HAARLEMSCH Eerste Blad. No. 81. Tiende Jaargang. 144. van WOENSDAG 10 October 1888. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86.' TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. hoord-ZuidhoIlandsche Stosntrainweg-HaatschappijHaarlemLeiden. 1 Oct. 1888. Haarl., Hilleg. en Leiden 4.1 6 50, 8.22, 9.42, 10.55", 'sm., 12.20, 1.35, 2.58, 4.25, 5.40*, 6.55, 8.15 'sar. Haarlem—Hillegom 9.37, 10.55 's av. -f- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramnaj-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oct. 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.09*, 8,31. 8.58*, 9.25*. 10.20, 11.46* 1156 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.31," 3.35, 4.18', 5.23*, 6.15*, 6.42, 7.28f7.54", 9.18', 9.29*, 9.52,10.18', 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6 20, 6.50»,'7.35+, 7 48* 8.20',8.48,9.17',9.50', 11.—11.52',11,57,'smorg. 1.05', 1.15', 3.25', 4.15, 4.29*, 5.—*, 5.33-j-, 7.30', 8.20, 8.55, 10.02', 11.15 's av. Naar Rotterdam- 7.17, 7.57f, 8.43', 9.21,10.13",'s morgens, 12,15*, 12.33, 1.41", 3.49". 4.59, 5.55-}-. 7.53", 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55", 9.45, 10.17-j-, 10.54's morgens, 1.19', 2.50", 3.35, 4.50,6.18-}-, 7.25, 8.13*, 8.50*, 9.55-}- 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. Do met -}- zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 81-2*, 9.42, 11.27* 's morgens, 1.30, 3 53*, 4.585.57* 9.20'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Krnidbergerweg en te Driehuizen Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42,'smorgens, 1.30,4.58, 9.20'sav. Van IJmuiden: 811.13 's morgens, 3.03, 5.46, 9.20, 10.10 'sav. Naar Zandvoort: 8.11, 10.15, 11.82 'smorg., 1.28. 4.54, 7.55 's avonds. Van Zandvoort.: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.55, 5.52, 8.17's avonds. Tram-Omnibus-Maatschappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 1 Oct. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.15, 9.30, 10.50,11.58's morg. 12 35. 2.—, 2.50, 3.30, 4.05, 4.25, 6.30, 7.10, 8.15, 9.30, 9.40, 's avonds. Van Haarlem (Station). 9.14, 10.10, 11.30, 's morgens, 12.50,1.26,2.40, 3.45,4.35,4.52, 5.20,7.10,7.50, 9.16,10.23,10.30 's avonds. Blocmendaalsche Omnibnsdienst. (Ondernemer M. MAAS). 1 Oct. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.05, 8.45, 9 25, 10.45, 11,40, 'sm., 12.3 1.45, 2.45, 4.—. 5.15, 6.15,7.—, 8.10,9.25** 'sav. Van Haarlem (Station). 8.40,9.38,10.10,11.24, 's morg., 12.25,1.26*, 2.30,3.45,4 40, 5.53 7.—, 7.50, 9.16, 10.20**'sav. Alleen Zaterdag en Zondag. Alleen Zondag. Dienstregeling ran het Postkantoor» 1 Oct. 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9X uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwitantiëi: alleen op werkdagenvan 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg.9 tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot4ure.Voorde Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)4 uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen7.30,9.45 's morgens, 1.15, 3.30,7.—, 9.'s avonds Op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1.4.'s avond» Lichting der holpbrievenbnssen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest, Parklaan, Kaasplein6.45,10.— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark, Kampersingel, LeidschevaartSehootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av. 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30. Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.4,11.27 's morg., 2.26,3.30", 5.18', 7.23* 'sav. Richting Rotterdam 7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53', 5.50,10 20' 'sav.Richting den Helder 6.43, 9.37 'smorg., 1.25', 4.53, 9.15*'savonds. De met worden Zondags niet gelicht Telegraafkantoor. 1 Oct. 