HAAHLEMSCH PREDIKBEURTEN Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 28 Juli 1888. op ZONDAG 29 Juli 1888. N ieuwsberichten. i\o 60 Uitgave van DE EK VEiN L.UOSJES, Gedempte Oudegracht 86. 1 E L E P H O O N N U >1 M E R TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Vroegpr. 7 nre, Hoog. Voorm. 10 ure, Snethlage. Nam. 2 ure, Moeton. 42e Zondag, 's Avonds 6 ure, Smeding. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Moeton. •lans-Kerk. Voorm. 10 ure, J. C'. Boon, pred. te Beverwijk. (Voor Brutel de la, Bivière). Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Hilbrander, godsd i e o st-on der wij zer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Debry. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. (Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Kerk der Vereenigdeüoopsgezinden Voorm. 10 ure, L. van Cleeff, pred. te Aalsmeer. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, 1'. M. Keller van Hoorn, pred. te Dordrecht. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Dr. Hoedemaker, pred. te Nij land. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, geen dienst. Beverwijk. Voorm. 10 ure, D. K. Boon, Emer. Pred. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. (lonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, H. J. It G. Theesing, Pred. te Rotterdam. Heemstede. Voorm. 10 ureG. A. Hoog, Pred. te Haarlem. Hillegom. Voorm. 91/3 ure, M. Buchli Best. Houtrijk en Polanen. Voorm. 91/2 ure, J. van Ar kei, Pred. te Bloemendaal. Sandpoort. Voorm. 10 ure, B. Tideman Pred. te Haarlem. Spaarndam Voorm. 10 ure, II. J. 3 Veis en. Voorm. 9) ure, li. C. Segers, Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Scliriecke. Nam. 21/2 ure, O. Schriecke. Pred. te Leiden. 31 Augustus. Den 31 Augustus a. s. zal II. K. II. Prinses tPilhebnina. der Nederlanden haren achtsten verjaardag vieren. In de meeste groote steden van ons vaderland maakt men zich gereed, om dien dag tot een feestdag te maken. Zal Haarlem hierin achterwege blijven? Wij meenen niet, als maar eenige mannen van goeden wil zich willen vereenigen tot een comité om deze zaak aan te pakken. Ieder rechtgeaard Nederlander gevoelt immers, hoe de hoop van ons volk ge vestigd is op deze aanvallige Prinses van Oranje, en weet dat de naam Oranje onafscheidelijk is verbonden, aan al wat grootsch en roemrijks voorkomt in onze Klopt ons het hart hoog bij het aan schouwen van de ontwikkeling dezer Prin ses, de toekomst van ons Vaderlandlaat ons dan ook van haren verjaardag een feestdag maken, waarop zich het volks gevoel kan uiten in liefde voor ons Vor stenhuis. Waarlijk zulke feestdagen heeft ons vaderland noodig. Het comité dat zieh vormen zal, daar van houden wij ons overtuigd, als maar eenige besturen van eorporatiën zich ver eenigen, heeft wel niet veel tijd meer, maar toch nog genoeg gelegenheid om b. v. een optocht van vakvereenigingen of schoolkinderen te organiseerenvolks spelen te doen plaats hebben, den Hout te illumineeren, en aldaar een landelijk feest te geven, dit laatste opgeluisterd door vocaal en instrumentaal concert. Wij meenen, dat voor al het boven staande nog tijd is, en houden ons over tuigd, dat met het oog op de eigenaardige feestviering, het comité de medewerking zal ontvangen van de bevoegde autori teiten, wat aangaat regeling en plaats. Welnu dan, Besturen van vereenigingen in Haarlem, die allen meermalen hebt getoond uitstekend geschikt te zijn feesten te regelen, de handen ineen, en ook in Haarlem zal den 31 Augustus a. s. de juichtoon klinken Leve de Prinses van Oranje! D. K. Een Kinderfeest. Ditmaal waren het leerlingen van de Stads-tussehenscholen die aan de beurt lagen om deel te nemen aan het schoolfeest, dat Mevrouw en de