HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN ISO 70 Uitgave van DE ERVEN L00SJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 1 September 1888 op ZONDAG 2 Sept. 4888. Nieuwsberichten. TE LEP HO ON NUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Neord-Zuidhollandsehe Stoomtramweg-MaatschappijHaarlemLeiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+, 8.17, 9.37, 10.55*, 'im, 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58, 4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramway-Maatsckappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31, 8.58*, 9.25*, 10.20* 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28-j-, 7.54*, 9.34", 9.42*, 9.16*, 9.52, 10.18*, 11.04+ 's av. Van A msterdam6.20, 6.50*, 7.35-j-, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*, 9.50*, 11.0111.52*, 1 l,57.'s morg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29* 5.—*, 5.33+, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55*, 10.02', 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43*, 9.21,10.13*,'s morgens, 12,15*, 12.35, 1.41*, 3.49*,4.59, 5.55+, 7.53*, 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54 's morgens, 1.23*. 2.50*, 3.354.50,6.18+ 7.39, 8. 8.50', 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.4S, 8.12* 9.41, 11.27*'s morgens, 1.30,3.53*. 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*, 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17 's avonds. Van Zandvoort: 7 50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7.33, 8.54 9.14, 9.55, 10.40 's avonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibus-Maatscliapplj. BloemendnalOverveenHaarlem. 10 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)7.50, 8.15,9.25, 9.30,10.45,10.50, 11.58 'smorg. 12.35, 1.50, 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 5.10, 6.30, 7.10, 8.15, 8.30, 9.30, 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Station). 8.38, 9.14,10.05,10.10,11.25 11.30, 's morgens, 12 50,1.26,2.30 2.40, 3.45,4.35,4.52, 5.20, 5.53,7.10,7.50,8.50,9.16,10.23,10.30 's avonds. Bloemendaalscke Omnibnsdienst. (Ondernemer M. MAAS). 12 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.45, 8.05, 9.20, 10.15, 10.60, 11,50, 'sm., 12.30 1.40,2.45,3.20, 4.20. 5.10, 6.25, 7.05, 8.10 8.25,9.25 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.14,10.10,10.55,11.25, 's morg., 12.40,1.26,2.25,3.45,4.35 5.21, 5.53, 7.05,7.50,8.45,9.16,10.23 's av. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van betkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagenvan 's morgens 8 tot 9 J4 uur 's avonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.—, 9.'s avond». Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avond». Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, LeidschevaartSckootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35, 3.30*, 5.18*, 7.2S* 'sav. Richting Rotterdam7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53', 5.50,10 20' 'sav.Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25*, 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 8—4 's av. 6—9 u. Binuenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Groote Kerk. Vroegpr. 7 nre, Snetillage. Voorm. 10 nre, J. Knottenbelt, pred. te Groningen. Bevestiging. Nam. 2 nre, Brutel de la Riviére. 47e Zondag. 's Avonds 6 ure, J. IV. Knottenbelt. Intrede. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Iloog. Jans-Kerk. Geen dienst wegens vacaturen. IVoensdag 'sav. 7 ure, Snethlage. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 nre, Uitbrander, godsd.-onderw. Waalsche Kerk. Voorm. 10 nre, Pas de service pour cause de vacature. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. {Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. Kerk der YereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Lanoy. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Weiss. Ds. Moeion verwacht deze week weder al zijne catechisanten. Bij Ds. Moeton is in dank ontvangen voor de Chr. school voor on- minvermo genden van Mej. J. V. te O. ƒ10. Ds. Snethlage hoopt deze week al zijne catechisaties te hervatten. Ds. Brutel de la Riviere hoopt deze week weder al zijne catechisaties te houden. De eatechisatiën van Ds. Escher zullen Maandag 10 Sept. en volgende dagen op de gewone uren worden hervat. Ds. Smeding bericht met veel dank de ontvangst van nagekomen giften voor de Aug.-collecte ten behoeve van de Chr. school voor on- en minvermogenden, van S. f 10,—, N. N. door W. f 1,50, C. door V. f 2,50, gecollecteerd N. Kerk door Diakenen op 26 Aug. van N.N. f 1,—r, „niet thuis geweest" f 1,gecollecteerd. Janskerk f 5, Ds. Mees is Woensdag a.s. van 912 en van 13 nur aan zijn huis te spreken ook tot inschrijving vaD nieuwe leerlingen. De eatechisatiën van Ds. Craandijk zullen Maandag 3 Sept. weder beginnen. Ds. Tideman zal nieuwe leerlingen in schrijven Maandag 3 Sept. van 12 ure Oranjekade No. 1 en daar te 3 ure zijne lessen hervatten. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 nre, L. H. F. Creutzberg van Heemstede. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Doopsbediening. