HAARLEMSCH Eerste Blad. PREDIKBEURTEN INo. 74 Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 15 September 1888 op ZONDAG 16 Sept. 1888. N ieuwsberichten. (Jitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. v franco p. post ,40. Pry's per Advertentie van I tot 5 regels 25 cents, elke regel Afzonderlijke nommeri 3 centen per stuk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden, geplaatst. tioord-Zuidhollnndsche Stosmtramweg-MaatscliappijHaarlemLeiden. 1 Juni 18b8. Haarl., Hilleg. en Leiden 3.50+. 8.17, 9.37, 10.55', 'sm, 12.20, 12.57**, 1.35, 2.58,4.20, 5.40*, 6.55, 8.15 's av. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. ■j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Alleen Zondags. Baarlemsche Trainway-Maatschapplj. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds' Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Juni 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.10*, 8,31. 8.58", 9.25', 10.20*, 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.40,* 3.35, 4.18", 4.47*, 5.23*. 6.15*, 6.46, 7.28+, 7.54', 9.34', 9.42*, 9.16*, 9.52,10.18', 11.04f 's av. Van A msterdam6.20, 6.50*, 7.35+ 7.48* 8.20', 8.48,9.15', 9.50', 11.01,11.52*, 11,57.'s morg. 1.05', 1.15', 3.25', 4.10, 4.29*, 5.—*, 6.33+ 6.30* 7.30', 8.20, 8.55', lu.02', 11.15 's av. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+ 8.43', 9.21,10.13', 's morgens, 12,15*, 12.35,1.41', 3.49', 4.59, 5.55+7.53', 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55', 9.45, 10.17+, 10.54 'smorgens, 1.23', 2.50', 3.354.50, 6.1S+ 7.39, 8. 8.50", 9.55+ 'savonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met f zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 9.41 'smorgens, 1.30, 4.58, 9.20 avonds. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48. 8.12* 9.41, 11.27"s morgens, 1.30,3.53*, 4.58,5.57*, 9.20's av. Van IJmuiden: 8.—, 9.23*, 11.13 'smorgens, 3.03, 4.17*, 5.46, 8.07*. 9.20, 10.10 'sav. Stoppen aan de Kleverlaan, aan den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar Zandvoort: 7.19, 8.11, 8.45, 10.15, 11.31 's morg., 12.32*, 1.32, 3.51, 4.55,5.23,6.30, 6.57, 7.55, 9.22 10.17 'savonds. Van Zandvoort: 7.50, 8.37, 9.06, 11.09, 's morgens. 12.24, 12.57* 2.18, 4.25, 5.52, 6.22' 7.33, 8.54 9 14, 9.55, 10 40 'savonds. Alleen Zondags. rram-Omriibus-Mant-ehapplj. Bloemendaal—OverveenHaarlem. 10 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerlandj7.50, 8.15,9.25, 9.30,10.45,10.50, 11.58 'smorg. 12.35, 1.50, 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 5.10, 6.30, 7.10, 8.15, 8.30, 9.30, 9.40, 'savonds. Van Haarlem (Station). 8.38,9.14,10.05,10.10,11.2511.30, 's morgens, 12 50,1.26,2.30 2.40, 3.45,4.35,4.52. 5.20, 5.53,7.10, 7.50,8.50,9.16,10.23,10.30 's avonds. Bloemendaalsche Omnibnsdienst. (Óndernemer M. MAAS). 12 Aug. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 7.45, 8.05, 9.20, 18.15, 10.50, 11,50, 'sm., 12.30 1.40,2.45,3.20, 4.20, 5.10, 6.25,7.05, 8.10 8.25,9.25 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.14, 10.10,10.55,11.25, 's morg., 12.40,1.26,2.25,3.45,4.35 5.215.53,7.05,7.50,8.45,9.16,10.23 's av Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Juni 1888. Openstelling van betkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9X uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëz alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag v^8 tot 10 en van 12tot4ure.Voorde Postpakketter alleen op werkdagen, van«'sThorgens 8 tot 9yi uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45is morgens, 1.15,3.30,7.,9.'s avond». Op Zon- en algemeene erkende Christelijke felstdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avonds. Lichting der bulpbrievenbussen Gedempte Oude* Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein: 6.45,10.— 's morg., 2.3Q»6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidschevaart, Schootersingel6.30, 9.45a'smorgens2.15. 