Heer Gerdessen jaarlijks aan de kinderen geeft en evenals de vier vorige jaren was het Donderdag 26 Juli Zand voort waar het jonge volk dit jaar zich zoude vermaken, 't Is èn voor de Heeren die zich met de toebereidselen van 't feest bezig houden èn voor de Onderwijzers die zich met het toezicht belasten zeker geen gemakkelijke taak, zoo'n kinderfeest te organiseeren, te meer daar de jonge klanten, dol van pleizier, op zoo'n dag hun gewone schoolstemming heel kalm op zij zetten. Toch is het opmerkelijk den geest van orde waar te nemen dien de kin deren bezielt. Bat is geen schooldwang of vrees voor straf, die hnn bij al de vroo- lijkheid der perken der welvoegelijkheid niet doet te buiten gaande reden zit dieper. Maar ik zal vertellen hoe de loop van het feest was. Tegen acht ure des mor gens waren al de kinderen bescheiden aan de Tnssehenschool op de Nassaulaan. Dat er eenigen al te zeven nur present waren, wie zal het hnn euvel duiden? Op den bepaalden tijd waren allen, ruim vierhonderd in getal, aan het station om met een extra trein, die aan den oprit Jansweg gereed stond, te vertrekken. Hier hadden zij gelegenheid om rustig den kren tenbol te verorberen, die hnn werd aan geboden en voor zooverre bekend, door niemand geweigerd werd. Tegen half tien kwam de trein in beweging en voort ging het. Te Zandvoort aangekomen werd eerst even aangelegd bij het Café Voet; daar werd een ongelooflijke hoeveelheid melk gedronken en de tocht naar het Café Zuid-Zand voort te voet voortgezet. Al heel spoedig was men daar aan het breede, vlakke strand gelegerd en nam het spelen een aanvang. Zoo ter sluik zag men even wei van tijd tot tijd om de nummer vlag gen een hoopje kousjes en schoentjes en naarmate die hoopjes toenamen, zag men het getal kinderen, die een voetbad namen, toenemen, en, eenmaal in het water, kostte het heel wat inspanning de troepjes op het droge en in de kousen te krijgen. Onze jongens vooral vertoonden hier hnn waren aard. Prettig, vroolijk gezicht, zoo'n kinderstoet verzonken in genot. De tamelijk sterke Zuid-westenwind was volstrekt van geen invloed op de stemming. Na twaalven verzamelde men zich in de schoon begroeide duinen achter Zuid-Zandvoort. Daar werd de pret voortgezet, doch niet dan na van tijd tot tijd den inwendigen mensch ver zorgd te hebben. Tegen vier uur was men weder onder gezang naar het station ge wandeld en in goede orde kwam men terng, om, weder op de plaats van samen komst van den vriendelijken gastheer af scheid te nemen. Hier sprak de Heer J. de Kook, een hartelijk woord en werden door de gezamenlijke, ondste leerlingen een paar goede oude liederen gezongen. Bij het heengaan ontvingen de kinderen nog een aandenken en een koek. Het schoolfeest was afgeloopen en zeer tevreden en zeer ordelijk ging het huiswaarts om aan ieder die de het hooren wilde te ver tellen van de pret en van de zee en van het zand, en de moeders zullen het voor deze keer maar eens niet kwalijk nemen, dat alles „er zoo uitziet", want de kin deren hebben een goeden prettigen dag gehad. Maandag zette de Tweede Kamer het debat voort over de artiekelen der Bank- wet. De heer Hoffmans wensehte art. 2 (vergrooting, van het Kapitaal) en art. 14 (nitkeering van 1 miljoen aan den staat) gelijktijdig te behandelen, en aan dien wensch werd gehoor gegeven.