HAARLEMSCH Eerste Blad. l\o 75 Tiende Jaargang 144. van WOENSDAG 12 September 1888 Nieuwsberichten. Uitgave van i)E ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. s franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Znidliollandsche Stoomtramweg-Maatschappij: Haarlem—Leiden. 1 Juni 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50-j-, 8.17, 9.37, 10.55*, 'aru., 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. Alleen des Vrijdags. Verroert ook goederen. Alleen Zondags. Haarlemsche Tramway-Jfaatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds- Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31. 8.58*, 9.25*, 10.20*, 11.46*, 11 56 11.32-j- 'smorgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18*, 4.47*, 5.23*, 6.15*, 6.46, 7.28-j-, 7.54*, 9.34', 9.42*, 9.16*, 9.52, 10.18*, 11.04-j- 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50*, 7.35-J-, 7.48*, 8.20*, 8.48,9.15*.9.50*, 11.01,11.52*, 11,57,'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25*, 4.10, 4.29*, 5.—*, 5.33f, 6.30* 7.30*, 8.20, 8.55*, lu.02*, 11,15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57-j-, 8.43', 9.21,10.13",'s morgens, 12,15*, 12.35,1.41", 3.49',4.59, 5.55-j-, 7.53', 8.49, 10.25* 's avonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17-j-, 10.54 's morgens, 1.23", 2.50*, 3.354.50, 6.18-j- 7.39, 8. 8.50*, 9.55-j- 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met -j- zijn exprestreine» alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 's avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 8.12* 9.41, 11.27"s morgens. 1.30,3.53*, 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*, 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 'smorg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30' 6.57, 7.55, 9.22 10.17 's avonds. Van Zandvoort: 7.50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57*, 2.18, 4.25, 5.52, 6.22, 7.33, 8.54 9.14, 9.55, 10.40 's avonds. Alleen Zondags. Tram-Omnibus-Maatsehappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 10 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj7.50, 8.15,9.25, 9.30,10.45,10.50, 11.58 'smorg. 12.35, 1.50, 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 5.10, 6.30, 7.10, S.15, 8.30, 9.30, 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Station). 8.38, 9.14,10 05,10.10,11.25 11.30, 'smorgens, 12.50,1.26,2.30 2.40, 3.45,4.35,4.52. 5.20, 5.53,7.10, 7.50,8.50, 9.16,10.23,10.30 's avonds. Bloemeudaalsche Omnibnsdieiist. (Ondernemer M. MAAS). 12 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.45, 8.05, 9.20, 10.15, 10.50, 11,50, 'sm., 12.30 1.40,2.45,3.20, 4.20. 5.10, 6.25, 7.05. 810 8.25,9.25 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.14, 10.10,10.55,11.25,'s morg., 12.40,1.26,2.25,3.45,4.35 5.215.53, 7.05,7.50,8.45,9.16,10.23 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van betkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9)4 uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiër alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4ure.Voorde Postpakketter alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30,7.9.'s avonds. Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.,4.'s avonds Lichting der bulpbrievenbusser (Jcdenipte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest^ Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.'s morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidschevaart, Scbootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.3ü en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan bet StationRichting Amsterdam 8.5,11.27 's morg., 2.35, 3.30", 5.18', 7.23* 's av. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53',5.50,10 20* 'sav.Richting den Helder 6.43, 9.36 'smorgj' 1.25*, 4.53, 9.15*'s avonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor, 'y Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van 's m. 8—4 's av. 6—9 u. Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woordenvoor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Met de officieele ontvangst van keizer Wilhelm II te Rome, waarheen eerstdaags de reis gaat, is nog niet alles in het reine, aangezien de keizer een bijzonder plech tig karakter wil geven aan het bezoek bij den pans, waartegen de Italiaanscbe ministers bezwaar hebben, nit vrees, dat de koning er zioh aan ergeren zal. Te Pontivy is een standbeeld ver rezen voor den beroemden oogheelkundige Dr. Guépin, die in het jaar 1873 over leden is. Hij stond, behalve om zijne uitgebreide kennis bekend om zijne onge ëvenaarde onbaatzuchtigheid. Op het voet stuk staat dit uitgedrukt in dezen vorm Aan de meest onterfden de meeste liefde. Thans hebben ook de aardwerkers van den spoorweg van Limoges naar Brive het werk gestaakt tengevolge van eene weigering in zake loonsverhooging. De vrouwen der arbeiders stelden zich aan het hoofd van den troep die zich verzameld had met het doel de werk tuigen en gereedschappen te vernielen. De soldaten, die ter bewaking aanwezig waren, weken op het zien van de vrouwen terug, maar toch zijn er van hen eenige gewond. Een der hoofden van de aard wer kers-beweging was te Limoges aangeko- komen, en was ook naar omliggende dor pen geweest om daar het vnurtje levendig te honden. Een Par ij ach blad vertelt, dat eene Amerikaansche zangeres, die door schoon heid nitmnntte, plotseling verdwenen was in den keizerlijken harem. Men verkeerde in twyfel of hare opneming aldaar vrijwillig dan wel gedwongen geweest was, althans de Amerikaansche gezant te Konstantino- nopel eischte hare uitlevering. In antwoord ontving bij de tijding, dat de zangeres met dertien andere vrouwen gestorven was tengevolge van het gebruik van ver giftigd roomijs. Uit Indië komt het bericht dat de Bantamsche muiters geheel onschadelijk zijn gemaakt. Een paar zeer gevaarlijke opruiers zijn der Justitie in handen ge vallen. Hunne bekentenissen zijn evenwel niet zeer betrouwbaar. De Daitsche mnntliefhebbers heb ben plotseling al hnnöe belangstelling gewijd aan goudstukken met het beeld van keizer Wilhelm I en het jaartal 1888. Door deze veranderde zienswijze der verzamelaars zijn de goudstukken van keizer Frederik nog slechts 50 pfenningen boven de waarde in prijs. De leerlingen van de lagere scholen te Parijs ontTingen tot heden onderwijs in de behandeling der wapenen en hiel den geregeld militaire oefeningen op last van den gemeenteraad. De raad heeft echter ingezien, dat dit soldaatje spelen tot niets leidt en heeft dus wijselijk beslo ten het punt „militare oefeningen" nit het leerplaD te lichten en te vervangen door gymnastiek. Onder de nagelaten papleren van Liszt is het handschrift ontdekt van een oratorium Via Cruois geheeten, dat wel dra het licht zal zien. Het stoffelijk overschot van den componist Franz Schubert zal, met gelijke plechtigheid als het opgraven van Beet hoven's lijk heeft plaats gehad, van het kerkhof Wahring naar de groote cen trale begraafplaats worden overgebracht. Den 14en October wordt te Parijs een standbeeld voor Shakespeare onthuld. Het gelaat van het beeld is vervaardigd naar het traditioneele portret, d. w. z. naar het portret dat voor het zijne gehou den wordt. Het voetstuk is vervaardigd in ruw grijs graniet en witte steen be halve den naam, geboorte- en sterfjaar van den dichter bevat het de namen van Shakespeare's voornaamste tooneelwerken. Tegen het bestuur der Internationale Tentoonstelling te Brussel is weer een nieuwe klacht gerezen. Indertijd waren 56 wedstrijden aangekondigd met premiën ter waarde van een half millioen francs, terwijl thans, na lang talmen, nn zioh voor 52 wed strijden mededingers hadden aangemeld slechts ruim de helft beschikbaar is, of na aftrek der onkosten voor diploma's eDZ. niet meer dan tweehonderd duizend francs. De Precnrseur, het Belgische blad, dat op een en ander wijst, begrijpt niet dat de regee ring dezen maatregel heeft goedgekeurd. Voor de tentoonstellende indnstrieelen zal het natuurlijk weer een spoorslag zijn zich steeds minder met tentoonstellingen in te laten, als leverende deze, behalve enorme onkosten, nog een menigte ver drietelijkheden, als het niet nakomen van beloften