Eerste Blad. PREDIKBEURTEN INo. 84. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86. Tiende Jaargang. 144. JljL Jol JX -Lj -Ui i-VX O \j XI met Amsterdam. op ZONDAG 21 Oct. 1888. Nieuwsberichten. tELEPHOON NUMMER TT A A 1 1 T Ijl TWT Cf TIT T ELEPHON1SCHE VERBINDING waarna ABONNEMENTSPRIJS: nimnnnip nr\ r~\ 1 L I ooo Per drie maandenf25. van ZATERDAG 20 October 1888. VERSCHIJNT: n franco p. post ,40. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel Dinsdag- en Vrijdagavond Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Groote Kerk. Voorm. 10 nre, Brutel de la Riviere. Avondmaal. Nam. 2 nre, Smeding. Dankzegging, 's Avonds 6 ure, Hoog. Dankzegging. Maandag 'sar. 7 nre, Openb. Zanguitvoe ring van de Christ. Zangvereeniging „Hallelujah." SprekerBSnethlage en Knottenbelt. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Snethlage. Jans-Kerk. Voorm. 10 ure, Knottenbelt. Avondmaal. Wotnsdag 's av. 7 ure, Snethlage. Honderdag 's av. 8 ure, Bidstond voor de Zondagschool. SprekersKnottenbelt en Smeding. Plaatsen vrij. Collecte na aftrek van onkosten voor de Ned. Zondagschool- vereeniging. Bakenesser Kerk. Voorm. 10 nre, Moeton. Vrije beurt. Waalscke Kerk. Voorm. 10 ure, Hebry. Christelijk Gereforni. Gemeente. (Gtd. Oudegracht). Voorm. 10 nre, 's Av. 5 ure, Prof. Noordtzij, van Kampen. (Klein Heiligland). Voorm. 10 ure, 's Av. 5 ure. Schotel. Lutkersehe Kerk. Voorm. 10 ure, Poolman. Kerk der Vereenigdeüoopsgezinden Voorm. 10 ure, de Vries. Hemonstrantsche Kerk. Voorm. 10 ure, Tideman. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure, Alderspred. te Amsterd. Chr. Bewaarschool. L. Heerenvest. Geen Bijbellezing. Lokaal in de Oranjestraat. Hinsdag 's av. 8 ure, Snethlage. Bybellez. Lokaal v. de Jongelings-vereeniging. Geen Bijbellezing wegens Bidstond in de Janskerk. Voor de uitvoering Maandagavond in de Groote Kerk zijn tekstboekjes a 15 Ct. ver krijgbaar bij de Boekh. Van Dobben en De Erven Doosjes. Ds. Smeding denkt Dinsdag 23 Oct. 's av. 8 nre zijn lidmaten-catechisatie voor meis jes te hervatten. Dezelfde heeft met veel dank ontvangen voor de Christ, school voor on- en minvermo genden uit het busje van M. K.f 10voor het dak der Bewaarschool van N.N. f 2.50. Ds. Knottenbelt is Maandag 22 Oct. ver hinderd avond-catechisatiën te houden. Nederd. Herv. Kerk. Bennebroek. Voorm. 10 ure, G. van Herwaarden, Beverwijk. Voorm. 10 nre, J. C. Boon. Evang. Luthersche Kerk. Voorm. 10 ure, K. A. Gonlag, Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 nre, Sepp. Bloemendaal. Voorm. 10 ure, J. H. van Ariel, Avondmaal. Nam. 2l/s ore, J. H. van Ariel, Dankzegging. Heemstede. Voorm. 10 nre, F. E. Haulanton, Avondmaal. Hillegom. Voorm. 91/a ore, M. Buchli Eest. Houtrijk eu Polanen. Voorm. 91/3 ore, G. A. Hoog, Pred. te Haarlem. Avondmaal. Sandpoort. Voorm. 10 nre, J. van I.oenen Martinet. Spaarndam. Voorm. 10 nre, geen dienst. Nam. 21/2 nre, II. J. B er gsm a Veis en. Voorm. 10 ore, H. J. Bergenia Pred. te Spaarndam. Dankzegging. Zandvoort. Voorm. 10 ure, O. Schriecie. Nam. 21/2 nre, O. Schriecie, De Tweede Kamer heeft Woensdag, zon der hoofdelijke stemming, het nienwe Re glement van Orde, zooals het thans na de aangebrachte wijziging luiden zal, goedge keurd. In eene nota waren aan de Kamer vooraf eenige veranderingen medegedeeld die volgens het eenparig gevoelen van den Voorzitter der Kamer, van de Voorstellers, en van de Kommissie van Rapp. nog in het Reglement moesten worden aange bracht. Deze veranderingen betreffen een zestal wijzigingen van redaktie, aanha lingen van artikelen enz. waarmede de Kamer zich zonder stemming vereenigde. Nadat op voorstel van den president was bepaald, dat het nieuwe Reglement van Orde met 1 Nov. a. s. in werking