HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. (Jitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. vail ZATERDAG 18 Augustus 1888. op ZONDAG 49 Aug, 1888. Nieuwsberichten. L\o. 60 TELEPHOON NUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommerg 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-j-, 8.17, 9.37, 10.55", 'sm, 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58, 4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. -[■ Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Baarlemsche Tramway-Maatschappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31. 8.58"9.25", 10.20*, 1 1.46*, 11 56 11.32f 's morgens. 12.50, 2.40," 3.35, 4.18", 4.47*, 5.23*. 6.15*, 6.46,7.28-j-, 7.54", 9.34", 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18", 11.04-j- 's av. Van Amsterdam: 6 20, 6.50*, 7.35f, 7.48*, 8.20",8.48,9.15',9.50*, 11.01, U.52Ml,57.'smorg. 1.05", 1.15", 3.25", 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33-j-, 6.30* 7.30", 8.20, 8.55", lo.OJ", 11.15 's av. Naar Rotterdam- 7.17, 7.57-j-, 8.43", 9.21,10.13", 's morgens, 12,15*, 12.35,1.41", 3.49',4.59, 5.55-j-, 7.53", 8.49, 10.25" 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55", 9.45, 10.17-j-, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.50", 3.354.50, 6.18-j- 7.39, 8. 8.50", 9.55-j- 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met f zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 's morgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens. 1.30, 3.53*, 4.58,5.57*, 9.20 's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 's morg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's 7 33, 8 51, 9 14. 9.55, 1040 'savonds morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, Alleen Zondags. rram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 10 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj7.50, 8.15,9.25, 9.30,10.45,10.50, 11.58 'smorg. 12.35, 1.50, 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 5.10, 6.30, 7.10, 8.15, 8.30, 9.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 8.38, 9.14,10 05,10.10,11.25 11.30, 's morgens, 12.50,1.26,2 30 2.40,3.45,4.35,4.52, 5.20, 5.53, 7.10, 7.50,8.50, 9.16,10.23,10.30 's avonds. Blocmendnalsche Omnibusdienst. (Ondernemer M. MAAS). 12 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.45, 8.05, 9 20, 10.15, 10.50, 11,50, 'sm., 12 30 1.40,2.45,3.20, 4.20. 5.10, 6.25, 7.05, 8.10 8.25, 9.25 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.14, 10.10,10.55,11.25, 's morg., 12.40,1.26,2.25,3.45,4.35 5.21, 5.53, 7.05,7.50,8.45,9.16,10.23 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëi, alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg. 9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.—, 9.'s avonda. Op Zon- en aljremeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.— 'savonds Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 's morg., 2.30,6.—, 8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidschevaartSchootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30, Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30", 5.18", 7.23" 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12 10, 4.53", 5.50,10 20* 'sav.—Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25", 4.53, 9.15"savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1S88. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 69u. Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Groote Kerk. Yroegpr. 7 ure, D. van Ar kei, pred. te Bloemendaal. (Voor Moeion). Voorm. 10 ure, J. van Zoenen Martinet pred. te Zandpoort. Nam. 2 ure, Smeding. 45e Zondag. *8 Avonds 6 ure, Hoog. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Brutel de la Rivière. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Post, godsd.-onderwijzer. Waalscke Kerk. Voorm. 10 nre, Debry. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 nre, 's Av. 5 nre, Koog, van Bergum. {Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 'e Av. 5 ure. Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, A. Evelein pred. te Leiden. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. Reinonstrantsche Kerk. Geen dienst. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. 's Avonds 6 nre, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Arkel. Nam. 2 ure, geen dienst. Heemstede. Voorm. 10 ure, Buisman, Godsdienstonderwijzer. Hillegom Voorm. 9y2 ure, M. Buchli Pest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9Vs ure, IV. H. Dekking Pred. te Hoofddorp. Sandpoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, II. J. Bergenia. Velsen Voorm. 91/2 ure, G. van Herwaarden, Pred. te Bennebroek. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecke. Nam. 21/2 are, O. Schriecke, Doopsbediening. