ÏÏAARLEMSCH Eerste Blad. No 91 Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86 Tiende .Jaargang 144. van WOENSDAG 14 November 1888. Nieuwsberichten. TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT! Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 uredie alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Noord-Zuidhollandsclie Stoomtramweg-Maatschappij: HaarlemLeiden. 1 Oct. 1888. Hnarl., ELilleg. en Leiden 4.10+, 6 50, 8.22, 9.42, 10.55", 'im, 12,20, 1.35, 2.58, 4.2i, 5.40*, 6.55, 8.15 'sav. HaarlemHillegom 9.37, 10.55 'sav. •j- Alleen des Vrijdags. Vervoert ook goederen. Haarlemsche Tramwajr-Maatscliappij. Van 't Station 7.30 's morgens tot 10.30 's avonds. Uit den Hout 7.50 's morgens tot 10.50 's avonds. Vertrekuren der Spoortreinen van Haarlem. 1 Oet. 1888. Naar Amsterdam: 6.53, 8.09*, 8,31. 8.58*, 9.25*, 10.20, 11.46*, 11.56 11.32+ 's morgens. 12.50, 2.31,* 3.35, 4.18*, 5.23*, 6.15*, 6.4Ï, 7.28+, 7.54', 9.18*, 9.29*, 9.52,10.18% 11.04+ 's av. Van Amsterdam: 6.20, 6.50* *7.35+, 7.48* 8.20*,8.48,9.17*,9.50% 11.—11.52*,11,57,'smorg. 1.05*, 1.15*, 3.25', 4.15, 4.29* 5.—*, 5.33+, 7.30% 8.20, 8.55, 10.02% 11.15 'sav. Naar Rotterdam: 7.17, 7.57+, 8.43% 9.21,10.13%'s morgens, 12,15*, 12.33,1.41% 3.49%4.59, 5.55+, 7.53', 8.49, 10.25* 'savonds. Van Rotterdam: 6.05, 7.55*, 9.45, 10.17+, 10.54's morgens, i.19% 2.50% 3.354.50,6.18+, 7.25, 8.13*, 8.50*, 9.55+ 's avonds. De met gemerkte treinen zijn sneltreinen. De met zijn exprestreinen alleen le en 2e klasse. Naar den Helder: 6.48, 8.12*, 9.42, 11.27* 'smorgens, 1.30, 3.53*, 4.58,5.57*9.20'sav. Tot 14 Oct. tot Uitgeest. Stoppen aan de Kleverlaan, den Kruidbergerweg en te Driebuizen. Naar IJmuiden: 6.15, 6.48, 9.42, 's morgens, 1.30,4.58, 9.20'sav. Van IJmuiden: 8.11.13 'smorgens, 3.03, 5.46, 9.20, 10.10 'sav. Naar Zandroort: 8.11, 10.15, 11.32 'smorg., 1.28, 4.54, 7.55 's avonds. Van Zandvoort: 8.38, 11.10, 's morgens. 12.27, 3.55, 5.52, 8.17's avonds. Tram-Omnibus-Maatscbappij. BloemendaalOverveenHaarlem. 8 Nov. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Hotel Kennemerland)8.25, 9.35,10.40,12.15 's morgens, 1.25, 2 45, 4.5.35, 6.25, 8.20, 9.35, 's avonds. Van Haarlem (Station). 9.14, 10.10, 11.32, 'smorgens, 1.26,2.28,3.45,4.40, 6.15,7.50, 9.16,10.22 's avonds. Bloemendnalsche Omnibusdienst. (Ondernemer M. MAAS). 7 Nov. 1888. Vertrekuren van Bloemendaal (Kerk) 8.15, 9.15, 10.40, 11,40, 'ja., 12.50, 1.15*, 2.45 3.30, 5.15, 6.25,8.20, 9.25*'sav. Van Haarlem (Station). 8.55,10.,11.24, 's morg., 12.25,1.26,2.*,3.45,4 18, 5.53, 7.15, 9—, 10.15**'sav.Alleen Zondag. Alleen Zaterdag en Zondag. Dienstregeling van het Postkantoor. 1 Oct. 1888. Openstelling van hetkantoor: Dag. van 8 's morg. tot 9 Y. uur 's av. Op Zondag van 's morg. 8 tot 10 en 's av. van 12 tot 4 uur. Voor de storting en uitbetaling van postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op kwi tan tier alleen op werkdagenvau 9 uur 's morg. tot 3 uur 's av. Voor de Spaarbank van 'smorg. S tot 9 uur 'sav., op Zondag van 8 tot 10 en van 12 tot 4 ure.Voordo Postpakketten alleen op werkdagen, van 'smorgens 8 tot 9)£ uur 'savonds. Aanvang der bestellingen. Op werkdagen: 7.30,9.45 's morgens, 1.15,3.30.7.9.'s avonds. Op Zon- en aigemeene erkende Christelijke feestdagen7.30 's morgens, 1..4.'s avonds. Lichting der hulpbrievenbussen Gedempte Oude Gracht, Groote Houtstraat, Zijlvest Parklaan, Kaasplein: 6.45,10— 's morg., 2.30,6.8.30 's av. Florapark,Kampersingel, Leidschevaart, Schootersingel6.30, 9.45 'smorgens, 2.15, 5.45, 8.15 'savonds. Des Zondags: buitenwijken 'sm. 6.30 en 's av_ 3.15. binnenwijken 's m. 6.45 en 'sav. 3.30 Lichting aan het Station: Richting Amsterdam 8.4,11.27's morg., 2.26, 3.30*, 5.18% 7.23* 'sav. Richting Rotterdam7.52,9.16 'smorg., 12.10, 4.53% 5.50,10 20* 'sav.RicbtingdenHeidei 6.43, 9.37 'smorg., 1.25% 4.53, 9.15"savonds. De met worden Zondags niet gelicht. Telegraafkantoor. 