Eerste Blad. i\o 61 Uitgave van DE EH VEIN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. abonnementsprijs: ...anvon 777~oöö van WOENSDAG 1 Augustus 1888. verschijnt- N ieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TT A A "EZ3 T L T\/T Ca TT TELEPHON1SCHE VERBINDING 144 XX X3L JLX JLl Jli XTX k> U XX met AMSTERDAM. ADVERTENTIEBLAD Per drie maandenf ,25. franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. ineer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertmtiën worden aangenomen tot dinsdag en vrijdag des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-ZuidliolJaudsehe Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni 18&8. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55', 'sm, 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58, 4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. •j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds- Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53' 8.10*, 8.31, 8.58*, 9.25*, 10.20*, 11.46*, 11 56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35. 4.18*, 4.47*, 5.23*. 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.5 f, 9.34', 9.42*, 9.16*, 9.52, 10.18*, 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20',8.48,9.15-,9.50*, 11.01, U.52Ml,57.'smorg. 1.05*, 1.15', 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55*,10.02',11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13",'s morgens, 12,15*, 12.35,1'.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+10.54 's morgens, 1.23*. 2.50*, 3.35, 4.50,6.18+ 7.39, 8. 8.50', 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 8.12* 9.41, 11.27"'s morgens. 1.30,3.53*, 4.58,5.57*, 9.20 's av- Van IJmuiden: 8.9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*, 9.20, 40.10 'sav- Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 42.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17* 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 42.57* 2.48, 4.25, 5.52, 6.22, 7.33, 8.54, 9.14, 9.55, 10.40* 'savonds. Alleen Zondags. Pram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. I88s. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)7.25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15. 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station) 8.09, 9.14, 10.40, 41.30, 's morgens, 12 27, 1.26, 2.40, 3,45 4.52. 654, 7.50, 9.16, 10.30 'savonds. Bloemendnalsche Onmibnsdienst. (Ondernemer M. MAAS) 4 Juni 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15,10.50'sm., 12.In,2.,3.40, 5.15,6.45,8.35 's av Van Haarlem (Station). 9.14, li.25 'smorg., 12.50, 2,40, 4 35, 5.51, 7.50, 9.46 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van betkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9H uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg. 9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9>4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.45,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'savonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest. Parklaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, Leidscbevaart, Schootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.3(1 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35, 3.30". 5.18', 7.23* 'sav. Richting Rotterdam7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53', 5.50,10 20* 'sav.RichtingdenHelder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 'a m. 8—4 's av. 6—9 u. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Matinée in de Sociëteit „Vereeniging". Zondagmiddag gaf de Ameterdamscbe Mannenzangvereeniging Kunst na Ar beid" eene matinée in de muziekzaal der soeieteit „Vereeniging'' voor de leden met hunne dames en kinderen. Bij het optreden merkten wij al spoe dig, dat wij te doen hadden met de man - nenzangvereeniging, die in de hoofdstad des lands verbonden is aan de Afdeeling van het Nederlandsch Werklieden-Ver bond. De banier der Vereeniging meldde ons dat in gouden schrift. Met belangstel ling leenden wij, om deze omstandigheid, het oor aan de voordracht van het zestal koornummers en de twee kwartetten, welke werden voorgedragen. Wij gevoelden sym pathie voor de Amsterdamsche werklieden, die in hunne vrge uren ontspanning zoe ken in de beoefening van den zang. Wij zijn hoogelijk ingenomen met de een voudige mensoben, die het door oefening en inspanning zoover weten te brengen, dat zij vrij moeielijke koren op voldoende wijze weten uit te voeren. Natuurlijk onderwerpen wij hunne verrichtingen niet aan eene scherpe critiek. Het streven van deze Vereeniging stemt ons welwillend en doet ons de ernstige bedenkingen vergeten, welke wij in het midden zonden kunnen brengen, wanneer wij de verschillende voordraohten wilden toetsen aan de eisehen der kunst. De Mannenzangvereeniging „Kunst na Arbeid" werd opgericht in 1883. Zij telt thans ongeveer 90 Werkende en 300 Kunstlievende Leden. Zij staat onder de verdienstelijke leiding van den Heer W. F. Eggelte, onderwijzer te Amsterdam. Niet veel leden van de sociëteit waren met hnnne dames tot deze matinée opge komen. Het sohoone zomerweder was daarvan zeker de oorzaak. Toch was de zaal goed gevuld, hoofdzakelijk echter door de Kunstlievende Leden, welke met hunne families de zangers waren gevolgd en vele genoodigen, leden van de Haarlemsche Afd. van den Ned. Werklieden-Bond. Van de leden der sociëteit vertrokken sommi gen zeer spoedig. Niet omdat ze den zang reeds moede waren, maar zeker, omdat zij zioli met hnnne dames minder op hun plaats gevoelden in een zoo gemengd gezel schap, dat trouwens door niemand was ver wacht. Stellig heeft de sociëteit de din gen, die Zondagmiddag aanstoot gegeven hebben, niet geheel knnnen voorzien. Toch is het gewenscht, dat zij, die stem hebben bij het organiseeren van feestelijkheden in deze soeieteit, rekening houden met den kunstzin en den smaak der leden en door het inwinnen van informatien voor zich de overtuiging trachten te verkrijgen, dat eene uitvoering, met wat daaraan ver bonden is, in overeenstemming is met het karakter der soeieteit. B. Concert van het Rotterdamsche Harmonie Orkest. Het tweede concert van de Rotterdam sche Harmonie werd Maandag avond in de soeieteit »Vereeniging« gegeven met het volgende programma: 1. Kronungs Jubelmarscli...A. Larondelle. 2. Ouverture „Dichter uml Bauer"Suppé. 3. Ein thé dansant beim fliegell- den Hollander. Traum- bilder Fantasie in Wal- zerformK. Müller Berghaus. 4. Grande fantaisie sur 1'opéra „la Muette de Portici" 1. Duukler. 5. Ouverture -Itienzi-Wagner. 6. Fantaisie caprice voor klari net soloBaerman. Voor te dragen door den beer A. Segebs. 7. a. Russiscbes Zigeunerlied vou E. Bach... .arr. K. Müller Berghaus. b. Aubade printanièreLacombe. 8. Fantasie über Serbische Volks liederK. Müller Berghaus 9Die W achtparade kommt CharacterstiickEilenberg Het eerste deel van dit programma werd gespeeld in den tuin, het tweede in de zaal, omdat de regen het verblijf in den tuin minder aangenaam maakte. Dat tweede deel verloor daardoor veel van zijn waar de. Evenmin als vuurwerk in eene binnen kamer, past harmoniemuziek in eene zaal. Dan brengt de muziek vermoeienis in stede van verkwikking. Het koper schet tert in uw oor en de slaginstrumenten doen uw hoofd dreunen. Van muzikaal genot kan dan moeielgk sprake meer zijn. Dat wij dat genot nu en dan moeten offeren aan de omstandigheden, valt te bejamme ren, doch niet te veranderen. Hopen we, dat de depressies, onder wier invloeden wij volgens de wetensohap zgn, nn maar eens voor eenigen tijd afscheid van ons nemen. Misschien is er dan nog hoop op eenige schoone zomeravonden. Wij zouden in herhaling moeten verval len, indien we nogmaals de uitstekende hoedanigheden van het Rotterdamsche Har monie Orkest in het licht wilden stellen. Even als bij het vorige concert troffen ons in *t bijzonder klank en voordraehtswijze. De stemming was evenwel minder geluk kig, iets dat we gaarne op rekening stel len van d« vochtige lucht, die ook haren invloed op muziekinstrumenten laat gelden. De nommers 2, 3, 4 en 7 leden onder de minder reine stemming het minst. De