HAARLEMSCH Eerste Blad. «o 93 Tiende Jaargang 144. van WOENSDAG 21 November 1888. Nieuwsberichten. Uitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86 TELEPHOONNUMMER TELEPHONISCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maandenf,25. franco p. post —,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stnk. Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsrnimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentün worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan too mogelijk nog worden geplaatst. Het Gemeenteverslag. Vervolg) De overdracht aan den Staat van het terrein der voormalige School in de Jans etraat heeft plaats gehad en de koopprijs, f 24000 is ontvangen. Verder werden nog eenige gronden der gemeente verkocht. Op den post: Opbrengst van den verkoop van gemeente-eigendommen werd voor den dienBt 1887 verantwoord ƒ52661,10. De inkomsten door de gemeente genoten we gens verhuurde gebouwen en verhuurde, in erfpacht of op recognitie uitgegeven gronden bedragen f 17232,55'. Het onderhoud der plantsoenen en wan delplaatsen heeft plaats in eigen beheer. De Kennemerstraat, de Spaarndammerweg, de Oranjekade en de WilhelminaBtraat zijn voor het eerst beplant met iepenboo- men en in eenige andere beplantingen zijn wijzigingen aangebracht. Het aantal herten in de hertenkamp bedroeg 14. De visscherij in de gemeentewateren is tot 31 December 1890 voor vijf jaar verpacht voor 771. Het maken van rioleering en bestrating in de Voorzorg-, Clercq-en Brouwerstraat eischte 7290. Eene regeling werd tot stand gebracht omtrent de gronden tusechen den Zijlweg en de Brouwersvaart. In 1887 werden trottoirs aangelegd in de lange Begijnestraat en een gedeelte van de Gierstraat. Bijna 2700 was hier toe benoodigd. De kosten van op verzoek van particulieren aangelegde trottoirs hebben 895,90 't bijdragen, ongerekend de hardsteenen banden, welke reeds vroe ger waren aangekocht. Het onderhoud der bestratingen wordt uitgevoerd in beheer der gemeente het maken der nieuwe bestratingen met de levering van het benoodigd materiaal wordt in het openhaar aanbesteed. In sommige straten is de keibestrating vervangen door bestrating m et waalklinkers. De nieuwe bestratingen beslaan eene oppervlakte van 14694 M2; die der verstratingen 42429.56 M2. De puinwegen zijn in voldoenden toestand. Het grasgewas heeft in 1887 opgebracht 1599. Men is voortgegaan met het vervan gen der open goten door overdekte riolen. De pompen en waterleidingen zijn voor driejaren in onderhoud voor 748 per jaar. Met het diep- en schoonhouden van de gemeente wateren en het ledigen der fae- caliënputten is de dienst der gemeenterei niging belast en kostte in 1887 /3934.05 s. In overleg met Rijnland heeft op 24 en 25 Augustus het stoomgemaal te Spaarn- dam gewerkt ter verversching der wate ren in de gemeente. De houten wallen waren in onderhoud voor f 749 de steenen wallen voor 945 per jaar. Langs de Raamvest is een hou ten waterschoeiing gemaakt, die der ge meente 945 kostte. De houten en steenen bruggen waren in onderhond voor f 6861'sjaars. De kleine of Haarlemmersluis te Spaardam vorderde eene uitgaaf van 22.89. Het getal in gebruik zijnde straatlan tarens was op 31 December 1887 geklom men tot 1108. Van deze worden 518 te middernacht gebluscht590 blijven door branden. Het getal buitengewone lantarens bleef 14. De gasverlichting eischte, met inbegrip van alle hiermede in verband staande onkosten eene nitgaaf van 22045.83'. De brandbluschmiddelen wor den in eigen beheer onderhouden. De uit gaven op dezen dienst bedroegen ƒ3760.29. Het getal brandkranen is geklommen tot 171. Op 15 plaatsen in de gemeente waar telephoonB zijn aangebracht, kan thans aanzegging van brand plaats hebben, en is alles zoodanig ingericht dat de staf der brandweer, de politie, en de geheele brandweer binnen een kort tijds verloop kunnen opgeroepen worden. In plaats van den wegens gezondheidsrede nen eervol ontslagen commandant van het Korps Brandblu8schers, den heer L. J. Sabelis, werd benoemd de heer D. E. L. van den Arend. In 1887 hehhen zeven branden van eenige beteekenis en negentien kleinere branden plaats gehad. Voor vijf van de eerslgenoemden werden de brand klokken geluid. Het verslag brengt aan het Korps een woord van lof voor den betoonden ijver. Wordt vervolgd. Nadat de weêr saamgekomen Tweede kamer in