1 Oct. 1888. Het kantoor is geopend op werkdagen van 's m. 8 tot 's av. 10 uur, op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen van's m. 8—4's av. 6—9 u- Binnenl. Telegrammen worden berekend tegen 25 cents voor de eerste 10 woorden, voor elk tweetal woorden daarboven 3 cents. Het Gemeenteverslag. Het Verslag van den toestand der ge meente Haarlem over 1887 door burge meester en Wethouders den Raad aange boden is thans in druk verschenen. Als naar gewoonte stellen wij onze lezers in de gelegenheid van het een en ander dien aangaande kennis te nemen. I. Bevolking. Op 31 December 1887 bedroeg de bevolking met inbegrip van garnizoen, gevangenis en krankzinni gengesticht 49648 zielen. Dit getal was in dat jaar vermeerderddoor geboorten met 1701, door vestiging in de gemeente met 5271 en verminderd door overlijden en vertrek uit de gemeente met 3950, wat te zamen eene vermeerdering van 1321 personen ten gevolge had. In de laatste vijf jaren is de bevolking gemid deld toegenomen met 1600 zielen per jaar. In 1887 zijn gesloten 324 huwelijken, in 5 gevallen verklaarde de man, in 7 gevallen de vrouw, niet te kunnen schrij ven terwijl het aantal huwelijken 18 min der, dat der geboorten 31 minder was dan in 1886: De sterfteverhonding was 1 op 53 in 1887, tegen 1 op 50 in 1886. Maatregelen zijn genomen om de bevol- ning der gemeente met juistheid te kan nen splitsen naar de verschillende gods dienstige gezindheden. II. Verkiezingen. Volgens de kie- zerlijsten voor deze gemeente, gesloten den 25 April 1887 beliep bet getal kie zers voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 1362, voor leden der Provinciale Staten 1358 en vooï leden van den Gemeenteraad 2098. Tengevolge van de op 1 November 1887 inwerking getreden Grondwet werd de Kieswet ge wijzigd en moesten in verband hiermede nieuwe keizerslijsten samengesteld worden. Geen der bezwaarschriften tegen deze lijsten betroffen het herstellen van een font begaan bij het opmaken ervan. III. Gemeentebestuur. In 1887 had de verkiezing plaats ter voorziening in de periodieke aftreden van acht ge meenteraadsleden, terwijl nog door het overlijden van den heer A. L. Dyserinck en door het bedanken van Mr. H. J. Gallandat Huet verkiezingen noodig waren. Bij een dezer verkiezingen kwam 60 pet. der kiezers op, terwijl bij eene andere slechts 37pct. der kiezers van hun kies recht gebruik maakten. De Gemeenteraad hield in 1887 28 openbare vergaderingen en 7 met gesloten deuren. Het College van Burgemeester en Wet houders onderging geen verandering en hield 121 vergaderingen, of 5 meer dan in 1886. Het korps ambtenaren on derging geen verandering. Door den Raad werd vastgesteld eene nieuwe aigemeene politie-verordening, aan welk omvangrijk werk een goed deel der openbare raadsvergaderingen gewijd werd en dat den 28 December werd beëindigd. Na verkregen wettelijke sanctie is de Veror dening den 9 Februari in werking getreden. Verder werden nog vastgesteld Verorde ningen tot wijziging der samenstelling en inrichting van de plaatselijke Commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijs, terwijl nog eenige instruotien werden gewijzigd of vastgesteld. Het Stedelijk Archief bevindt zich in goede orde; voor verbetering, herstelling en aanvulling wordt zorg gedragen. IV. Geldmiddelen. De rekening en verantwoording over 1886 wijst aan in ontvang 1016,356,80, in uitgaaf ƒ982,478,32 sluit alzoo met een batig saldo van 33,878,48. De begrooting van inkomsten en uitgaven over 1887 werd goedgekeurd tot een bedrag van 924,143,40. Tengevolge raadsbesluit is den 9 Pebr. 1887 aangegaan eene geldleening groot 200.000, rentende 3^/% pet. Verder werd nog tot kwijting van de koopsom van het land aan de Leidsche Vaart eene onder- handscbe leening gesloten van 50.000 rentende 3i/s pot met jaarlijksche aflos sing van 1000, beginnende in April 1889. Het primitief kohier voor de plaatse lijke directe belasting ever 1887 bevat 6502 aanslagen, waarop 1901 verhoo gingen waren toegepast. V. Gemeente-eigendommen, werken en inrichtingen. De ver schillende onderhoudswerken zijn aanbe steed voor een vierjarig tijdvak, loopen- de tot de 31 December 1890 voor 6900 'sjaars; het onderhoud der gebouwen van het voormalige Oudemannenhuis voor ƒ615 per jaar. Aankoop van gehouwen tot vermeer dering der gemeente-bezittingen hadden in 1887 niet plaats. Een perceel bouwter rein, vrijgekomen door het vervallen voor den publieken dienst