zal treden, werden tegen den volgenden dag een aantal kleine wetsontwerpen aan de orde gesteld. Maandag is Bonlanger weder in de toen heropende Kamer van Afgevaardig den verschenen en is daar zeer koel ont vangen niemand nam notitie van hem. Zooals te verwachten was, is de bro chure van Dr. Mackenzie kort na aankomst door de Berl jneche politie in beslag geno men tweeduizend exemplaren waren reeds verkocht. De inbeslagneming maakt op het publiek een ongunBtigen indruk, temeer daar men van het motief, majesteitschen nis, niets bemerkt en vrijzinnige bladen zelfs van meening zijn, dat Mackenzie in zijne verdediging vrijwel geslaagd is. Eene Engelsehe damedie zoowel de vier Dnitsche doctoren als den Engel- schen geneesheer schuldig hondt aan den dood van »Frederik den Edelen", heeft deze straf voor de vij f geleerden nitgedacht: Men sluite hen gezamenlijk in een kelder op, onthonde hun eenige dagen spijze en drank totdat zij ziek zijn. Dan zullen zij veroordeeld worden elkander te verplegen. De lieftallige vrouw, die den vijf con currenten deze boete wil opleggen, heeft zich waarschijnlijk niet de vraag gesteld, wie der heeren geneeskundigen er dan het slechtst aan toe zou zijn. Dr. Mackenzie zon waarschijnlijk niet het voorwerp der grootst mogelijke zorgen van zijne colega's worden. De heer Eiffel heeft zijn veel bespro ken toren te Parijs verkocht aan een maatschappijZoodra het gevaarte gereed is, wordt deze maatschappij eigenares voor 5.000.000 francs. Bij den Eifeltoren heeft men een grijsaard aangetroffen, die verlangde naar 1 het hospitaal te worden gebracht omdat1 hij, naar hij meende, het ijzeren gevaarte had ingeslikt. Op het Trafalgarplein te Londen heeft Maandag de onthulling plaats gehad van het standbeeld van generaal Gordon Door niemand is hierbij het woord ge voerd, aaDgezien men zich wilde houden aan het bestaande verbod om op dit plein volksvergaderingen te houden of redevoe ringen nit te spreken. Op het Vaticaan en over 't algemeen in pauselijke kringen te Rome heerscht teleurstelling over het bezoek des keizers aldaar. Vooreerst maken de toosten van het Quirinral een pijnlijken indruk, terwijl onder het gesprek de keizer zieh met een praatje afmaakte van onderwerpen die den pans het meeste belang inboezemden. Ver der moet het geschenk van den bezoeker, een gouden snuifdoos met het portret van keizer Wilhelm I, als eene beleediging worden aangemerkt. De maatschappij „Zeebad Loosdui nen", den afgeloopen zomer voor het eerst in werking gekomen, heeft weer een vrij groote oppervlakte gronds verkocht, wsar. op men reeds bezig is villa's te bouwen Maandag avond is te 's Gravenhage aan Sarah Bernhardt eene serenade gebracht. Daar men het Pransche volkslied, de Mar seillaise, wegens een verbod van het stede lijk bestuur, niet mocht doen hooren, speelde de muziek tweemaal het Neder- landsche volkslied. Naar het voorbeeld van Parijs schijnt men te Amsterdam een nieuw koffiehuis te willen stichten, ingericht als eene ge vangenis en zoo beschilderd, dat het ge heel de somberheid van een kerker goed weergeeft. De deurwachter is in het cos- tuum van eene politieman, de kellners zijn gekleed als galeiboeven; zij znllen rondloopen met een kogel aan 't been. Wie van deze inrichting moeten gebruik maken, wordt niet medegedeeld, het is ook niet goed te begrijpen, wie het zonden willen, of het moesten de zoodanigen zijn, die oude herinneringen mochten willen opfrisschen. Eenige dagen geleden kwam eene dame te Utrecht tot de ontdekking, dat uit een gesloten chiffonnière een som van ruim zevenhonderd gulden aan bankpa pier en goudgeld was verdwenen, zonder I dat aan kast en geldtrommel sporen van braak waren op te merken. De politie doet onderzoek. Een