HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No 80 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 6 October 1888. op ZONDAG 7 Oct. 1888. N ieuwsberichten. telephoon nummer TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie Tan 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertmtiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Collecte voor het fonds van de Kinder- kerk in alle beurten bij de Ned. Hervormde gemeente, behalve de namiddagbeurt. Groote Kerk. Voorm. 10 nre, Snethlage. Bevestiging van nieuwe leden. Nam. 2 nre, Smeding. 52e Zondag, 's Avonds 6 nre, Hoog. Voorbereiding. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Knottenbelt. Woensdag 's av. 7 ure, Hoog. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure, Brutel de la Riviere. Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Debry. Preparation a la St. Cène. Christelijk Gereform. Gemeente. (Ged. Oudegracht). Voorm. 10 nre, 's Av. 5 ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Koolman. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, Craandijk. Kemonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, P. II. Hugenholtz Jr., voorganger der Vrije Gem. te Amsterdam, Met medewerking van het Zangkoor. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 nre, Weiss. Chr. Bewaarschool. L. Heerenvest. Maandag 's av. 8 nre, Moeton. Bijbellezing. Luk. 8 19 enz. Lokaal in de Oranjestraat. Dinsdag 's av. 8 ure, Snethlage. Aanvang der wekelijksche bijbellezing. Lokaal de Jongelings-vereeniging. Annastraat. Donderdag 's av. 8 n., Knottenbelt. Aanvang der Bij bellez Over den brief aan de Ephesiërs. Diakenen der Ned. Herv. Gemeente hebben in dank ontvangen ƒ2,50 als voor de armen gestort in de Bus Janskamer door N.N. Ds. Knottenbelt maakt bekend dat bij, te be ginnen met Maandag 8 October de Catechisatiën van Ds. Esscher overneemt. Allen, die van zijn onderwijs willen gebruik maken zal hij gaarne ontvangen. Yoorloopig op dezelfde plaatsen (de huiscatechisatiën dus ten huize van Ds. Esscher en op dezelfde uren, met deze verandering even wel, dat de catechisatiën die tijdelijk "Woensdag middag 4 ure en Woensdag avond 8 ure werden gehouden, weder worden gezet op Dinsdag 4 ure en Maandag avond half 8. Mr. Eebry reprendra ses catéchismes Mardi procbain aux beur es habituelles. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Hermaarden. Collecte voor de Kerk. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Doopsbediening. Evang. Luthersehe Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 nre, J. D. van Ar hel. Nam. 21/2 nre, J. D. van Arkel. Heemstede. Nam. 2Vs nre, F. F. Daubanton. Hillegom. Voorm. 91/2 nre, M. Buchli Fest. Sandpoort. Voorm. 10 ure, geen dienst. Nam. 2 nre, J. van Boenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, H. J. Bergenia. Velsen. Voorm. 91/2 nre, J. van Loenen Martinet Pred. te Sandpoort. Zandvoort. Voorm. 10 nre, O. Schriecke. Nam. 21/2 nre, O. Schriecke. Volgens een -Hanaj-telegram zou Bismarck in zijn onderhoud met graaf Kalnoky verklaard hebben, dat hij den vrede voor dit jaar verzekerd aoht, maar bekommerd is over het voorjaar met bet oog op de voortdurende Russische wape ningen. HAARLEM, 5 Oct. 1888. Het Mnsenm van Kunstnijverheid alhier is gedurende de maand September jaatstleden door 1156 personen bezocht. In de maand September is aan het postkantoor alhier in de Rijks-postspaar bank ingelegd eene som van f 14.387.36 en terugbetaald 6024.415 Aanstaanden Zondag zullen de be kende Pransche luchtreizigers Frederic Lhoste en Henri Wolff met hun ballon L'Etoile Polaire een luchtreis ondernemen. De opstijging zal