populaire Ouverture van Suppé werd keu rig fijn gespeeld. In de Wagneriaansche fantaisie van den kapelmeester eene compositie, vol wilde en stonte tooneelen, rijk aan aangrijpende klankeffecten en grillige rythmische vormen, ontwikkel de het Orkest eene volle, gezonde kracht. Anber's meesterwerk «La Muette«, waarin vooral het melodische element op den voor grond treedt, werd effectvol vertolkt. Wij stippen slechts aan het koor: »0 Dien puissant, Dien tutélaire«, het duo«Amour saorè de la patrie«, het koraalmatig be werkte gezang der visschers in de kerk, de tarantella en de schitterend bewerkte marsch-finale. In de tweede afdeeling beviel het werkje van den Eranschen componist Lacombe «Aubade printaniére« nitstekend. De uit voering van dezen morgengroet aan de schoone lente mocht dienen als proeve van voordracht. Opnieuw toonde de heer Müller Berghaus hier zijn meesterschap in het kleuren en den rijkdom van ver ven, welke hij op zijn palet weet te mengen. Op aanhoudend verlangen werd zij herhaald. Het Concert sloot met het komen en gaan van „die Wachtparade", eene compositie van den geestigen Eilenberg. Het publiek kwam er door in de gewensch- te stemming en verliet zeker dankbaar de zaal, de teleurstelling vergetend, welke het gebied der lage drukking ons opnieuw had bezorgd. B. Donderdag bracht de Tweede Kamer de behandeling van de Bankwet teneinde. Voortgezet werd het debat over art. 14 (de nieuwe aandeelen ter beschikking van de aandeelhouders tegen nitkeering van 1 miljoen aan den Staat) en over het am. Haffmans, om het nieuwe kapitaal door den Staat te doen storten, die daarvoor 4000 aandeelen krijgt. De beer de Savor- nin Lohman prees zeer den Min. van Fin. en beweerde, dat de rechterzijde niet on der de pressie van dien Minister staat, maar wel onder zijn leiding. Hij bestreed krachtig het amendement, dat verdedigd werd door de heeren Bool, Veegens, Har- tog, van Houten en Farncombe Sanders, welke laatste twee hnnne stem over het wetsontwerp afhankelijk maakten van de aanneming van het amendement. Zij be toogden, dat het hier gold eene kwestie, onafhankelgk van de winstverdeeling, en waarbij het Staatsbelang eischte, geen voordeelen aan de aandeelhouders toe te kennen op grond van vergrooting van het kapitaal. Door aanneming van het amendement-Haffmans zon een aanzienlek jaarlijksch voordeel billijk aan den Staat worden verzekerd. De heer Clercx, hoewel anders gestemd ten gnnste van het amen dement, zou er niet vóór stemmen, tenzij de liberale party hem gerust stelde omtrent de politieke strekking van dat voorstel. De heer Gleiohman wees er op, dat de zaak in het Voorloopig Verslag slechts even was aangestipt. De heer Verniers van der Loeff, het am. verdedigende, gaf eene reprimande aan den heer Bool. Men moest, zeide Spreker, in 's Lands belang wel eens stemmen in stryd met zijn per- sooniyke meening; deed de heer Bool dat niet, dan achtte hy diens verkiezing geen aanwinst voor de liberale party. De heer de Savornin Lohman achtte het onver- antwoordeiyk de wet in gevaar te brengen. De heer Bool antwoordend op de hem door den heer Verniers van der Loeff toe gediende reprimande, antwoordde, dat hg vrij verkoos te blijven, om te stemmen zooals zgn geweten hem ingaf. In poli tieke zaken kon het partybelang aan eensluiting eisehen, maar hier gold het geen politieke kwestie. De Min. van Fin. hield vol, dat dit pnnt in verband stond met de winstverdeeling, waaromtrent men tot de uiterste koncessie gekomen was. Het am.-Haffmans werd verworpen met 49 tegen 40 stemmen. De artt. 14, 12, 13, 16 werden onveranderd goedgekeurd, terwijl het geheele ontwerp werd aange nomen met 59 tegen 30 stemmen. Tegen stemden de meeste liberalen benevens de heeren Bahlmann, Haffmans en Domela Nieuwenhnis. Aangenomen werden vervolgens ver schillende ontwerpen, waaronder dat tot verdere verlenging van de voorloopige regeling van het onderwijs aan de Militaire Akademie. Bg de aanvulling der spoor- wegbegrooting voor een tweede spoor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1