HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. iSo. 58. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG '21 Juli L888. op ZONDAG 22 Juli 1888. Nederd. Herv. Kerk. Begrafenissen van Gemeentewege. Nieuwsberichten. ÏELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Moeton. Voorin. 10 ure, B. ter Haar Bomeny, em.-pred. van Haarlem. (Voor Smeding). Nam. 2 ure, Moeton. 41e Zondag, 's Avonds 6 ure, Hoog. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, II. J. It. G. Theesing em.-pred. v. Rotterdam. (Voor Escher). Jans-Kerk. 'Voorm. 10 ure, W. H. Bekking, pred. te Haarlemmermeer. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, II. Bremer godsdienst-onderwijzer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bebry. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. {Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel: Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. Avondmaal. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, H. Elhorst pred. te Irnsnm. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Donderdag 's av. 8 ure, Weiss. Voorbereiding. Door Ds. Weiss in dank onvangen 20 voor de scholen in Suriname. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon, Doopsbediening. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. B. van Arkel. Nam. 2 Vs ure, J. B. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, P. I. Moeton, Pred. te Haarlem. Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 91 ure, II. Smeding, Pred. te Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. A. Sclmltz, Pred. te Krommenie. Spaar ndam. Voorm. 10 nre, H. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 9Va «re, van Loenen Martinet, Pred. te Sandpoort. 's Avonds geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecke. Nam. 2Vs ure, O. Schriecke. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HAARLEM maken belanghebben den opmerkzaam, dat desverlangd van Gemeentewege wordt gezorgd voor het vervoeren van lijken van het sterfhuis naar de begraafplaats en wel tegen be taling van: f 14.wegens bet lijk van een per soon boven de 12 jaren f 4.wegens het lijk van een kind tnsschen 5 en 12 jaren f 3.— wegens het lijk van een kind beneden 5 jaren. De begrafenis geschiedt op de vol gende wijze: van het lijk van een persoon boven 12 jaren met eene met twee paarden bespannen Lijkkoets, voorzien van Roef en Kleed en onder geleide van één Onder- opzichter en zes Lijkbezorgers; van het lijk van een kind tusschen 5 en 12 jaren, met eene Lijkkoets met één paard en onder geleide van één Onderopzichter en twee Lijkbezorgers van het lijk van een kind beneden 5 jaren, met eene Lijkkoets met één paard en onder geleide van één Onder opzichter en één Lijkbezorger. Voor iederen Onderopzichter of Lijk bezorger, boven gemeld getal verlangd wordende, wordt ƒ1.in rekening ge bracht. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ter Gemeente-Secretarie. Haarlem, Jnli 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd: E. A. JORDENS. Be Secretaris: A. A. LAND. KRONIEK. De Raadszitting van Woensdag j.l. werd geleid door den heer Dr. von Reeken bij afwezigheid van den heer Mr. Jordens. Men besloot de speelplaats bij de Meisjes school, (hierover hadden in de vorige zitting de stemmen gestaakt), niet af te breken. Aan den heer Hecker enMej.de Vos werd op hnn verzoek eervol ontslag verleend. Vervolgens kwam de hervorming der H. B. S. met 3jarigen cursus aan de orde. Deze school werd slecht bezocht. De H. B. S. met 5jarigen cursus daarentegen verkreeg telken jare meer leerlingen. Bij onderzoek naar de oorzaak van dit verschijnsel bleek, dat de eerste school door haar leerplan geheel op zich zelve stond. Hare leerlingen konden bij verhui zing naar een andere plaats niet in dezelfde klasse van een andere H. B. S. met 3jarigen cursus worden opgenomen, ze konden niet na afloop van den geheelen cursus overgaan in de vierde klasse eener H. B. S. met öjarigen cursus, ze ontvingen evenmin een zoodanig onderwijs, dat tevens dienst kon doen als voorbereiding tot de examens te WageningenWillemsoord, of Breda. Aan al deze eiBchen werd op de H. B. S. met Sjarigen cursus voldaanja zelfs was daar in den laatsten tijd wel niet officieel, maar toch officieus een speciale cursus voor de examens te Breda en Wil lemsoord ingericht. Dit bleek echter niet vol te houden, zonder aanzienlijke bosten voor uitbreiding- De drie eerste klassen der H. B. S. met 5 jarigen cursus werden inmiddels over bevolkt door leerlingei, welke eigenlijk niet van plan waren die school ten einde te doorloopen, terwijl de H. B. S. met 3jarigen cursus alleen door die enkele leerlingen bezocht werd, die zich in onze gemeente aan den handel wilden wijden. Om nu de eerste te ontlasten en de tweede beter aan hare bestemming te doen beantwoorden, werd op voorstel van den heer Krol, aan den Directeur van den driejarigen cursus opgedragen een leerplan te ontwerpen geschikt om deze school, behalve ter opleiding voor Handel en Nijverheid, ook dienstbaar te maken voor hen die examen wilden afleggen aan de militaire inrichtingen te Breda, te Wil lemsoord, de Veeartsenijschool, de Land bouwschool enz. Het opgemaakte leerplan bleek tot aller voldoening geheel aan