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. De collecte op 12 Aug. voor het gods dienstonderwijs heeft opgebracht 74. Diakenen collecteerden voor de armen in de vroegpreek 0.50 van eene dienst bode als opbrengst van verkochte capsules. Ds. Brutel de la Riviere hoopt Maandag te 9 en 4 ure, Dinsdag te 9| en 1 ure en Donderdag te 11 ure weder te cate- chiseeren. De groote staalfabriek van Siemens Co te Landore bij Swansea, waarin in gewone tijden meer dan duizend personen werk vinden, is voorloopig voor den tijd van zes maanden gesloten. Voor eenigen tijd waren eenige Duitsche studenten in de stad Belfort door ingezetenen mishandeld, zoo dat een van hen gedurende eenigen tijd zijn studie moest opgeven. Op grond van de Fransche wet vragen de studenten thans van het gemeentebestuur van Belfort schadevergoeding en hun eisch wenschten zij te laten doen door een Franseh advokaat, doch geen der gevraagde rechtsgeleerden wilde zich met de zaak inlaten, terwijl zelfs geen advocaat te vinden was, die ambtshalve de zaak der Duitsche heeren wilde verdedigen. Een der Duitsche bladen waarschuwt nu, dat er in Frankrijk voor een Duitsoher geen recht te krijgen is. Thans heeft keizer Wilhelm bezoek van den koning van Portugal. De hooge gast is benoemd tot chef van het 20ste regiment infanterie. Twee der zonen van prins Albert van Pruisen hebben gedurende hun ver blijf te Seheveningen les genomen in de Nederlandsche taal. Wanneer zij in Duitsch- land zullen terug gekomen zijn, zal de studie in het Nederlandseh geregeld wor den voortgezet. Nog altijd wacht de wereld op het antwoord van Dr. Mackenzie, den genees kundige van wijlen keizer Frederik, aan Dr. Bergmann's geschrift, dat zoo scherp zijne handelingen én als geneeskundige én als mensch besprak. De uitgave van het geschrift wachtte steeds op de toestem ming van de keizerin. Dat het eerstdaags, althans binnen een niet te lang tijdsver loop, het licht zal zien, blijkt uit het be richt, dat Dr. Mackenzie het recht van een Duitsche vertaling heeft verkocht voor ƒ7500. Door nieuwe spoorverbinding is het thans mogelijk geworden van uit Weenen in acht en veertig uren Konstantinopel te bereiken. De reis van Parijs uit naar de Turksche hoofdstad is hierdoor thans verkort tot twee en tachtig uren. In het Koninginnedok te Amster dam ligt thans een Franseh stoomschip, viermaster, dat eenige voeten bniten het dok steekt en langer is dan eenig Neder landseh stoomschip. Door het Noordzeeka naal kon het niet anders dan met alle geopende sluisdeuren gesehut worden. Het aantal vreemdelingen, dat En geland bezoekt, is dit jaar by zonder groot. Gemiddeld worden nu 12.000 mensohen per week of 1600 per dag over het ka naal vervoerd. Het verkeerd neemt zóo toe, dat de Londen, Chatham en Dover company weer een nieuwe stoomboot moet aanschaffen, die aan de Clyde zal gebouwd worden. Uit het zuiden van Rusland wordt gemeld, dat de graanoogst dit jaar bijzon der voordeelig is, hetgeen onder anderen heeft ten gevolge gehad dat de daglooners 50% meer verdienen dan het vorige jaar. De mijnen worden verlaten om op het veld te werken en bovendien worden nog soldaten gezonden, om bij het inhalen van den oogst te helpen -- De hertog Max van Beieren viert in Sept. zijn diamanten bruiloft op het kasteel van Tegernsee. De kinderen en de kleinkinderen van den hertog, 0. a. de keizer en de keizerin van Oostenrijk, wor den bij die gelegenheid daar verwacht. De hertogin is de eenige nog levende zos ter van koning Lodewijk I. De Bulgaareche roovers hebben op nienw twee personen opgelioht en naar de bergen gevoerd. Zij verkeerden in de mee ning prins Ferdinand en zijn eersten mi nister gevangen te hebben, doch het bleek dat zij een photograaf en dieos bediende beet gekregen hadden. Het Berl. Tgbl. noemt het jammer, dat het niet de prins geweest is; de oplossing der vraag hoe de mogendheden den vorst het best kon den bewegen tot het verlaten van den troon zou er door bevorderd zijn. De vertegenwoordigers der vreemde mogend heden te Sofia hebben gezamenlijk bnnne bevreemding te kennen gegeven over de onveiligheid van personen en goederen en over de onverschilligheid waarmee de re geering de geheeie kwestie behandelt. In het Berliner Tageblatt wordt verhaald van een vledermnis die onlangs, aan een der vleugels gewond, in den winkel van een barbier aan den Schöneberger Ufer kwam fladderen, en die, door den barbier van melk en spek voorzien, daar bleef. Drie weken lang kroop het diertje door de kamer rond, maar acht dagen geleden was het op eens verdwenen. Den volgen den morgen vond men echter de vleermuis weer voor de deur, en sedert dien dag vliegt zij geregeld 's avonds uit, en komt 's morgens bij den barbier terug om over dag in zijn huis te blijven. Voor ander half jaar werd in de Thimes de Iersehe afgevaardigde Parnell verantwoordelijk gesteld of beter gezegd beschuldigd van medeplichtigheid aan de misdaden der Liga. Het Lagerhuis heeft nn eindelijk besloten eene commissie te benoemen tot onderzoek naar de gegrond heid of ongegrondheid der beschuldiging, terwijl Parnell het Londensche blad heeft aangeklaagd wegens laster en eene schadeloosstelling van vijftig duizend pond sterling eischt. Te Valparaiso in Chili is tengevol ge der hevige regens een waterreservoir gebarsten waardoor de voornaamste straten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1