plaats hebben op het terrein van den Stads Doelen des namid dags te vier uur. Te één nur zal reeds een begin gemaakt worden met de vulling, terwijl van tijd tot tijd proefballons zullen opgelaten worden, die wegens hun eigen- aardigen vorm stellig de aandacht zullen trekken. De Rotterdamsche Schouwburg- Maatschappij, Directie Alex. Faassen Co. treedt aanstaanden Donderdag 11 October in de Schouwburg op met een blijspel van V. Bersezio, getiteld Een Millioenen- Oom, uit het Italiaansch vertaald door den heer H. J. Wansink, Leeraar aan de H. B. S. te 's Gravenbage. De verschillende berichten omtrent de opvoeringen van het stnk, te 'sGraven- hage, Utrecht e. a. zijn zeer gunstig. Niet alleen wordt het stnk geroemd als zeer vermakelijk, maar ook wordt het beschaaf de spel der verschillende artisten zeer geroemd. Donderdag avond zullen de beminnaren van een goed uitgewerkt, vroolijk stuk dus zeker niet in den Schouwburg ont breken. Aanstaanden Zondag en volgende dagen zal op het Museum van Kunst nijverheid alhier eene verzameling plaat werken worden tentoongesteld, voorstel lende bouwkundige en decorative onder- deelen van het Slot te Fontaineblean. Bij verwijzen naar de achterstaande advertentie betreffende de leerlingen van het Gymnasium of de Hoogere Burger- School, die, wanneer zij des Woensdags en Zaterdags middag den cursus der Tee- ken school voor Kunstnijverheid niet kun nen bijwonen, in de gelegenheid zullen wor den gesteld des Maandags en Donderdags avonds een extra cursus te volgen. Naar wjj vernemen zal het dezen winter 12Vs jaar geleden zijn dat de Haarlemsche Mannen - Zangvereeniging Crescendo alhier werd opgericht en bestaat het plan dit feit te herdenken bij het eerste Winter-Concert. Het Bestuur stelt zich voor dit Concert een feestelijk karakter te geven, met me dewerking van uitstekende solisten, waar toe de welbekende Heer J. J. Rogmans uit Amsterdam reeds zijne medewerking heeft toegezegd. Behalve kleinere werken zal worden uit gevoerd het prachtig toonwerk „Velleda" voor sopraan, tenor en koor. Het feest zal met een bal worden besloten. De uitvoeringen van Crescendo zijn slechts toegankelijk voor de kunstlie vende leden en Dames. Door het gemeentebestuur is voor den tijd van twaalf maanden vergunning verleend aan R. Hoogland tot oprichting van eene kleerenwasBeherij in het perceel aan den Schoterweg No 43. Gedurende de afgeloopen maand zijn door de politie alhier 28 personen vervolgd wegens dronkenschap op straat. In de maand September van het vorig jaar was dat getal 39, dns 11 meer. Bij de godsdienstoefeningen der Nederduitseh Gereformeerde Kerk (dolee- rende) zal op Zondag 7 October 1888 in de „Noorderkerk" des voormiddags te 10 nre en des avonds te 0 nre optreden de Heer A. van der Valk van Vlaardingen. Woensdag 10 October 1888 des avonds ten 7Vs nre de Heer J. Floor van Nienw- Loosdrecht. Voorwerpen, gedeponeerd aan hot Commissariaat van Politie,die dage lijks, (uitgezonderd des Zondags) van 's middags 12 tot 2 ure voor de eigenaars terug te bekomen zijn. Een witte lnier. Een witte onder pantalon, gemerkt: V. K. Een wit metalen oorknopje. Een boek, getiteld Revue des Deux Mondes. Een pleeten hondenhalsband. Een bloedkoralen arm bandje met gonden sluiting. Een blik ken trommeltje waarin eenige chocolade letters. Een ijzeren slot met ketting. Een wandelstok. Een gouden medail lon, waarin twee portretten. Eene spon- sendoos. Eene rol koperdraad. Twee bonte knssensloopen. Een defect dames horloge (gonden) met dito ketting. Twee gutta-percha regenmantels. Een roode zakdoek. Eene blikken trommel waarin eenige lucifers. Eene zakportefeuille. Een paternoster. Eenige sleutels van diverse grootte. Eenige muilkorven. Terug te bekomen bij H. Klingers, Raamsteeg No. 17, een schippers treklijn, bij H. de Vries, Zuidpolderstraat No. 68, eene witte geit zonder horens. bij C. Rooze, Lange Poellaan No. 33, drie ma ten voor droge waren. bij J. Weger man, Keizerstraat No. 2, een zilveren arm band met penningen. bij W. de Kinde ren, Lange Vlamingstraat No. 7, een R. C. kerkboek met zilveren sluiting. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 28 Sept. G. K. J. H. ClaassenenC. M. 3MPeitenburg3 OctPSteenhoven en W. M. Oudolf. J. H. Remmers en J. A. v. Suchtelen.— P. H. Boom en M.Smit. GETROUW U. 3Oct. A. Luijtenen A. Seholte.A.H. Blansert enJ. vanEgmond.W. B. Kroeze en AMDouglasDEnschedé en JJ Enschedé.F. J. Kartelt en JS. H. Pol- lenjee GEBOORTEN. 26 SeptICvan Loghem gebDicke z 27 Sept. C. M. Toornend geb. Burggraaf dASteenkist gebBos d28 Sept B Menke geb. van Roon d. WBoesmans geb. Goeden d.— E.Dijkzeulgeb.Engeie z.W. J. JJlstra geb. Ligtd.S. J. Schiltmangeb. van Honscboten d. 29 Sept. E. Niesten gebTibboel zBHagebout gebRcdeker d.E. Kuntze geb. van Soelen zF. van Rijn gebCbapuis zCZuurendonk geb Ellfers d. J. M. Mathot geb. Surendonk z. 30 Sept. M. Brnin geb. Visser z. H. v. Orden geb. Lomans z.1 Oct. M. Gooijer gebde Munk d2 OctJSHolster geb Heuner dMJJKoot gebDonek 2 z R. de Bas geb.deJonga.J. Kuijken geb. Rademaker z.3 Oct. A. Jungegeb. Zuurendonk z.A. Jungegeb. Zuurendonk d. (levenl.).A. A Oomen geb. Huijboom z.— 4 Oct. M. E. de Wilde geb. van Aken z. EKoster geb. vdBijl z. OVERLEDEN. 26 Sept. M. Zeper 12m. z. Zijlweg. H. Akersloot 12 m. d. Burgwal.27Sept. E. G. Boots 16 md. z. Burgwal.28 Sept. C. A. de Vries 5 md. d. Oudeweg.— B. G. de Jong 76 j. Schotersingel. J. v. Brussel4 md. z. Oranjestr. J. H. A. vanBreukelen 4md. z. Botermarkt.29 Sept. N. v.d. Snel 61 jRaamsingelHPLensen 6 mdz Brouwersvaart.C. W. Ransijn 14dg. z Rozenstr.J. Rusbach9md. z. Rozenstr. 30Sept. A.C. Selraat2md. d.N.Heiligl. J. G. Vredenburg2md. z. Oranjeblaan 2 Oct. C. M. Vink3j. d' Sleutelstr.—P. J Mathot 2 dg. z. Burgwal.3 Oct. C. J. v.d. Nieuwenhof 4 md. N Spaarnwstr C. M. de Wildtl md. d. Amsterd.vrt. Marktbericht van 3 October. Aang. en verk. 80 stapels, uitmakende 10095 kazen, wegende 20068 K. G. Hoogste prijs per 50 K. G. 25.50. VEEMARKT, 3 October. Aangev. Prijs. 22 Koeien ƒ180.a 120. 3 Stieren 80.50. 4 Pinken 75.60. 104 Schapen 23.15. 20 N. Kalveren i> 12.7.- 5 Paarden. Marktbericht van 4 October. Aardappelen. Aangev. 210, verk. 170 H.L. L. pr. ƒ1.50, H. pr. 4.00. Appelen. Aangev. 44, verk. 33 H. L. L. pr. ƒ4.00, H. pr. f 6.00. F eren. Aangev. 110, verk. 90 ,H. L. L. pr. 4.00, H. pr. f 7.00. ZEVEN-EN-DERTIGSTE MUZIEKUITVOERING in den Hout op Zondag 7 October 1888, des namiddags van 2—4 uur, door het Stedelijk Muziekkorps van Haarlem, onder directie van den Heer M. H. Miiller, Kapelmeester. PROGRAMMA. 1. Marsch, Le Cinquantenaire de Chemin de FerGovaert. 2. Ouverture. La Ronde de Nuit.Patrie. 3. Fantaisie; Sur Lc Coeur et la MainLecocq. 4. Eine Kunstier RevueSteteveld. 5. Ouverture de L'AfricaineL'Anglois. 6. Estudiantina Walser, Uber Spa- nische National MelodienWaldteufel. le. Uitvoering. 7. Potpourri Die Fletermaus..Strauss. 8. Finale, L'Aniversaire Marsch.Baudonck. ORGELBESPELING in de Groote- ot St. Bavokerk alhier op Dinsdag 9 Oct. 1888, des namiddags van 12 uur door den Heer W. Ezerman. PROGRAMMA. 1ConcertO. F. Handel» 2. AndanteSchaab. 3. Sonate No. 1S. de Lange. a. Maestoso moderato. b. Andante. c. Finale. 4. Concert fantasie op: O,Sanctissima.Lux. 5. Finale.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1