HAARLEMSCH Eerste Blad. No 95 (Jitgave van DE ERVEN LOOSJES, Gedempte Oudegracht 86 Tiende Jaargang, 144. van WOENSDAG 28 November 1888. Nieuwsberichten. TELEPHOON NUMMER TELEPHON1SCHE VERBINDING met AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden,25. franco p. post ,40. Afzonderlijke nommers 3 centen per stuk Prijs per Advertentie van 1 tot 5 regels 25 cents, elke regel meer 5 cents, groote letters naar plaatsruimte. VERSCHIJNT: Dinsdag- en Vrijdagavond Advertentiën worden aangenomen tot DINSDAG en VRIJDAG des middags ten 12 ure, die alsdan zoo mogelijk nog worden geplaatst. Weldadigheid naar Vermogen. De Vereeniging, kort geleden gesticht, werd Vrij dagavond bij het publiek inge leid, waartoe eene openbare vergadering gehouden werd in de groote zaal der So ciëteit Vereeniging. Deze bijeenkomst werd geleid door den Voorzitter der Vereeni ging, den Eeer Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, wiens grondige en breed gemoti veerde uiteenzetting van doel en strek king der Vereeniging hier beknoptelijk volgt. Bij de keuze van de plaats der bijeenkomst had zich al dadelijk de vraag voorgedaan of een groote zaal hiervoor wel noodig zou zijn. Met genoegen be merkte het Bestuur, dat de opkomst vol doende de keus van de groote zaal der Soo. Vereeniging rechtvaardigde. Niet an ders toch was te verwachten in eene stad als Haarlem, waar de belangstelling in hulpbehoevenden groot is, blijkbaar uit de lange lijst van Instellingen vanWeldadig- heid, door den Spreker in herinnering gebracht, als daar zijn de Commissie van Spijsuitdeeling aan behoeftigen, de Veree niging van den H. Vincentius de Panlo, de Hulpbank, het groote aantal Hofjes, de versckillendeLevensverzekeringen en be- grafenisbossen. De Maatschappij „het Nut" met haar Spaarbank, en zooveel andere Inrichtingen van hulpverschaffing en ter voorkoming van armoede. Hiertusschen be weegt zich nog de particuliere weldadigheid. Waartoe is dan nog eene Vereeniging van Armenzorg noodig, vraagt Spreker, doch met de wetenschap, dat elk der particu lieren zijn eigen weg bewandelt, zijn ei gene inzichten volgt en dit in de hand werkt misbruik en huichelarij, is verbete ring in deze slechts door samenwerking te wachten. Wat een schat van tijd, geld en goeden wil gaat verloren by gemis aan onderlinge samenwerking, hoe wordt allerhande kwaad hierdoor in de hand gewerkt 1 De verschillende ervarin gen opgedaan door de afzonderlijk wer kende krachten gaan te loor, werken ontmoedigend en doen menigeen, na treu rige ervaringen in deze, de helpende hand terugtrekken. Van de wijze waarop het publiek geëxploiteerd wordt werd eene bijdrage ten beste gegeven. De politie en de justitie doen het hare, doch deze krach ten reiken niet ver genoeg om het publiek voldoende te helpen. Het groote kwaad, de bedelarij, zal ophouden, als de burgerij niet meer aan de huisdeuren geeft. Doch om in deze tot eenheid te geraken isW e 1- dadigheid naar vermogen ge sticht. In haar kunnen zich alle krachten vereenigen. Maar daarom heeft de Ver eeniging de hulp van allen noodig. Door Kerkelijke instellingen van Weldadigheid werd de Vereeniging met veel sympathie begroet. Haar nut zal afhangen van den steun, dien zij van het publiek ondervindt. De Vereen, stelt zich voor geen hulp te verleenen dan na grondig onderzoek. Zij tracht de oorzaak der armoede of achteruitgang van de haar aanbevolenen te leeren kennen en met de kennis hier- van als uitgangspunt, tracht zij den persoon of het gezin op te heffen en tot welstand te brengen. Zij, die door onbedachtzaam heid tot armoede zijn vervallen, worden afgewezen of slechts matig ondersteund. Als voorbeeld van de wijze waarop een en ander kan plaats hebben wordt gewezen op de steden Elberfeld en Barmen, waar, door eene verdeeling der gemeente in zes en twintig wijken, elk met twaalf armverzorgers, die ieder tot vier gezinnen hunne zorg uitstrekken, op de meest vol doende wijze in de armenzorg voorzien wordt, en waar men dus door te cen- traliseeren tevens individualiseert. Het is daar gebleken dat het aantal be hoeftigen afneemt, wat de werkelijk hulp behoevenden ten goede komt. Wat even wel in genoemde plaatsen door dwang geschiedt, kan in Nederland geheel vrij willig plaats hebben. Een merkwaardig voorbeeld van dit laatste is de Amster- damsche Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen. Deze betrekkelijk jeugdige Ver eeniging zij werd gesticht in 1871 onder beschermheerschap van wijlen Prins Hendrik der Nederlanden beschikte iu 1887 over de