HAARLEMSCH Eerste Blad. Tiende Jaargang. van WOENSDAG 15 Augustus 1888. Nieuwsberichten. iSo 65. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOON NUMMER 144. TELEPHON1SCHE VERBINDIN met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf 25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. fioord-Zuidhollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-j-, 8.17, 9.37, 10.55*, 'sin., 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. -j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsclie Tramway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31, 8.58", 9.25*, 10.20*, 11.46*, 11.56 11.32-j- 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23', 6.15*, 6.46, 7.28-j-, 7.5 4*, 9.34*, 9.42*, 9,16*, 9.52,10.18*, 11.04-}- 's av. Van A msterdam: 6 20, 6.50*, 7.35-}-, 7.48*, 8.20', 8.48,9.15', 9.50*, 11.01,11.52*, 11,57.'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33-}, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55*, 10.02*, 11,15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.35, 1.41*, 3.49',4.59, 5.55+. 7.53*, 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23*. 2.50*, 3.354.50,6.18+ 7.39, 8. 8.50", 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. Do met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30, 3.53*, 4.58, 5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driehuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7 33, 8 5t, 9.14, 9.55, 1040 'savonds. Alleen Zondags. Tram-Onimbus-Mautselwippij. BlocmendaalOverveenHaarlem. 10 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj: 7.50, 8.15,9.25, 9.30,10.45,10.50, 11.58 'smorg. 12.35, 1.50, 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 5.10, 6.30, 7.10, 8.15, 8.30, 9.30, 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Slation). 8.38,9.14,10 05,10.10,11.2511.30, 'smorgens, 12.50,1.26,2.30, 2.40,3.45,4.35,4.52, 5.20, 5.53,7.10, 7.50,8.50, 9.16,10.23,10.30 's avonds. Blocmendaalsche Omnibnsdienst. (Ondernemer M. MAAS) 29 Juli 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.55, 8.15, 9.30,10.50 'sm., 12. 12.40,1.50,2.55, 3.30, 4.28, 5.15, 6.35, 7.10,8.20 8.30,9.35 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.14, 10.10,11.25, 's morg., 12.50,1.26,2.30,3.45,4 35,5.21, 5.53, 7.30,7.50,8.55,9.16,10.25 's av. Dienstregeling vau het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëi alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.S tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagenvan 's morgens 8 tot 914 uur 's avonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.,4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan. Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30, 6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30', 5.18', 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.5-2,9.16 'smorg., 12 10, 4.53", 5.50,10 20' 'sav.Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25', 4.53, 9.15"savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Het oorlogsbudget is in de laatste twintig jaren voor de verschillende staten van Europa verdubbeldhet is tegen woord ig opgevoerd tot een som van ongeveer twee en twintig honderd millioen gulden, De gezamenlijke troepensterkte is hierdoor vermeerderd met ongeveer elf millioen manschappen doch als de wetten, regelende de recruteering der legers mochten toe gepast worden, dan zal Enropa eene ge zamenlijke legermacht van bijna dertig millioen manschappen op de been kunnen brengen. De beide Oostenrijksche heeren die door Bulgaarsche roovers waren opgelicht zijn, na ontvangst van het losgeld, in vrij heid gesteld.De regeering neemt thans maat regelen om de rooverbende te doen ver volgen, wat echter nog al zwarigheden schijnt op te leveren. In de Montenegrijnsche hoofdstad, Cettinje, meent men weer een complot ontdekt te hebben met het doel om revo lutie te bewerken in Bosnië, Servië en Bulgarije. Aan de Daily News wordt bericht, dat de meren van Konstanz en Zurich buiten hnnne oevers getreden zijn, en dat te Lucern de kaden en nabij gelegen huizen voor een goed deel onder water staan. Uit Zwitserland komt het aangename bericht dat wij een vroegen winter te wachten hebben, aangezien de ganzen beginnen naar het Zuiden te vliegen, en dat juist nu wij zoo wat zomer hopen te krijgen. De IJsel was Zaterdag nog steeds wassende. Verschillende streken bouwland staan onder water. De Rijn wast ook nog. De lage weilanden onder Renkum staan gedeeltelijk onder water. Voor eenige dagen kwam in de Nouvelle Revue een stuk voor dat alge meen opzien verwekte. Het heette te zijn een rapport van prins Bismarck aan keizer Frederik omtrent het veel besproken huwelijksplan van prinses Victorie. Nadat verschillende, ook Duitsche bladen, hun oordeel omtrent hel stuk hadden uiteen gezet, wordt thans op goede gronden be wezen, dat het geheele courantenartikel niets om 'tlijf heeft en slechts een samen voeging is van verschillende berichten, die in enkele bladen omtrent deze zaak voorkwamen. Voor Mirabean, den machtigen re denaar uit den tijd der Fransche revolu tie is thans te Montargis, zijne geboor teplaats, een standbeeld opgerioht. Te Amiens waren Maandag en Dins dag de gemoederen zeer opgewonden door de woelingen der werkstakers aldaar. De benden hadden het gemunt op de fluweel weverij van Cocquel en de gendarmerie, die wilde optrekken tot bescherming werdt tegengehouden. Het fabrieksgebouw werd in brand gestoken, de pogingen tot blusschen verhinderd. Eindelijk