HAARLEMSCH Eerste Blad. rso 63 Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 8 Augustus 1888. (Jitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86 TELEPHOON NUMMER TELEPHONISCHE VERBINDIN met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 35 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG m VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidliollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. I Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55*, 'sm, 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. -|- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Baarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53,! 8.10*, 8,31. 8.58", 9.25", 10.20* 11.46*, 11 56 11.32-1- 's morgens. 12.50, 2.40," 3.35, 4.18", 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.51", 9.34", 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18", 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6 20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20", 8.48,9.15",9.50", 11.01,11.52*, ll,57.'s morg. 1.05", 1.15", 3.25", 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30", 8.20, 8.55",lü.02", 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43", 9.21,10.13",'s morgens, 12,15*, 12.35,1.41", 3.49",4.59, 5.55+, 7-53", 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55", 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23", 2.50", 3.354.50,6.18+ 7.39, 8. 8.50", 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30, 3.53*, 4.58, 5.57*, 9.20's av Van IJ muiden: 8.—, 9.23*, 11.13 's morgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav- Stoppen aau de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22. 7 33, 8.51, 9.14, 9.55, 10.40 's avonds. Alleen Zondags. Traui-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Juni. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland): 7.25, 8.15, 9.30,10.50,11.40 's morg 12.15 2.—, 3.—, 4.10, 5.35, 7.15, 8.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 8.09, 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12 27, 1.26, 2.40, 3.45 4.52, 6.54, 7.50, 9.16, 10.30 'savonds. Bloeinendaalsche Omnibusdienst. (Ondernemer M. MAAS) 29 Juli 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.55, 8.15,9.30,10.59 'sm., 12. 12,4^, 1.50,2.55, 3.30, 4.28, 5.15, 6.35,7.10, 8.20 8.30,9.35 's av Van Haarlem (Station). 8.40,9.14, 10.10,11.25, 's morg., 12.50,1.26,2.30,3.45,4 35,5.21, 5.53, 7.30,7.50,8.55, 9.16,10.25 's av. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëi alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot4 ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds Lichting der hulp brievenbussen - Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 's morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel Leidschevaart, Schootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35, 3.30", 5.18", 7.23* 'sav Richting Rotterdam 7.52,9.16 's morg., 12.10, 4.53% 5.50,10 20* 'sav.Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25% 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 84 's av. 6—9 u. Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Langs de Kermis. Van welken tijd de Haarlemsche ker mis dagteekent, zon ik niet durven zeggen, enj het zal den lezer ook al heel weinig kunnen scheelen. Evenmin is het noodig er op te wijzen, dat het tooneel der kermis in den loop der jaren nog al eens verplaatst is. Men behoeft bijv. nog geen vijftig jaar geleefd te hebben om zich de standplaats der kramen te herinneren op de Groote markt in vier dubbele rijen, benevens die der tinnen goederen en fijne luxe-artikelen op het Prinsenhof, om ze vervolgens aan te treffen op de Nienwe gracht, later na het dempen van de Oude gracht al daar van het Spaarne tot aan de Zijlstraat, terwijl in de laatste jaren eene neiging schijnt te bestaan om het centrum van de kermis meer en meer samen te trek ken in het Westen der stad, om mischien later weer ergens anders te zijn, al naar mate de drang der omstandigheden dit vordert. De Groote markt schijnt altijd nog de eer waard te zijn een goed gedeelte der schouwburgtenten te herberbergen Thans vindt men er de