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 nre, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 nreJ. B. van Arkel. Nam. 2i/s nre, J. B. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2 nre, F. E. Baubanton. Hillegom. Voorm. 91/2 nre, M. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 91/2 nre, F. E. Baubanton, Pred. te Heemstede. Sandpoort. Voorm. 10 nre, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, II. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 91/2 nre, J. M. Snethlage, Pred. te Haarlem. Doopsbediening. Zandvoort. Voorm. 10 nre, O. Schriecke. Nam. 21/2 nre, O. Schriecke. Ingezonden. Heden 31 Augustus is het de ge boortedag van onze Prinses. Geeft menige gemeente in ons land blijken van inge nomenheid met het feit, dat het eenige Kind van onzen Koning, dat de eenige Telg uit het voortijds zoo bloeiende Oranjehuis, dat Neerlands aanstaande Koningin haar achtste levensjaar had bereikt; klinkt nit dorpen en steden het Oranje boven vroolijk nit den mond van jeugd en ou derdom maakte men zich in de hoofdstad op om zelfs drie dagen feest te vie ren en beijverde men zich alom voorna melijk het Jonge Holland te doen deelen in de feestvreugde, opdat het opkomende geslacht reeds den band zonde gevoeleD die het bindt aan Neerland's Hope niets van dit alles te Haarlem. Geen openbaar vreugdebetoon geen aanmoediging noch van officieële, noch van officiense zijde om het een of ander te ondernemen, dat dienen kan den volksgeest op te frisschen of zich te verhengen in het vooruitzicht dat het Koningskind alweer eene schrede genaderd is tot de eervolle roeping die krachtens de Grondwet haar wacht. Van de openbare gebouwen wapperde de drie kleur ook sommige partikulieren had den het dundoek ontplooid, en aan het kazerneterrein had een parade plaats van Cavalerie en Infanterie. De schutter j bleef thuis. Des avonds concert van het Stede lijk Muziekkorps, terwijl het Bestuur der Sociëteit »Vereeniging" voor de kinderen harer Leden een feest gaf. Hiertoe bepaal den zieh de feestelijkheden te Haarlem. Zijn wij dan zoo ingenomen met fees ten? Wordt niet van verschillende zijden en op verschillende wjzen voor ontspan ning gezorgd of weet het publiek zich, ieder op zijne wijze, niet te vermaken? Ongetwijfeld. Doch bij een feest, als dat van 31 Augustus, een nationaal feest, behoort iets, dat tot algemeene feestvreug de stemt, opdat men zich te dieper zon kunnen inwerken in de groote beteekenis van den dag. Zijn wij, Haarlemmers, minder vader landslievend dan in menig ander oord van het Vaderland, of zijn wij minder door drongen van het voorrecht nog te kunnen wijzen, al is het dan ook maar op één Loot nit het Geslacht, dat sedert meer dan driehonderd jaren lief en leed met Neer land's Volk deelde? Zeker niet; maar wij geven geen blijk van onze sympathie als wij zwijgen en niets doen en dit is het, dat wij betreuren. Een enkele maal kwam ééne stem, die krachtig aanspoorde tot handelengeen opgewektheid, om door te zetten door gebrek aan samenwerking geen resultaat! Zal het zoo blijven 't Is niet te zeggen. Doch met het oog op den toestand van het Vaderland behoort krachtig, krachtiger dan ooit, het volk gewezen te worden op het innige verband- tasschen Nederland en Oranje, wetende dat met het Iob wik kelen van de koorde ons onafhankelijk volksbestaan het offer zon kunnen zijn dat wij moesten brengen op het altaar van onze te schaars genite sympathie. Men bedenke toch ook, dat een krachtige volks uiting ontzag inboezemt aan den vreemde en al was het hierom alléén, dan nog zon dit waard zijn van den 31en Augustus te maken een algemeenen Nederlandschen feestdag. H, Het gevoelen dat het voornamelijk de Mohamedanen zijn die de slaven handel zoo niet begunstigen, dan toch niet tegenwerken, heeft in den laatsten tijd aanleiding gegeven tot een officieel protest van Tnrksohe zijde. Thans beantwoordt de kardinaal Lavigerie, iemand die door langdurigen omgang met Mohamedanen gerekend kan worden voldoende op de hoogte der toestanden te zijn dit protest in de Indépendance Beige. Het betoog samenvattende komt de prelaat tot het volgende: „In één woord derhalve, alle onafhankelijke Mohamedaansche sonve- reinen in Afrika zijn slavenhouders en slavenhandelaars: alle slavenjagers in Af rika zijn Mohamedanen; alle Muzelmannen zij n bereid slaven te koopen of te verkoopen als zij het zonder gevaar kunnen doen Turkije zelf verbiedt het slechts voor den vorm en volkomen onvoldoende in zijne Afrikaansche enAziatische provinciën; de vertolkers van den Koran keuren de slavernij niet afen eindelijk de Mohame daansche rechters, die volgens den Koran recht spreken, hebben zieh nog nooit daar tegen verklaard." Onder den titel Frederik de Edele en zijne artsen geeft Dr. Mackenzie tegen de helft van September zijn antwoord in het licht aan de Berlijnsche brochure. Het werk komt in het Engelsoh en in het Dnitsch tegelijk uit en de beide uitgevers hebben zich verbonden, te zullen zorgen, dat van het geschrift niets voor de uitga ve hekend wordt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1