van de bewaarplaats der brandladders in het Waaigat, werd in openbare veiling verkocht voor 2075 of 16,87 M2.. Een nieuwe bergplaats voor dit materieel werd daargesteld aan den oosteiijken kant der Zijlvest en vor derde eene uitgaaf van 775.99. Het gebonw der kostelooze School lr. C. aan de Jansstraat en de onderwijzerswoning werden voor afbraak verkocht. Deze ver koop bracht 2075 op. Voor de wederinriehting van de Vleesoh- hal, welk gebouw op 1 October 1887 aan hare bestemming is teruggeven, werd 2376 besteei. Er werden daar gemaakt tien toonbanken of verkoopplaat sen, terwijl 542 benoodigd was tot het maken van een afschutting van een ge deelte van den tuin aan het Stads Armen- en Ziekenhuis ten behoeve van de vrou welijke verpleegden lijdende aan syphillis. In den Hout werden kiosk No. 1 en No. 3 verpacht, resp. voor 75 en 25. Eenige andere stedelijke eigendommen wer den weer verhuurd als vroeger. De stede lijke schoorsteenen worden geveegd voor ƒ43.44 per jaar. De torens onderhoudt de gemeente in eigen beheer. In 1887 was hiervoor 1147.405 Doodig. Het onderhouden en schoonhouden van het orgel in de Groote Kerk had plaats als vroeger. De schoolgebonwen voor het hooger- en middelbaar onderwijs en de echoolmeube- len voor dit laatste waren in onderhond voor 2460, de gebouwen voor het lager onderwijs voor 2650, de schoolmenbelen voor ƒ475, en de meubelen voor het Gymnasium voor f 135, alles per jaar. Van het aangekochte stuk land aan de Leidsche Vaart werd 1250 meter bestemd tot het bouwen van eene school en be waarderswoning en daarvoor aangewezen eene 6om van ƒ54754. De Kazernegebouwen, eigendom der ge meente, worden door het Rijk onderhou den. Wordt vervolgd. Een inwoner van de kleine Fran- sehe gemeente Fronard is, als beschuldigd van hoogverraad, te Nancy gevangen ge zet. Zooals beweerd wordt, heeft men te zijnen huize een brief van zijne hand gevonden aan den gouverneur van Straats burg, waarin hij aanbiedt voor 40,000 fr. hem een Lebel-geweer met daarbij behoo- rende patronen in handen te spelen, ge lijk hij hem ook reeds vroeger zou aan geboden hebben. Volgens de Kreuzzeitung bestaat er mogelijkheid, dat er te Londen eene bij eenkomst van afgevaardigden aller zeemo gendheden gehouden zal worden tot on derdrukking van den slavenhandel. Op het internationaal congres van werklieden te Londen gehouden, zijn ver schillende besluiten genomen, zooals een protest tegen de permanente wapeningen in Europa en aanbeveling tot het scheids rechterlijk beslechten van geschillen van internationalen aard het oprichten van nationale en gemeentelijke werkplaatsen voor werklieden zonder werk eu het instellen van een wettelijken arbeidsdag van acht uur per dag. De regeering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika heeft beslgten, tot wering der cholera en van andere besmet- telg ke ziekten uit China, Japan en Indië een groot qaurantaine-station op te rich ten te San-Francisco, en daartoe aan den president i/i millioen galden toegelegd. Vermoedelijk zal dit station later door andere gevolgd worden. Van de geldswaarden, die onlangs hij het postkantoor te Berlijn zijn gestolen, heeft de politie tot nu toe een bedrag van een half millioen mark in banden gekregen. De drie daders Schroder, Brun en Fritzsche zijn nit Hamburg naar Berlijn overgebracht. De zoon van een Weener fabrikant, de heer U., reisde dezer dagen van Wee- nen naar Znaim, om daar de fabriek zijns vaders te inspeoteeren. Met een hem on bekend heer alleen in de conpé, spraken zij over over allerlei zaken en ook over de politiek. Het gesprek werd nogal le vendig op dit punt. Te Znaim stapte de heer U. uit en nam vriendelijk afscheid van zijn reisgenoot. Nauwelijks op het perron gekomen, naderde hem een gen darme en nam hem wegens hoogverraad gevangen. In de aangrenzende conpé had hij het gesprek gehoord en hij vond daarin aanleiding tot de arrestatie. In een huis van Spitalfields, nabij Whitechapel, werd Vrijdag ochtend al weder het lijk gevonden van eene vrouw, die vermoord is geworden onder toevoe ging van dezelfde gruwelijke verminkin gen, welke de vroegere vrouwenmoorden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1