eene vorige zitting het nieuw verkozen lid voor Lochem, Jhr. Brantsen, toegelaten en eenige andere kleinigheden afgedaan had, maakte zij Vrijdag een aan vang met haar algemeene beraadslagingen over de Indiesche Begrooting voor 1889. De eerste spreker was de heer Bool, die erkende, dat de toestand in Indië veel te wenschen overlaat en dringend verbetering eischt. Hij duidde aan wat al zoo tot dien toestand geleid heeft. In 't begin dezer eeuw was men op den weg van hervorming, tot op de invoering van het kultuurstelse), dat langzamerhand ont aardde in een streven naar Staatsvoordee- len tegenover de vroeger door de O. I. Compagnie verlangde handelsvoordeelen. Op de uitvoering van het na 1848 tot stand gekomen Regeerings-reglement heeft de toenmalige stand der partijen een nadee- ligen invloed uitgeoefend. De nieuwe begin selen hebben niet het heil aangebracht, dat men er van verwachtte. Verbeteringen van bestuur blij ven echter niet ongestraft achterwege. Spreker acht een zelfstandig bestuur voor Indië van het hoogste belang, herziening van het Regeerings-reglement hoogstnoodig. De heer Levyssohn Horman wees er op, dat bij brief van 4 Maart 1874 de Goev. Gen. Loudon reeds de wenschelijkheid heeft betoogd van losma king der Indiesche financieën van de Ne- derlandsche die losmaking is de eenige ware oplossing van de koloniale kwestie. Pogingen in deze richting zijn gedaan, maar verijdeld. Volgens dezen spreker moest de begrooting in Indië worden vast gesteld, onder bekrachtiging van den Ko ning, door den Raad van Indië, uitge breid met buitengewone ledendaarna moest de Indiesche begrooting in behan deling komen bij een kolonialen raad in Nederland, om eindelijk goedgekeurd te worden door de Staten-Generaal. Verder betoogde spreker de noodzakelijkheid van vermindering van den belastingdruk der inlanders, en opheffing van pacht op de pandjeshuizen. Vervolgens ging spreker na, hoe de inkomsten versterkt zouden kunnen worden de invoerrechten kunnen verhoogd en uitgebreid worden tot alle artiekelen. Territoriaal recht kan op bosch producten geheven, heffing op dobbelspe len en akcijns op inlandsch gedistilleerd kan verwacht worden. Tegen het denk beeld om de opiumpacht op te heffen en het opium in Atjeh te verbieden, protes teerde de heer Levyssohn Norman krach tig volgens hem zou dit eene onderwer ping van Atjeh voor goed onmogelijk maken. Het pachtstelsel moet vervangen worden door opiumregie. Daarna verwees spreker op de onlusten op Java, een ge volg van belastingdruk en van fanatisme, alsmede op de onrechtvaardige sluiting van de bureelen van den Javabode, die in 1885 reeds zijne waarschuwende stem had doen hooren. Herstel van het on recht den redacteur Brunner aangedaan, noemde spreker plicht. Deze in veel op zichten bewonderenswaardige redevoering van den Rotterdamschen afgevaardigde nam ruim drie uur tijds in beslag, en zoo was 't reeds tamelijk Iaat geworden, toen de volgende spreker, de heer Cremer, aan 't woord kwam. Hij betreurde zeer de sobere toelichting der begrooting, terwijl in de Mem. van Antwoord verwezen werd naar de openingsrede en het parlementaire verleden des Ministers. Voor wie de par lementaire redevoeringen van den heer Keuchenius wilde bestudeeren, bestond, beweerde spreker, wel behoefte aan een analytiesch verslag. De Min. maakte zich van belangrijke zaken af met aanwijzin gen als deze „het onderwerp is in stu die" „de zaak is in overweging" dit of dat advies wordt ingewacht", enz. Even wel was op het advies der koffie-kommissie vooruitgeloopen door het voorstel tot ver hooging van den inkoopprijs met ƒ1. De heer Cremer achtte dit alles weinig bemoedigend; hij wilde thans echter de kwestie van vertrouwen niet stellen, maar protesteerde alleen reeds van te voren te gen elke stap tot opgeven van ook maar het kleinste stuk van Atjeh. De heer van Houten was ook alles behalve gerust, vooral over de Atjeh-politiek van dezen Minister, wiens feitenkennis spreker zeer roemde, maar wiens methode van beoor deeling van zaken weinig vertrouwen in boezemde. Spreker stelde den Min. als alternatieföf in besloten vergadering mededeeling te doen betreffende de Atjeh- plannen: óf mochten de voornemens nog niet voldoende rijp zijn voor bespreking de belofte af te leggen, dat in de bestaan de Atjeh-politiek zonder medewerking der Staten-Generaal geen ingrijpende