HAARLEMSCH PREDIKBEURTEN Eerste Blad. No 82. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. van ZATERDAG 13 October 1888. op ZONDAG 14 Oct. 1888. K E 0 UI E K. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 eenten per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Voorin. 10 nre, Hoog. Avondmaal. Nam. 2 ure, Hoog. Dankzegging, 's Avonds 6 ure, Moeton. Dankzegging. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. Avondmaal. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Knottenbelt. Vrijdag 'sav. 8 ure, Brutel ie la Riviert Voorbereiding. Bakenesser Kerk. Voorm. 10 ure, Smeding Avondmaal, Waalsche Kerk. Voorm. 10 ure, Hebry. St. Cène. Christelijk Gerefornt. Gemeente. (GW. Oudegraclit). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure, Mulder. Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, Mees. Kerk der VereenigdeDoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Lanoy. Remoustrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, F. Haverschmidt, pred. te Schiedam. Donderdag nam. 1 ure, P.H. Bodel Bienfait, Em.-pred. Huwelijkswijding. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Baron van Doorn. 's Avonds 6 ure, Baron van Doorn. Chr. Bewaarschool. L. Heerenvest. Maandag 's av. 8 ure, Moeton. Bijbellezing. Luk. 8 26 enz. Lokaal in de Oranjestraat. Dinsdag 's av. 8 nre, Hoog. Bijbellezing. De colleote voor bet Fonds der Kinder- kerk op den vorigen Zondag heeft opge- brauht f 113,95. De ICerkeraad der Ned. Hervormde Ge meente alhier, acht zich verplicht, den leden dier Gemeente onder de aandacht te brengen, dat wie zich aansluiten aan de d lieerenden, uittreden uit de Hervormde Kerk, en dat ouders, die hunne kinderen in hunne samenkomsten laten doopen, die kinderen daardoor plaatsen buiten de Ned. Hervormde Kerr, terwijl zulk eene doopbe- diening, als volbracht in eene niet erkende Gemeente, door hem beschouwd moet wor den als niet geschied J. M. Snethlage, Praeses. J. W. Knottenbelt, Scriba. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden, Voorbereiding, 's Avonds 6 ure, G. van Herwaarden Avondmaal en Dankzegging. Beverwijk. Voorm. 10 ure, J. C. Boon. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag, Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, J. Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. D. van Ar hel 7 Voorbereiding. Nam. 2Va Rre> J- V. van Arkel. Hillegom. Voorm. 91/3 nre, M. Buchli Fest. Houtrijk en Polanen.. Voorm. 10 ure, O. Schriecke, Pred. te Zandvoort, Voorbereiding. Saiidpoort. Voorm. 10 ure, C. J. Brutel de la Rivière, Pred. te Haarlem. Spaarndam. Voorm. 10 ure, H. J. Bergsma. Velsen Voorm. 91/2 ure, P. Peaux, Pred. te Wijk aan Zee, Avondmaal. Heemstede. Voorm. 10 ure, F. E. Daulanton Voorbereiding. Zandvoort. Voorm. 10 ure, F. Geerling, Cand. te Utrecht. Nam. 21/2 nre, O. Schriecke, Open schrijven aan den Raad der gemeente Haarlem. De ondergeteekende meent het volgende onder Uwe aandacht te mogen brengen. Aan uwe vergadering is dezer dagen een gemotiveerd adres ingediend om ons stedelijk muziekkorps te verbeteren en uit te breiden, in verband met de behoeften onzer dagen en de financieele krachten onzer gemeente. Vergun mij alsnog mijne adhaesie te geven aan dit verzoek, door een groot aantal onzer medeburgers ingediend. Doch vergun mij tevens, er op aan te dringen, dat er een einde worde gemaakt aan de handelingen van hem of hen die, naar mijne meening, den tegenwoordigen kapelmeester der stedelijke muziek door deze handelingen maatschappelijk en mis schien ook lichamelijk trachten te vernie tigen. Gaarne wil ik toegeven, dat de tegen woordige titularis (hoofd der stedelijke muziek) de bekwaamheden mist om een muziekkorps van grooter omvang dan wij tegenwoordig hebben, te dirigeeren, doch erkennen wij, dat hij met de weinige krach ten