enz. op. - Een der voorwerpen, die op de we reldtentoonstelling te Parijs ia 1889 het meest de aandacht zal trekken, is zeker de groote globe, die thans vervaardigd wordt onder directie van een ingenieur en van den directeur van eene Parijsche gemeente school. Deze globe zal eene middellijn hebben van 40 meter, en de aarde voor stellen op de schaal van één millioenste. Volgens die schaal zal Parijs eene opper vlakte beslaan van 12 mM2. Een gegoten ijzeren voetstuk van 5 M. hoogte zal de globe dragen, die eenmaal in de 24 uren om hare as zal wentelen. Het omhulsel zal bestaan nit meridianen en parallellij- nen van ijzeren staven. Galerijen rondom de globe en op 5 meter alstand van deze zullen den bezoekers de gelegenheid aan bieden den aardbol van verschillende zij den en hoogten te bezichtigen. De noord pool zal zich op 45 M. boven den bega- nen grond bevinden. De globe zal van binnen ingericht worden voor eene lees zaal, waarin drie honderd personen zullen kannen plaats vinden. Mevrouw Harriet Beecher Stowe de vermaarde schrijfster van Uncle Tom's cabin, dat in onze taal onder den titel vanDe Negerhut van Oom Tom ver scheen, lijdt aan hersenontsteking en ver keert in hopeloozen toestand. Zij werd geboren in 1812. By het spoorwegongeluk op de lijn Parijs-Lyon tnsschen Dyon en Blaisy wer den negen personen gedood, vijftien zwaar eo vijf minder ernstig gekwetst. Acht wagons en de beide locomotieven zijn geheel verbrijzeld. De Neio-York-Herald beweert, dat een Britscb agent het geheim heeft ont dekt van het torpedostelsel, waarmede de regeering der Vereenigde Staten ingeval van oorlog Amerika wil verdedigen, en dat de Engelsche regeering thans alle bijzonderheden dienaangaande in handen heeft. Dat dit stuitend is voor de regee ring wier geheim ontdekt is, begrijpt ieder, maar mogelijk brengen zulke on tijdige openbaringen een stap nader tot de lang te vergeefs gewenschte, misschien nimmer te bereiken, toestand van alge meene ontwapening en daarmede in ver band staande oplossing door eene inter nationale rechtbank van scheidsrechters van alle mogelijke werkelijke of ingebeelde grieven der verschillende landen en vol ken. Gedurende het jaar 1887/88 werden door de post in Oroot-Brittanje en Ier land 1.512.200.000 brieven, 188.800.000 briefkaarten, 359.500.000 drukwerken, 152.300.000 dagbladen en 36.732.000 postpakketten verzonden. Daaronder be vonden zich 13.436.000 brieven, die we gens onvoldoende of foutieve adresseering niet besteld konden wordenzij bevatten geldsommen tot een bedrag van 7111 pd. et., die nu aan de posteryen komen. In de Krim beeft men groote steenkolen-beddingen gevonden. De gevon den kool moet, wat kleur en kwaliteit betreft, de Schotsohe steenkool zeer naby komen. Professor Max Rosenfeld, te Teschen, heeft een middel gevonden, om nitetroo- mend lichtgas van zelf te doen ontbran den, terwijl het over eene aan eiken gas brander gemakkelijk aan te brengen massa stroomt. Op die wijze kunnen alle gas vlammen van een lokaal, zoo dikwijls de hoofdkraan aan den gasmeter geopend of gesloten wordt, aangestoken of uitge doofd worden. De firma Siemens Halske heeft de uitvinding voor Duitschland aangekocht. Bij de doopplechtigheid van keizer Wilhelms jongsten zoon waren niet min der dan drie keizerinnen tegenwoordig. Behalve de moeder waren in de doopkapel aanwezig de overgrootmoeder van den doopeling, keizerin Augusta, en zijn groot moeder keizerin Frederik. Later vond een Vefilircour voor keizerin Victoria Augusta plaats in de theekamer van Frederik den Groote. Zij zat naast den keizer by de wieg van den kleinen prins. In Opper Oostenrijk hebben de overstroomingen groote schade aangericht. Te Ried, Obersberg, Maitzenkirchen en Tigharting is de oogst weggespoeld. Ook uit Budweiss luiden de tijdingen slecht. De schade door de verwoestingen geleden wordt op vele honder-duizenden florijnen geschat. De keizer heeft de overstroomde gedeelten bezocht en 5000 florijnen doen uitdeelen. Het water heeft elf vaartuigen, geladen met levensmiddelen, meegesleept.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1