HAARLEMSCH Eerste Blad. No 51. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.1 Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 27 Juni 1888. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT? Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Juni 1888. ,35,2.58,4.20, Noord-Znidhollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlem—Leiden. I Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55*, in, 12.20,12.57**, 1.3 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramwaj-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53. 8.10*, 8,318.58', 9.25*, 10.20* 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23*. 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.54*. 9.34*, 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*,9.50*, 11.01,11.52*, 11,57,'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30', 8.20, 8.55*, 10.02*, 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21, 10.13','s morgens, 12,15*, 12.35,1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53', 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.50*, 3.354.50,6.18+ 7.39, 8.8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 's morgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30,3.53*, 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandroort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7.33, 8 51, 9.14, 6.55, 10 40* 'savonds. Alleen Zondags. rram-Omnibus-Mantschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Jtennemerlandj7,25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15. 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, Wonds. Van Haarlem (Station). 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12.27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52, 6.54, 7.50, 9.16, 10.30 's avonds. Bloemendaalsche Omnibusdienst. (Ondernemer M. MAAS) 1 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50'sm.,12.1u,2.,3.40, 5.15,6.45, 8.35 'sav Van Haarlem (Station). 9.14, 11,25 'smorg., 12.50, 2,40, 4 35, 5.53, 7.50, 9.16 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parilaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidscbevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30', 5.18', 7.2S* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53*,5.50,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25', 4.53, 9.15*'savonda. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot'sav. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u. Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. MUSEUMS enz. TE HAARLEM. Koloniaal museum op bet Pavil- <4£n. Ingang Terras beneden. Geopend oalPfSjte USB^IO tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Dewrtearr etHeden derNeder- iandscbe Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben op vertoon van diploma vrijen toegangdonateurs met gezelschap leden met 1 Dame. Voor de zon- en feest dagen zijn vrijkaarten op de werkdagen te verkrijgen tot een beperkt aantal. Museum van kups tnij ve rheid op hef Paviljoen. Ingang Terras boven. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Nederland- sche Maatschappij ter bevordering van Nijver heid hebben op vertoon van diploma vrijen toegangdonateurs met gezelschapleden met 1 Dame. Op Zon- en feestdagen toegang kosteloos. Bisschoppelijk museum voor kerke lijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral .van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche Bisdom, Kruisweg No.59. Geo pend dagelijksuitgenomen Zaterdag Zon- en Feestdagenvan 10 5 ure Toegang 25 cent,s per persoon. Doorloopende toegangs kaarten voor een geheel jaar a 1 gulden. Museum der stad Haarlem op het Raadhuis. Geopend van 15 April tot 14 October alle werkdagen van 104 uur, van 15 October tot 14 April op die dagen van 10—3 uur tegen betaling van 25 cents de persoon, alleen op Zondagen kosteloos van 12—3 uren. De zoogenaamde oudheidkamer en de kamer met folterwerktuigen zullen als dan gesloten zijn. Het Museum is gesloten op Nieuwjaarsdag, den eersten Paascbdag, de beide Zondagen van de kermis en den eersten Kerstdag. Kinderen beneden acht jaren worden in bet geheel niet toegelatenkinderen van acht tot veertien jaren niet dan onder behoorlijk ge leide. Teyler's museum op het Spaarne. Geopend Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vriidae van 11—3 uur en Donderdag van 11—4 uur. Teyler's bibliotheek. Geopend Woens dag, Donderdag, "Vrijdag en Zaterdag van 1 4 uur. Stadsbibliotheek Prinsenhof. Ge opend Woensdag en Zaterdag van 24 uur. Orgel-bespeling in de Groote Kerk. Dinsdag van 1—2 en Donderdag van 2—3uur. Toegang (deurOudegroenmarkt) vrij. De zitting van den Rijksdag is door den keizer geopend met eene troonrede. De Prins-regent van Beieren vergezeld van den minister Lutz, de Koning van Saksen, Prins Wilhelm van Wurtemberg en de Groothertogen van Baden en Hessen waren mede bij de opening tegenwoordig. Voor de keizerin was eene afzonderlijke tribnne met loge opgeslagen. De keizer en de keizerin hadden Zondag onder veel bewijzen van sym pathie hun intocht in Berlijn gedaan. Na afloop van de godsdienstoefening, waar aan door den keizer was deelgenomen, begaf men zich in statigen optocht naar de witte zaal, binnen welke de opening van den Rijksdag zou plaats hebben. De tegenwoor digheid van de Dnitsehe bondsvorsten werd aangemerkt als eene staatkundige huldiging, waarmede wordt aangetoond, dat de jeugd des keizers in den binnenland- schen staatkundigen toestand geen veran dering gebracht had. De troonrede begon met eene herinne ring aan de zware beproevingen, welke het keizerlijk huis getroffen