HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN 144. van ZATERDAG 25 Augustus 1888. op ZONDAG 26 Aug, 1888. Nieuwsberichten. No. 68 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. TELEPHOONNUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. v franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsraimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsche Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55*, 'am., 12.20, 12.57**, 1.35,2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. EaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Trainway-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 'a morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31, 8.58*, 9.25*, 10.20*, 11.46*, 11.56 11.32-}- 'smorgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.54', 9.34*, 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18*, 11.04+ 's av. Van A msterdam6.20, 6.50*, 7.35+, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*, 9.50*, 11.01,11.52*, 11,57.'s morg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55*, 10.02*, 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43', 9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.35,1.41', 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*8.49, 10.25" 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*, 2.50", 3.354.50,6.18+ 7.39, 8. 8.50", 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27"s morgens. 1.30,3.53*, 4.58,5.57', 9.20 's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*, 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57* 2.18, 4.25, 5.52, 6.22' 7.33, 8.54 9.14, 9.55, 10 40 's avonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibus-Maatscbappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 10 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland): 7.50, 8.15,9.25, 9.30,10.45,10.50, 11.58 'smorg. 12.35, 1.50, 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 5.10, 6.30, 7.10, S.15, 8.30, 9.30, 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Station). 8.38, 9.14,10.05,10.10,11.2511.30, 's morgens, 12.50,1.26, 2.30 2.40,3.45,4.35,4.52. 5.20, 5.53,7.10,7.50,8.50, 9.16,10.23,10.30 's avonds. Bloemendaalsclie Onmibusdienst. (Ondernemer M. MAAS). 12 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.45, 8.05, 9.20, 10.15, 10.50, 11,50, 'sm., 12.30 1.40,2.45,3.20, 4.20, 5.10, 6.25,7.05, 8.10 8.25,9.25 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.14, 10.10,10.55,11.25, 's morg., 12.40,1.26,2.25,3.45,4.35 5.21, 5.53,7.05,7.50,8.45,9.16,10.23 's av. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 934 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiën alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 's morg. 9 tot 9 uur 's av.op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure. Voor de Postpakketten alleen op werkdagen, van 's morgens 8 tot 9 34 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.9.'s avonds, Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der hmpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein: 6.45.10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidschevaart, Schootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35,3.30", 5.18*, 7.23" 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53", 5.50,10 20* 'sav.Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 84'sav. 69u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ureSmeding. Voorm. 10 ure, Brutel de la Rivière. Nam. 2 ure, Brutel de la Rivière. 46e Zondag, 's Avonds 6 ure, Dr. F. F. Daubanton, pred. te Heemstede. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, H. Duval Slothouwer, pred. te Utrecht. (Voor Fscher)_ Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Hoog. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bourlier, past. h la Haye Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Be Visser, pred. te Amersfoort. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Fooiman. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, Craandijh. Remonstrantsche Kerk. Geen dienst. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Ds. Hoog hoopt deze week zijne catechi- satiën weder te houden. Ds. Smeding bericht met veel dank te hebben ontvaögen voor de Unie-collecte met bestemming voor de Chr. school voor on- en minvermogenden een muntbiljet van ƒ50; door Diakenen gecollecteerd '19 Ang. in de Nieuwe Kerk 2.50door Ds. Hoog van Mej. S. 2.50; evenzoo voor die school van de meisjes-naaikrans alhier ƒ15. De gezamenlijke opbrengst der Unie-collecte bedraagt thans 902.07. De catechisanten van Ds. Poolman wor den deze week op de gewone uren, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag, terug gewacht. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden Collecte voor de Bewaarschool. Beverwijk. Voorm. 10 nre, B. H. d'Auzon, Candidaat Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 nre, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2y3 nre, J. D. van Ariel. Heemstede Voorm. 10 nre, F. F. Daubanton. Hillegom. Voorm. 9V2 nre, H. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9V2 ure, H. J. Bergsma, Pred. te Spaarndam, Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 6 ure, H. J. Bergsma. Velson. Voorm. 