veran dering zal worden gebracht. De heer van Houten kondigde eene motie aan omtrent de koffiepolitiek van den Min. en besloot zijne rede met een protest tegen de begin selen, door den heer Levyssohn Norman ontwikkeld over de verhouding tusschen de Kamer, de Regeering en het Indiesch bestuurhij verklaarde deze volstrekt niet te erkenuen als liberale, maar als zeer konservatieve beginselen. De Londensche politie is op het oogenblik zonder hoofd. De oppercommis- saris, Sir Charles Warren, die sedert ruim twee jaren deze betrekking vervulde, heeft ontslag gevraagd en bekomen. Sir Warren had in den laatsten tijd veel te lijden naar aanleiding van de plaats gehad heb bende moorden, waarvan tot heden zelfs de vermoedelijke dader niet kon opge- 1 spoord worden. Nu heeft Sir Warrende onhandigheid gehad zich deswegens in een tijdschrift te verdedigen en na deze ver dediging heeft zijn on middellijke chef, de minister van Binnenlandsohe zaken hem de les gelezen en in den steek gelaten. Toen moest ontslag volgen. In het Wiesbader Tageblalt leest men een klacht over de straatjongens al daar, die vooral dames op onbeschaamde wijze lastig vallen. Zeer toevallig wordt in dat zelfde num mer gemeld, dat te Wiesbaden is aange komen en voorloopig op Villa Nassau zijn intrek heeft genomen dr Mezger van Am sterdam. In het bestuur der octrooien te Marseille zijn bedriegerijen ontdekt. Een millioen francs moet ontbreken. Vijf ambtenaren werden gearresteerd. De gemeenteraad van Parijs heeft met 44 tegen 34 stemmen besloten tot het oprichten van gemeentelijke brood bakkerijen en dat wel nadat op deudge- lijke gronden was aangetoond dat de bur gerij met den maatregel niet gebaat zou zijn, daar de gemeente in geen geval zoo goedkoop kan werken als de particuliere nijverheid. Er is thans eene commissie benoemd om dezen tak van dienst te Parijs te organiseeren. Bij de begrafenis van den dichter Jan van Beers op het kerkhof te Ant werpen had een voorval plaats, dat een droevigen indruk op alle aanwezigen maakte. De burgemeester, de heer Leopold de Wael, hield bij de geopende groeve eene rede, waarin hij de verdiensten van den overledene, ook in zijne hoedanigheid van schepen der stad, herdacht. Plotse ling zag men den spreker bleek worden en wankelen, zoodat de omstanders hem in hnnne armen moesten opvangen. De burgemeester moest naar zijne woning gebracht worden, waar hem geneeskun dige hulp verleend werd. Naar men verzekert, stelt keizer Wilhelm alles in het werk om het bezoek van den czaar en den keizer van Oosten rijk tegelijkertijd te Berlijn te doen plaats hebben. Keizer Frans Josef weigert echter den czaar te ontmoeten, indien deze niet te voren zijn troepen van de Oostenrijksche grenzen terugtrekt. Sedert den aanmaak van valsohe bankbiljetten van 500 fr. heeft het bestuur der Fransche bank besloten een nieuw type voor hare biljetten te vervaardigen, zoo ver nuftig bedacht en uitgevoerd, dat de be- driegelijke namaak bijna niet denkbaar is. Sinds eenige dagen zijn er reeds biljetten van 100 en 50 fr. gedrukt. Zoodra hier van een voldoend aantal gereed is, zullen ze in omloop worden gebracht. De biljet ten van 1000 en 500 fr. zullen nog vóór het einde van dit jaar worden uitgege ven. Het blijkt thans, dat de uitgave van het veelbesproken dagboek van Kei zer Frederik bezorgd is door de heeren Freiherr von Roggenbach en Dr. Geffke. Uit de omvangrijke, in beslag genomen briefwisseling blijkt, dat zij tot de uitgave overgingen „om de dierbare erfenis, over eenkomstig de hun opgedragen taak, mede te deelen aan het Duitsche volk." Wie de lastgever is, keizer Frederik of de keizerin, wordt niet nader aangeduid. Op het eiland Reunion is door een officier van gezondheid bij de Fransche marine een struik aangetroffen, die even als de koffieplant tot de orde der Rubiaceae behoort. De stam wordt negen voet hoog. De plant draagt bessen welke ieder twee zaden bevatten en blijken in scheikundige samenstelling weinig van de koffie af te wijken. Deze boonen kunnen dus als uit muntend surrogaat voor de koffie dienen, te meer, daar thans reeds drie millioen kilogram ervan per jaar kan afgeleverd worden. De 31 wevers, voor wie de fabriek van de firma Jannink te Enschedé ge sloten is gebleven en die daar ter stede overal te vergeefs om werk aanklopten,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1