volgende sommen f 18.000 aan contributiënf 31.000 aan giften; f 17.000 aan legaten, terwijl haar boven dien nog kosteloos werd afgestaan een huis ter waarde van f 20.000. In dat jaar werd door haar tot ondersteuning uitge geven ruim f 65.000. Deze gunstige uit komsten dankte men aan de volharding der leden, aan de commissie van huisbe zoek en in niet geringe mate aan de dames leden. Ook eene Vereeniging van ongeveer gelijke strekking te Rotterdam kwam ter sprake. Zoude nu, vraagt Spreker, ver eeniging te Haarlem niet mogelijk zijn en dan is het antwoord bevestigend, want hier schuilen krachten, die slechts wachten op organisatie. Stelt Weldadigheid naar Vermogen zich voor Armoede te voorkomen'en te lenigen, zij tracht dit te bereiken door arbeid te verschaffen, te helpen bij buitengewone rampen, doch zal alles doen om bedrog en misleiding te voorkomen. De bedelarij wil zij bestrijden en daartoe steeds de bedelaars afwijzen en dit alles zonder onderscheid van godsdienst of zon der iemands plaats te willen in nemen. Doch het Bestuur verheelt zich niet dat haar werk een zaak van veel toewijding zal zijn en veel teleurstelling zal veroorzaken. Op de, inmiddels toegezonden, circulaire teekene men dus ieder naar zijn vermogen maar behalve geld, vraagt de Vereeniging toewijding door zich beschikbaar te stellen tot het doen van huisbezoek en het ver schaffen van alle inlichtingen welke het Bestuur van dienst kunnen zijn. Reeds ontving het Bestuur eenige blij ken van belangstellingOnze Burgemeester had met bereidwilligheid het Eere-Voor- zitterschap der Vereeniging aanvaard het Bestuur der Soc. Vereeniging had op gun stige voorwaarden de groote zaal beschik baar gesteldde kleine, zoowel als de groote pers had het hare gedaan om de jonge Vereeniging onder de aandacht van het publiek te brengen Haarlemsch Dag blad en Haarlemsch Advertentieblad had den zich bereid verklaard de advertenties der V. gratis te plaatsen. Dit alles geeft moed voor de toekomst. Noemt, zoo ein digde Spreker, onze plannen geene illusieën maar idealen, bedenkt toch, dat wie geen idealen schept, niets tot stand brengt. Hierna verkreeg de Eere-Voorzitter het woord. Het was hem aangenaam een woord van dank te spreken tot de wakkere, flinke mannen, die in zake Weldadigheid naar Vermogen het initiatief wilden nemen wel zoude hun taak blijken zwaar te zijn doch hier tegenover staat de waarheid dat zij een voortreffelijk werk verrichten. Daar niemand meer inlichtingen ver langde, werd deze openbare bijeenkomst door den Eere-Voorzitter gesloten met een woord van dank aan allen, die door hunne aanwezigheid belangstelling in de zaak betoonden. De vraag in hoeverre de Vereeniging nog nadere aanbeveling eischt bij de Haarlemsche Weldadigen, behoeft, na al het voorgaande niet gesteld te worden. Hare noodzakelijkheid is aangetoond haar nuttige werking zal blijken. Door aan sluiting verkrijgt men Armenzorg in ver band met de maatschappelijke behoefte, uitgeoefend door het weldoend publiek, met tusschenkomst van eene Vereeniging, bekend met de beste middelen ter bestrij ding en ter voorkoming van armoede en als zoodanig beschikkende over vrij willig ver strekte krachten van stoffelijken en zede lijken aard. Zulk eene Vereeniging is wat geld en wat toewijding wel waard. De aangekondigde meeting betref fende de oprichting van een Her stellingsoord voor dronkaards had Maandag plaats in de Sociëteit de Kroon. De bijeenkomst werd geopend door den president van het Haarlemsche comité, Ds. C. J. Brutel de la Rivière, die in algemeene trekken de wordingsgeschiede nis van het Nederlandsche Hoofdcomité en de circulaire, in den loop dezes j aars door haar verspreid, in herinnering bracht. Hoewel vele stemmen zich waarschuwend verheffen tegen gebruik en misbruik van sterken drank, zijn de slachtoffers van den drank vele en het is plicht hen die, öf door aangeboren neiging, óf door andere omstandigheden aan den drank geraakt zijn te herstellen. Om hier ter stede met gunstig resultaat dit werk ter hand te nemen, was de heer Goeman Borgesius uitgenoodigd dc zaak bij de vergadering in te leiden, waarna deze het woord be kwam. In 1883 werd, zeide de heer Goeman Borgesius, reeds in beginsel tot de oprich ting van een Asyl besloten en de Volks bond verklaarde in 1885, het zijne hier toe te doen, terwijl verder de zaak de sympathie van velen iu den lande weg droeg en terecht; drankzucht werkt na- deelig, ieder staat er bloot voor zelfs het karakter van het individu vrijwaart er niet tegen en ontwikkelt