groote schouw burgtent van de Heeren van Lier, met het front naar de Riviervischmarkt. Ge durende een gedeelte van de kermis wordt daar de Operette »De Mikado« gegeven. Er wordt niet aan het succes van het stak getwijfeld; de heeren van Lier weten wat zij willen en kennen den smaak van het publiek genoeg, om te weten dat men de Mikado niet jnist in hnn Schouwburg- gebouw te Amsterdam behoeft te gaan zien, om het ten volle te genieten. Wij wenschen den wakkeren ondernemers ook hier het succes, dat hun overal met de Mikado te beurt viel. Met de voorzijde naar de Sociëteit „De Kroon'" treifen wij een oude bekende aan. Het is de Sohonwbnrg-loge van Wery. Apen, honden, ponnys, dames, heeren en clowns deze laatste behooren tot de categorie der pretmakers, zonder aandui ding of zij tot de twee- of vierhandige, of tot de viervoetige artisten behooren vertoonen daar tot welke hoogte de dressuur van menschen en dieren geklom men is. De apen en honden vooral breDgen de jeugd en soms den rijpen leeftijd nog wel in verrukking. Daar men bij de familie Wery altijd iets goeds ver wachten kan, is een bezoek voor de klei ne jongens en meisjes wel aan te bevelen. Op de Gedempte Oude gracht bij de Jaco- bijnenBtraat men duide dezen zijsprong niet ten kwade staat een concurrent van Wery, het groot Apenthéater van C. Delafioure. Als de ruimte niet eenigermate beperkt was, zon het program hier eigen lijk behooren overgedrnkt te worden. Het is een curieus stuk en ten volle de aan dacht der „damen en heeren" waardig. De bestuurder „durft verhopen, dat het pu bliek de rechtvaardige waardeerdere niet zal ontbreken op zijne schoone vertooningen, samengesteld uit een uitgezocht schouw spel met kostumen en toebehoorten van den besten smaak". Een klein, doch niterst net tentje treifen wij nog aan op de Groote markt, staande met het front naar het Stadhuis. In reusach tige letters prijkt het met den naam „Magneta". Men heeft hier natuurlijk te doen met een optisch bedrog, in den trant van „Stella", maar toch anders. Eene jonge dame beweegt zich zonder in deze gebonden te zijn aan de wetten der zwaartekracht over het kleine tooneel. De gestrekte gestalte verplaatst zich in alle richtingen, soms met het hoofd naar boven, soms naar beneden. Dan weer wen telt het lichaam zich om en om, met niets tot steunpunt, danja wat tot steun punt? Dit is nu juist de vraag, die tot heden slechts door den eigenaar van het geheim kan, maar niet zal opgehelderd worden. Men verzuime niet dit wezenlijk interessante schouwspel te gaan zien. Een menschenpasr „kleiner dan de Liliputters", mede op de Groote markt, moet wel de aandacht waard zijn. Het Groot Nederlandsch Alcazar, di rectie H. Hart, Groote markt, front Vleesch- hai, doet aan hoogere gymnastiek, panto- mine, tableau vivant enz., dagelijks ver andering van programma. Op de Botermarkt bij de Gierstraat vindt men de alom vermaarde Spriet. Acrobaten, jongleurs, goocheltoeren met uitdeelingen van kinderspeelgoed, muzie kanten, grimassen voor den aanvang van de groote voorstelling en dan massa's kleine en groote menschen die zich haasten om al die heerlijkheden gade te Blaan of binnen gaan om het fijne van de zaak te weten, zich te verbazen over de sterke toeren, of zich te verwonderen over de stoute goocheltoeren. Een paar vélocipède- ofte wel rijwiel-tenten, waarbinnen oud en jong zich voor weinig geld laat rond voeren, met meer beweging en minder in het openbaar dan bij de draaimolen, wier meer geciviliseerde halfzusters zij zijn. Aan de Zuidzijde van de Botermarkt, op de plaats waar anders op Maandag de hokken met biggen staan vindt ge do een paar houten en linnen gebouwtjes waar men zich van de „waarheid" van het een of ander dat er in tentoongesteld wordt „kan overtuigen" en daartnssehen een zaam ende verlaten, doch met hope op wiDst een klein, doch zindelijk kraampje waarin men zeker oliegebak kan koopen en zijn dorst kan Jesschen met limonade, Och arme als 't niet warmer wordt en de eerste Dinsdagsche nieuwe maan van 7 Augustus ons geen zomer brengt, maak n dan geen illusiesdan versmaadt men nw verkoelenden dronk en verlangt men eer naar iets, dat bij uwe