slaagde men er in de straten schoon en de vlammen gedoofd te krijgen. Heel wat schade werd door de werkstakers aangericht. Volgens de laatste berichten schijnt de rust hersteld te zijn. Woensdag hebben te Parijs bij de begrafenis van den communard Eurde wanordelijkheden plaats gehad. Naar schatting waren ruim vijftien duizend personen bijeen en aanvankelijk bleef men kalm, tot de ontplooiing van de roode vlag plaats had. De politie trachtte deze te bemachtigen, maar spoedig knalde er een revolverschot en vielen stok-en knup pelslagen. De menigte werd door de politie uiteen gejaagd. Een der politie-posten werd met steenen gebombardeerd en in een voorportaal viel een bom, welke niet ontplofte. Telkens kwam de menigte weer bijeen, doch na afloop der begrafenis kwam alles tot rust. Een drietal jaren geleden, men zal het zich herinneren werd te St. Louis zekere Preller, een Engelschman door zijn reisgenoot Maxwell, mede een Engelsch man vermoord met het doel zich meester te maken van diens bezittingen. De schuldige werd gevonden en het vonnis, de straf des doods, over hem uitgesproken zou reeds den 27 Augustus 1886 aan hem voltrokken worden. Door allerlei listen en vonden is men er in kunnen slagen de rechtstelling bijna twee jaren te verschuiven. De politiek zelfs heeftin deze dienst moeten doen, zijnde de excep tie opgeworpen, dat beide mannen Engel- schen waren. Eindelijk heeft men de zaak niet langer kunnen tegenhouden en is Vrijdag het vonnis voltrokken geworden. De afgetreden minister von Puttka- mer ontvangt van zijne conservatieve vrienden in de Pruissische Kamers een geschenk, bestaande in een beeld van keizer Wilhelm I. Het is 2/3 meter hoog en is van massief zilver vervaardigd en bevat het volgende opschrift: Den getrouwen dienaar van zijn Keizer en Koning, Robert von Puttkamer. Zijne vrienden in den Rijksdag en in den Landdag. De werkstakende Parijsche aardwer- kers hebben besloten het werk te zullen hervatten tegen een loon van 55 centi mes per uur inplaats van 60 centimes zooals eerst geëischt werd. Het is niet bekend of de patroons hiermede zullen genoegen nemen. Als een staaltje, hoe onachtzaam reizigers over het algemeen zijn, kan die nen, dat in Groot-Britannië alleen in de maand Juli niet minder dan 13000 valiezen, 13000 parapluies en 67000 voorwerpen van verschillenden aard onbe heerd werden gevonden in spoorwegcoupé's In de omstreken van Redding, in Californie, heeft zich een voormalig pos tiljon, men weet niet om welke reden, op zonderlinge wijze van het leven beroofd. Hij kocht een vaatje met 50 pond eener voor mijnwerken gebruikte ontplofbare stof, ging er op zitten en stak het aan. Hij bereikte zijn doel ten volle. Keizerin Frederik heeft de beschik king over niet minder dan 5 paleizen dat hetwelk zij te Berlijn bewoonde sedert haar huwelijk; de villa Charlotta te Pots dam het kasteel te Wiesbadenhet oude kasteel te Homburg en het kasteel te Bornstadt. De keizer vermaakte haar 1.800.000 gd., in Engelsche fondsen helegd, die na haar dood onder de jongere kinderen zullen worden verdeeld. Koningin Victoria, de koning van België en de hertog van Saksen-Coburg Gotha zijn belast met het beheer. Toen onlangs de generaal Winter- feldt aan Koningin Victoria officeele ken nisgeving kwam brengen van -de troons bestijging van Keizer Wilhelm II werd deze buitengewone gezant door de koningin zeer koud en hoffelijk ontvangen. De duit sche bladen waren gedurende enkele dagen vol van dit feit. Thans doet de Engelsche pers alle moeite om den slechten indruk weg te nemen. Zoo schuift zij de kwestie omtrent het kostuum op de omstandig heid dat de koningin rouw droeg over haar schoonzoon en dat het koude afscheid gelegen was in de min of meer lompe wijze van toespraak door den generaal Winterfeldt. Een en ander te samen zou de koningin dus eigentlijk reden tot ver stoordheid hebben. De weduwe van keizer Frederik heeft de kerk van het heilige graf te In- nichen in Tyrol aangewezen als model voor het praalgraf, dat boven de plaats, waar het lijk van haar gemaal rust, zal worden gebouwd. Innichen, een merkwaar dig oud marktplaatsje, ligt dicht bij de wereld beroemde Ampezzo-vallei, die ver leden jaar door het keizerlijk paar bezocht werd. De keizerin, destijds nog kroonprin ses, maakte toen een schets van den tem pel. Den Oostenrijkschen architect, baron Schmidt, is het ontwerp der plannen op gedragen. Te Bromley, in het Engelsche graaf schap Kent, heeft zich een smid, oud 48 jaar, aangegeven als den pleger van een moord in het jaar 1864. Hij had toen eene vrouw, met welke hij in een schuitje was, in een vlaag van toorn over boord geworpen. Haar lijk was nooit gevonden en niemand had ooit geweten, dat zij sa men dat tochtje hadden gedaan. Gewetens wroeging dreef hem thans om zich aan te geven. Nabij Londen zijn, op de Hampton- Wicklijn twee treinen met elkaar in bot sing gekomen. Vier reizigers werden gedood en verscheidene gekwetst. Toen het schip Ohiovan Liverpool naar Philadelphia, Zondag jl. te Queens- town aankwam, werden twee der passa giers, de heer Bnttermeijer en echtgenoote, gearresteerd. De man werd herkend als zekere Müller nit Kassei, de dame als zijn minnares, een meisje van schatrijke familie, dat door hem is geschaakt. Zij is aan haar voogd uitgeleverd en Müller naar Londen getransporteerd om terechtgesteld te wor den. Het spoor dezer vluchtelingen was door de Vlissingsche politie ontdekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1