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van's m. 8 tot's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van'a m. 8—4's av. 6—9 u. Binuenl Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voorde eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Dinslag heeft de Tweede Kamer het de bat over het Reglement van Orde ten einde .gebracht. Een voorstel van de heeren de rfavorain Lobman en Sohaepman tot het invoeren van een verplichte tweede leziDg, en een van de Komm. van Rapporteurs tot het faknltatief stellen van de tweede le zing werd druk besproken. Het recht om wijzigingen aan te brengen in aangeno men voorstellen, en de vrees, dat daarvan misbrnik zou worden gemaakt waren het onderwerp van het debat. Een zeer natio naal voorstel van den heer v. Houten, luidende„indien een voorstel in den loop der beraadslagingen wijziging heeft ondergaan, brengt de Komm. van Rapp. of van voorbereiding, indien de kamer zulks noodig acht, vóór de eindstemming verslag uit over den invloed, dien de aangenomen wijzigingen op het verband en de strekking van het voorstelhebben. Na het uitbrengen van dit verslag kan de kamer besluiten, dat de beraadslaging over die artiekelen, waarover zij het noodig acht, zal worden heropend", werd bestre den dojr den heer Sohaepman, bestreden door de heeren Roëll en Veegens, die volhouden dat de Reg. geen macht heeft wijziging aan te brengen in de eenmaal aangenomen artiekelen, en verworpen met 43 tegen 41 stemmen. Het gewgzigd ar- tiekel van het voorstel Lohman-Schaep- man werd aangenomen met 54 tegen 30 stemmen. Toen art. 72a aan de orde was, bracht eene snaaksche verspreking van den heer Sohaepman een deel der kamer aan 't lachen: „Door de Regeering.... ik wil zeggen door de voorstellers", zeide spreker, „worden eenige wijzigingen voor gesteld:»: Op verschillende artiekelen worden nog eenige amendementen over genomen en aangenomen. Daarna verzocht de heer Sohaepman, ook namens zijn me devoorsteller de eindstemming over het Reglement uittestellen tot een nader te bepalen dag, om het nog eens na te zien, daarin bijgestaan door de Komm. van Rapp. wat werd toegestaan, De heer Hu- her had intusschen verlof gevraagd en verkregen om den Min. van Kol. te inter- pelleeren over de beri-beri-kommissie. Daarna was aan de orde het wetsontwerp lot bekrachtiging eener overeenkomst met de Holl. Spoorweg maatschappij betreffen de den stoomboot veerdienst Enkhuizen- Stavoren. De H. IJ. Spoorweg-maatschap pij had bij kontrakt bare jaarljkschen subsidie van ƒ50.000 voor het stoomboot- veer gehouden aan de voorwaarde eener openbare aanbesteding van dezen dienst. Maar die voorwaarde was nu losgelaten., en wilde de Maatsch. zich verbinden de genoemde subsidie ook toe te kennen, in dien het kontrakt met den aannemer Bos man na 1891 met 5 jaren werd verlengd. Die aannemer zon in dat geval eene bruikbare rezerveboot in dienst brengen, in plaats van de onbruikbare „Prins van Oranje". Daar de vorige minister znlks niet bedongen had, en de heer Bosman aanbood verlenging van koncessie te be talen met een kostbare derde boot, kon een klein kind wel begrijpen, dat diezelf de mijnheer Bosman in de bediening van het veer een voordeelig zaakje moest zien. De heer Lieftinck trad krachtig tegen deze begunstiging opde heer Land re- quireerde de aanwezigheid van reddings booten op de rezerveboot; de heer Oppe- dijk had veel aanmerkingen te maken, maar zou vóór stemmen, om de Regeering te steunen de heer W. van Dedem bleef het bezwaarlijk achten gedurende 5 jaar een offer van ƒ75.000 te brengen, en wees er op, van hoeveel belang het veer is voor het groenten vervoer, ten aanzien van 't welk den kontraktant strenge eischen moesten worden gesteld. De Min. van Wa terstaat enz. verdedigde het voorstel in alle opzichten, beweerde dat „Prins van Oranje" een zeewaardig schip was, dat de heer Bosman met de subsidie van ƒ65.000 niets te duur betaald werd, en beloofde zoo mogelijk eenige verbeteringen in den dienst te zullen bevorderen. Het wetsontwerp werd aangenomen met 78 tegen 4 stemmen. Alleen de heeren Lief tinck, Levyaohn Norman, Boreel en W. van Dedem waren blijkbaar van oordeel, dat dns doende de heer Bosman wel be gunstigd, maar het publiek belang niet behartigd werd. De bekrachtiging der overeenkomst met de Holl. IJz. Spoorweg maatschappij betreffende de verplaatsing van de werkplaatsen voor het materieel werd zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. Daarna was aan de orde het voorstel tot invoering van een analytiesch verslag, dat krachtig bestreden werd door den heer Goeman Borgesius, die van oor deel was, dat znlk eene konkurrentie met de pers, met de partikuliere industrie, weinig goeds beloofde. Hij wees op het 1 afschrikkend voorbeeld van België. De kosten zullen niet ƒ12.000 zijn, maar't zou mooi wezen, als we er voor f 30.000 zoo afkomen. Woensdag mocht het nieuwbenoemde lid voor het distrikt Bergnm, de heer de Vries, zittingnemen zijne