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30, Lichting aan bet Station: Richting Amsterdam 8.5,11.27's morg., 2.35,3.30', 5.18', 7.23"sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16'smorg., 12.10, 4.53", 5.50,10 20* 'sav.Richtingden Helder 6.43, 9.36 'smorg., 1.25', 4.53, 9.15"savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Juni 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van'sm. 8 tot'sav. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 69 u. Binnenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Moeton. Voorm. 10 ure, Snethlage. Nam. 2 ure, Hoog. 49e Zondag, 's Avonds 6 ure, Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Knottenbelt. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Brutel de la Riviere. Woensdag "s av. 7 ure, Moeton. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 nre, Bremer, godsd.-onderw. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Pfender, past, a la Haye. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. (Klein Heiligland). Voorm. 10 nre, 's Av. 5 ure, Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure. Mees. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, üraandijk. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 nre, Tideman. Kerk der Broedergemeente. Geen dieost. De colleete voor noodlijdende Kerken en personen op 9 September heeft opgebracht f 114,60. Aan stemgerechtigde leden der Ned. Herv. Gemeente wordt bericht dat met het oog op de verkiezing van Dinsdag 30 Oct. a.s. de lijst van stemgerechtigden aan de kosterie der Groote Kerk voor hen ter visie liggen zal op alle werkdagen van Maandag 17 September tot 14 October van voorm. 11 nre tot 2 nre en's avonds van 7 tot 9 nre. Aanmerkingen moeten schrif telijk worden ingediend. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. 's Avonds 6 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm, 10 nre, J. O. Boon, Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 nre, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 nre, J. 1). van Ar kei. Nam. 21/s nre, J. D. van Arkel. Hillegom. Voorm. 91/2 nre, M. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9 j nre, P. J. Moeton, Pred. te Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 2 nre, J. van Boenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Velsen. Voorm. 91/2 ure, G. A. Hoog Pred. te Haarlem. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecke. Nam. 21/a nre, O. Schriecke. De beide Kamers der Staten-Generaal waren Dinsdag middag in vereenigde zit ting vergaderd. Aan de orde was het voorstel tot wijziging van het reglement van orde der vereenigde vergadering. Al gemeene beraadslagingen worden niet ge voerd. Bij art. 4, bepalend, dat bij afwe zigheid of ontstentenis van den voorzitter, het voorzitterschap der vereenigde zitting wordt waargenomen door den laatst afge treden voorzitter of het aanwezige oudste lid in jaren, meende de heer Hartogh, dat die bepaling in strijd is met art. 40, al. 2 der Grondwet, dat voor een bizon- der geval de benoemiag der Voorzitters aan de vereenigde vergadering overlaat. De Heer Fransen v. d. Putte begreep, dat in dat geval de Grondwet van zelf geldt. De heer Hartogh stelde voor bij te voegensin het geval bij art. 40 der Grondwet bedoeld, wordt bij ontstentenis van een Voorzitter door de Vergadering een Voorzitter benoemd». De heer Schaep- man i bestreed het overnemen van eene grondwetsbepaling in het reglement als volstrekt overbodig. Het amendement werd verworpen met 75 tegen 24 Btemmen. De verdere artiekelen werden goedgekeurd, en het geheele reglement is zonder stem ming aangenomen. Op verzoek van den beer Fransen v. d. Putte werd bepaald, den Volgenden dag in plaats van te elf te één uur te vergaderen, met het oog op de teraardebestelling van den Generaal van Swieten. Woensdag is de Voogdij wet goedgekeurd met algemeene stemmen. De Min. van Binnenl. Zaken had, een woord van in leiding tot het algemeen debat