HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No 78 Uitgave van DË EH VEIN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 29 September 1888. op ZONDAG 30 Sept. 1888. KRONIEK. N ieuwsbericïiten. 1 - iWiWWUP^ TELEPHOONNUMMER TELEFHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Vroegpr. 7 ure, Snethlage. Voorm. 10 ure, Moeton. Nam. 2 ure, J. D. van Arkel, pred. te Bloemendaal. 51e Zondag. 's Avonds 6 ure, Dr. F. li. Dauianton pred. te Heemstede. (Voor Escher). Houtrijk en Polanen. Voorm. 9| ure, W. Beekhuis, Pred. te Uitgeest. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Hoog. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Smeding. Woensdag 's av. 7 ure, Hoog. Baltenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 nre, Knottenbelt. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Bourlierpast, a la Haye. Christelijk Gereform. Gemeente. GedOudegracht). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. Remonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Baron van Doorn. 's Avonds 6 ure, Baron van Doorn. Chr. Bewaarschool. L. Heerenvest. Maandag 's av. 8 ure, Moeton. Aanvang der Bijbellezing. Luk. 8 1 enz. Aan stemgerechtigde leden der Ned. Herv. Gemeente wordt bericht dat met het oog op de verkiezing van Dinsdag 30 Oct. a.s. de lijst van stemgerechtigden aan de kosterie der Groote Kerk voor hen ter visie liggen zal op alle werkdagen van Maandag 17 September tot 14 October van voorm. 11 nre tot 2 nre en's avonds van 7 tot 9 nre. Aanmerkingen moeten schrif telijk worden ingediend. Ds. Knottenhelt maakt bekend dat hp de wijk van Ds. Escher (laatst die van Ds. Barger) heeft overgenomen. De volgende week zal hij mededeelen wanneer en waar hij de catechisatiën houden zal. Ds. Smeding zal Maandag 1 Oct. 's av. 7 ure niet ca-techiseeren Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden. Beverwijk. Voorm. 10 ure, geen dienst. 's Avonds 7 nre, J. G. Boon. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, T. H. Siemelink, Candidaat. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. M. Snethlage Pred. te Haarlem. Nam. 2Vs ure, geen dienst. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. E. Dauianton Hillegom. Voorm. 91/2 ure, M. Buchli Fest. Sandpoort. Voorm. 10 ure, J. van Loenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Velsen. Voorm. 91/2 ure, O. Schriecke, Pred. te Zandvoort. De Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdee- ling Haarlem en Omstreken, hield Donder dagavond weer een feestelijke vergadering in de groote muziekzaal van de sociëteit Vereeniging. Van deze gelegenheid om een avond genoegelijk en tevens nuttig uit te zijn, was door eene breede schaar, wier getal wij op twaalf honderd schatten, ge bruik gemaakt, wel een bewijs dat het streven van den Volksbond, om drankmis bruik tegen te gaan, maar er van tijd tot tijd een tegenwicht bij aan te brengen, wel gewaardeerd wordt. Uit het programma, dat tegelijk als bewijs van toegang diende en tegen beta ling van twintig cents was verkrijgbaar gesteld, bleek, dat de Afdeeling weer ruim schoots had mogen deelen in de sympathie van de kunstbeoefenaren te Haarlem. Aan de roepstem om het Bestuur behulp zaam te zijn dezen avond recht genoegelijk te doen zijn, waren op muziekaal gebied de Liedertafel „Zang en Vriendschap", het Kwartet „Loreley" benevens nog twee gun stig bekende dilettanten bereid gevonden om hare medewerking te verleenen, terwijl de Letterlievende Vereeniging J. J. Cremer en een dilettant op letterkundig gebied zich beschikbaar stelden om den Volksbond van dienst te zijn. Hierdoor was een zeer uitgebreid pro gramma ontstaan, dal met eenige orkest nummers bet vermoeden wettigde, er heel wat te genieten zou zijn. „Zang en Vriend schap" kweet zich als altijd met nauw gezetheid