hebben en de keizer spreekt het voornemen nit, zich het voorbeeld te kiezen van zijn grootvader en zijnen vader. Het behoud des vredes gaat hem bijzonder ter harte en nimmer zal zijn liefde tot het leger hem in ver zoeking brengen de weldaden des vredes prijs te geven, tenzij hij tot den oor log gedwongen wordt door een aanval van anderen. Aan het bondgenootschap met Oostenrijk houdt de Keizer zich vast als zijnde een der grondslagen van het Europeesche evenwicht, evenals aaD den band van Duitschland met Italië, terwijl hieraan gepaard gaat het instandhouden van het bondgenootschap met Rusland. De troonrede werd met levendig bijval begroet en een bnitengewonen indruk maakte de verzekering betreffende de vrede lievende bnitenlandsehe politiek en de handhaving der bondgenootschappen. Voor eenige dagen was plotseling in het Westen te Londen des avonds het electrische licht uitgegaan de winkels en magazijnen aldaar waren dus plotseling in t duister. Bij onderzoek naar de reden vernam men 't volgendeDen stokers was een maaltijd geschonken, maar die was hun in plaats van warm zoo als zij meenden dat het behoorde, koud toegediend. De heeren hadden toen uit kwaadheid de vuren laten uitgaan en wa ren van het werk weggeloopen. Thans staat hun voor dit feit een gerechtelijke vervolging te wachten. Nog altijd gaat de beruchte Spanjaard voort zijne pogingen tot oplichting in ons land voort te zetten. Thans is zijn schat in de nabijheid van Zntfen begraven en heeft hij een brief aan een ingezeten dier stad gericht, om hem door een voorschot in de gelegenheid te stellen weder in het bezit van den schat te komen, dien hij dan met hem zal deelen. Van de liberalen is t,e Brussel alleen de burgemeester Buis verkozen. De Ka mer is thans feitelijk samengesteld uit 97 clericalen en 41 liberalen; de Senaat nit 50 clericalen en 19 liberalen. Na de be kendmaking der ofïicieele cijfers is geble ken, dat er een liberaal senator te Brus sel herkozen is. Ter bestrijding van de sprinkha nenplaag in Algerië heeft de Fransche kamer een krediet van een half millioen verleend. Waarschijnlijk tengevolge van een verschil met den minister-president heeft de Noorweegsche oudminister Riohter zich door een pistoolschot van het leven be roofd. Te Manchester is een man gevangen genomen die zijn vrouw door het werpen van vitriool in het aangezicht jammerlijk heeft verminkt. Aan welk soort van waanzin lijdt deze man, vraagt men zich af, als men weet, dat hij ook zijn eerste vrouw op dnsdanige manier mishandelde, welk misdrijf hij boette met tien jaren tuchthuiestraf. Er woont te Spa, zoo bericht het Ilandelsbl. v. Antwerpeneen rijke Engel- sche zonderling, die in zijne woning, Villa Andersoneen zeer talrijk personeel dienstmeisjes van alle natiën er op na houdt. Dezer dagen bevond hij, dat er nog een Vlaamech meisje in zijn verza meling ontbrak, en hij haastte zich er een in dienBt te nemen. In een der Londensehe wijken heb ben straatjongens er vermaak in, de klee deren der dames met eene oplossing van vitriool te bederven. Er wordt op aange drongen, dat de politie aan deze baldadig heid een einde zal maken, doch de echul- digen heeft men tot heden niet gevonden. De moeielijkheden, het reizend publiek in den weg gelegd door de Dnit sehe pasmaatregelen zijn van grooten invloed op het personenverkeer, aange zien voor elke nationaliteit aan een bezoek of aan het doortrekken van Elzas- Lotha ringen tijd- en geldverliezen te wachten staan. Te Straatsburg en te Metz zijn de hotels bijna zonder gasten; de klachten van hotelhouders, bakkers, slagers, groente handelaars rijtuigverhuurders en allen die met reizigers in betrekking staan zijn dan ook algemeen. Eranschen, in het Rijksland, die zich naar Frankrijk willen begeven ver liezen minstens vijf weken om te knonen voldoen aan alle formaliteiten zich de ze kerheid te verschaffen, dat de terugkeer in Elzas- Lotharingen hnn niet zal worden belet. De «Justice" verklaart zich ten sterkste tegen het voorstel van den »In- transigeant en 1T Événement" om, in verband met de verbanning van Fransche journalisten nit Berlijn, represailles te nemen en een aantal correspondenten van Duitsche bladen uit Parijs te zetten. Laat de Dnitsehe regeering schrijft de «Jus tice" vreemde journalisten verbannen, deze maatregel is geheel overeenkomstig haar gewoonten en haar politiek. Indien de regeering der republiek zoo iets deed, zou dit vernederend voor de Franschen zijn. Van de hand van prof. Moleschott zal een levensbesehrij ving van prof. Don ders verschijnen. De Nouvelle Revue bevat onder den titel De péril maritime een artikel, waarin zonder omwegen op de gebreken der Fransche marine gewezen wordt. De slotsom van den schrijver is, dat de Fransche vloot in een oorlog niet tegen de geza menlijke vloten van Duitschland en Italië opgewassen is. Het artikel maakt zeer veel opzien. Van Stanley, den lang vermisten reiziger, is eindelijk bericht ontvangen en wel door deserteurs, die tijding brachten naar het kamp te Yambunga. Stanley had volgens hen te kampen met vijandige stammen, die hem den doortocht van het bergachtig landschap zeer moeielijk maak ten. De Soedaneezen, die deel van den tocht uitmaakten zijn gedood of gevlncht, zoodat hij reeds een derde gedeelte zijner manschappen heeft verloren. Een nieuwe expeditie, om Stanley uit deze moeielijk heden te helpen, wordt thans uitgerust. Door een aantal Parijsche dames is een brief gericht aan de bestuurders der groote modemagazijnen aldaar, ten doel hebbende hen aan te sporen aan de vrou- FM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1