waarover hij te beschikken heeft, met zijn korps ons vele diensten heeft bewe zen en als muzikant zijne verdiensten heeft. Een beter en uitgebreider muziekkorps zon hoofdzakelijk eene kwestie van geld zijn, doch dit geeft ons geen recht tot handelingen, waardoor men het bestaande korps tracht te beleedigen en het hoofd daarvan te vernietigen. Aangenomen, dat het bestaande korps de parades bij Vorstelijke verjaardagen niet zou opluisteren, zoo zouden krijgslieden van beroep even goed kunnen verkondi gen, dat er elementen zijn bij onze stede lijke schutterij, die dergelijke militaire feesten door hunne kennis van zaken niet volkomen opluisterenmoet er schifting of herziening komen, het zij zoo, dooh dan met erkenning van bewezen diensten en behoudens de persoonlijke eer. Ik houd mij niet gerechtigd om op te komen voor de bekwaamheden van den direkteur van ons stedelijk muziekkorps, ik ben bijna onbekend met hem en mis ook de capaciteiten om zijne bekwaam heden te beoordeelen, doch in mijn ge voel van billijkheid tegenover een man, die jaren lang (p. m. 25 jaar) onze stad eerlijk en als fatsoenlijk man heeft gediend, kan ik niet nalaten om protest aan te tee kenen tegen handelingen waardoor een burger van Haarlem zedelijk en lichame lijk wordt vernietigd. Recht voor allen is de leus onzer dagen, wy moeten dit eerbiedigen, doch de meer ontwikkelde mannen onzer eeuw en de hoogst geplaatsten onder ons moeten dan ook beginnen met rechtgeaard en recht vaardig te zijn in hunne handelingen te genover hunne minderen. 't Welk doende, Uw gehoorzame dienaar en medeburger J. J. VAN BREDERODE. Haarlem, 12 October 1888. Bachvereeniging. De Haarlemsche Bachvereeniging open de Dinsdag avond de rij der muziekuit voeringen, welke ons dezen winter wederom wachten. Zij deed dat op hoogst belang wekkende wijze, geheel in overeenstemming met den goeden naam, met de vermaardheid, laat ons zeggen, welke hare concerten bij stadgenooten en vreemdelingen hebben verworven, 't Schijnt inderdaad der Bach vereeniging mogelijk klimming te houden in de qualiteit harer concerten. Telkens verrast zij de ernstige muziekliefhebbers met schooner en grootscher namen op hare programma's. De beroemste mannen en vrouwen op muzikaal gebied aarzelen niet, aan de roepstem van de Haarlemsche Baohvereeniging gehoor te geven en hare concerten te maken tot de beste en ver- hevenste openbaringen van de heerlijke muzikale kunst. Dat wij voor zooveel reine genietingen het Bestuur der Bach vereeniging oprecht dankbaar zijn, behoeft zeker niet gezegd te worden. Prof. Joseph Joachim uit Berlijn en Mej. Johanna Welcker, concertzangeres uit Brussel, traden Dinsdag avond voor eene eivolle zaal met belangstellenden op. De orkestrale begeleiding was opgedragen aan het Utreohtsche Symphonie-orkest onder de leiding van den Heer C. Coenen. Joachim speelde het Vioolconcert van Beethoven en eene «Chaconnes van Bach. Het vocale gedeelte bestond uit eene Aria uit de ïFreischütz,« van Weber (Wie nahte mir der Schlummer) en een drietal liederen «Frühlingstraums, «Feldeinsam- keit« en «Hinaus« reap, van Schnbert, Brahms en Ries. Het orkest begeleidde bovengenoemd Vioolconcert en Aria eu maakte bovendien de vierde Symphonie van Schumann, de Ouverture van Gade („Nachklange von Ossian") en Norwegi- scher Künstler-Carnaval van Svendsen. Dat de verrichtingen van Joachim met de meeste belangstelling door de mnziekvrienden werden verbeid, is te be grijpen, vooral nu deze het Beethoven- sche Concert met orkestbegeleiding zou voordragen. Joaohim en dit Concert zijn twee dingen, welke reeds eene reeks van jaren onafscheidelijk aan elkander zijn verbonden. Indien componist en violist eikaars tijdgenooten geweest waren, zou het vermoeden gewettigd zijn, dat het Con cert voor het talent van Joachim ge schreven