zich soms schijn baar uit de nietigste omstandigheden. Zij verslapt den zin voor waarheid en het naar lichaam en geest vernietigde offer van den drank kan noch door Afschaf fing noch door Volksbond gered worden. Barmhartigheid en sociale rechtvaardig heid nopen echter, hem zoo mogelijk op te heffen. Niemand verslaaft zich met opzet aan den drank. Behalve soms zekere voorbe- schiktheid tot misbruik bestaan ook zedelijke oorzaken ertoe, zooals huiselijke rampen of onaangenaamheden. In't alge meen kan aangenomen worden dat de zucht naar alcohol eene ziekte is zij kan echter slechts genezen worden door geheele onthouding en hiertoe blijft slechts alge heels afzondering van de gewone omgeving over. Een bepaald geneesmiddel tegen dronkenschap bestaat nietWel worden in zekere gevallen, quinine, strichnine en soms zelfs met eenig gevolg hypnose en suggestie aangewend, doch onthouding en nog eens onthouding, vereenigd met ge- regelden arbeid, goede voeding en toespraak kunnen den lijder zijn verloren gevoel van eigenwaarde weer doen herwinnen. Spreker beschreef vervolgens zijne indrukken, op gedaan bij een opzettelijk bezoek aan eene inrichting als de bedoelde te Lintorf bij Dusseldorf, hoe daar in twintig jaren door de genoemde methode 300 a 400 patiënten genezen waren en dat hoewel de meesten te spoedig vertrekken, toch gemiddeld 30 pet. herstellen. In Engeland is de opneming van erkende dronkaards bij de Wet geregeld, doch hoezeer de dwang soms een goede kern in zich omdraagt, acht spreker vrijheid in deze beter. Doch moeten wij, niettegenstaande het bestuur van zoovele gestichten nu ook nog een daarstellen voor dronkaards? Even goed, zegt spreker, als voor andere ziekten, al zijn deze lijders ziek, zij het ook door hun eigen toedoen. Onder degenen die veel symphathie voor de zaak betoonden behoort in de eerste plaats onze geëerbiedigde Koningin, en spreker wenscht van harte dat ook Haarlem in deze een navolgens waardig voorbeeld zal geven. Toen werd gelegenheid gegeven om inlichtingen te vragen of naar aanleiding van het gespro kene opmerkingen te maken. De Eere- Voorzitter van het Haarlemsche Comité, de heer Van stralen, ging hierin voor, door te vragenhoe moet het gaan om iemand van zichzelf te doen verklaren, dat hij behoefte heeft aan opneming in een her stellingsoord op welke wijze zal voorzien worden in geschikte werkzaamheden voor personen uit de hoogere standen en zullen de patiënten uit de mindere standen om niet verpleegd worden. De heer Schram wensohte te weten of bij 't bijeenbrengen van fondsen tevens in 'tooggehouden wordt de verpleging van't huisgezin des patients en de heer Lieftinck vraagt, hoe de ontvangst van herstelden uit het Asyl in de Maat schappij zal zijn, m. a. w. of de maat schappelijke philantropie in deze den toets zal kunnen doorstaan. Nadat de gevraagde inlichtingen op voldoende wijze waren gegeven en voor namelijk de vraag van den heer Lieftinck in het breede was beantwoord, werd de bijeenkomst door den Voorzitter gesloten. Donderdag sprak in de zitting der Twee de Kamer de Min. van Kol. het slot zijner rede uit, waarin hij zich verdedigde tegen den naam van „Christen-hadji", hem door den heer Rutgers van Rozenburg ge geven, en het recht van het geloof handhaaf de, om zijne stem te doen hooren tegen wat hij noemde de uitspattingen van het onge loof. De heer Levysshon Norman drong in zijn repliek nader aan op het weder benoemen van eene Staats-Kommissie in zake de beri-beri. De heer Bool verzekerde dat hij, waar hij autonomie voor Indië voorstond, den band tusschen Indië en Nederland niet wilde verbrekenhij be streed het denkbeeld eener opium-regie en drong aan op krachtige bestrijding van den sluikhandel in opium. De heer Dr. Schreinemacherafgevaardigde Van Maas tricht en de eenige medicus in de Kamer bestreed 's Ministers hygiëniesche politiek, vooral in zake de vakcine, waarvan hij het groote nut betoogde. Dat de vakcinatie huidziekten zou doen ontstaan, is onbe wezen en in strijd met de statistiekin- direkt wordt door haar de tuberculose bestreden, want poklijders zijn daarvoor zeer vatbaar. De heer Rutgers van Rozen burg nam den heer Schaepman a prendre. Hij noemde hem een man met liberale begin, selen, liberale neigingen en een liberaal hartware hij niet door zijn vaders be. stemd geworden voor eene Korporatie, die hem niet weêr losliet, hij zou op de ban. ken der linkerzijde zitten. De heer Schaep.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsch Advertentieblad | 1888 | | pagina 1