HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. INo. 76 144. Citgave van DE EH VEIN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang van ZATERDAG 22 September 1888. op ZONDAG 23 Sept. 1888. N ieuwsberichten. TE1EPH00NNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf 25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 8 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiên worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Vroegpr. 7 nre, Knottenbelt. Voorm. 10 ure, Dr. E. Barger, pred. te Amsterdam. (Voor Escher). Nam. 2 ure, Smeding 50e Zondag, 's Avonds 6 ure, Snethlage. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Brutel de la Riviere. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Woensdag 's av. 7 ure, Knottenbelt. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Post, godsd.-onderwijzer. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Lacheret, past, a la Haye. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Bergsma. Velsen. Voorm. 91/2 ure, II. Smeding, Pred. te Haarlem. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecke. Nam. 2Va ure, O. Schriecke. Christelijk Gereforui. Gemeente. GedOudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Lid maten -Bevestiging. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Lanoy. ttemonstrantscke Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. IK. C. van Manen Hoogleeraar te Leiden. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Baron van Doorn. 's Avonds 6 ure, Baron van Doorn. Aau stemgerechtigde leden der Ned. Herv. Gemeente wordt bericht dat met het oog op de verkiezing van Dinsdag 30 Oct. a.s. de lijst van stemgerechtigden aan de kosterie der Groote Kerk voor hen ter en zal op alle werkdagen van Maandag 17 September tot 14 October van voorm. 11 ure tot 2 nre en's avonds van 7 tot 9 ure. Aanmerkingen moeten schrif telijk worden ingediend. Door Diakenen der Ned. Herv. Gemeente is op Zondag 16 Sept. gecollecteerd in de Nieuwe Kerk voor de collecte van 9 Sept. f 2,50; in de Groote Kerk voormiddag voor 't weeshuis f 2,van J. V. H. Nederd. Herv. Kerk. Benneb roek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Collecte voor noodlijdende Kerken en Personen. Beverwijk. Voorm. 10 nre, J. C. Boon, Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 nre, K. A. Gonlag. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Arkel. Nam. 2 Va ure, J. D. van Arkel. Heemstede. Voorm. 10 nre, L. Creutiierg Jr., Pred. te Beekbergen. Hillegom. Voorm. 9Vs ure, IK. F. Lom an, Evang. Luth. Pred. te Amsterdam. Houtrijk en Polanen. Voorm. 9 ure, P. Moeton, Pred. te Haarlem. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Nadat Zaterdag 15 Sept. in eene Vereenigde Vergadering van de beide Ka mers der Staten-Generaal namens Z. M. den Koning door de Min. van Binnenl. Zaken met een als naar gewoonte niets beduidend toespraakjen gesloten was, werd door dienzelfden Minister den 18 den Sep tember in eene Vereenigde Vergadering de nieuwe zitting geopend. De Min. begon met mede te deelen, dat de Koning, ver hinderd in de vergadering te verschijnen, hem had opgedragen deze zitting der Sta ten-Generaal 1e openen. Daarna werd door hem meegedeeld, dat de betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden van den meest vriendschappelijken aard waren: dat de min gunstige weersgesteldheid haar nadeeligen invloed op den oogst deed gevoelen. De toestand van den veestapel was zeer voldoende, wat niet gezegd mocht worden van handel, scheepsvaart en nijverheid, al mag, wat den handel betreft, op eenigen vooruitgang gewezen worden. Werkstakingen hadden in ver schillende provineieën plaats gehad, maar grove wanordelijkheden waren door ge paste maatregelen voorkomen. De toeBtand van 's Lands geldmiddelen werd niet on bevredigend genoemd, zoodat bij een spaar zaam beheer, er geen aanleiding bestond tot het doen voorstellen tot versterking van 's Rijks