-De heer Clerox stelde een amendement voor, om het Kapitaal niet tot 20 miljoen te ver- grooten, maar het te behouden op 16 mil joen. De voorsteller achtte de winsten voor de aandeelhouders geheel ongemotiveerd, en achtte het beter 3000 nieuwe aandeelen ter beurze te verkoopen, met bepaling, dat de Staat zou genieten wat de opbrengst meer zon bedragen dan 4 miljoen plus 4 ton voor het rezerve-Kapitaal. De heer Bahlman betoogde dat de Kapitaalsver- grooting niet voordeelig voor den Staat, en evenmin voor de aandeelhonders van belang was. Op kleiner Kapitaal is de winst grooter. De heer Yeegens kwam tot de konklnzie, dat de Staat jaarlijks 78.000 minder zou ontvangen, indien de Kapi taals vergrooting doorging, dan wanneer de bestaande toestand gehandhaafd werd. De heer Reekers verdedigde een tegengesteld gevoelen. De heer Hoffmans begreep niet. wat er tegen zou zijn, het amendement aan te nemen, als de Bank zelf het wil »De nitkeering van 1 miljoen aan den Staat beteekende maar weinig in zijn oog, en was niet veel meer dan een fooitjen. Op de 3Vs miljoen zielen maakt 1 miljoen jnist een kwartjen per persoon. Spreker dankte voor het kwartjenfooien geeft men aan Kellners en koetsiers. De heer van Baar daarentegen begreep niet, waarom men zoo tegen het artikel op kwam, en had wel gaarne zoo'n fooitjen. De Min. van Pin. verdedigde het artikel, en trachtte het aan te toonen, dat de voorgestelde bepaling zeer voordeelig zou zijn voor den Staat.-Hij werd gestennd door den heer Heemskerk, maar had den heer Do- mela Nieuwenhuis niet overtuigd, die niet begreep, waartoe Kapitaalsverhooging was, als de helft van het meerdere moest be legd worden in Hollandsohe effekten.- Na nooh eenige gedachten wisseling, werd het amendement-Clercx op art. 2 verwor pen met 41 tegen 40 stemmen, en is dus besloten tot vergrooting van het Kapitaal tot 20 miljoen. Vóór het artiekel stemde van de liberalen alleen de heer Bool. Bij art. 4. stelde heer Domela Nieuwen huis een amendement voor om aan de Bank gelegenheid te geven om geld in deposito te nemen in 't belang van het publiek, wat de Min. van Fin. onnoodig achtte. De heer Clercx stelde voor 3 van art. 4(Buitenland8che wisselportefeuille)te doen vervallen.Voordat de Kamer den volgen den dag uiteenging, vroeg en kreeg de heer Levyssohn Norman verlof) om op een nader te bepalen dag den min. van Kol. te interpelleeren over den aktneelen toe stand in Atjeh en de daar door de tegen woordige Reg. gevolgde politieke gedrags lijn. Dinsdag was de heer Mees het eerst aan 't woord, die naar aanleiding van het amendement Clercx, om art. 4, 3 te doen vervallen, 't welk hg bestreed, er op wees, dat het aanleggen der buiten- landsche wisselportefeuille tot doel had, de Bank gelegenheid te geven wissels in gond te veranderen, of bij hooge wissel koersen ze te gebruiken als remise, waar door rentebesparing kon worden verkregen van het anders in hare kelders renteloos liggende kapitaal. Overigens kwam de waarborg, welke het artiekel wilde geven tegen hooger opvoering van de buitenl. portefeuille dan het beschikbaar metaal saldo spreker niet voldoende voor. De heer Farncombe Sanders achtte pnblieiteit de beste waarborg, en vond het wensche- lijk dat in de weekstaten ook werd op gegeven, tot welk bedrag de Bank even- tneele verplichtingen heeft ten aanzien van wissels, waarin zij handel heeft ge dreven. De heer Clercx stelde een nieuw amendement voor, om aan de Bank gelegenheid te geven tot het openen van rekeningconrant, en het tijdelijk ver strekken van geld op onroerende goede ren. De heer Gleichman ondersteunde het denkbeeld van den heer Farncombe Sanders. De heer Haffmans verdedigde het am.-Clercx. De Min. van Fin. verdedigde het artiekel, en verklaarde, dat de Bank bereid was, om in de week staten op te nemen de eventneele obligo's met het oog op te verkrijgen bevoegdheid tot het aanleggen van eeD bnitenlandsche portefeuille. Na nog eenige replieken verklaarde de heer Verniers v. d. Loeff zich vóór het art., daar hij in de be voegdheid, om in buitenlandsch papier te beleggen, niets nadeeligs zag. Hij had ech-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1