van zijn taak. Sommige nummers, voornamelijk die welke een vaderlandslievenden toon ademden, werden met uitbundige toejniching ontvangen, en het bleek hier weer dat ons Volk nog altijd vatbaar is voor indrukken welke, in de juiste richting geleid, totgrootsche daden kunnen leiden. Vervolgens vroeg eene zangeres met fraai geluid en sohoone voordracht, Mejuffrouw Landré, de aan dacht door het zingen van een paar liederen met accompagnement van piano. Het „Zon- neliedje" van Cath. van Rennes vooral genoot een stormachtigen bijval. Een extra nummertje voegde de welwillende zangeres nog aan haar programma toe. Een voor dracht voor Tenor, het volkslied „Vrij of dood" werd met zeer veel smaak gezongen en maakte znlk een indruk, dat de zanger een de coupletten herhaalde. De warme, vaderlandslievende bedoeling van dit lied vond veel weerklank, en de voordraoht bewees, dat het publiek slechts aanleiding behoeft om aan het sluimerend nationaliteitsgevoel uiting te geven. Tus- schen de muzikale nummers droeg de heer L. Jansen Erz. eene humoristische schets voor, getiteldReciteer-concours. Het vrij sterk ontwikkelde orgaan van den heer Jansen was volkomen voor de zaal en de luimige voordracht uitstekend voor 't pu bliek berekend. Er werd druk bij gelachen en de flinke declamator toonde volkomen geschikt te zijn om het publiek aangenaam bezig te houden. Ten slotte droeg de Vereeniging „Cremer" twee blyspelletjes met zang in één bedrijf voor: Op Water en Brood en De Weg naar 't Hart. Vooral het eerste, dat bij velen aangename herinne ringen uit vroegere dagen opwekte, werd met veel actie opgevoerd en de Elise-rol vlug afgespeeldde gedachtengang van het opgesloten kostschoolmeisje, in an dere handen misschien niet vrij van langwyligheid, bekwam door haar kleurrijk spel de noodige belangrijkheid. De Weg naar 't Hart, hier en daar ietwat ondeugend, werd goed afgewerkt en dank baar ontvangen. Onder al deze voordrachten was het intusschen half twaalf geworden, doch het beste bewijs dat het niemand verveelde, bleek uit de gespannen aandacht waarmede alles werd gevolgd, terwijl een en ander samen genomen bewijst dat bet Bestuur van den Volksbond de behoeften en de nei gingen van het publiek goed begrijpt. Deze feestavond heeft opnieuw bewezen dat het volk best kan samen zijn zonder den jenever-prikkel te behoeven en dat, waar een aangename toon de gezelligheid ver hoogt, die niet noodig is om den humor van ons volk te versterken, en dat, niette genstaande het drankgebruik werkelijk een jammer voor ons volk is, toch het ver moeden gewettigd is, dat het gezond ver stand der Natie ten laatste zal zegevieren. Er zal natuurlijk nog heel wat moeten gebenre,. om het Nederlandsohe Volk te hervormen in een drankvrij volk, maar de kern is aanwezigzij behoeft verster king en aanvulling en deze kan niet beter betoond worden dan door aaneensluiting van de besehikbare elementen. In elk geval en welk oordeel men moge hebben in dit opzicht, mag de Volksbond zich beroemen op den goeden weg te zijnwaar hij het Volk iets traoht te ontnemen, wil hij het Volk dit vergoeden, door er voor in de plaats te stellen van tijd tot tijd een avond waar het beste zich vereenigt tot verbe tering van den Volksgeest, door den zin voor het schoone en goede aan te wakkeren Nadat de Voorzitter in de laatste Raads vergadering mededeeling had gedaan van verscheiden ingekomene rekesten, voorna melijk ter ondersteuning van het denk beeld van de Kamer van Koophandel om ten opzichte van de overbrugging der spoorweg overgangen, de onderhandelin gen met de Holl. IJ. Spoorweg Maatschap pij weer aan te knoopen werd aan den Heer Mr. H. Enschedé op zijn verzoek ontslag verleend als tijdelijk wethouder. Zoowel de Heer Enschedé als de Heer de Kanter werden bij deze gelegenheid voor