sobere uitstalling niet te vinden is. Jaap met zijn Greuninger waar is sedert eenige jaren, als zoo vele andere stillen in den lande, verdweneD. Toch ontbreekt het niet aan gelegenheden om iets te koopen met „Voor Uwé Kermis" of „Weinig maar uit een goed of een andere rebus er op. Bij de Barrevoete- steeg staat „juffrouw de Nies" met haar flinke, welgedane, frissche helpsters. Zij bakt, of kookt er op los uit den treuren, en zij schijnt er zich niet over te bekom meren of zij hare bollen bakt, braadt, kookt dan wel ziedt, mits men ze maar koopt. Welke kermis kan men zich denken zonder draaimolens. Onze kermis is geze gend met slechts drie van die machines, be wogen door paardenkracht. Reeds op ver ren afstand kondigen zij zich aan door de alles overschreeuwende orgels die er in geplaatst zijn. De jeugd wil nu een maal draaienook zij wil haar cirkelgang hebben. Onbezorgd leggen de kinderen hun rit af, steeds verlangende hoe sneller hoe beter het uitgangspunt te bereiken en aan de wachtende ouders of vrienden te vertellen hoe pleizierig zij draaien in dien mooien molen met dat schetterende en schitterende orgel. Wat is ook de draai molen ontaardHoe staat nog menigeen voor den geest de «Groote Hamburger Car- roussek staande op de Groote markt, waar een eerwaardig grijs echtpaar den scepter zwaaide en één rij er goedmoedig uitziende, breedgerngde houten bonken was, van waar ge u kondet oefenen in het edele ring steken met een korten steekdegen. Hoe zwol u 't hart als ge de vereischte drie ringen hadt prijs gemaakt, welk gelukje U één vrijen rit bezorgde. Hoe hoort ge- nog de stem van den carroussel-baas als hij de jongens, die hier de beweegkracht uit maakten, zijn gebiedend »in de houten toesnauwde. Verdwenen is al die heer lijkheid der jengd, tegelijk met de goede oude «Hamburger Carroussel. Onze opvol gers draaien thans hun draai, anders dan wij maar toch draaiend niets nieuws onder de zon De rij pofferkramen op de Onde gracht kunnen de vergelijking met hare voor gangsters best doorstaan. Kenrig geschil derde kramen, hel verlicht, schitterend van glas- en metaaldecoratie, uitlokkend genoeg om ze even binnen te treden en te genieten van de meelbolletjes in boter gebakken en met zilver toegediend. Ook hier treffen wij namen aan uit den voor tijd dezelfde gezichten, maar onderde zelfde vrouwen, maar corpulenterhier en daar slechts eene reproductie, een tweede editie van de voorgangsters, dezelfde nitnoodiging tot binnen komen, uitgespro ken in hetzelfde dialect. Dezelfde bakpan nen van het zelfde maaksel en met juist evenveel poffergaten. De vuurhaard precies met dezelfde houtsoort gestookt, wat n duidelijk wordt uit dezelfde opstijgende geuren, die nwe reukorganen prikkelden in een tijd die verre weg is; alles het zelfde en. toch anders. Verder vertoont de Oude gracht het oude schouwspel. De beignets-kraam van Koppen geflankeerd door een «schiettent" en een elektrische toestel, met een Colos seum mechanique tot achterhoede aan de eene zijde en aan de andere zijde de biertent van Zomerdijk. Verder de gewone speel goed-, galanterie-, photografie- en hand- sehoen-kramen. Ook hier treft men goede, oude namen aan, zooals Eickerman, met zijne uitgezochte verzameling photografiën, Anton Hnf de bekende Tyroler hand schoenenfabrikant en anderen. De Raamgracht dient tot standplaats van kramen van allerlei soort en ook deze frissche laan zal, bij goed weder, weer als het vorige jaar, veel kijkers trekken. Over 't algemeen schijnen de kramers mét deze standplaats ingenomen. Nog zijn daar een paar photografle-tentjes. Op de Parklaan is de schouwburgtent van de Vereenigde artisten van de Hollandsche Opéra, waar heden Dinsdag de eerste voorstelling gegeven wordt metDe Hu zaren van het dorp, terwijl op de Groen markt de Schouwburg van Boas en Jndels, directie Kreukniet en Blaaser, zijn plaats vindt. Carré bezoekt dit jaar Haarlem niet; toch is met de bevrediging der wensohen van paardenliefhebbers behoorlijk rekening gehouden, want voor de eerste maal ver scheen hier het Cirque Beige. Het vindt zijn plaats op het Wilsonsplein. Het pro-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1