het doel te zullen beantwoorden, zonder daarom het oorspronkelijk karakter van de school prijs te geven, en tevens een slechts geringe verhooging van kosten mede te brengen, door uitbreiding aan het onderwijs in de wiskunde gegeven. Het kwam er sleohts op aan in de 3de klasse den aard van het onderwijs eenigszins te wijzigen naar ge lang van de behoeften der leerlingen. Inderdaad was dus de oplossing gevon den en reeds hadden 15 leerlingen die zich bg den 5jarigen cursus hadden aan gemeld, te kennen gegeven zich by den 3jarigen te zullen aansluiten als het voor gestelde leerplan werd aangenomen. Alles was dus gereed, behalve den vorm waarin het beslnit zou worden ge nomen. Hierover werd lang gedebatteerd. B. en W. wilden bet nieuwe leerplan vaststellen, en daarbij besluiten, „voor zooveel het onderwijs en het leerplan thans voor die school geldende hierdoor geen nadeel zal lijden, te vergunnen dat aan leerlingen, die het daar gegeven on- derwijh volgen, onder goedkeuring van B. en W. vry stelling van enkele lessen ver leend wordt en hnn door de leeraren der school, afzonderlyk eenige lesuren in en kele leervakken meer wordt gegeven." De heer Krol wenschte ook wel het karakter der school onveranderd te laten, maar het openly k uit te Bpreken dat aan haar de gelegenheid tot opleiding voor verschillende inrichtingen van onderwys als de Militaire soholen te Breda en Wil lemsoord en de Veeartseny kundige school werd toegevoegd, waarby dan tevens zon worden gestreefd naar aansluiting aan an dere Hoogere Burgerscholen. Beide voorstellers wilden vervolgens het traktement van den heer Blitz bren gen van ƒ1800 op ƒ2200 wegens zyne meerdere lesuren, terwyl B. en W. nog maals voorstelden het schoolgeld tot 40 te verminderen. De heer von Reeken, tydelyk Voor zitter, wees er op dat de Raad vry een stemmig was ingenomen met de voorge stelde hervorming, maar verdedigde de formule van het Dagelyksch Bestuur, als de beste, op grond dat de gemeente zich niet officieel belasten mocht met de op leiding van slechts enkele klassen van leerlingen, evenmin al dit tot nu toe aan de H. B. S. met öjarigen cursus officieel was geschied. Hy vond het mede zeer nuttig den overgrooten toevloed van leer lingen van den 5jarigen cursus af te leiden, maar meende dat dit thans van zelf wel zonde volgen. De heer Maearé deed een bemiddelings voorstel om de namen der bovengenoomde inrichtingen weg te laten, waarop de heer Krol zyn voorstel introk. Ook het amendement Maearé werd echter verworpen. Het voorstel van B. en W. werd daarop geamendeerd, door den aanhef aldns te veranderen„Voor zooveel het karakter der sohool hierdoor geen nadeel zallyden te vergnnnen enz. en hierop het voorstel van het Dagelyksch Bestuur goedgekeurd, uitgezonderd de vermindering van het schoolgeld, dat op 60 bleef bepaald. Op een adres van J. C. Boller om keu ken en privaatmuren die geen scheidings muren waren te maken van 11 cM. in plaats van 18 cM. werd afwyzend beschikt, aangezien dit by Art. 176 der Politie verordening verboden was. Daar dit evenwel telkens tot moeielyk- heden aanleiding gaf, werd by deze ge legenheid de Verordening in dier voege gewyzigd, dat waar niet hooger dan 3 meter boven den beganen grond wordt gebonwd, B. en W. in het vervolg ontheffing kunnen verleenen van het bedoelde voorschrift. Den heer Boller kwam deze bepaling niet meer ten goede, dewyl hy, het wachten moede, inmiddels maar op de voorgeschre ven wyze met bonwen was voortgegaan. Aan de Dames Slnyterman van Loo werd eenigen grond aan den Dreef ver huurd. De voorgestelde verkoop van grond aan de Bakkerstraat werd niet goedgekeurd. Men gaf te kennen wel genegen te zyn dien grond te verhuren of op andere voor waarden te verkoopen. Aan J. de Roode werd de aangevraagde grond aan den Zylweg verhuurd. Over de afrastering van het onbebouwde gedeelte van het Nassauplein staakten de stemmen. Er werd besloten een nienw riool te leggen in de Hagestraat, en de overeen komst met den Minister van Oorlog be treffende het maken van twee schotbalk- sluizen in de Enikvaart eenigszins ge wijzigd. Tot tydelyke Wethouder, zoolang de heer von Reeken en de heer Jordens afwezig waren werd benoemd de heer M. O. de Kanter. Aan school D werd benoemd de heer J. de Weeger, aan de Burgerschool Mej. A. J. G. van der Steur. Een voorstel tot bevordering van Mej. Stroh tot onderwyzeres tweede klasse werd uitgesteld, omdat men, hoewel geneigd met het voorstel mede te gaan, dit besluit niet wilde nemen, zonder de verordening die hiertoe den weg afsloot eerst te hebben herzien. Aan den sohntterykader-bond werd de gevraagde ondersteuning verleend. De nitgang aan het Prinsen Bolwerk ge vraagd door de Tramomnibns-Maatschappy werd geweigerd. Aan de Vereeniging Volksbelang werd ten slotte met algemeene stemmen tegen een huurprys van 1- afgestaan voor 5 jaren een terrein by school E om te ge bruiken voor openbaren speeltuin. Nadat Maandag de Eerste Kamer afzon derlyk was vergaderd geweest, om den heer Vening Meinesz toetelaten, werd in de vereenigde zitting der beide Kamers door de Ministers van Binnenl. Zaken en van Justitie het wetsontwerp betrekkelyk de voogdy van den minderjarigen Koning

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1