hunne diensten in die qualiteit aan de gemeente bewezen door den Voorzitter, in het openbaar dank gezegd. De Heer Kist had het voornemen te kennen gege ven eerlang weder zijne functies te zullen opnemen. Verschillende voorstellen tot het toela ten van bebouwing van open grond aan den KL Houtweg, de Schouwtjeslaan en de Projectstraat benoorden den Zijlweg werden goedgekeurd. Het eerstgenoemde plan betreft de gronden van den Heer Krelage en de familie Bnnge. Men besloot' bij deze gelegenheid tevens het vervolg der geprojecteerde straat vast te stellen, die mede over de bezittingen van den Heer Krelage zal loopen. Op deze voor waarde werd het plan van den Heer Krela ge aangenomen. Een verzoek tot aankoop van grond aan de Bakkerstraat, hoek Poellaan, werd afgewezen op grond dat de huizen die adressant zich voorstelde aldaar te bouwen, de goedkeuring van den Raad niet konden wegdragen. Wel was men geneigd den grond te verkoopen, maar alleen wanneer de belanghebbende betere perceelen wilde bouwen. De nieuwe benoemde leeraar aan het Gymnasinm werd aangesteld op een trak tement van 2100, te verhoogen tot ƒ2200 zoodra hij den graad van doktor zou heb ben verkregen. Een algemeene instructie voor de be waarders der verschillende scholen werd in deze zitting vastgesteld. De regeling der Burgeravondschool, wat betreft de jaarwedden van het personeel, werd gesteld in handen der Commissie van toezicht op het M. O. De Voorzitter verzette zioh hiertegen op grond dat een financieele regeling niet behoorde tot de bevoegdheid der bedoelde Commissie, daar ze niet evenals de Raad de verant woordelijkheid droeg voor de gelden der belastingschuldigen, de Raad meende evenwel dat een nader onderzoek dezer voordraoht gevoegelijk aan de Commissie kon worden toevertrouwd. De jaarwedde van den hulponderwij zer van de gymnastieksohool werd tot ƒ1000 verhoogd. De gemeente politie werd wegens de uitbreiding der gemeente eenigszins ge wijzigd. Er zullen thans 4 adjunct-iu specteurs zijn. De voornaamste der punten van beschrij ving, het vraagstuk der overbrugging, werd in geheime zitting behandeld, en tot later uitgesteld. Voorts werd besloten tot verhuring van grond aan de Leidsche Vaart aan F. Hulsbosch. De speciale commissie, benoemd tot on derzoek van de vraag aan wien de strook grond behoorde waarop de Heer H. T. Peltenburg aanspraak meende te kunnen maken, was na nauwkeurig onderzoek tot het besluit gekomen, dat het eigendoms recht der gemeente op dezen grond on betwistbaar is. De Raad besloot dan ook, dat recht te handhaven, en de grond voor de gemeente terug te eisehen, maar de uitvoering van dit besluit 14 dagen uit te stellen om den Heer Peltenburg in de gelegenheid te stellen, den bedoelden strook, weder als te voren van de gemeen te te huren. De begrooting van het burgerlijk arm bestuur werd uitgesteld. Het procesverbaal der kasopnemiug bij den gemeente-ontvanger werd voor kennis geving aangenomen evenals het verslag van den gasopzichter, en de processenver- baal van den keurmeester. De rekening van het vacinatiebureau, de begrooting van het museum en de school voor kunstnijverheid werden mede voor kennisgeving aangenomen. Na afloop van deze punten vroeg de Heer Sabelis wanneer belanghebbenden aansluiting zouden verkrijgen van de Duinwaterleiding. De Vooizitter beloofde hem dit particulier te zullen mededeelen. De Heer Derx beklaagde zieh over het ontoegankelijke van een der opschepings- plaatsen. De Voorzitter wilde hierin voorzien en sloot daarop de vergadering. Dinsdag was in de zitting der Tweede Kamer aan de orde het voorstel van de heeren de Savornin Lohman en Schaepman, tot wijziging van het Reglement van Orde. Met eenige wijzigingen, door de Komm. van Rapp. aan de hand gedaan,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1