91/2 ure, J. B. van Ariel Pred. te Bloemendaal, 's Avonds, geen dienst. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecie. Nam. 2V2 ure, O. Schriecie. Concert Grenadiers en Jagers. Directeur de Heer W. v. d. Linden. De Kon. Milit. Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers sloot Donderdag avond de ry der concerten, welke dezen zomer in de Sociëteit »Vereeniging« gegeven werden. Het weder was prachtig en de fraai verlichte tuin dientengevolge geheel met belangstellenden gevuld. Het program ma en de wijze van nitvoering verdienden die belangstelling in ruime mate. Nog altijd is een concert van deze Kapel be langrijk, ook al valt het niet te ontken nen, dat de mutatiën in de rijen der ar- tisten, een gevolg van de directeurs verandering hun invloed laten gelden. Zooals bekend is hebben uitstekende krachten, die, evenmin als velen in den lande, vrede konden hebben met de aan den dijk zetting van den Heer Völlmar, zich aan de Kapel onttrokken. Hunne plaatsen zijn', natuurlijk ten nadeele van het geheel, ingenomen door mindere krach ten. Of het den Heer v. d. Linden geluk ken zal onder deze omstandigheden de schitterende reputatie van de Kon, Milit. Kapel te handhaven, zal de toekomst moeten leeren. Het programma gaf Donderdag avond naast bekende werken eenige minder bekende 0. a. Eene Marsch nit de Opera «der Rattenfanger von Hameln", van den Straatsburgschen componist Nes sier, Scène Napolitaine« van Massenet, Homage a Verdk van Dnnkler en een Adagio voor Enphonium-solo van den ook ten onzent bekenden Woldemar Bargiel, oud-directeur van de muziekschool te Rotterdam, thans leeraar in de muziek te Berlijn. Van de bekende noemen wij de Tann- hauser Ouverture van Wagner, de door Dunkier geïnstrumenteerde fragmenten nit »la Favorite van Donizetti, de Ouverture uit Rossini's beroemde opera «Guillaume Tell« en de geestige Fantaisie Burlesque snr »la Carnaval de Venise« van Dnnkler. Dat de Dnitsohe kunst bij de samen stelling van het programma aohter moest staan bij de Fransche is eene opmerking, welke wij ook maakten bij de bespreking van het programma van het eerste con cert en verklaarbaar, wanneer wij beden ken, dat half den Haag Fransch is in hart en nieren. Dat wij den Heer v. d. Linden over zijn smaak in dezen niet hard wenschen te vallen, is natuurlijk. De nitvoering van de meeste der boven genoemde werken muntte nit door schoonen klank in vlekkelooze zuiverheid. Vooral in het tweede deel was men in dat op zicht gelukkig. De Teil Ouverture was het glanspnnt van den avond. De klarinetten woekerden daarin met zelden overtroffen talent. Het fignurwerk werd uiterst cor rect gegeven en bewees over welke uit nemende krachten de Heer v. d. Linden nog heeft te beschikken. Dit laatste mocht eveneens blijken nit de solovoordracht van den Heer Willeke. De sohoone klank van zijn bariton-instrument klonk rein en zangerig. De voordracht was daarbij een voudig en nn en dan zeer muzikaal. In het Requim van Dnnkler, waarin deze in tonen eenmaal hulde bracht aan zijnen zuidelijken kunstbroeder, trof ons het heerlijke gebonden spel, dat aan het ge heel iets orgelachtigs geeft. Met de compositie, die eenigszins ge rekt mag heeten, loopen wij hooger, dan met de Fantaisie op het bekende thema van de Venetiaansche Carnaval, welke overigens met succes werd uitgevoerd. In het algemeen kwam het ons voor, dat de honten blaasinstrumenten beter gedispo neerd waren dan het koper, dat enkele malen in de diepe elementen leed aan onduidelijkheid. Dit belet ons evenwel niet de mnziek-nitvoering van Donderdagavond zeer gelukkig geslaagd te noemen en hulde te brengen aan de Kapel der Grenadiers en Jagers. Bij het eindigen van de Concerten, dezen zomer den leden der Vereeniging aange boden, past zeker een woord van dank aan het Bestuur der Sociëteit, 't Is naar onze meening goed begrepen, zomer-con- certen te geven, daar deze voorzien in eene behoefte aan goede muziekuitvoeringen in den zomer en de tuin der Sociëteit er zoo uitstekend voor geschikt is. B. De rijksambtenaar Crijns te Vaals (Limburg) wilde Zondag nacht een rijtuig visiteeren, dat van Aken was aangekomen, toen hij door de vier personen die zich erin bevonden werd aangevallen en mis handeld. De koetsier reed alsnu naar Duitsch grondgebied terug en daar werd de beambte losgelaten, doch zoo hardhan dig, dat hij den arm brak. De justitie, zoowel de Nederlandsche als de Dnitsche, heeft zich de zaak aangetrokken. De Italiaansche minister Crispi is naar Friedrichsruh vertrokken. De mee- ning wint veld dat deze tocht met de politiek in verband staat. Dat er van dit beweren wel wat waar kan zijn, bewijst de omstandigheid dat de Italiaansche gezant te Berlijn, graaf Launay, op nitnoodiging van prins Bis marck naar Friedrichsruh vertrokken is. De heer Crispi is vergezeld van zijn Se cretaris en een chef eener afdeeling van het Italiaansche departement van buiten- landsche Zaken. Uit Weenen wordt bericht dat de toestand van koning Otto van Beieren ernstige bezorgheid verwekt. De snel el kaar opvolgende aanvallen van krankzin nigheid doen vermoeden dat zijn einde nabij is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1