geloofsbrieven waren in orde bevonden en de vereischte eeden afgelegd. Voortgezet werden de beraadslagingen over het voorstel van den heer de Beaufort c.s. om een analytisch verslag van de Kamerzittingen te doen verschijnen. De heeren Levysohn Norman, van Baar en Bool bestreden het als on- noodig, kostbaar en aanleiding gevende tot konflikten tnsschen het groote en het kleine officieele verslag. De heeren Heldt en van der Kaay verdedigden het voorstel, hoofdzakelijk ten einde aan de mingegoeden, die groote bladen niet lezen en door kleine bladen onvolledig worden voorgelicht, behoorlijke voorlichting te verschaffen. De heeren Sohaepman en de Beaufort verdedigd nader het voorstel, dat bestreden werd door den heer Farn- combe Sanders, die verlaging van den prijs der tegenwoordige handelingen tot 1 krachtig bepleitte. Het voorstel werd verworpen met 46 tegen 39 stemmen. De heer Huber interpelleerde nu den Min. over de beri-beri kommissie, en laakte krachtig den luit-kol. Verstege, wegens de bekende uitdaging tot een dnel, daar geen kaste staat boven de wet. De Kamer juichte deze woorden toe, en te recht; moge niet alleen de Overste Ver- stege, maar alle militairen tot inzicht komen, dat het dnel een ongeoorloofde dwaasheid is, die zeer zeker het respekt van den burger voor den militairen stand niet verhoogtDe Min van Kol. antwoord de, dat indedaad werkstaking en dienst weigering bg de kommissie zgn ontstaan. Hg konstateerde, dat de heer de Rochemont naar alle getuigenissen van de heeren Loudon, van Swieten en Weitzel waardig is in zgnschrgven, bekwaam, taktvol, loiaal, en dat hg hem, afgaande op die getuigenissen, benoemd heeft tot sekretaris. De Min. verklaarde, dat laatstelgk de Voorzitter, der kommissie namens de leden verklaard heeft, dat, blgkens onnauw keurigheden in de notulen, de heer de Rochemont de voor een sekretaris noodi- ge objektiviteit miste. De Min. zal dns de Staats-kommissie ontbinden en vooreerst geen nieuwe benoemen daar een deskun dig officier van gezondheid in Indië met het instellen van een onderzoek is belast. Na eenig protest van den heer Roozeboom tegen de openbaarmaking der conduite- lgsten, werden de vergadering gesloten. Al spoedig na het verschgnen van keizer Frederik's dagboek in de Rund schau, stond het bg vele staatslieden vast, dat men hier te doen had met een hand greep der Duitsche vrgzinnigen. Na het zoo goed als zeker bleek dat professor Geffken de man was, die het uittreksel openbaar maakte, moest men deze meening opgeven. Wat toch is het gevalGeffken behoort tot de gematigd conservatieve partg niet alleen, maar op godsdienstig gebied is hg orthodox en heeft zelfs in vereeniging met anderen eene verza meling van christelgke geschriften voor de jeugd uitgegeven. De Kölnische Zei- tung, die er reeds met groote woorden op gewezen had, welk onweder boven de hooflen der vrgzinnigen broeide en hoe na het lostbarsten ervan de politieke dampkring gezuiverd zou blgken, zal nn eene belangrgke stap achterwaarts moeten doen, om haar terrein, in deze zaak ver loren, weder te herwinnen. Toch is het niet te gelooven, dat Bismarck met pro cessen de beweging der openbaarheid zal kunnen tegenhouden; pas was prof. Geff ken gearresteerd, of in de Kieler Zeitung verscheen een uitvoerig stnk nit het dag boek, handelende over den slag bij Ko- niggriitz in 1866. De familie van prof. Geffken heeft, naar men zegt, eene aan- zienlgke waarborgsom aangeboden voor zgne vrglating en zelfs op grond van eene verklaring van geneeskundigen dat hg aan zenuwziekte Igdende is, een verzoek ingediend om hem onder cnra- teele te stellen en dit laatste tot verster king van de aangevraagde voorloopige in- vrgheid stelling. Men meent te weten, dat het Bismarck nog al moeite gekost heeft van den keizer toestemming te krggen tot een proces tegen Geffken. Eene bedreiging met ontslag zou al weer den doorslag gegeven hebben. Geffken moet zich bg het eerste ver hoor niet schuldig verklaard hebben, hoewel het nog niet recht duidelgk was, waarop dit niet schuldig betrekking heeft. Hierdoor was men echter op de gedachte gekomen of misschien een ander de bezor ger van het dagboek aan de Rnndschau kon zgn. In verschillende Dnitsche bladen komen nog uitreksels voor uit een dag boek van keizer Frederik, maar daar zg volstrekt geen der politieke partgen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1