inkomsten. Onderscheiden wetsontwerpen ter uitvoering van bepa lingen van de Grondwet zouden worden in gediend. Eene gedeeltelijke herziening van de wet op het Lager Onderwijs zou wor den voorgesteld. De medewerking der Kamers zon worden ingeroepen tot split sing van de weinige nog overgeblevene meervoudige distrikten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een wetsontwerp hou- pende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en vrouwen zou de Kamer eerlang be reiken, en haar hulp, waar die noodig mocht blijken, om het onderzoek naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen tot een goed ei nde te brengen, ou, naar de Min. vertrouwde, niet te vergeefs worden ingeroepen. Wetsontwerpen tot regeling van de pensioenen der burgerlij ke ambtenaren en van die hnnner wedu wen en weezen zouden weldra worden aangeboden. De internationale overeenkomst tot afschaffing der premieën bij den uit voer van suiker, mede door 's Konings ge volmachtigden onderteekend, zou, bij bekrachtiging door de wet, leiden tot het voorstellen eener wijziging der belasting op de suiker. Een ontwerp van wet op den verkoop van natuur- en kunstboter was in bewerking: de gelden, benoodigd voor de oprichting van landbouw proef stations zonden worden aangevraagd. De toestand van het materieel onzer marine vorderde dringend maatregelen om in de aanvulling daarvan te voorzienop de weldra aan te bieden Staatsbegrooting waren de noodige gelden uitgetrokken, om daarmede een begin te maken. Verder deelde de Min. mede, dat, onder samen werking van verschillende oorzaken, ern stige onlnsten hadden plaats gehad in het Westelijk gedeelte van Java: door het krachtig optreden van het Bestnnr en de uitnemende diensten van het Nederl. Indische leger was in de rnst spoedig her steld, en de voortgang der oproerige bewe ging ook in andere gewesten bedwongen. Op Noordelijk Sumatra was meerdere ge neigdheid tot toenadering van de zijde der Hoofden merkbaar; de toestand kon in zooverre meer bevredigend genoemd worden. De ziekte, waardoor onze krijgs macht in Atjeh geteisterd wordt, had zich niet uitgebreid. Eene kommissie was bijeen geroepen tot overweging der vraag, welke middelen uit een geneeskundig, zoowel als uit een militair oogpunt nog nader zouden worden aangewend om hare nadeelige ge volgen te keeren. Met de bede dat Gods zegen mocht rusten op de werkzaamheden der Staten-Generaal, verklaarde de Minis ter, in naam des Konings, de zitting geopend. Na deze plechtige opening hielden beide Kamers een kortstondige vergade ring. Met eene toespraak opende de op nieuw door den Koning benoemden Baron Sohimmelpenninek v. d. Oye het voorzit terschap der Eerste Kamer. Na gewezen te hebben op de belangrijke ontwerpen die aangekondigd zijn, sprak hij met niet te miskennen bedoeling, het vertrouwen nit, dat de Eerste Kamer, bekend met Neder- landsche toestanden, en zich haar eigen aardige roeping bewust, ongetwijfeld haar taak tot heil van het Vaderland zou ver vullen. Toepassing van rechtvaardigheid mocht in daad en woord het streven der Kamer blijven. Eén in verknochtheid aan het Vaderland en het Vorstenhuis, zou de Eerste Kamer zoo hoopte spreker met vrucht samenwerken ten algemeenen nutte. Hij wijdde ook een woord van waardeering aan den overleden Mr. S. Vissering. De Kamer ging daarna op reces uiteen. De heer v. d. Schrieck aanvaardde als oudste in jaren het tijdelijk Voorzit terschap der Tweede Kamer. Hij wees op den hoog gewichtigen en omvangrijken arbeid die der Vertegenwoordiging wacht te. Buiten eenzijdigheid of partyschap hehooren de leden der Kamer als zelfstandige mannen hun onwrikbare over tuiging zonder terughouding uittespreken bedenkende, dat het Nederlandsche volk een onafscheidbaar geheel is, dat slechts door volkomen eendracht een der meest vrije volken kan blijven, naar de handhaving van welke onafhankelijk aller streven moet gericht zijn met eerbiediging van vrijheden, rechten