sprekende, de vertegenwoordiging gedankt voor den ijver, waarmede zij deze voordracht had onderzocht en staande gehouden, dat de Koningin meerderjarig en politiek meerder jarig werd door huwlijk, ook door huwlijk vóór haar 18de jaar. De Heer Roëll ont kende dit ten stelligste, als in strijd met de letter en de geschiedenis der Grondwet. Beiden erkenden, dat eene praktische be slissing kan wachten totdat het geval zieb voordoet. De heer van Houten wees op on duidelijkheid in de regeling, ten opzichte van de goederen, die aan vrnchtgenot onder worpen zijn. Artt. 112 zijn met algemeene stemmen goedgekenrd. Art. 13, bepalend dat bij verhindering of ontstentenis der moeder-regentes de leden van den Raad van Voogden hare taak vervallen, werd bestreden door den beer v. Houten, die het art. wilde doen vervallen, om daar door eene leemte te doen ontstaan, welke dan een prikkel zou worden tot zoo spoe dig mogelijke voorziening in eventueel geval. Het art. werd aangenomen met 115 tegen 4 stemmeD, die van de H. H, Rooseboom, Goeman Borgesins, van Hou ten en Viruly Verbrngge. Daarna werd het ontwerp met algemeene stemmen aan genomen, en de zitting gescheiden. Te Berlijn zal de vijftiende schouw burg geopend worden, opgericht door den bekenden tooneelschrijver Blumenthal en is gebeeten het Lessing-theater. De tooneelzaal bevat twaalfhonderd plaatsen en alles is er, ook met het oog op brandgevaar, volgens de nieuwste vin dingen. Het tooneel is ruim 18 meter hoog en 20 breed. De heer PosBard, ook bij ons te lande gunstig bekend, zal als regisseur optreden. Het eerste op te voe ren stnk zal zijn Nathan der Weise met Possard in de titelrol. Blumenthal zal voor het vervolg bij voorkeur moderne stukken doen opvoeren. Uit Kaïro wordt bericht, dat het wassen van den Nijl, dat in andere jaren om dezen tijd al lang een aanvang heeft genomen, tot heden is uitgebleven, en daar van het al of niet opkomen van het water in genoemd Nijlgebied de welstand der bevolking afhangt, zoo zelfs, dat de be lastingen er naar geregeld worden, ver wacht men algemeen dezen winter hongers nood. Bovendien lijdt de schatkist een gedncht verlies. Bij gelegenheid van den naamdag van koningin Nathalie van Servië, waar van de officieele viering door den koning was verboden, heeft zich geen enkel hul debetoon voorgedaan. Men begint thans meer in te zien, dat de koning in zijn eisch tot echtscheiding volkomen gelijk heeft, hoe hard de daardoor ontstane scheiding der koningin van haar zoon ook zijn moge. Voor niemand te Belgrado toch was het een geheim, dat de koningin, verblind door hare liefde tot Rusland, de rechten van haren gemaal en zijne dynastie nit het oog verloor en zij allerlei grofheden beging, om de vrienden van den koning te beleedigen. Toen nn twee jaren geleden de koningin bij eene receptie in tegen woordigheid van den Grieksehen gezant en zijne echtgenoote den koning weder zeer lomp bejegende, verplichtte de laatste haar het land te verlaten en voorloopig eenige jaren weg te blijven. De opvoe ding van den kroonprins zou haar toe- betrouwd blijven. Toch bleef de koningin tegen den koning intrigeereD, en zoo werd de zaak der echtscheiding weer met ernst opgevat, op den eisch waarvan zij een verweerschrift heeft ingediend, waarin zij al de grieven des konings erkent, doch van al hare handelingen de beweegrede nen opgeeft, beweegredenen die evenwel alles behalve behooren tot den kring der werkzaamheden eener koningin. Zelfs de bewering, waarmede zij hare onvrouwelij ke wijze van doen bemanteld met te wijzen op het feit, dat zij ongelnkkig getrouwd is, doet haar niet stijgen in de algemeene ach ting. De beslissing in de zaak is voorloopig drie maanden uitgesteld, maar in de hoofdstad is men van meening dat ko ningin Nathalie nimmer weer het konink lijk paleis te Belgrado zal betreden. Groote verwoesting is Dinsdag door een cycloon op Cuba aangericht. Honder-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1