in de plaats van den afgetreden minister von Pnttkamer den persoon wil benoemen, die door zijn vader hiervoor bestemd was. Van de buitenlandsche bladen spreken de ltaliaansche de hoop nit dat de goe de verstandhouding met Dnitschland moge voortduren, terwijl de Engelsche veel sym pathie voor Wilhelm II aan den dag leggen; een van hen vindt goed te be weren dat de nienwe keizer van alle in dividualiteit ontbloot is, behalve in een monsterachtigen haat jegens het land zg- ner moeder. Van de Fransehe bladen zien bijna allen de toekomst donker in en vin den de kansen minder vertrouwbaar dan vroeger, doch allen manen tot kalm te en waardigheid aan, maar raden tot waakzaamheid aan. De Duitsche pers wijst met veel waar deering op de korte regeering van keizer Frederik, die, als het ware op den oever dee doods tot den troon geroepen, zich verdienstelijk en wat meer zegt onverge telijk wist te maken in de hem als toe- getelde levensdagen. In het zuidelijk deel van Londen, waar meer dan anderhalf millioen personen, bijna uitsluitend ambachtslieden, wonen, zullen drie polytechnische scholen gebouwd worden, om daardoor te voorzien in de meer en meer dringende behoefte aan knappe werklieden. Van gemeentewege is hiervoor achttien tonnen gouds beschik baar gesteld, als door partikulieren een ge lijke som wordt bijeengebracht. De nederlaag der liberalen te Ant werpen bij de stembus is vooral te wijten aan den afkeer die de burgerij heeft van den persoonlijken dienstplicht, welk leer stuk, door de liberale partij verdedigd, door de clericalen bestreden wordt, zich hierin afscheidende van een goed deel van het ministerie. Het is zeker treurig, te moeten vernemen, dat in landen waar het chris tendom gevestigd is en dus eenige bescha ving kan verondersteld worden nog ge loofsdaden, als het verbranden van een heks, kunnen plaats hebben. Toch is dit onlangs in een dorp van Peru gebeurd, en wel op last van een geestelijke, als men ten minste zeker Belgisch blad mag ge- looven op dit punt. 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1