en aanspraken. Onder inroeping van den Goddelij ken zegen ein digde de toespraak met eene bede voor eene langdurige gelukkige regeering van den Koning. De kandidaten-lijst voor het voorzitter schap werd opgemaakt. Eerste kand. werd de heer Beelaerts van Blokland met 49 van de 87 stemmen tweede kandidaat de heer Reuther met 48 van de 86 stemmen derde kandidaat de heer Cremers met 68 van de 82 stemmen. Uitslag der verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoofd kiesdistrikt Bergnm: geko zen X. W. de Vries (anti-rev.) met 1340 van de 2595 uitgebrachte geldige stemmen. Op den liberalen kandidaat E. B. Kielstra waren Uitgebracht 1125 en op den radikaal Dr. Vitus Brninsma 130 stemmen. De Koning van Griekenland, die thans bij zijne ouders te Kopenhagen lo geert, heeft een landgoed nabij Fredens- borg gekocht. Dit wordt beschouwd als eene bevestiging van het gerucht, dat hij voornemens is. de regeering neder te leg gen, zoodra zyn zoon, die weldra in het huwelijk zal treden, haar in vollen om vang kan overnemen. Om de aanstaande verkiezingen voor den Prnisisohen landdag te bevorderenin an ti-Dnitschen geest slaat de Deensche party thans een nieuwen weg in. Geen kies- vergaderingen houdt men, geen candida- ten noemt men, maar tot in de geringste hut worden biljetten afgegeven, waarin ieder verzocht wordt zijn adres op te ge ven ter kostelooze geregelde toezending van eene Deensche courant, in welke cou rant dan de partij krachtig wordt voor gestaan, terwijl bovendien eene nieuwe kiesvereeniging in genoemden geest is op gericht welke honderden leden telt. Van die zijde is een groot getal vertrouwde personen aangesteld om de kiezers te be werken, zoodat men van meening is, op den verkiezingsdag volkomen slagvaardig te kunnen zyn. Een teekenaar in de fabriek van ICrupp te Essen, een man die sedert vijf en twintig in dienst dier firma stond, heeft bij de firma Armstrong, Mitchel en Co. te Newcastle pogingen aangewend om mededeelingen te doen omtrent fabrieks geheimen van de firma Krupp. De Engel- sohe firma was evenwel ferm genoeg om de Duitsche met den toeleg bekend te ma ken. Dit heeft ten gevolge gehad, dat tegen den teekenaar eene aanklacht is ingediend. Een gerechtelijk onderzoek zal nu natuur lijk het overige doen. De tijden veranderen. Toen in den mythischen voortijd de godinnen Jnno, Minerva en Venus het over den prijs der schoonheid, den gouden appel, hnn toegeworpen door Eris, de godin der twee dracht, niet eens konden worden, en zelfs Zens het niet waagde om in deze teedere zaak eene beslissing te nemen, werd een eenvoudig herder op de groene toppen van den Ida dit moeielijke feit ter be slissing opgedragen. Thans is te Spa een dergelijk pleit te beslechten. Het is de «Wedstrijd der schoonheid», thans aldaar voor het pnbliek geopend. Zestig schoone vrouwen lïadden zich aangemeldzij wer den nitgenoodigd om op kosten van het comité naar Spa te komen en een vijftien tal is hieruit gekozen om naar den prijs te dingen. De Jury bestaat uit doctoren, professors, schilders, letterkundigen, advo- katen, te zamen acht en twintig mannen. Men ziet, de verhouding van het getal juryleden tot dat der mededingsters heeft eene belangrijke wijziging ondergaan ten voordeele van den ouden tijd en ten nadeele van de mannen, toen één man, géén doctor, géén professor, géén schilder, géén letterkundige, zelfs géén advokaat, maar één herder besliste over drie godinnen. Het veel besproken echtsoheidings- proces tusschen den koning en de koning in van Servië zal, naar bericht wordt, den twee en twintigsten November een aanvang nemen. Op enkele plaatsen in Amerika is de gele koorts uitgebroken. Zoo hebben zich 0. a. te Jacksonville Woensdag 156 nieuwe ziektegevallen voorgedaan en 20 sterfgevallen. Er gingen geruchten, dat ook te New-Orleans de ziekte was ver schenen, doch dit is gebleken onwaar te zijn. V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1