werd. Reeds als knaap bracht hij er, op zijne eerste groote kunstreis, den stuggen eigenzinnigen, door de groot ste kunstenaars verwenden Engelschen adel door in verrukking en wie zal de duizenden tellen, die van af dat oogenblik hem, op zijne zwerftochten door geheel Europa, hunne vereering en bewonde ring schonken. Joachim neemt, als vertolker van het Beethovensche Concert een geheel eenig standpunt in. Zijne créatie wordt door de musici als de ware gestempeld en dient zijnen dieoipelen tot model van innig, stille, diepgevoelde voordracht en ernstig door dachte opvatting. Joachims teedere individualiteit, zijn rein poëtisch gemoed, zijn warm kunste naarshart doen ons dit stuk muziek ken nen als eene belangrijke bladzijde nit het sombere levensboek van den componist, als eene uiting van diens zieleleven, welke ons het hoogste belang inboezemt. Deze Kunst in hare schepping en in hare vertolking, met haren ernst en hare bekoorlijkheid, met hare gestrengheid eu hare losheid, met hare mannelijke kracht en hare kinderlijke naïviteit, laat niemand onverschillig. Niemand kan haren invloed wederstaan. Niemand kan zich aan hare wonderzoete bekoring onttrekken. Met on weerstaanbare tooverkracht grijpt ze aan, ontvoert aan de werkelijkheid en doet U eenige oogenhlikken verwijlen in de wereld van eigen idealen en droomen. De hoedanigheden van Joachims viool spel afzonderlijk te bespreken, zijn toon, zijn streek, zijn technische ontwikkeling en nog zoovele andere zaken in bijzonder heden na te gaan, is overbodig. Genoeg zij het, dankbaar te erkennen, dat in dezen violist alle voortreffelijke eigenschappen zijn vereenigd tot een b;wo 'derenswaar- dig harmonisch geheel en een kunstenaar vormen, die aan allen als toonbeeld van ware grootheid gesteld mag worden. Machtig was Dinsdag avond de werking van Joachim's spel in de verschillende deden van Beethovens werk. Ook de „Cha conne" van Bioh, waarin de speler duize lingwekkende bekwaamheden aan den dag- legde, en diens „Gavotte" werden geest drift vol toegejuicht. Naast sterren van de eerste grootte verbleekt het licht, dat afstraalt van de hemellichamen van minderen rang. Zoo ook op dit concert. Mej. Johanna Welcker zong hare nommers op zeer verdienstelijke wijze. Hare stem is warm van toon en hare voordracht houdt de belangstelling levendig. Zij had succes, doch haar zang kon niet de geestdrift wekken, waarop die aanspraak had. Wij schrijven dat toe aan Joachim. De verwachtingen van zijn optreden, de diepe indruk van zijn spel hielden den hoorders geheel gevangen en lieten geen ruimte over voor andere in drukken. Het Utreohtsche Orkest maakte op dit concert een uitstekenden indruk. Het be zit eminente krachten. De verhouding van het koper tot de strijkinstrumenten is zeer gelukkig. Daarbij is de voordracht gezond en weet de Heer Coenen het geheel ziel en warmte te geven. De begeleiding van Beethovens Concert mag keurig genoemd worden, terwijl ook de uitvoering der orkeststukken viel te roemen. Wij prijzen de aloude Bisschopsstad gelukkig met het bezit van dit degelijke orkest. B Van de mededeelingen waarmede de Voorzitter de Raadsvergadering Woensdag 10 October opende, noemen wij een rekest van de politieagenten, die bij de jongste reorganisatie hun vooruitzicht op promotie verloren hebben en daarom vermeerdering vragen van tractement, en een rekest van eenige ingezetenen tot hervorming van het stedelijk muziekcorps. Beide punten zullen bij de begrooting in behandeling komen. Het amendement van den Heer 't Hooft om bij de benoeming van een leeraar alleen te eischen den graad van doctor, en niet den academischen graad van doctor werd aangenomen. Het voorstel tot bebouwing van grond aan den Zijlweg werd goedgekeurd Een rekest van A. van der Lande, om

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1