hardlooper, die te Bokstel zij ne werkzaamheden had verrichten naar Vucht terugwandelde, ontstal een reiziger, dien hij ontmoette eene som van 150. De aangerande deed bij de politie aangifte en by onderzoek bleek, dat de bestolene eveneens door diefstal daarvan in het be zit was gekomen, wat ten gevolge had, dat beiden in verzekerde bewaring werden genomeD. Tot predikant te Houtrijk en Pola nen ie beroepen de heer L. Smit, cand. te Noordwijk aan zee. Naar ons wordt medegedeeld, zullen weder pogingen worden aangewend, zoo wel bij den Raad van administratie der Holl. IJz. Spoorwegmy. als aan den Mi nister van Waterstaat om abonnementen 3e klasse voor personen boven 19 jaar te verkrygen. Zooals men weet worden 2e en 3e klasse (tenminste Holl. spoor) alleen verstrekt beneden 19 jaar en alleen le klasse boven dien leeftyd. Meerdere adres sen zijn over dit onderwerp reeds inge zonden, doch steeds met ongunstig gevolg. Thans zal door onderscheidene belangheb benden te Amsterdam, Haarlem en omstre ken ditzelfde opnieuw worden beproefd. Dit stelsel toch is oorzaak dat le kl. rei zigers soms minder betalen dan reizigers 3e klasse, waarvan tusschen enkele stati ons ons voorbeelden bekend zyn. De minder gunstige resnltaten, welke de bloementeelt de laatste jaren oplever de, heeft enkele kweekers te Aalsmeer doen besluiten, zich meer op den groen- tenteelt te gaan toeleggen, daar dit jaar is gebleken, dat deze teelt niet onvoordee- lig is, waartoe de onmiddellyke nabijheid van Amsterdam zeker veel bydraagt. HAARLEM, 19 Oct. 1888. Omtrent den cursus voor ornamenta- le houtsny kunst, die dezen winter gedu rende de maanden November, December, Januari en Februari aan de Teekensehool voor Kunstnyverheid alhier zal gegeven worden, kunnen wy het volgende mede- deelen. De leerlingen, die dezen cursns bywo- nen, zullen in twee afdeelingen ingedeeld worden a. Leerlingen, die het geheele jaar de dagklasse bezoeken, en dus tien maanden onderwys genietenvier maanden in de houtsnyklasse, zes maanden uitsluitend voor het teekenen van meubels, ornamenten en aan het hoetseeren. De leerlingen, die voor ornamentaal beeldhouwer worden opgeleid, kunnen van deze lessen eveneens gebruik maken. b. Leerlingen, die den cnrsns van vier maanden by wonen, overdag in de houtsny klasse en des avonds in de teeken- en boetseerklassen onderrioht ontvangen. Om als leerling in de houtsnyklasse te worden toegelaten, moet men een goed geometrisch ornament kunnen samenstel len en eene zuivere contourteekening naar vlakornament kunnen vervaardigen. Voor de leerlingen a bedraagt het school geld f 50 per jaar. Voor de leerlingen b bedraagt het school geld f 25 per jaar. Het is overbodig te vermelden, dat er in ons land voor jongelieden zeer weinig gelegenheid bestaat zich in de kunst van het houtsnyden te oefenener is daarom alles in het werk gesteld om een geschikt en artistiek gevormd beeldhouwer, die speciaal het houtsny vak beoefent, aan de school te verbinden. Verschillende leerÜBgen hebben zieh reeds aangemeld om aan dezen cursus, die den len November zal beginnen, deel te nemen. Voor verdere inlichtingen gelieve men zich te wenden tot den Directeur der Kunstnyverheidsehool, den heer E. von Saher, alhier. Blykens het verslag van den heer N. van der Sleen aan de Vereeniging tot Bevordering der Volksgezondheid, was het gehalte der melk, geleverd door de Haar- lemsehe Melk-Inrichting gedurende de maand September 1888 als volgt Soortelijk Vaste gewiektstoffen Maximum 1.0325 3.4 12.6 Minimum 1.0295 3 °/0 11.45 °/0 Gemiddeld 1.0312 3.21°/c 12.2 Blykens de door burg. en weth. vastgestelde Kiezerslyst voor de Kamer van Koophandel en fabrieken, telt 651 personen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1